Year 2017, Volume 25, Issue 1, Pages 111 - 128 2017-01-15

Öğrencilerin Sınıf Değerlendirme Atmosferine İlişkin Algılarının Okula Yönelik Tutumları Üzerindeki Yordayıcı Rolü
The Predictive Role of Students’ Perceptions of Classroom Assessment Environment on Their Attitudes Towards School

Mustafa İlhan [1]

201 569

Bu araştırmada, öğrencilerin sınıf değerlendirme atmosferine ilişkin algılarının okula

yönelik tutumları üzerindeki yordayıcı rolü incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu,

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Diyarbakır il merkezindeki üç farklı liseden toplam

398 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Okula Yönelik Tutum

Ölçeği ile Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen

verilerin çözümlenmesinde korelasyon ve regresyon analizinden yararlanılmıştır. Korelasyon

analizi sonuçlarına göre, okula yönelik tutumun öğrenme odaklı değerlendirme atmosferi

ile pozitif; performans odaklı değerlendirme atmosferi ile negatif anlamlı ilişki içerisinde

olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizi sonucunda, öğrencilerin okula yönelik tutumlarının

% 33’ünün sınıf değerlendirme atmosferine yönelik algıları ile açıklanabildiği tespit edilmiştir.
The present research aims, to determine the predictive role of students’ perceptions of

classroom assessment environment on their attitudes towards school. The sample of the study was

consisted of 398 students who studied at three high schools located in the center of Diyarbakir.

In the research, Attitudes towards School Scale and Classroom Assessment Environment Scale

were used as the data collection tools. The analysis of the obtained data was conducted by

using correlation and multiple regressions. Correlation analysis results revealed that learning

oriented assessment environment was positively related to attitudes towards school. On the

other hand, performance oriented assessment environment was negatively related to attitudes

towards school. According to regression analysis results, students’ perceptions of classroom

assessment environment explain 33 % of total variance on their attitudes towards school.
 • Adıgüzel, A., & Karadaş, H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okula ilişkin tutumlarının devamsızlık ve okul başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, X(I), 49-66.
 • Ainley, J. (1994, April). Multiple indicators of high school effectiveness. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.
 • Ainley, J.G., & Sheret, M. (1992). Progress through high school: a study of senior secondary schooling in New South Wales. Hawthorn, Vic., Australia: Australian Council for Educational Research (ACER).
 • Ak, L., & Sayıl, M. (2006). Yatılı, Taşımalı ve Normal Eğitim Yapılan İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Davranış-Uyum Sorunları, Okullarına İlişkin Tutum, Algıladıkları Sosyal Destek ve Okul Başarıları Arasındaki İlişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 271-300.
 • Alıcı, D. (2013). Okula yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(168), 318-331.
 • Alkharusi, H. (2007). Effects of teachers’ assessment practices on ninth grade students’ perceptions of classroom assessment environment and achievement goal orientations in muscat science classrooms in the Sultanate of Oman. Unpublished Doctoral Dissertation, Kent State University, Oman.
 • Alkharusi, H. (2009). Classroom assessment envıronment, selfeffıcacy, and mastery goal orientation: A causal model. Paper Presented at the 2nd International Conference of Teaching and Learning (ICTL 2009), INTI University College, Malaysia.
 • Alkharusi, H. (2011). Development and datametric properties of a scale measuring students' perceptions of the classroom assessment environment. International Journal of Instruction, 4(1), 105-120.
 • Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84(3), 261-271. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.84.3.261
 • Bagozzi, R.P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94. http://dx.doi.org/10.1177/009207038801600107
 • Banks, S.R. (2012). Classroom assessment: Issues and practices (2nd ed.). Long Grove, IL: Waveland Press Inc.
 • Boysen, C.J. (2007). Teachers and cheating: The relationship between the classroom environment and high school student cheating. Unpublished Doctoral Dissertation. Loyola Marymount University, Los Angeles, California, USA.
 • Boud, D. (1995). Assessment and learning: Contradictory or complementary? In Knight, P. (Eds.), Assessment for learning in higher education (pp. 35-48), London: Kogan Page.
 • Bölükbaşı, B. (2005). Aile ortamı, benlik algısı ve okul tutumunun 9. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Brookhart, S.M. (1995, April). Effects of the classroom assessment environment on achievement in mathematics and science. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.
 • Brookhart, S.M. (1997). A theoretical framework for the role of classroom assessment in motivating student effort and achievement. Applied Measurement in Education, 10(2), 161-180. http://dx.doi.org/10.1207/s15324818ame1002_4
 • Brookhart, S.M., & DeVoge, J.G. (1999) Testing a theory about the role of classroom assessment in student motivation and achievement. Applied Measurement in Education, 12(4), 409-425. http://dx.doi.org/10.1207/S15324818AME1204_5
 • Brookhart, S.M., & Durkin, D.T. (2003). Classroom assessment, student motivation, and achievement in high school social studies classes. Applied Measurement in Education, 16(1), 27–54. http://dx.doi.org/10.1207/S15324818AME1601_2
 • Brookhart, S.M., Walsh, J.M., & Zientarski, W.A. (2006). The dynamics of motivation and effort for classroom assessment in middle school science and social studies. Applied Measurement in Education, 19(2), 151-184. http://dx.doi.org/10.1207/s15324818ame1902_5
 • Buhagiar, M.A. (2007) Classroom assessment within the alternative assessment paradigm: Revisiting the territory. The Curriculum Journal, 18(1), 39-56. http://dx.doi.org/10.1080/09585170701292174
 • Buldur, S. (2014). Öğrencilerin sınıf-içi değerlendirme ortamına ilişkin algıları ile başarı amaç oryantasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Cinsiyet perspektifi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 213-225. http://dx.doi.org/10.15290/EB.2014.3730
 • Buldur, S., Doğan, Fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin sınıf-içi değerlendirme ortamına ilişkin algıları ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 199-211. http://dx.doi.org/10.15290/EB.2014.3729
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (11. Baskı). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Candeias, A. A., Rebelo, N., & Oliveira, M. (2011). Student’s attitutes toward learning and school-Study of exploratory models about the effects of socio-demographics and personal attributes. Proceedings of the London International Conference on Education [CD-ROM], Retrieved from on 6 April 2015 http://www.projectored.uevora.pt/documentos/LICE.pdf
 • Cheng, S.T., & Chan, A.C.M. (2003). The development of a brief measure of school attıtude. Educational and Psychological Measurement, 63(6), 1060-1070. http://dx.doi.org/10.1177/0013164403251334
 • Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.) Boston: Pearson.
 • Diekhoff, G.M., & Wigginton, P.K. (1988). Assessing college classroom environment using free description: A methodological demonstration. ERIC Document ED 337071.
 • EARGED. (2005). PISA 2003 projesi ulusal nihai rapor. Milli Eğitim Bakanlığı. 16 Nisan 2015 tarihinde http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/PISA-2003-Ulusal-Nihai-Rapor.pdf adresinden alınmıştır.
 • Erkman, F., Caner, A., Hart, Z.H., Börkan, B., & Şahan, K. (2010). Influence of perceived teacher acceptance, self-concept, and school attitude on the academic achievement of school-age children in Turkey. Cross-Cultural Research 44(3), 295-309.
 • Fisher, D.L., & Fraser, B.J. (1983). Validity and use of the classroom environment scale. Educational Evaluation and Policy Analysis, 5(3), 261-271. http://dx.doi.org/10.3102/01623737005003261
 • Flouri, E., Buchanan, A., & Bream, V. (2002). Adolescents’ perceptions of their fathers’ involvement: Significance to school attitudes. Psychology in the Schools, 39(5), 575-582. http://dx.doi.org/10.1002/pits.10055
 • Fraenkel, J.R., Wallend, N.E., & Hyun, H.H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed). New York: McGraw Hill.
 • Fraser, B.J. (1980). Criterion validity of an individualised classroom environment questionnaire. ERIC Document Reproduction Service, No: ED 453263
 • Fraser, B.J. (1998). The birth of a new journal: Editor’s introduction. Learning Environments Research, 1(1), 1-5. http://dx.doi.org/10.1023/A:1009994030661
 • Fraser, B. J., Fisher, D. L., & McRobbie, C. J. (1996, April). Development, validation and use of personal and class forms of a new classroom environment instrument. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New York, USA.
 • Gezer, M., İlhan, M., Öner Sünkür, M., & Çetin, B. (2014, Mayıs). Sosyal bilgiler dersi sınav sorularının SOLO taksonomisine göre incelenmesi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Gaziantep, Türkiye.
 • Gronlund, N.E. (1998). Assessment of student achievement. Boston: Allyn and Bacon.
 • Hallam, S., Ireson, J., & Davies, J. (2004). Primary pupils’ experiences of different types of grouping in school. British Educational Research Journal, 30(4), 515–533. http://dx.doi.org/10.1080/0141192042000237211
 • Kaplan, C.P., & Midgley, C. (1999). The relationships between perceptions of the classroom goal structure and early adolescesnts’s affect in school: The mediating role of coping strategies. Learning and Individual Differences, 11(2), 188-212.
 • Kaplan, C.P., Turner, S.G., & Badger, L.W. (2007). Hispanic adolescents girls’ attitudes towards school. Child and Adolescents Social Work Journal, 24, 173-193. http://dx.doi.org/10.1007/s10560-007-0080-2
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Khine, M.S., & Fisher, D.L (2001, December). Classroom environment and teachers’ cultural background in secondary science classes in an Asian context. Paper presented at the annual meeting of the Australian Association for Research in Education, Perth, Australia.
 • Knowles, D.W., & Henly-Lewis, J. (1972). Attitudes of students in a studsnt-centered high school. Canadian Counsellor, 6(1), 20-26.
 • Kpolovie, Joe & Okoto, (2014). Academic achievement prediction: Role of interest in learning and attitude towards school. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 1(11), 73-100.
 • Kutluay Çelik, B. (2014). Ortaokul öğrencileri üzerinde sosyal-duygusal öğrenme becerileri ve okula karşı tutum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Macmillan, D., Widaman, K., Balow, I., Hemsley, R., & Little, T. (1992). Differences in adolescent school attitudes as a function of academic level, ethnicity and gender. Learning Disability Quarterly, 15(1), 39-50. http://dx.doi.org/10.2307/1510564
 • Maher, M.A.H. (2000). A structural model of attitudes towards school subjects, academic aspiration and academic achievement. Educational Psychology, 20(1), 75-84. http://dx.doi.org/10.1080/014434100110399
 • Majoribanks, K. (1992). The predictive validity of an attitudes towards school scale in relation to children’s academic achievement. Educational and Psychological Measurement, 52(4,) 945-949. http://dx.doi.org/10.1177/0013164492052004017
 • Marks, G. (1998). Attitudes to school life: Their influences and their effects on achievement and leaving school. LSAY Research Reports. Longitudinal surveys of Australian youth research report, n.5. Retrieved from http://research.acer.edu.au/lsay_research/62
 • McCoach, D.B. (2000, April). A validation study of the attitude assessment survey. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.
 • McCoach, D.B., & Siegle, D. (2003). The school attitude assessment survey–revised: A new instrument to identıfy academically able students who underachieve. Educational and Psychological Measurement, 63(3), 414-429. http://dx.doi.org/10.1177/0013164403063003005
 • McMillan, J.H., & Workman, D.J. (1998). Classroom assessment and grading practices: A review of the literature. Richmond, VA: Metropolitan Educational Research Consortium. (ERIC Document Reproduction Service No., ED 453263).
 • İlhan, M., & Çetin, B. (2014a). Sınıf değerlendirme atmosferi ölçeği’nin (SDAÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 31-50. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3334
 • İlhan, M., & Çetin, B. (2014b). Akademik tükenmişlik ile sınıf değerlendirme atmosferi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 51-68. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3335
 • Özdemir, M., & Kalaycı, H. (2013). Okul bağlılığı ve metaforik okul algısı üzerine bir inceleme: Çankırı ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2125-2137. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2013.4.1680
 • Pişkin, B. (2005). Öğrencilerin okula yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye.
 • Plake, B.S. (1993). Teacher assessment literacy: Teachers' competencies in the educational assessment of students. Mid-Western Educational Researcher, 6(1), 21-27.
 • Price, H. (2000). Being happy is what matters most: A look at two high-achieving girls’ learning experiences in the classroom. Psycho- analytic Studies, 2(1), 51-64. http://dx.doi.org/10.1080/146089500114083
 • Rumberger, R., & Lim, S. (2008). Why students drop out of school: A review of 25 years of research. Santa Barbara, CA: California Dropout Research Project. Retrieved from http://www.slocounty.ca.gov/Assets/CSN/PDF/Flyer+-+Why+students+drop+out.pdf
 • Rodriguez, M.C. (2004). The role of classroom assessment in student performance on TIMSS. Applied Measurement in Education, 17(1), 1-24. http://dx.doi.org/10.1207/s15324818ame1701_1
 • Slee, R. (1992). Reforms and ravines: diminishing risks in schools through systematic change. In Slee, R. (Eds.), Discipline in Australian public education: Changing policy and practice, (pp. 177-197). Melbourne: Australian Council for Educational Research Ltd.
 • Sözbilir, M., Akıllı, M., & Ozan, C. (2010, Haziran). Yusufeli`de öğrencilerin okula karşı tutumları. Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, Yusufeli Belediyesi, Yusufeli.
 • Stern, M. (2012). Evaluating and promoting positive school attitude in adolescents. New York: Springer.
 • Stiggins, R., & Chappuis, J. (2005). Using student-involved classroom assessment to close achievement gaps. Theory Into Practice, 44(1), 11-18.
 • Şeker, H. (2011). Developing a questionnaire on attitude towards school. Learning Environment Reserach,, 14, 241-261. http://dx.doi.org/10.1007/s10984-011-9096-9
 • Şeker, H. (2013). In/Out of the School Learning Environment and SEM Analysis Usage Attitude Towards School. In Khine, M.S. (Eds.) Application of structural equation modeling in educational research and practice (pp. 135-167), Rotterdam, The Netherland: Sense Publishers.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Taylor, S.E., Peplau, L.A., & Sears, D.O. (2005). Social psychology (12th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
 • Midgley, C., & Urdan, T. (2006). Academic Self-Handicapping and Achievement Goals: A Further Examination. Contemporary Educational Psychology, 26, 61-75.
 • Wang, X. (2004). Chinese EFL students’ perceptions of classroom assessment environment and their goal orientations in the college English course. Unpublished master’s thesis, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.
 • Wannarka, R., & Ruhl, K. (2008). Seating arrangements that promote positive academic and behavioural outcomes: A review of empirical research. Support for Learning, 23(2), 89-93. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9604.2008.00375.x
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa İlhan

Bibtex @research article { kefdergi308251, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {111 - 128}, doi = {10.24106/kefdergi.308251}, title = {Öğrencilerin Sınıf Değerlendirme Atmosferine İlişkin Algılarının Okula Yönelik Tutumları Üzerindeki Yordayıcı Rolü}, key = {cite}, author = {İlhan, Mustafa} }
APA İlhan, M . (2017). Öğrencilerin Sınıf Değerlendirme Atmosferine İlişkin Algılarının Okula Yönelik Tutumları Üzerindeki Yordayıcı Rolü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 111-128. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308251
MLA İlhan, M . "Öğrencilerin Sınıf Değerlendirme Atmosferine İlişkin Algılarının Okula Yönelik Tutumları Üzerindeki Yordayıcı Rolü". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 111-128 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308251>
Chicago İlhan, M . "Öğrencilerin Sınıf Değerlendirme Atmosferine İlişkin Algılarının Okula Yönelik Tutumları Üzerindeki Yordayıcı Rolü". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 111-128
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Sınıf Değerlendirme Atmosferine İlişkin Algılarının Okula Yönelik Tutumları Üzerindeki Yordayıcı Rolü AU - Mustafa İlhan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 128 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Öğrencilerin Sınıf Değerlendirme Atmosferine İlişkin Algılarının Okula Yönelik Tutumları Üzerindeki Yordayıcı Rolü %A Mustafa İlhan %T Öğrencilerin Sınıf Değerlendirme Atmosferine İlişkin Algılarının Okula Yönelik Tutumları Üzerindeki Yordayıcı Rolü %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD İlhan, Mustafa . "Öğrencilerin Sınıf Değerlendirme Atmosferine İlişkin Algılarının Okula Yönelik Tutumları Üzerindeki Yordayıcı Rolü". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (January 2017): 111-128.