Year 2016, Volume 24, Issue 3, Pages 1551 - 1566 2016-07-15

Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılması
Teaching 5th Grades Polygon And Quadrilateral Subjects Through Dynamic Geometry Software

Galip GENÇ [1] , Cumali ÖKSÜZ [2]

333 2258

Bu araştırmada, 5. sınıf çokgenler ve dörtgenler konusunun, dinamik geometri yazılımı GeoGebra ile öğretiminin, başarıya ve kalıcılığa etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Beş haftalık bir süre boyunca deney grubu ile yapılan matematik derslerinde, çokgenler ve dörtgenler konusu, dinamik geometri programı GeoGebra ile işlenmiş, kontrol grubunda ise yürürlükte olan program takip edilmiştir. Araştırmada, veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından geliştirilmiş 26 maddelik “5. sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Başarı Testi” (CronbachAlpha = .75), kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına, araştırmaya başlamadan 1 hafta önce, eş zamanlı olarak ön test uygulanmış, araştırmanın hemen bitiminde son test ve de araştırma bittikten 8 hafta sonra da kalıcılık testi uygulanmıştır. Araştırmada toplanan nicel veriler ilişkisiz t testi ve İlişkili t testi hesaplanarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; dinamik geometri yazılımı GeoGebra programının, “Çokgenler ve Dörtgenler” konusuna ilişkin öğrenci başarısını, bu programın kullanılmadığı bir öğrenme ortamına göre önemli ölçüde yükselttiği tespit edilmiştir. Ayrıca konunun kalıcılık düzeyi, GeoGebra programının kullanıldığı öğrencilerde anlamlı bir farklılık göstermiştir.
The aim of this study was to investigate the effect of using dynamic geometry software GeoGebra on the achievement and retention of the students on 5th grade subjects of “Polygons and Quadrilaterals”. This study was structured as a quasi-experimental pretest-posttest design with a control group. To figure out the differences between experimental and control group about learning of “Polygons and Quadrilaterals ”, a dynamic geometry program GeoGebra was utilized in the experimental group while the current program with no use of GeoGebra was applied in the control group during the 5 week of the study. In this research, “Polygons and Quadrilaterals Test for Elementary School 5thGraders” (Cronbach Alpha = .75) with 26 items, developed by researcher was used as a means of data collection. The experimental and control groups were subjected simultaneously to; a pretest, a week before the study onset,a posttest right after the study completion and a retention test 8 weeks after the study completion regarding the students’ success. To utilize Quantitative analysis of this research, data was subjected to an analysis of independent t-test and paired T-test.Results of this study illustrated that using dynamic geometry software GeoGebra was more effective on students’ success on Polygons and Quadrilaterals subjects comparing to the regular classrooom activities in which GeoGebra was not used. Moreover the level of retention was found to be significantly higher when GeoGebra was used in instruction.
 • Aktürk, A.O. ve Şahin, İ. (2011). Üstbiliş ve Bilgisayar Öğretimi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fa- kültesi Dergisi, (31), 383-407.
 • Aşkar, P. Ve Umay, A.(2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik
 • Algısı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21: 1- 8.
 • Anıl, D., Özer, Ö., Y. Demir, E. (2015). PISA 2012 Araştırması Ulusal Nihai Raporu, Ankara: İşkur Matbaacılık.
 • Baki, A. (1996). Matematik Öğretiminde Bilgisayar Her şey midir? , Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, s.12, ss. 135-143.
 • Baki, A. (2001). Bilişim Teknolojisi Işığı Altında Matematik Eğitiminin Değerlendirilmesi. Mil- li Eğitim Dergisi, 149, 26-31.
 • Baki, A., Güven, B. ve Karataş, İ., (2002), Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Keşfederek Öğ- renme. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara. https://old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Matematik/.../t199.pdf
 • Bintaş, J., Ceylan, B. ve Dönmez, O. (2006). Dinamik Geometri Yazılımları ile İspat Yolu ile Öğrenme. Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyumu, Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir.
 • Bintaş, J. ve Bağcıvan, B. (2007). İlköğretim Yedinci Sınıfta Bilgisayar Destekli Geometri Öğ- retimi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 7, 33-45.
 • Büyüköztürk, Ş. Çakan, M. Tan, Ş. Atar, H.Y. (2014). TIMMS 2011 Ulusal Matematik ve Fen Raporu 8. Sınıflar, Ankara: İşkur Matbaacılık.
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Ankara: Pegem Aka- demi Yayıncılık.
 • Cömert, I. T. & Kayıran, S. M. (2010). Çocuk ve Ergenlerde İnternet Kullanımı, Çocuk Dergisi, 10(4):166-170, 2010
 • Ersoy, Y. (2005).Matematik Eğitimini Yenileme Yönünde İleri Hareketler-I: Teknoloji Des- tekli Matematik Öğretimi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Cilt:4 (Sayı:2).
 • Çavuş, H. (2006). Türkiye’de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Düzeyleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Gür, S., (2002).Matematik Dersi Yazılımlarının Öğretimsel İçeriğinin Değerlendirilmesi. Yayın- lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Güven, B. & Karataş, İ. (2003). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Geometri Öğrenme: Öğ- renci Görüşleri,The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2003 ISSN: 1303-6521 volume 2 Issue 2 Article 10.
 • Kabaca, T. Çontay, E. G. İymen, E. (2011). Dinamik Matematik Yazılımı ile Geometrik Temsil- den Cebirsel Temsile: Parabol Kavramı, Pamukkale Üniv. Eğt. Fakül. Dergisi, II, 101-110.
 • Kahraman, A. & Bolışık, B. (2014). Küreselleşmenin Çocuk Sağlığına Etkileri, The Journal of Pediatric Research 2014;1(3):108-12.
 • Kutluca, T. ve Birgin, O. (2007). Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Hakkında Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin Değerlendi- rilmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27 (Sayı: 2), 81-97.
 • Lavicza, Z. Hohenwarter, M. Jones, K. Lu, A. Dawes, M. (2010) “Establishing a professional development network around dynamic mathematics software in England” ISSN 1744-2710, Cilt: 17 (Sayı:4).
 • MEB, (2011). Matematik Dersi 1-5 sınıflar Öğretim Programı, Ankara: Talim ve Terbiye Ku- rulu.
 • NCTM, (2000). Principles and standarts for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Öz, M. (2015) “Ortaokul 7. Sınıf Matematik Dersi “Geometrik Cisimler” Alt Öğrenme Alanının Öğretiminde Dinamik Matematik Yazılımı Geogebra 5.0 Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi” , Yayınlanmamış yükseklisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi I, Eskişehir: Kaan Kitabe- vi(2. Baskı).
 • Sümen, Ö., Ö.(2013).Geogebra Yazılımı İle Simetri Konusunun Öğretiminin Matematik Başa- rısı Ve Kaygısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS İle Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • TÜİK (2014). 2014 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları. Anka- ra: TÜİK. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198
 • Uzun, P. (2014). Geogebra İle Öğretimin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 • Üstün, I. ve Ubuz, B. (2004).Geometrik Kavramların Geometer’sSketchpad Yazılımı ile Ge- liştirilmesi. Eğitimde iyi Örnekler Konferansı 2004. 17 Ocak 2004, İstanbul, Sabancı Üniversitesi.
 • Vatansever, S. (2007). İlköğretim 7.Sınıf Geometri Konularını Dinamik Geometri Yazılımı Geometer’s Sketchpad İle Öğrenmenin Başarıya, Kalıcılığa Etkisi ve Öğrenci Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir.
 • Yenice, N, Sümer, Ş. Oktaylar, H. C. Erbil, E. (2003). Fen Bilgisi Derslerinde Bilgisayar Des- tekli Öğretimin Dersin Hedeflerine Ulaşma Düzeyine Etkisi , Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakül. Dergisi, Cilt: 24, 152-158.
 • Yılmaz, S., Keşan, C. ve Nizamoğlu, S. (2000) “İlköğretimde ve Ortaöğretimde Geometri Öğre- timi - Öğreniminde Öğretmenler-Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler, s. 569-573. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Zengin, Y. (2015). Dinamik Matematik Yazılımı Destekli İşbirlikli Öğrenme Modelinin Orta- öğretim Cebir Konularının Öğrenimi Ve Öğretiminde Uygulanabilirliğinin İncelenmesi , Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Other ID JA42NV63KT
Journal Section Articles
Authors

Author: Galip GENÇ
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Author: Cumali ÖKSÜZ
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Bölümü, Aydın, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241656, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1551 - 1566}, doi = {}, title = {Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılması}, key = {cite}, author = {GENÇ, Galip and ÖKSÜZ, Cumali} }
APA GENÇ, G , ÖKSÜZ, C . (2016). Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (3), 1551-1566. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241656
MLA GENÇ, G , ÖKSÜZ, C . "Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılması". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1551-1566 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241656>
Chicago GENÇ, G , ÖKSÜZ, C . "Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılması". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1551-1566
RIS TY - JOUR T1 - Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılması AU - Galip GENÇ , Cumali ÖKSÜZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1551 EP - 1566 VL - 24 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılması %A Galip GENÇ , Cumali ÖKSÜZ %T Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılması %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 3 %R %U
ISNAD GENÇ, Galip , ÖKSÜZ, Cumali . "Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılması". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 3 (July 2016): 1551-1566.