Year 2016, Volume 24, Issue 3, Pages 1087 - 1108 2016-07-15

Argümantasyon Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Anlama ve Tartışma İstekliliklerine Etkisi
The Effect Of Scientific Argumentation Students’ Conceptual Understanding and Willingness For Argumentation

Ramazan DEMİREL [1]

389 2882

Bu çalışmanın amacı, argümantasyon (bilimsel tartışmaya) dayalı etkinliklerin Fen ve Teknoloji dersi 8. Sınıf öğrencilerin kavramsal anlamaları ve tartışma isteklilikleri üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, deney grubunda 18 ve kontrol grubunda 16 olmak üzere toplam 34 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri; kavramsal anlama testi ve tartışma isteklilik anketi ile elde edilmiştir. Uygulama (haftada 4 ders saati olmak üzere) 8 haftada tamamlanmıştır. Toplanan veriler SPSS 15 programıyla analiz edilmiştir. Kavramsal anlama testi grup puanlarının karşılaştırılmasında parametrik olmayan istatistiklerin analizinde kullanılan Wilcoxon testinden faydalanılmıştır. Tartışma isteklilik anketi verilerinin analizinde t testinden faydalanılmıştır. Yapılan uygulama sonrasında, öğrencilerin tartışma isteklilikleri ve kavramsal anlama testi açısından anlamlı fark elde edilirken, öğrencilerdeki kavramsal anlamaların büyük oranda giderildiği gözlemlenmiştir.
The aim of this study is to determine the effect of argumentation on 8th grade students’ conceptual understanding and willingness for argumentation. For this purpose, semi-experimental pattern with pre-test and posttest control group was used in the research. The sample was conducted with 34 students in total, 16 of whom were in the experiment group and 18 of whom were in the control group, who were studying at a primary school. The data of the research was collected via conceptual understanding test and Willingness for argumentation test.The study was completed in totally 8 weeks (in a style as 4 discipline hours in a week). Obtained data was analyzed through the analysis program SPSS15. T test which use analysis was used for group points obtained from willingness for argumentation test. Wilcoxon test from which use nonparametric analysis was used for group points obtained from conceptual understanding test. At the end of the implementation, it was obviously realized that there was a difference between willingness of argumentation and conceptual understanding test and students’ misconception decreased high rate.
 • Aslan, S. (2010). Tartışma esaslı öğretim yaklaşımının öğrencilerin kavramsal algılamalarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (2), 467-500.
 • Bell, P. and Linn, M. (2000).Scientific Arguments as Learning Artifacts: Designing for Learning from the web with KIE. International Journal of Science Education 22(8) 797-817
 • Billig, M. (1987). Arguing and thinking: A rhetorical approach to social psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Billig, M. (1996). Arguing and thinking (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ceylan, Ç. (2010). Fen Laboratuar Etkinliklerinde Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme– ATBÖ Yak- laşımının Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ceylan, K. E. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine Dünya ve evren öğrenme alanının bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 • Domaç, G. G. (2011). Biyoloji eğitiminde toplumbilimsel konuların öğrenilmesinde argümantas- yon tabanlı öğrenme sürecinin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E. & Scott, P. (1994). Constructing scientific knowledge in the classroom. Educational Researcher, 23, 5–12.
 • Driver, R., Newton, P. & Osborne, J. (2000). Establishing the Norms of Argumentation in Classro- oms. Science Education, 84, 3, 287–312.
 • Duschl, R., & Osborne, J. (2002). Supporting and promoting argumentation discourse. Studies in Science Education, 38, 39-72.
 • Erduran, S., Simon, S. & Osborne, J. (2004). TAPping into Argumentation: Developments in the App- lication of Toulmin’s Argument Pattern for Studying Science Discourse. Wiley Periodicals, Inc.
 • Erduran, S., Ardaç, D., & Güzel, B.Y. (2006). Learning to Teach Argumentation: Case Studies of Pre-service Secondary Science Teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Tech- nology Education, 2,2, 1- 13.
 • Erduran, S. (2008). Methodological Foundations in Study of Argumentation in Science Education. Erduran S., Jimenez Aleixandre M.P. (Editörler). (2008). Argumentation in Science Education- Perspectives from Classroom Based Research. UK. Springer Science.
 • Erduran, S., & Jimenez-Aleixandre, M. P. (Eds.). (2008). Argumentation in science education. New- York: Springer.
 • Eryılmaz, A. (2002). Effects of Conceptual Assignments and Conceptual Change Discussions on Students’ Misconceptions and Achievement Regarding Force and Motion. Journal of Research in Science Teaching, 39, 1001–1015.
 • Eşkin, H., & Ogan-Bekiroğlu, F. (2009). Investigation of a pattern between students’ engagement in argumentation and their science content knowledge : A case study. Eurasia Journal of Mathe- matics, Science and Technology Education, 5(1), 63 – 70.
 • Evagorou, M. and Osborne, J. (2009). Dimensions of Successful Argumentation. Paper presented at 8. European Science Education Research Association (ESERA) Annual Conference 31 Au- gust-4 September. İstanbul, Turkey.
 • Gable, D., &Bunce, D. (1984). Research on problem solving in chemistry. In D. Gabel (Ed.), Hand- book of research on ecience teaching and learning (pp. 301–326). New York: Macmillan.
 • Gültepe, N. (2011). Bilimsel tartışma odaklı öğretimin lise öğrencilerinin bilimsel süreç ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hand, B., & Keys, C. (1999). Inquiry investigation: A new approach to laboratory reports. The Science Teacher, 66, 27-29.
 • Heeren, J. K. (1990). Teaching chemistry by the Socratic Method. Journal of Chemical Education, 67(4), 330–331.
 • Infante, D. A., & Rancer, A. S. (1982). A conceptualization and measure of argumentativeness. Journal of Personality Assessment, 46, 72–80.
 • Jime´nez-Aleixandre, M.P., Rodrı´guez, A.B., & Duschl, R. (2000). ‘‘Doing the lesson’’ or ‘‘doing science’’: Argument in high school genetics. Science Education, 84, 757–792.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi.15. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Kaya, O.N. (2005). Tartışma Teorisine Dayalı Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Maddenin Ta- necikli Yapısı Konusundaki Başarılarına ve Bilimin Doğası Hakkındaki Kavramalarına Etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi
 • Kelly, G. J., & Chen, C. (1999). The sound of music: Constructing science as sociocultural practices through oral and written discourse. Journal of Research in Science Teaching, 36(8), 883–915.
 • Kuhn, D. (1992). Thinking as Argument. Harvard Educational Review, 62, 155–178.
 • Kutluca, Y. A. (2012). Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının klonlamaya ilişkin bilimsel ve sosyo- bilimsel argümantasyon kalitelerinin alan bilgisi yönünden incelenmesi. Yayınlanmamış Yük- sek lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Lazarou, D. (2009). Learning to TAP: An Effort to Scaffold Students’ Argumentation in Scien- ce. Paper presented at 8. European Science Education Research Association (ESERA) Annual Conference, 31 August-4 September. İstanbul, Turkey.
 • National Research Council (1996). The National Science Education Standards. Washington DC: National Academies Press.
 • Okumuş, S. (2012). “Maddenin halleri ve ısı” ünitesinin bilimsel tartışma (argümantasyon) modeli ile öğretiminin öğrenci başarısına ve anlama düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Osborne, J.F.& Young, A.R. (1998). The biological effects of ultra-violet radiation: A model for contemporary science education. Journal of Biological Education, 33, 10–15.
 • Osborne, J., Erduran, S., Simon, S. & Monk, M. (2001). Enchancing the Quality of Argument in School Science, School Science Review, June 2001, 82(301).
 • Osborne, J.F. (2002). Science without literacy: A ship without a sail? Cambridge Journal of Edu- cation, 32, 203–215.
 • Osborne, J., Erduran, S. & Simon, S. (2004). Enhancing the Quality of Argumentation in School Science. Journal of Research in Science Teaching, 41,10, 994- 1020.
 • Özkara, D. (2011). Basınç Konusunun Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Bilimsel Argümantasyona Dayalı Etkin- likler ile Öğretilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Paglieri, F. (2006). Coding between lines:On the Implicit Structure of Argument and Its Important for Science Education. Working Paper. ISTC-CNR, Roma.
 • Pera, M. (1994). The discourses of science. Chicago: University of Chicago Press.
 • Quinn, V. (1997). Critical thinking in young minds. London: David Fulton.
 • Richmond, G., & Striley, J. (1996). Making Meaning in Classrooms: Social Processes in Small-Group Dis- course and Scientific Knowledge Building. Journal of Research in Science Teaching, 33(8), 839-858.
 • Rogers, E. M. (1948). Science in general education. In E. J. McGrath (Ed.), Science in general education. Dubuque, IA: William C. Brown Co.
 • Sandoval, W. (2005). Understanding students. practical epistemologies and their infuence. Science Education, 89, 634. 656.
 • Sağır, Ş. (2008). Fen bilgisi dersinde bilimsel tartışma odaklı öğretimin etkililiğinin incelenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 296 s, Ankara.
 • Siegel, H. (1995). Why should educators care about argumentation. Informal Logic, 17(2), 159-176.
 • Simon, S., Erduran, S., and Osborne, J. (2006). Learning to Teach Argumentation: Research and Deve- lopment in the Science Classroom. International Journal of Science Education, 28(2-3), 235-260.
 • Sinecan, M. (2010). Uzaktan eğitimde Moodle kullanımı ve kurulumu. Akademik Dizayn Dergisi, 1: 14-21.
 • Solomon, J. (1990). The discussion of social issues in the classroom. Studies in Science Education, 18, 105–126.
 • Suppe, F. (1998). The Structure of A Scientific Paper. Philosophy of Science, 65, 381– 405.
 • Şahinel, S. (2002). Eleştirel Düşünme. PegemA Yayınları. Ankara.
 • Thoron, A. C., & Myers, B. E. (2012). Effects of Inquiry–based Agriscience Instruction and Subject Matter–based Instruction on Student Argumentation Skills. Journal of Agricultural Education Volume 53, Number 2, pp 58–69 DOI: 10.5032/jae.2012.02058
 • Tippett, C. (2009). Argumentation: The Language of Science. Journal of Elementary Science Edu- cation, 21(1), 17-25.
 • Türker, E. (2011). Bilimsel Süreç Becerileri Yaklaşımının Model Kullanılarak Uygulanmasının Öğren- cilerin Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine ve Motivasyonlarına Etkisi. Yayınlan- mamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Toulmin, S. (1958). The Uses of Argument, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Uluay, G. (2012). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket konusunun öğretiminde bi- limsel tartışma (argümantasyon) odaklı öğretim yönteminin öğrenci başarısına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Van Eemeren, F. H. (1995). A world of difference: The rich state of argumentation theory. Informal Logic, 17(2), 144–158.
 • Van Eemeren, F.H., Grootendorst, R. & Snoeck Henkemans, F. (1996). Fundamentals of Argumentation Theory. A Handbook of Historical Backgrounds and Contemporary Developments, Erlbaum, Mahwah.
 • Von Aufschnaiter, C., Erduran, S., Osborne, J., & Simon, S. (2008(. Arguing to Learn and Learning to Argue: Case Studies of How Students’ Argumentation Relates to Their Scientific Knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 45, 1, 101–131.
 • Vygotsky, L. (1978). Mind in society. London: Harvard University Press.
 • Wenzel, J. W. (2006). Three Perspectives On Argument: Rhetoric, Dialectic, Logic., In R. Trapp, J. Schuetz (Eds.). Perspectives on Argumentation Essays in Honor Of Wayne Brockriede. USA: Idebate Press.
 • White, R.T. & Gunstone, R., F. (1992). Probing Understanding, The Falmer Press, London.
 • Yalçın Çelik, A. (2010). Bilimsel tartışma (argümantasyon) esaslı öğretim yaklaşımının lise öğrenci- lerinin kavramsal anlamaları, kimya dersine karşı tutumları, tartışma isteklilikleri ve kalitesi üze- rine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, 251 s., Ankara.
 • Yaşar, S. (1998). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fa- kültesi Dergisi, 8, 1–2, 68–75.
 • Yeşiloğlu, S. N. (2007). Gazlar Konusunun Lise Öğrencilerine Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Odaklı Yöntem ile Öğretimi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. (1997). İlköğretim Fen Öğretimi. Ankara.
 • Yore, L. D., Hand, B. M., & Prain, V. (2002). Scientists as writers. Science Education, 86: 672-692.
 • Yore, L. (2003). Quality science and mathematics education research: Considerations of argument, evidence, and generalizability. School Science and Mathematics, 103, 1-7.
 • Zeidler, D.L. (1997). The Central Role of Fallacious Thinking in Science Education. Science Edu- cation, 81, 483–496.
 • Zohar, A., & Nemet, F. (2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39(1), 35–62. Ek-1
 • Bir Deneyin Tasarımı
 • Size verilen araç ve gereçleri kullanarak, sıvıların kaldırma kuvveti ve yoğunlukla
 • ilgili bir deney tasarlayınız. Tasarladığınız deneyde yaptığınız her aşamayı nedeniyle
 • birlikte açıklayınız. Deneyinizi dizayn ederken sizin için gerekli olacağını düşündüğü
 • nüz bilgileri ve bu bilgileri neden kullandığınızı açıklayınız. Araç – Gereçler:  Beherglas  Su  Tuz  Yumurta Deneyin Amacı: …………………………………………………………………………… ………………………………….
 • …………………………………………………………………………………… …………………………………. Hipotez:
 • a)Su içerisindeki yumurtaya daha fazla kaldırma kuvveti uygular.
 • b)Tuzlu su içindeki yumurtaya daha fazla kaldırma kuvveti uygular.
 • c)Su ile tuzlu su içersindeki yumurtaya aynı kaldırma kuvvetini uygular.
 • Desteklediğiniz Hipotezin Gerekçesi: …………………………………………………………………………………… …………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………. Deneyin Aşamaları:
 • …………………………………………………………………………………… …………………………………. Veriler : ………………………………………………………………………………… ……………………………………. …………………………………………………………………………………… ………………………………….
 • Deneye bir isim verecek olsanız deneyin ismi ne olur? Deneye bu ismi
 • vermenizin gerekçesi nedir? …………………………………………………………………………………… …………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………. Deneyin Sonucu:
 • …………………………………………………………………………………… ………………………………….
 • …………………………………………………………………………………… …………………………………. .
 • Bu deneyi göz önüne alarak siz ne düşünüyorsunuz? İddianızı belirtiniz.
 • …………………………………………………………………………………… ………………………………….
 • İddianızın gerekçelerini belirtiniz?
 • …………………………………………………………………………………… ………………………………….
 • …………………………………………………………………………………… ………………………………….
Subjects
Other ID JA42ME22RV
Journal Section Articles
Authors

Author: Ramazan DEMİREL
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Bozkır Dereiçi Ortaokulu, Konya, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241654, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1087 - 1108}, doi = {}, title = {Argümantasyon Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Anlama ve Tartışma İstekliliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {DEMİREL, Ramazan} }
APA DEMİREL, R . (2016). Argümantasyon Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Anlama ve Tartışma İstekliliklerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (3), 1087-1108. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241654
MLA DEMİREL, R . "Argümantasyon Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Anlama ve Tartışma İstekliliklerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1087-1108 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241654>
Chicago DEMİREL, R . "Argümantasyon Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Anlama ve Tartışma İstekliliklerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1087-1108
RIS TY - JOUR T1 - Argümantasyon Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Anlama ve Tartışma İstekliliklerine Etkisi AU - Ramazan DEMİREL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1087 EP - 1108 VL - 24 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Argümantasyon Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Anlama ve Tartışma İstekliliklerine Etkisi %A Ramazan DEMİREL %T Argümantasyon Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Anlama ve Tartışma İstekliliklerine Etkisi %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 3 %R %U
ISNAD DEMİREL, Ramazan . "Argümantasyon Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Anlama ve Tartışma İstekliliklerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 3 (July 2016): 1087-1108.