Year 2016, Volume 24, Issue 3, Pages 1533 - 1550 2016-07-15

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ
THE ANALYSIS OF SOCIAL STUDIES CURRICULUM IN TERMS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION

Talip ÖZTÜRK [1] , Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK [2]

283 1440

Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Sosyal Bilgiler 4.-5. ve 6.-7. sınıflar Öğretim Programlarında çevre eğitiminin yerini programın temel öğelerinden genel amaçlar, vizyon, kazanımlar, kavramlar, beceriler ve değerler bağlamında analiz etmektir. Araştırmada, Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının çevre eğitimi açısından analiz edilmesi amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında yer alan 17 genel amaçtan 4’ünün çevre içerikli olduğu, vizyonunda çevre eğitiminin yerine yönelik ise “yaşadığı çevreye duyarlı vatandaş yetiştirmek” ifadesinin yer aldığı, çevre içerikli kazanımların tüm kazanımlara oranının %18.3 olduğu ve öğretim programında çevre içeriğine %21.7’lik oran ile en fazla yer verilen sınıf düzeyinin ise 5. sınıf olduğu, programda yer alan kavram, değer ve becerilerde çevre ile ilgili içeriğe her sınıf düzeyinde mutlaka yer verdiği görülmüştür.
The purpose of this study is to analyze the place of environmental education in 4. 5. 6. and 7th grades Primary School Social Studies Curriculum which is implemented by Ministry of National Education within the context of general aims, vision of the curriculum, expectations, concepts, skills and values which are the basic elements of the curricula. In the study, document analysis method was used to examine the curriculum document in terms of environmental education. According to the findings, it has been reached that social studies curriculum includes 4 of 17 aims environmental-related, its vision statement has “education citizen that are sensible to the environment he/she lives” which is environment-related, environment-related expectations are %18.3 of the all expectations, the most environment-related grade is the 5th with the rate of %21.7 in terms of environment-related expectations, and considerable amount of curriculum concepts, values and skill are environment-related.
 • Aksoy, B. ve Karatekin, K. (2011). Farklı Programlardaki Lisans Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 15 Sayı 3 URL: http://www. tsadergisi.org/Makaleler/1065185886_02.pdf adresinden 10 Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Altın, M., Bacanlı, H. ve Yıldız, K. (2002). Biology teacher candidates’ attitudes towards environ- ment. Ankara: 5th National Science and Mathematics Congress Bulletin Book.
 • Atasoy, E. ve Ertürk, H. (2008). İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir alan araştırması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 105-122.
 • Başal, H. A. (2003). “Okul Öncesi Eğitiminde uygulamalı Çevre Eğitimi”. Erken Çocuklukta Geli- şim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, (Editör: Müzeyyen Sevinç). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Bradley, J. C., Waliczek, T. M., & Zajicek, J. M. (1999). Relationship between environmental knowledge and environmental attitude of high school students. The Journal of Environmen- tal Education, 30(3), 17-21.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (3.Baskı), Trabzon: Üçyol Yayıncılık
 • Demirkaya, H. (2006). Çevre Eğitiminin Türkiye’deki Coğrafya Programları İçerisindeki Yeri ve Çevre Eğitimine Yönelik Yeni Yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 207-222, Elazığ. URL: http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt16/ sayi1/207-222.pdf adresinden 04 Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Erten, S. (2004). Çevre Eğitimi ve Çevre Bilinci Nedir, Çevre Eğitimi Nasıl Olmalıdır? Çevre ve İnsan Dergisi, Ankara: Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Organı. Sayı 65/66. 2006/25. URL: http://yu- nus.hacettepe.edu.tr/~serten/makaleler/cevre.pdf adresinden 10 Ağustos 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Erten, S. (2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevre Dostu Davranışların Araştırılması, Ha- cettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100. http://www.efdergi.hacettepe.edu. tr/200528S%C4%B0NAN%20ERTEN.pdf adresinden 11 Temmuz 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Huckle, J. (1993). Environmental Education: a view from critical theory, In J. Fien (ed.) Environ- mental Education: a Pathway to Sustainability. Deakin University Press, Geelong, pp. 43- 69.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karatekin, K. ve B. Aksoy (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Turkish Studies, Volume 7(1), p:1423-1438 URL: http://www.turkishstudies.net/Makaleler/805868107_75_karatekinkadir_ aksoyb%C3%BClent_t.pdf adresinden 29 Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Küçükcankurtaran, E. (2008). Çevre eğitiminde internetin kullanımı: Çevreye karşı olan sorumlulukla- rımızın farkına varmamızda İnternet Nasıl Etkili Olabilir? XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. URL: http://inet-tr.org.tr/ inetconf13/kitap/kucukcankurtaran_inet08.pdf adresinden 10 Temmuz 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Leeming, F. C. and Porter, B. E. (1997). Effects of Participation in Class Activities on Children’s En- vironmental Attitudes and Knowledge, Journal of Environmental Education, 28 (2), 33-42.
 • M.E.B. (2005a). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, URL: http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/ adresinden 10 Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • M.E.B. (2005b). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (6-7. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, URL: http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/ adresinden 10 Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Morgil, İ., Yılmaz, A. ve Cingör, N. (2002). Fen eğitiminde çevre ve çevre koruma projesi hazır- lamasına yönelik çalışma. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. 16-18 Eylül, Ankara.
 • Özer, U. (1991). “Çevre Eğitimi”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu Ki- tabı, İstanbul: ss.21-22,
 • Özoğlu, S. Ç. (1993). “Yaygın Eğitim Düzeyinde Çevre İçin Eğitim,” Çevre Eğitimi, Ankara: Tür- kiye Çevre Vakfı Yayınları, ss.65-80.
 • Soran, H., Morgil, F. İ., Yücel, S. ve Işık, S. (2000). Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması. Hacettepe Eğitim Fa- kültesi Dergisi, 18, 128-139. URL: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/viewFi- le/5000048943/5000046263 10 Ağustos 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Tanrıverdi, B. (2009). Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim, Cilt 34, Sayı 151, s.81-103. URL: http://eb.ted.org.tr/in- dex.php/EB/article/download/610/89 10 Ağustos 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. ve Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 156-162. URL: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/ viewFile/5000048837/5000046157 10 Ağustos 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
Subjects
Other ID JA42NV53AS
Journal Section Articles
Authors

Author: Talip ÖZTÜRK
Institution: Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Ordu, Türkiye

Author: Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK
Institution: Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Ordu, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241649, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1533 - 1550}, doi = {}, title = {SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Talip and ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK, Filiz} }
APA ÖZTÜRK, T , ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK, F . (2016). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (3), 1533-1550. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241649
MLA ÖZTÜRK, T , ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK, F . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1533-1550 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241649>
Chicago ÖZTÜRK, T , ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK, F . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1533-1550
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ AU - Talip ÖZTÜRK , Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1533 EP - 1550 VL - 24 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ %A Talip ÖZTÜRK , Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK %T SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZTÜRK, Talip , ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK, Filiz . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN ANALİZİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 3 (July 2016): 1533-1550.