Year 2016, Volume 24, Issue 4, Pages 1881 - 1896 2016-09-15

Grasha-Reichmann Ölçeğine Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi
Grasha-Reichmann Scale Evaluatıon of Learning Styles by Teacher Candidates

Hasan AYDEMİR [1] , Erol KOÇOĞLU [2] , Yalçın KARALI [3]

85 0

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğrenme stillerini ve öğrenme stillerinin alt boyutlarına dağılımlarının ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesinde öğrenim gören 479 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Sarıtaş ve Süral (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan Grasha-Reichmann Öğrenme Stili Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20. istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının öğrenme stillerine dağılımını belirlemek için tek örneklem kay-kare testi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ölçeğinin alt ölçeklerinden aldıkları puanlara bağlı olarak rekabetçi öğrenme stili yüksek düzeyde bulunurken; bağımsız, bağımlı, katılımcı, çekingen ve işbirlikli öğrenme stilleri orta düzeyde bulunmuştur. 

The aim of this prospective teachers’ learning styles and their distribution to the lower size of the study is to determine what is the level of learning styles. In the study group of the research in the 2012-2013 academic year, 479 students from Inonu University form. The collection of data and Sural Sarıtaş (2010) by the Turkish version of the Grasha-Reichmann Learning Style Inventory was used. The data obtained were analyzed using SPSS 20 statistical software. One sample to determine the distribution of learning styles of teachers-square test was used in the research record. Competitive learning styles, depending on their score and subscales of the learning styles of teacher candidates found high levels of scale; independent, dependent, participatory, and collaborative has been timid moderate learning styles.

 • Açıkgöz, K. Ü. (2000). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Akar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb’un Öğrenme Stili Envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37 - 47.
 • Alşan, E. U. (2009). Temel Kimya Laboratuvarı Dersinde Öğretmen Adaylarının Başarılarına Öğrenme Stili Tercihlerinin Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 117-133.
 • Altun, S. Ve Canca, D. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin; Cinsiyetlerine, Üniversitelerine, Alanlarına ve Mesleği Tercih Etme Sıralarına Göre İncelenmesi. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 1993-2000.
 • Ayyıldız, T. (2005). Zonguldak İl Merkezinde 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları. Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
 • Babadoğan, C. (2011). Stil Temelli Öğretim. B. Duman (Dü.) içinde, Öğretim İlke ve Yöntemleri (s. 266-312). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bahar, H. H., Özen, Y. ve Gülaçtı, F. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet ve Branşa Göre Akademik Başarı Durumları ile Öğrenme Stillerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 69-86.
 • Bilasa, P. (2014). Öğrenme Stilleri ve Stil Odaklı Öğretim Tasarımı. S. B. Filiz (Dü.). içinde Ankara: Pegem Akademi.
 • Bilgin, İ., & Bahar, M. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme Ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19-38.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(19), 207-237.
 • Çubukçu, Z. (2011). İşbirlikli Öğrenme. Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (s. 509-522). içinde Ankara: Pegem Akademi.
 • Deniz, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences , 667-684.
 • Dikbaş, Y., & Hasırcı, Ö. K. (2008). Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 69-76.
 • Doğanay, A., & Tok, Ş. (2013). Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar. A. Doğanay (Dü.) içinde, Öğretim İlke ve Yöntemleri (s. 240-297). Ankara: Pegem Akademi.
 • Emir, S. (2010). Temel Öğretme ve Öğrenme Stratejileri. M. Bilen (Dü.) içinde, Eğitimde İlke ve Yöntemler (s. 199-225). Ankara: Betik Kitap.
 • Erden, M., & Altun, S. (2006). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • ERG, E. R. (2008). Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu. İstanbul.
 • Genç, M. ve Kocaarslan, M.(2013). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği, Türkiye Sosyal Araştırma Dergisi, 17,(2), 327-344.
 • Giordan, A. (1998). Öğrenme. (M. Baştürk, E. Bozavlı, & M. Tulan, Çev.) Paris: Editions.
 • Given, Barbara K. (1996). Learning Styles; A Synthesized Model. Journal of Accelerated Learning and Teaching, 21, 11,44,[Online]:http://www.ialearn.org/files_jalt/jalt_21_1996_1%20&%202.pdf adresinden 12.06.2005 tarihinde indirilmiştir.
 • Göçmen, A. (2003). Yeniden Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Grasha, A. F. (1996). Teaching with Style. Cincinnati: University of Cincinnati / Alliance Publishers.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2009 ). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keleş, D. (2009). Öğretmen Adaylarının Alan Eğitimi ve Bazı Psikososyal Değişkenlere göre Denetim Odağı Eğilimleri ile Öğrenme Stilleri Tercihleri. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kurbanoğlu, S., & Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Türk Kütüphaneciliği , 296-307.
 • Montgomery, S., & Groat, L. (1998). Student Learning Styles and Their Implications for Teaching. Michigan: The Center for Research on Learning and Teaching /The University of Michigan.
 • Mutlu, M. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Dergisi, 17, 1-21.
 • Oral, B., & Avanoğlu, Y. (2011). Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Stili Modelleri. B. Oral (Dü.) içinde, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (s. 251-280). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özer, B. (1998). Öğrenmeyi Öğretme. A. Hakan (Dü.) içinde, Eğitim Bilimlerinde Yenilikler (s. 146-164). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Öztürk, C., & Şanlı, D. (2007). Annelerin Eğitim Durumunun Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Ege Pediatri Bülteni , 145-150.
 • Özyürek, A., & Şahin, F. T. (2005). 5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19-34.
 • Rimmerman, S. L. (2005). Personality Types And Learnıng Styles: An Investıgatıon Of Theır Influence On Performance In A Dıstance Educatıon Envıronment. Florida: Department of Instructional and Performance Technology College of Professional Studies The University of West Florida. Doktora Tezi.
 • Sarıtaş, E., & Süral, S. (2010). Grasha - Reichmann Öğrenme Ve Öğretme Stili Ölçeklerinin Türkçe Uyarlama Çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy , 2162-2177.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Süral, S. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Fen ve Teknoloji Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi
 • Şanlı, D., & Öztürk, C. (2012). Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , 31-48.
 • Şimek, N. (2002). BG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1, 34-47, Ankara.
 • Tarhan, N. (2005). Kadın Psikolojisi. İstanbul: Nesil Matbaacılık.
 • Tatar, E., Tüysüz, C., & İlhan, N. (2008). Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarılarıyla İlişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 185-192.
 • TEDAnkaraKoleji. (2014). Çocuğun Gelişiminde Anne-Babanın Rolü. Mayıs 24, 2014 tarihinde TED Ankara Koleji: http://www.tedankara.k12.tr/public/DestekBolumler/pdr/brosur2.php adresinden alındı
 • Terry, W. S. (2012). Öğrenme ve Bellekte Bireysel Farklılıklar. (B. Cangöz, Dü., & S. Uluç, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tok, Ş. (2013). Öğretme Öğrenme Strateji ve Modelleri. Öğretim İlke ve Yöntemleri (s. 130-157). İçinde Ankara: Pegem Akademi.
 • Tüysüz, C., & Tatar, E. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ve Başarılarına Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 97-107.
 • Ünlü, S. (2001). Psikoloji. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan AYDEMİR

Author: Erol KOÇOĞLU

Author: Yalçın KARALI

Bibtex @research article { kefdergi327600, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1881 - 1896}, doi = {}, title = {Grasha-Reichmann Ölçeğine Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {AYDEMİR, Hasan and KOÇOĞLU, Erol and KARALI, Yalçın} }
APA AYDEMİR, H , KOÇOĞLU, E , KARALI, Y . (2016). Grasha-Reichmann Ölçeğine Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (4), 1881-1896. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/327600
MLA AYDEMİR, H , KOÇOĞLU, E , KARALI, Y . "Grasha-Reichmann Ölçeğine Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1881-1896 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/327600>
Chicago AYDEMİR, H , KOÇOĞLU, E , KARALI, Y . "Grasha-Reichmann Ölçeğine Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1881-1896
RIS TY - JOUR T1 - Grasha-Reichmann Ölçeğine Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi AU - Hasan AYDEMİR , Erol KOÇOĞLU , Yalçın KARALI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1881 EP - 1896 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Grasha-Reichmann Ölçeğine Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi %A Hasan AYDEMİR , Erol KOÇOĞLU , Yalçın KARALI %T Grasha-Reichmann Ölçeğine Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD AYDEMİR, Hasan , KOÇOĞLU, Erol , KARALI, Yalçın . "Grasha-Reichmann Ölçeğine Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (September 2016): 1881-1896.