Year 2017, Volume 25, Issue 1, Pages 79 - 96 2017-01-15

BOŞALTIM SİSTEMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE REACT STRATEJİSİNİN ETKİSİ
The Effect Of React Strategy In Teaching Of “Excretory System” Subject

Şeyda Gül [1] , Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI [2] , Engin Yalmancı [3]

276 1539

Bu çalışmanın amacı boşaltım sistemi konusunun öğretiminde REACT stratejisinin

kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına

ve biyoloji öğrenimine yönelik motivasyonlarına etkisini incelemektir. Veri toplamak

amacıyla boşaltım sistemi başarı testi, sorgulayıcı öğrenme becerileri algısı ölçeği ve biyoloji

öğrenimine yönelik motivasyon anketinden yararlanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Kars il

merkezindeki bir ortaöğretim kurumunun 10. sınıflarında öğrenim gören toplam 58 öğrenci

oluşturmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, deney grubu öğrencilerinin boşaltım

sistemi ünitesindeki başarılarında istatistiksel olarak anlamlı ölçüde bir artış olduğu ortaya

çıkmıştır. Bunun yanında öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarında istatistiksel

olarak anlamlı olmamakla beraber biyoloji öğrenimine yönelik motivasyonları açısından

özellikle kontrol grubunda dikkate değer bir azalmanın olduğu belirlenmiştir.

The aim of this study is to examine the effect of REACT strategy on the students’

achievements, inquiry learning skills perceptions and motivations towards biology learning.

The data collection tools were excretory system achievement test, scale of inquiry learning

skills perception and motivation scale towards biology learning. The sample included in totally

58 10th graders from a secondary school in center of Kars. According the findings from study,

it was seen that achievements of the students in experimental groups increased in statistically

significant level. In addition, students’ inquiry learning skills perceptions was not founded

statistically significant. However, it was founded that there was a notable decrease in scores of

control group in terms of motivation towards biology learning.

 • Acar, B., ve Yaman, M (2011). Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeyle-rine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 1-10.
 • Aydede, M.N., ve Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.
 • Ayvacı, H. Ş. (2010). Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli yaklaşım hakkındaki görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 42-51,
 • Baran, M. (2013). Yaşam Temelli Probleme Dayalı Öğretim Yönteminin Termodinamik Konu-sunun Öğretimine Etkisi. Yayımlanmış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Başer, M. (2007). The Contribution of Learning Motivation, Reasoning Ability and Learning Orientation to Ninth Grade İnternational Baccalaureate and National Program Students’ Understanding of Mitosis and Meiosis. Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (14. Baskı), Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Berns, R. G., & Erickson, P. M. (2001). Contextual teaching and learning: Preparing students for the new economy. The Highlight Zone Research Work, 5, 1-8.
 • Choi, H. J., & Johnson, S. D. (2005). The effect of context-based video instruction on learning and motivation in on-line courses. The American Journal of Distance Education, 19(4), 215–227.
 • Coştu, B., Ünal, S., ve Ayas, A. (2007). Günlük yaşamdaki olayların fen bilimleri öğretiminde kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 197-207.
 • Crawford, M., & Witte M. (1999). Strategies for Mathematics: Teaching in Context. Educati-onal Leadership, 57(3), 34-38.
 • Çam, F., ve Özay Köse, E. (2008). Yaşam temelli öğrenme. Eğitişim Dergisi, 20. [Online]: http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/54-20/343-yasam-temelli-ogrenme.html (28.01.2015)
 • Çınar, O., Teyfur, E., ve Teyfur, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri. İnönü Üniversitesi Eği-tim Fakültesi Dergisi, 7(11), 47-64.
 • Demircioğlu, H., Vural, S., ve Demircioğlu, G. (2012). “REACT” stratejisine uygun hazırla-nan materyalin üstün yetenekli öğrencilerin başarısı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversi-tesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 101-144.
 • Dervişoğlu, S., Yaman, M. ve Soran, H. (2004). Orta öğretim öğrencilerinin biyoloji dersine ve biyoloji konularına ilgilerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der-gisi, 27, 67-73.
 • Galand, B., Bourgeois, E., & Frenay, M. (2005). The impact of a PBL curriculum on students’ motivation and self-regulation. http://www.youscribe.com/catalogue/rapports-et-theses/savoirs/sciences- humaines-et-sociales/the-impact-of-a-pbl-curriculum-on-students-motivation- and-1600703 [10 Aralık 2012].
 • Gilbert, J. K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976.
 • Glynn, S. M., & Koballa, T. R. (2005). Contextual Teaching and Learning. In R. Yager (Eds.), NSTA professional development monograph. Arlington (pp.75-84). VA: National Science Teachers Association.
 • Gutwill-Wise J. P. (2001). The impact of active and context-based learning in introductory chemistry courses: an early evaluation of the modular approach. Journal of Chemical Edu-cation, 78(5), 684-690.
 • Hırça, N. (2012). Bağlam temelli öğrenme yaklaşımına uygun etkinliklerin öğrencilerin fizik konularını anlamasına ve fizik dersine karşı tutumuna etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 313-325.
 • Holman, J., & Pilling, G. (2004). Thermodynamics in context: a case study of contextualized teaching for undergraduates. Journal of Chemical Education, 81(3), 373-375.
 • House, J. D. (1996). Students expectancies and academic self-concept as predictors of science achievement. Journal of Psychology, 130(6), 679-682.
 • Kutu, H. (2011). Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeli İle Modeliyle 9. Sınıf Kimya Dersi “Hayatımızda Kimya” Ünitesinin Öğretimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniver-sitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kutu, H., & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in Education: Evidence-Based Inquiry (7th Edition). Boston: Pearson.
 • Navarra, A. (2006). Achieving Pedagogical Equity in the Classroom, Cord Publishing.
 • Özay-Köse, E., ve Çam-Tosun, F. (2011). Yaşam temelli öğrenmenin sinir sistemi konusunda öğrenci başarılarına etkileri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(2), 91-106.
 • Özbey-Akay, S. (2010). Lise 3. Sınıf Biyoloji Dersinde Okutulan Boşaltım Sistemi Konusunun Kavram Haritaları İle Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Özmen, H., Demircioğlu, G., & Coll, R. K. (2009). A comparative study of the effects of a concept mapping enhanced laboratory experience on Turkish high school students’ unders-tanding of acid-base chemistry. International Journal of Science and Mathematics Educa-tion, 7(1), 1-24.
 • Ramsden, J. M. (1992). If it’s enjoyable, is it science?, School Science Review, 73, 65-71.
 • Rayner, A. (2005). Reflections On Context-Based Science Teaching: A Case Study Of Physics For Students Of Physiotherapy. Univerce Science Blended Learning Symposium Procee-dings. Poster Presentation.
 • Taşkoyan, S.N. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Sorgulayıcı Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri, Akademik Başarıları Ve Tutumları Üzerinde-ki Etkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitü-sü, İzmir.
 • Tekbıyık, A., ve Akdeniz, A. R. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Mate-matik Eğitimi Dergisi, 4(1), 123-140.
 • Topuz, F. G., Gençer, S., Bacanak, A., ve Karamustafaoğlu, O. (2013). Bağlam temelli yakla-şım hakkında fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşleri ve uygulayabilme düzeyleri. Amas-ya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 240-261.
 • Tuan, H. L., Chin, C. C., & Shieh, S. H. (2005). The development of a questionnaire to mea-sure students’ motivation towards science learning. International Journal of Science Educa-tion, 27(6), 639- 654.
 • Ültay, N., çalık, M. (2011). Asitler ve bazlar konusu ile ilgili örnekler üzerinden 5E modelini ve REACT stratejisini ayırt etmek. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 199-220.
 • Yaman, M. (2009). Solunum ve enerji kazanımı konusunda öğrencilerin ilgisini çeken bağlam ve yöntemler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 215-228.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Şeyda Gül

Author: Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI

Author: Engin Yalmancı

Dates

Publication Date: January 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi308057, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {79 - 96}, doi = {10.24106/kefdergi.308057}, title = {BOŞALTIM SİSTEMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE REACT STRATEJİSİNİN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Gül, Şeyda and GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, Sibel and Yalmancı, Engin} }
APA Gül, Ş , GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, S , Yalmancı, E . (2017). BOŞALTIM SİSTEMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE REACT STRATEJİSİNİN ETKİSİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 79-96. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308057
MLA Gül, Ş , GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, S , Yalmancı, E . "BOŞALTIM SİSTEMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE REACT STRATEJİSİNİN ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 79-96 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308057>
Chicago Gül, Ş , GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, S , Yalmancı, E . "BOŞALTIM SİSTEMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE REACT STRATEJİSİNİN ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 79-96
RIS TY - JOUR T1 - BOŞALTIM SİSTEMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE REACT STRATEJİSİNİN ETKİSİ AU - Şeyda Gül , Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI , Engin Yalmancı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 96 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal BOŞALTIM SİSTEMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE REACT STRATEJİSİNİN ETKİSİ %A Şeyda Gül , Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI , Engin Yalmancı %T BOŞALTIM SİSTEMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE REACT STRATEJİSİNİN ETKİSİ %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Gül, Şeyda , GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, Sibel , Yalmancı, Engin . "BOŞALTIM SİSTEMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE REACT STRATEJİSİNİN ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (January 2017): 79-96.
AMA Gül Ş , GÜRBÜZOĞLU YALMANCI S , Yalmancı E . BOŞALTIM SİSTEMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE REACT STRATEJİSİNİN ETKİSİ. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(1): 79-96.
Vancouver Gül Ş , GÜRBÜZOĞLU YALMANCI S , Yalmancı E . BOŞALTIM SİSTEMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE REACT STRATEJİSİNİN ETKİSİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(1): 96-79.