Year 2017, Volume 25, Issue 1, Pages 203 - 220 2017-01-15

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN METİNLERİNİ OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Development of An Attitude Scale Towards Reading Scientific Texts For University Students: Validty and Reliability Study

Gülfem Dilek Kumlu [1] , Gökhan Kumlu [2] , Nejla Yürük [3]

202 394

Bu çalışmanın amacı, üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin fen metinlerini okumaya yönelik tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan 48 maddelik 5’li likert tipindeki fen metinlerini okumaya yönelik tutum ölçeği, Ankara ili Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nin beş farklı bölümünde öğrenim gören 251 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu elde edilen 30 maddelik 5’li likert tipindeki ölçek, doğrulayıcı faktör analizi için Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nin beş farklı bölümünde öğrenim gören 317 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Yapılan analizler doğrultusunda, geliştirilen ölçeğin üniversite öğrencilerinin fen metinlerine yönelik tutumlarını ölçmek için güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır.

The purpose of this study is to develop a valid and reliable measure of university students’

attitudes towards reading scientific texts. This attitude scale developed by the researchers

includes 48 items in type of Likert of 5. This attitude scale was implemented in totally 251

students who studying at five different sections of a university education faculty located in

Ankara. The attitude scale which includes 30 items in type of Likert of 5 obtained the results of exploratory factor analysis was implemented in totally 371 students who studying at five

different sections of a university education faculty located in Ankara for confirmatory factor

analysis. It is concluded that the scale is a reliable and a valid tool for measuring the attitudes

of the university students towards reading scientific texts.

 • Başaran, M., ve Ateş, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 73-92.
 • Bryman, A., and Cramer, D. (1999). Quantitative data analysis with SPSS release 8 for windows. Taylor and Francis e-Library, Routledge.
 • Çakıcı, D. (2005). Ön örgütleyicilerin okumaya yönelik tutum ve okuduğunu anlama üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Erkuş, E. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Gericke, N. (2009). Science versus School-science: Multiple models in genetics - The depiction of gene function in upper secondary textbooks and its influence on students’ understanding. Unpublished doctoral dissertation. Karlstad University Studies, Karlstad, Sweden.
 • Glynn, S. M., and Muth, K. D. (1994). Reading and writing to learn science: achieving scientific literacy. Journal of Research in science Teaching, 31(9), 1057-1073.
 • Gömleksiz, M. N. (2004). Kitap okuma alışkanlığına ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(14), 185-195.
 • Graesser, A. C., León, J. A., and Otero, J. (2002). Introduction to the psychology of science text comprehension. In J. Otero, J. A. León and A. C. Graesser (Eds.), The psychology of science text comprehension (pp. 1-15). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Güngör-Kılıç, A. (2004). İşbirlikli öğrenme, okuduğunu anlama, strateji kullanımı ve tutum. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Kalaycı, Ş. (2014). Faktör analizi. Ş. Kalaycı, (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London, Routledge.
 • Kovacıoğlu, N. Ş. (2006). İlköğretim ikinci sınıflarında aile çevresi ve çocuğun okumaya karşı tutumu ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Özbay, M., ve Uyar, Y. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için okumaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Journal of New World Sciences Academy: Education Sciences, 4(2), 632-651.
 • Petscher, Y. (2010). A meta-analysis of the relationship between student attitudes towards reading and achievement in reading. Journal of Research in Reading, 33(4), 335-355.
 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., and Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological ResearchOnline, 8(2), 23–74.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (4. Baskı). Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Teale, W. H., and Lewis, R. (1981). The nature of measurement of secondary school students’ attitudes toward reading. Reading Horizons, 21, 94-102.
 • Ünal, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Wright, J. D. (1982). The effect of reduced readability text materials on comprehension and biology achievement. Science Education, 66(1), 3-13.
 • Yore, L. D., and Craig, M. T. (1990). An assessment of what grade 5 students know about science text and science reading. A preliminary report. Paper presented at the NARST Annual Conference, Atlanta, GA.
 • Yore, L. D., Bisanz, G. L., and Hand, B. M. (2003). Examining the literacy component of science literacy: 25 years of language arts and science research. International Journal of Science Education, 25(6), 689-725.
 • Yore, L. D., and Shymansky, J. A. (1991). Reading in science: Developing an operational conception to guide instruction. Journal of Science Teacher Education, 2(2), 29‐36.
 • Yore, L. D., Craig, M. T., and Maguire, T. O. (1998). Index of science reading awareness: An interactive‐constructive model, test verification, and grades 4‐8 results. Journal of Research in Science Teaching, 35(1), 27‐51.
 • Yore, L. D., Shymansky, J. A., Henriques, L., Chidsey, J. L., and Lewis, T. O. (1997). Reading‐to‐learn and writing‐to‐learn science activities for the elementary school classroom. In P. Rubba, P. Keig and J. Rye (Eds.), Proceedings of the 1997 Annual International Conference of the Association for the Education of Teachers in Science (pp. 40‐72). Pensacola, FL: Association for the Education of Teachers in Science.
 • Yücel, G. (2005). Okul öncesinde okuma tutumları ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülfem Dilek Kumlu

Author: Gökhan Kumlu

Author: Nejla Yürük

Dates

Publication Date: January 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi309040, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {203 - 220}, doi = {10.24106/kefdergi.309040}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN METİNLERİNİ OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Kumlu, Gülfem Dilek and Kumlu, Gökhan and Yürük, Nejla} }
APA Kumlu, G , Kumlu, G , Yürük, N . (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN METİNLERİNİ OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 203-220. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/309040
MLA Kumlu, G , Kumlu, G , Yürük, N . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN METİNLERİNİ OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 203-220 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/309040>
Chicago Kumlu, G , Kumlu, G , Yürük, N . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN METİNLERİNİ OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 203-220
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN METİNLERİNİ OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Gülfem Dilek Kumlu , Gökhan Kumlu , Nejla Yürük Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 220 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN METİNLERİNİ OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Gülfem Dilek Kumlu , Gökhan Kumlu , Nejla Yürük %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN METİNLERİNİ OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Kumlu, Gülfem Dilek , Kumlu, Gökhan , Yürük, Nejla . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN METİNLERİNİ OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (January 2017): 203-220.
AMA Kumlu G , Kumlu G , Yürük N . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN METİNLERİNİ OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(1): 203-220.
Vancouver Kumlu G , Kumlu G , Yürük N . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN METİNLERİNİ OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(1): 220-203.