Year 2016, Volume 24, Issue 4, Pages 1897 - 1918 2016-09-15

Hakkâri’de Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Değişim Kolay Mı?
An Evaluation of Constructivist Learning Environments In Social Studies Courses in Hakkari: Is The Transition Easy?

Yücel KABAPINAR [1] , Feyza KARAKURT [2]

97 0

Bu araştırmada, Hakkâri’de sosyal bilgiler dersi öğretme-öğrenme süreçlerinin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olup olmadığı öğretmen görüşleri ve sınıf içi uygulamaları çerçevesinde incelenmiştir. Nitel araştırma tasarımı kullanılan çalışmada, katılımcıların seçiminde amaçlı örneklem seçiminden yararlanılmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu ve gözlem formu kullanılmıştır. Hakkâri il merkezinde görev yapan 25 sosyal bilgiler öğretmeni ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan öğretmenlerden 6 öğretmenin altışar saatten toplam 36 saat dersleri gözlemlenmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, politik, sosyo-kültürel, ekonomik ve coğrafi etkenlerden dolayı Hakkâri’de sosyal bilgiler öğrenme-öğretme süreçlerinde yapılandırmacı öğrenme anlayışının oluşturulamadığını ortaya koymuştur. 

The present study aims to examine the way in which social studies learning environments based on the constructivist view implemented in schools in Hakkari. The qualitative research designs were adopted in the study where participants were selected via purposive sampling. Data were collected via semi-structured interviews with social studies teachers and classroom observations. A group of (n=25) the social studies teachers who work in schools located in the province of Hakkari were interviewed face-to-face regarding how they implement social studies curriculum in their classes. Six of these teachers were also selected for classroom observations. Each teacher was observed for 6 teaching hour. Thereby, a total of 36 social studies teaching hour was observed. Content analysis method was used in analyzing the qualitative data obtained via interviews and observations. Findings of the study indicated that the constructivist teaching environments could not be created in the social studies courses in schools in Hakkari due to political, socio-cultural, geographical, economical factors.

 • Arslantaş, S.(2006). 6. ve 7. Sınıflarda sosyal bilgiler dersi programının uygulamalarında karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ
 • Ataman, M. (2007). Benzesen ve ayrışan yönleriyle 1998 ve 2004 ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarında (4.-5.sınıflar) ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri ve bunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Bulut, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci kademe programlarının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi.Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ
 • Demirboya, F.(2014). İlköğretim(6. ve 7.sınıf) sosyal bilgiler programını Hakkâri ilinde uygulamak: bir durum saptaması (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Dündar, Ş. (2008). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde öğrenme ortamlarının yapılandırmacı özellikler açısından değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Erden, M ve Akman, Y. (2003). Gelişim Ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş
 • Erden, M. (2005). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Epilson
 • Ersoy, F.G. (2009). Yeni ilköğretim sosyal bilgiler programının uygulanması ile ilgili değerlendirmeler (Konya İli Örneği (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).Selçuk Üniversitesi, Konya
 • Hersan, E. (2008). 2004 yılı ilköğretim sosyal bilgiler 5. sınıf programına ilişkin veli görüşleri. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Özden, Y. (2005). Öğrenme Ve Öğretme. Ankara: PegemA
 • Saban, A. (2004). Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori Ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel
 • Yaşar, Ş.(2005). Sosyal bilgiler programı ve öğretimi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu (s. 329-342). Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Yücel KABAPINAR

Author: Feyza KARAKURT

Bibtex @research article { kefdergi327603, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1897 - 1918}, doi = {}, title = {Hakkâri’de Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Değişim Kolay Mı?}, key = {cite}, author = {KABAPINAR, Yücel and KARAKURT, Feyza} }
APA KABAPINAR, Y , KARAKURT, F . (2016). Hakkâri’de Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Değişim Kolay Mı?. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (4), 1897-1918. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/327603
MLA KABAPINAR, Y , KARAKURT, F . "Hakkâri’de Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Değişim Kolay Mı?". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1897-1918 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/327603>
Chicago KABAPINAR, Y , KARAKURT, F . "Hakkâri’de Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Değişim Kolay Mı?". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1897-1918
RIS TY - JOUR T1 - Hakkâri’de Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Değişim Kolay Mı? AU - Yücel KABAPINAR , Feyza KARAKURT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1897 EP - 1918 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Hakkâri’de Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Değişim Kolay Mı? %A Yücel KABAPINAR , Feyza KARAKURT %T Hakkâri’de Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Değişim Kolay Mı? %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD KABAPINAR, Yücel , KARAKURT, Feyza . "Hakkâri’de Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Değişim Kolay Mı?". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (September 2016): 1897-1918.