Year 2016, Volume 24, Issue 4, Pages 1983 - 2004 2016-09-15

Grafik Tasarım Dersinde Uzaktan Eğitim Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama ve Öğrenci Algıları: Gazi Üniversitesi Örneği
Perceptions of Students and an Application about the Use of Distance Education Method in Graphic Design Course: Gazi University Case

Sümeyra AKÇAY [1] , Armağan GÖKÇEARSLAN [2]

173 0

Bu çalışmada, uzaktan eğitim yönteminin grafik tasarım derslerinde kullanımı ile ilgili olarak öğrenci algıları araştırılmıştır. Öğrenci algıları Teknoloji Kabul Modelinde yer alan üç farklı değişkene göre araştırılmıştır: Teknolojinin motivasyona olan etkisi, algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı. Uzaktan eğitim süresince Adobe Connect sanal sınıf aracı kullanılmıştır. 65 üniversite öğrencisi dört hafta boyunca haftada iki ders saati olmak üzere Adobe Connect aracılığıyla ders almışlardır. 51 öğrenci ankete katılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel veriler Turşak tarafından geliştirilen anket kullanılarak toplanmıştır. Bulgulara göre; Adobe Connect platformunun grafik tasarım derslerinde kullanılması yönünde öğrencilerin olumlu algıya sahip oldukları görülmüştür. Adobe Connect platformu, öğrencilerin motivasyonlarını olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca öğrencilerin bu platformu faydalı ve kolay kullanılabilir buldukları görülmüştür. Sonuç olarak grafik tasarım bölümlerinde uzaktan eğitim yönteminin kullanılmasının; geleneksel eğitimin iyileştirilmesi ve eş zamanlı teknolojilerin yaygınlaştırılması açısından etkili olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda gelecekte yapılacak araştırmalara ve uygulayıcılara öneriler geliştirilmiştir.

This study investigated the perceptions of students, about the use distance education method in graphic design education at universities. Student perceptions are investigated in terms of three factors on Technology Acceptance Model: effects of the use of this technology on their motivation, the perceived usefulness and the perceived ease of use of this technology. In this study, Adobe Connect virtual classroom tool was used to create a synchronous virtual classroom. 65 students got involved in lessons offered via Adobe Connect. In these lessons, students attended lessons 2-hour a week in four weeks period. 51 students attended the questionnaire. In this  study, quantitative research methodology is used for data collection and analysis. Quantitative data was gathered by using questionnaire that was developed by Turşak. The findings of the study showed that students stated that synchronous virtual classroom environment is useful and easy to use since it provides learning anywhere and anytime with low cost, increases motivation and allows using multimedia learning materials. As a result, it is though that using distance education methods in graphic design departments will be effective in terms of improving of traditional education and making widespread of synchronous technologies. In this context, suggestions are proposed for further researches and practitioners.

 • Açık öğretim Sistemi. 26 Haziran 2013 tarihinde http://w2.anadolu.edu.tr/aos/aos_tanitim/aos.aspx sayfasından erişilmiştir.
 • Akçay (2009). Bilgisayar Derslerinde Çocuk Programlama Dili Kullanımı İle İlgili Öğrenci ve Öğretmen Algıları. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Antalyalı, Ö. L. (2004). Uzaktan Eğitim Algısı ve Yöneylem Araştırması Dersinin Uzaktan Eğitim İle Verilebilirliği. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Balcı, B. (2010). E-Öğrenme Sistemindeki Başarı Faktörleri. Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray ve Mehmet Kesim (Ed.), "Türkiye'de E-Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar I" içinde (ss. 465-480). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Çınar, M., Tüzün, H., Yıldırım, D., Akıncı, A., Kalaycı, E., Bilgiç, H. G., & Yüksel, Y. (2011, 2-4 Şubat). Uzaktan Eğitimde Kullanılan Eşzamanlı Sanal Sınıf Araçlarının Karşılaştırılması. 13.Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri’nde sunulmuş bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Çivici, T., Kale, S. (2007), Mimari Tasarım Bürolarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımını Etkileyen Faktörler: Bir Yapısal Denklem Modeli. 4. İnşaat Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 119–128.
 • Davis, F.D. (1989). PerceivedUsefulness, PerceivedEase Of Use, And User Acceptance Of İnformationTechnology. MIS Quarterly, 13, 3; ABI/INFORM Global, 319-340.
 • Davis, F.D.,Bagozzi, R.P., Warshaw, P.R. (1989). User Acceptance of ComputerTechnology: A Comparison of TwoTheoreticalModels. Management Sicence, 35(8). 22 Ağustos 2014 tarihinde http://www.cob.calpoly.edu/~eli/Class/p6.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Durak, G., Çankaya, S., Yünkül, E. (2014). Eğitimde Eğitsel Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanımı: Edmodo Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 41, 309-316.
 • Erişti, S. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Grafik Tasarım Eğitimi. 7 Ocak 2015 tarihinde http://www.sem.yildiz.edu.tr/site/program_alt/id/1388/grafik-tasarimi sayfasından erişilmiştir.
 • Grafik ve Tasarım Sertifika Eğitim Programı, 7 Ocak 2015 tarihinde http://guzem.gazi.edu.tr/posts/view/title/grafik-ve-tasarim-sertifika-egitim-programi-115810 sayfasından erişilmiştir.
 • Hrastinski, S. (2008). AsynchronousandSynchronous E-Learning. EducaseQuarterly. 4, 51-55. 2 Eylül 2014 tarihinde http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EQM0848.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Işık, A. H., Karaca, A., Özkaraca, O. ve Biroğul, S. (2010, 10-12 Şubat). Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kahraman, A. D. (2011, 22-24 Eylül). Uzaktan Eğitim ve Grafik Tasarım (Kursiyernet.gov.tr). V. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Karasar, Ş. (2004). Eğitimde Yeni İletişim Teknolojileri: İnternet ve Sanal Yüksek Eğitim. Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi TOJET Journal, 3(4), 117-125.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: PegemA.
 • Landay, S. (2010). Online Learning 101: Part III Tools for Web Conferencing and Learning-Management Systems. eLearn Magazine. 5 Haziran 2013 tarihinde http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1821988 sayfasından erişilmiştir.
 • Lee,Y.,Kozar, K.A., Larsen, K.R.T. (2003). TheTechnologyAcceptance Model: Past, Present, andFuture. Communications of theAssociationfor Information Systems 12(1), 751-781.
 • Lewis, R. ve Whitlock, A. (2003). How to Plan andManage an E-learningProgramme. UK: Gower
 • Moore, M. (2007). Handbook of DistanceEducation. New York: Routledge.
 • Odtü Sanal Kampüsü İnternete Dayalı Eğitim - Asenkron. 26 Haziran 2013 tarihinde http://idea.metu.edu.tr/?pid=29 sayfasından erişilmiştir.
 • Öğrenme Yönetim Sistemi (Lms) ve Görüntülü Sohbet Sistemi. 28 Haziran 2013 tarihinde http://www.enesme.org/pdf/tr/uzaktan-egitim-tr-ogrenme-yonetim-sistemi_r.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Photoshop ile Grafik Tasarım. 16 Ocak 2015 tarihinde http://www.aku.edu.tr/web/Sayfa.aspx?ID=57JQM25NDAU181632AQ101 sayfasından erişilmiştir.
 • Plato Meslek Yüksekokulu - EÖğrenme. 15 Ocak 2015 tarihinde http://www.plato.edu.tr/Page.aspx?id=21 sayfasından erişilmiştir.
 • Plato Meslek Yüksekokulu - Programlar. 16 Ocak 2015 tarihinde http://www.plato.edu.tr/Bolumler.aspx sayfasından erişilmiştir.
 • Soumplis, A.,Koulocheri, E., Kostaras, N. ve Karousos, N. (2010, 4-5 Kasım). Theevolution of e-learning2.0. Social Applications forLifelong Learning konferansında sunulmuş bildiri, Yunanistan
 • Turan, A.H. ve Çolakoğlu, B.E. (2008). Yüksek Öğrenimde Öğretim Elemanlarının Teknoloji Kabulü ve Kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesinde Ampirik Bir Değerlendirme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 106-121.
 • Turşak, M. (2007). Programlama Dili Derslerinde Uzaktan Erişim Teknolojisinin Kullanımı İle İlgili Öğrenci Ve Öğretmenlerin Algıları: Bir Durum Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uzaktan Eğitim Lisans Programları. (2013, 12 Ocak). 26 Haziran 2013 tarihinde http://www.uzaktanegitimrehberi.com/uzaktan-egitim-lisans-programlari sayfasından erişilmiştir.
 • Uzaktan Eğitim Programları Yönergesi. 16 Ocak 2015 tarihinde http://plato.edu.tr/assets/yonetmelikler/uzaktan-egitim- yonergesi.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler. (2012, 7 Aralık). 2 Haziran 2013 tarihinde http://www.uzaktanegitimrehberi.com/uzaktan-egitim-veren-universiteler sayfasından erişilmiştir.
 • Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları. (2013, 29 Ocak). 26 Haziran 2013 tarihinde http://www.uzaktanegitimrehberi.com/uzaktan-egitim-yuksek-lisans-programlari sayfasından erişilmiştir.
 • Yılmaz, K., ve Horzum, M. B. (2005). Küreselleşme, bilgi teknolojileri ve üniversite. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 103-121.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Sümeyra AKÇAY

Author: Armağan GÖKÇEARSLAN

Dates

Publication Date: September 15, 2016

Bibtex @research article { kefdergi327772, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1983 - 2004}, doi = {}, title = {Grafik Tasarım Dersinde Uzaktan Eğitim Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama ve Öğrenci Algıları: Gazi Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {AKÇAY, Sümeyra and GÖKÇEARSLAN, Armağan} }
APA AKÇAY, S , GÖKÇEARSLAN, A . (2016). Grafik Tasarım Dersinde Uzaktan Eğitim Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama ve Öğrenci Algıları: Gazi Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (4), 1983-2004. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/327772
MLA AKÇAY, S , GÖKÇEARSLAN, A . "Grafik Tasarım Dersinde Uzaktan Eğitim Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama ve Öğrenci Algıları: Gazi Üniversitesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1983-2004 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/327772>
Chicago AKÇAY, S , GÖKÇEARSLAN, A . "Grafik Tasarım Dersinde Uzaktan Eğitim Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama ve Öğrenci Algıları: Gazi Üniversitesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1983-2004
RIS TY - JOUR T1 - Grafik Tasarım Dersinde Uzaktan Eğitim Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama ve Öğrenci Algıları: Gazi Üniversitesi Örneği AU - Sümeyra AKÇAY , Armağan GÖKÇEARSLAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1983 EP - 2004 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Grafik Tasarım Dersinde Uzaktan Eğitim Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama ve Öğrenci Algıları: Gazi Üniversitesi Örneği %A Sümeyra AKÇAY , Armağan GÖKÇEARSLAN %T Grafik Tasarım Dersinde Uzaktan Eğitim Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama ve Öğrenci Algıları: Gazi Üniversitesi Örneği %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD AKÇAY, Sümeyra , GÖKÇEARSLAN, Armağan . "Grafik Tasarım Dersinde Uzaktan Eğitim Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama ve Öğrenci Algıları: Gazi Üniversitesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (September 2016): 1983-2004.
AMA AKÇAY S , GÖKÇEARSLAN A . Grafik Tasarım Dersinde Uzaktan Eğitim Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama ve Öğrenci Algıları: Gazi Üniversitesi Örneği. Kastamonu Education Journal. 2016; 24(4): 1983-2004.
Vancouver AKÇAY S , GÖKÇEARSLAN A . Grafik Tasarım Dersinde Uzaktan Eğitim Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir Uygulama ve Öğrenci Algıları: Gazi Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(4): 2004-1983.