Year 2016, Volume 24, Issue 4, Pages 1691 - 1712 2016-09-15

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik Düşüncelerinin Tespiti
Determination of Pre-Service Science and Technology Teachers’ Views on Environmetal Education

Haluk ÖZMEN [1] , Seher ÖZDEMİR [2]

197 0

Bu çalışmanın amacı, fen ve teknoloji öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik düşüncelerinin belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemini, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 275 adet 3. sınıf fen ve teknoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler açık uçlu anket tekniği ile toplanmış ve verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere bakıldığında öğretmen adayları genel itibariyle çevre eğitimini doğaya yönelik davranışları düzenleyen ve çevre hakkında bilgi veren bir süreç olarak görmektedirler. Bunun yanında öğretmen adaylarının almış oldukları çevre dersleri sonucunda tasarruf yapma, yerlere çöp atmama yönünde davranışlar kazandıkları ve çevre eğitimi verme konusunda kendilerini yeterli gördükleri belirlenmiştir. 

The aim of this study is to determine the views of pre-service science and technology teachers towards environmental education. 275 pre-service science and technology teachers at 3rd grade who had been studying at Karadeniz Technical University, Giresun University, Artvin Çoruh University and Recep Tayyip Erdoğan University constitute the sample of the study. Open-ended survey technique was used to collect data and the descriptive analysis technique was used for the analysis of the data. The results showed that environmental education was a process which organized our behaviors towards environment and gave us information on environment according to pre-service science and technology teachers. In addition, it is seen that pre-service science and technology teachers gain some positive behaviors such as skimp, and not to litter, their self-efficacy levels towards giving environmental education courses are high. 

 • Akbaş, T. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarında çevre olgusunun araştırılması. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Bahar, M., Bağ, H. & Bozkurt, O. (2008). Pre-service science teachers' understand-ings of an environmental issue: Ozone layer depletion. Ekoloji, 18 (69), 51-58.
 • Barbas, A. T., Paraskevopaulos, S & Stamou G. A. (2009). The effect of nature documentaries on students’ environmental sensitivity: A case study. Learning Media and Technology, 34(1), 61-69.
 • Beery, T. H. (2013). Establishing reliability and construct validity for an instrument to measure environmental connectedness. Environmental Education Research, 19(1), 81 – 93.
 • Breunig, M., Murtell, J., Russell, C. & Howard, R. (2014). The impact of integrated environmental studies programs: are students motivated to act pro-environmentally? Environmental Education Research, 20(3), 372 – 386.
 • Christie, B. A., Miller, K. K., Cooke, R. & White, J. G. (2013). Environmental sus-tainability in higher education: how do academics teach? Environmental Education Research, 19(3), 385 – 414.
 • Çimer, S. O., Çimer, A. & Ursavaş, N. (2011). Student teachers’ conceptions about global warming and changes in their conceptions during pre-service education: A Cross Sectional Study. Educational Research and Reviews, 6 (8), 592-597.
 • Erten, S. (2004). Çevre eğitimi ve çevre bilinci nedir, çevre eğitimi nasıl olmalıdır? Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Organı, 65/66. Anka-ra.
 • Esa, N. (2010). Environmental knowledge, attitude and practices of student teachers. International Research in Geographical and Environmental Education, 19(1), 39-50.
 • Evren, I. (2008). Sosyo-ekonomik durumun çevre bilincinin gelişimine etkisi. Yük-sek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Farmer, J., Knapp, D. & Benton, M. G. (2007). An elementary school environmental education field trip: long-term effects on ecological and environmental knowledge and attitude development. The Journal of Environmental Education, 38(3), 33-42.
 • Gökmen, A., Ekici, G. & Öztürk, G. (2012). Biyoloji öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik öz-yeterlilik algılarının incelenmesi üzerine bir çalışma. 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Kahyaoğlu, M. (2009). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik bakış açıları, hazır bulunuşlukları ve öz-yeterliliklerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 28- 40.
 • Kahyaoğlu, M., Daban Ş. & Yangın, S. (2008). İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Der-gisi, 11, 42-52.
 • Karpudewan, M., Ismail, Z. and Roth, W.-M. (2012). The efficacy of a green chem-istry laboratory-based pedagogy: Changes in environmental values of Malaysia preservice teachers. International Journal of Science and Mathematics Educa-tion, 10, 497-529.
 • Keleş, Ö. & Aydoğdu, M. (2010). Application and evaluation of ecological footprint as an environmental education tool. International Online Journal of Educa-tional Sciences, 2(1), 65-80.
 • Keser, S. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye karşı tutumları. Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Khalid, T. (2003). Pre-service high school teachers’ perceptions of three environ-mental phenomena. Environmental Education Research, 9(1), 35-50.
 • Markaki, V. (2014). Environmental education through inquiry and technology. Science Education International, 25(1), 8686 - 8692.
 • Maskan, A. K., Efe, R., Gönen, S. & Baran, M. (2007). Farklı branşlardaki öğretmen adaylarının çevre sorunlarının nedenleri, eğitimi ve çözümlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(32), 1-12.
 • Moseley, C., Reinke, K. & Bookout, V. (2002). The effect of teaching outdoor envi-ronmental education on pre-service teachers’ attitudes toward self-efficacy and outcome expectancy. The Journal of Environmental Education, 34(1), 9-15.
 • Moseley, C. & Utley, J. (2008). An exploratory study of pre-service teachers’ beliefs about the environment. Journal of Environmental Education, 39(4), 15-29.
 • Oğuz, D., Çakcı, I. & Kavas, S. (2011). Yüksek öğretimde öğrencilerin çevre bilinci. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12, 34-39.
 • Öcal, A., Kisoglu, M., Alas, A. & Gurbuz, H. (2011). Turkish prospective teachers’ understanding and misunderstanding on global warming. International Research in Geographical and Environmental Education, 20(3), 215-226.
 • Özden, M. (2008). Environmental awareness and attitudes of student teachers: An empirical research. International Research in Geographical and Environmental Education, 17(1), 40-55.
 • Özsevgeç, T. & Artun, H. (2012). Çevre eğitimi dersi modüler programının gelişti-rilmesi ve değerlendirilmesi: ekosistem ünitesi örneği, 10. Ulusal Fen ve Mate-matik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Öztaş, F. & Kalıpçı, E. (2009). Teacher candidates’ perception level of environmen-tal pollutant and their risk factor. International Journal of Environmental & Sci-ence Education, 4(2), 185-195.
 • Papadimitriou V. (1995). Professional development of in‐service primary teachers in environmental education: an action research approach. Environmental Educa-tion Research, 1(1), 85-97.
 • Papadimitriou, V. (2004). Prospective primary teachers' understanding of climate change, greenhouse effect, and ozone layer depletion. Journal of Science Education and Technology, 13(2), 299-307.
 • Pe'er, S., Goldman, D. & Yavetz, B. (2007). Environmental literacy in teacher train-ing: attitudes, knowledge, and environmental behavior of beginning students. The Journal of Environmental Education, 39(1), 45-59.
 • Petegem, P., V., Blieck, A., Imbrecht, I. & Hout, T. V. (2005). Implementing envi-ronmental education in pre-service teacher training. Environmental Education Research, 11(2), 161-171.
 • Pooley, J. A. & O’Connor, M. (2000). Environmental education and attitudes: Emo-tions and beliefs are what is needed. Environment and Behavior, 32(5), 711-723.
 • Sadık, F. & Çakan, H. (2010). Biyoloji bölümü öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevre sorunlarına yönelik tutum düzeyleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-titüsü Dergisi, 19(1), 351-365.
 • Sadık, F. & Sarı, M. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları ve çevre bilgisi düzeyleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 129-141.
 • Shephard, K., Harraway, J., Lovelock, B., Skeaff, S., Slooten, L., Strack, M., Furnari, M. & Jowett, T. (2014). Is the environmental literacy of university students measurable. Environmental Education Research, 20(4), 476 – 495.
 • Sönmez, A. & Kılınç, A. (2012). Preservice science teachers’ self-efficacy beliefs about teaching gm foods: the potential effects of some psychometric factors. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 49-76.
 • Taylor, N., Doff, T., Jenkins, K. & Kennelly, J. (2007). Environmental knowledge and attitudes among a cohort of pre-service primary school teachers in Fiji. In-ternational Research in Geographical and Environmental Education, 16(4), 367-379.
 • Teksoz, G. T., Boone, J. W., Tuzun, O. Y. & Oztekin, C. (2014). An evaluation of the environmental literacy of preservice teachers in Turkey through Rasch analysis. Environmental Education Research, 20(2), 202 – 227.
 • Topsakal, U. Ü. & Kara, S. (2009). İlköğretim öğretmen adaylarının ozon tabakası ile ilgili algılamaları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(37),13-32.
 • Tuncer, G., Sungur, S., Tekkaya, C. & Ertepınar, H. (2007). A comparative study on pre-service teachers’ and elementary students’ attitudes towards the environ-ment. International Research in Geographical and Environmental Education, 16(2), 188-198.
 • Uzun, N. & Sağlam, N. (2007). Orta öğretim kurumlarında çevre eğitimi ve öğret-menlerin çevre eğitim programları hakkındaki görüşleri. Eurasian Journal of Educational Research, (26), 176-187.
 • Ünal, S. & Dımışkı, E. (1999). UNESCO-UNEP himayesinde çevre eğitiminin gelişi-mi ve Türkiye’de ortaöğretim çevre eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fa-kültesi Dergisi, 16-17,142-154.
 • Vlaardingerbroek, V. & Neil Taylor, T. G. (2007). The environmental knowledge and attitudes of prospective teachers in Lebanon: A comparative study. Interna-tional Research in Geographical and Environmental Education, 16(2), 120-134.
 • Yavetz, B., Goldman, D. & Pe’er, S. (2014). How do preservice teachers perceive “environment” and its relevance to their area of teaching? Environmental Education Research, 20(3), 354 – 371.
 • Yılmaz, F. & Gültekin, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunları bağ-lamında öğrenim gördükleri programa ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18,120-132.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Haluk ÖZMEN

Author: Seher ÖZDEMİR

Dates

Publication Date: September 15, 2016

Bibtex @research article { kefdergi322608, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1691 - 1712}, doi = {}, title = {Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik Düşüncelerinin Tespiti}, key = {cite}, author = {ÖZMEN, Haluk and ÖZDEMİR, Seher} }
APA ÖZMEN, H , ÖZDEMİR, S . (2016). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik Düşüncelerinin Tespiti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (4), 1691-1712. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/322608
MLA ÖZMEN, H , ÖZDEMİR, S . "Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik Düşüncelerinin Tespiti". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1691-1712 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/322608>
Chicago ÖZMEN, H , ÖZDEMİR, S . "Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik Düşüncelerinin Tespiti". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1691-1712
RIS TY - JOUR T1 - Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik Düşüncelerinin Tespiti AU - Haluk ÖZMEN , Seher ÖZDEMİR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1691 EP - 1712 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik Düşüncelerinin Tespiti %A Haluk ÖZMEN , Seher ÖZDEMİR %T Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik Düşüncelerinin Tespiti %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD ÖZMEN, Haluk , ÖZDEMİR, Seher . "Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik Düşüncelerinin Tespiti". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (September 2016): 1691-1712.
AMA ÖZMEN H , ÖZDEMİR S . Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik Düşüncelerinin Tespiti. Kastamonu Education Journal. 2016; 24(4): 1691-1712.
Vancouver ÖZMEN H , ÖZDEMİR S . Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik Düşüncelerinin Tespiti. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(4): 1712-1691.