Year 2017, Volume 25, Issue 1, Pages 221 - 232 2017-01-15

İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği
A Scale Development Study For 3Rd Grade Elementary Students: Democratic Attitude Scale

Deniz Gökçe Erbil [1] , Ayfer Kocabaş [2]

162 754

Araştırmada ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin demokratik tutum düzeylerini ortaya koymak amacıyla bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Alanyazın taraması ve madde yazımının ardından, 5 uzmandan maddeler ile ilgili görüş alınmıştır. Uzman görüşü doğrultusunda 1 madde çıkarılmış ve 30 maddelik ölçek 350 ilkokul 3. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonucunda ölçek 10 madde ve tek faktörden oluştuğu bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları AFA sonuçlarını doğrulamıştır. Ölçeğin Cronbach’s alpha güvenirlik değeri .76 olarak bulunmuştur.

The purpose of this study is to develop a scale to determine the democratic attitudes level of 3rd grade elementary students’. The draft was reviewed by 5 expert and 1 item was deleted. 30 item draft form was administrated to 350 3rd grade elementary students. After the exploratory factor analysis (EFA) 10 items in one factor was achieved. Confirmatory factor analysis also confirmed the results of EFA. The Cronbach’s alpha value for the scale was found .76.

 • Altunya, N. (2003). Vatandaşlık bilgisi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Bakır, K. (2011). Demokratik eğitim: John Dewey’in eğitim felsefesi üzerine. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bulut, N. (2006). Bir grup üniversite öğrencisinin demokratik tutumları ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 37-59.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012).Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirsöz, E. S. (2010). Yaratıcı dramanın öğretmen adaylarının demokratik tutumlar, bilişüstü farkındalıkları ve duygusal zekâ yeterliliklerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Dewey, J. (1937) Democracy and Educational Administration. School and Society 45, 457 – 467.
 • Dewey, J. (2004). Democracy and education. New York: Courier Dover.
 • Dilekmen, M. (2000, 10-12 Mayıs). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sem-pozyumu, Çanakkale.
 • Doğanay, A. ve Sarı, M. (2004). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine temel demokratik değerlerin kazandırılma düzeyi ve bu değerlerin kazandırılması sürecinde açık ve örtük programın etkilerinin karşılaştırılması. Eğitim Yönetimi, 10 (39), 356-383.
 • Gömleksiz, M. (1988). Demokratik Bir Sınıf Ortamı Açısından Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının ve Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi. Yayım-lanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Yöntemin Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Güven, B., Işık, H. ve Apaydın B. (2004). Hayat Bilgisi dersi amaçlarının demokratik davra-nışların kazandırılması açısından incelenmesi. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 1-13.
 • Hotaman, D. (2009). Demokratik eğitim: demokratik bir eğitim programı. 11–12 June 2009, Internationel Symposium On Democracy Edutacion In Europe Proceedings, (474–485). An-kara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Izgar, G. (2013). İlköğretim okulu 8. sınıf öğrencilerine uygulanan değerler eğitimi progra-mının demokratik tutum ve davranışlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • İflazoğlu, A. ve Çaydaş, E. (2004, 6-9 Temmuz ). Sınıf öğretmenliği anabilim dalında okuyan birinci sınıf öğrencileri ile dördüncü sınıf öğrencilerinin demokratik tutumları ile otoriteryen tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum, algı ve iletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları.
 • Jöroskog, K. G. ve Sörböm, D. (1993). Lisrel 8: Structural Equation Modeling with the Simplis Command Language. Lincolnwood: Scientific Software International Inc.
 • Kaşaveklioğlu, S. (2013). 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde işbirliğine dayalı öğretim yönteminin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarı İle demokratik tutum ve insan hakları algılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kerimgil, S. (2008). Yapılandırmacı öğrenmeye dayalı bir öğretim programının öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme ve demokratik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Kurtaslan, Z., Okay, H., Kutluk, Ö. ve Çakırer, S. (2013). Evaluation of the instrumental performances of music teachers in accordance wıth different variables. West East Journal of Social Sciences, 2, 1-10.
 • MEB (2009). İlköğretim okulu Hayat Bilgisi dersi programı 17.12.2013 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Metin, M. (2002). Vatandaşlık ve insan hakları dersinde demokratik tutum geliştirme ve insan Hakları öğretiminin önemi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Nalçacı, A. ve Erçoşkun, M. H. (2006). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 241-257.
 • Sadık, F. ve Sarı, M. (2012). Çocuk ve demokrasi: İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algıla-rının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi, 1 (1), 48-62.
 • Samanci, O. (2010). Democracy Education in Elementary Schools, The Social Studies, 101:1, 30-33, DOI: 10.1080/00377990903285499.
 • San, C. (1985). Gençlik ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Soydaş, S. ve Güven, B. (2009), öğrencilerin hayat bilgisi dersinde demokrasi kavramı ile ilgili oluşturdukları metaforların incelenmesi, Kıncal, R.(Ed), International Symposium On Democracy and Democracy Education In Europe Proceedings, (64–80) 11–12 June 2009, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.
 • Şahiner, D. G. S. (2008). İlköğretim sosyal bilimler dersinde aktif öğrenme tekniklerinin demokratik tutumlara ve ders başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şimşek, N. (2011). İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin demokratik kazanımlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Milli Eğitim, (190), 188-201.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidel, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Yağcı, E. (1998). Demokrasi ve Eğitim. Eğitim ve Bilim Dergisi, 22(107), 15-22.
 • Yalçın, B. (2014). Öğretmenlerin demokratik tutumlarının öğrencilerin değer kazanımlarına etkisi: Erzurum ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Yiğit, E. Ö. ve Çolak, K. (2010). Democratic attitudes of social studies pre-service teachers. The International Journal of Research in Teacher Education, 1, 82-95.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Deniz Gökçe Erbil

Author: Ayfer Kocabaş

Bibtex @research article { kefdergi309043, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {221 - 232}, doi = {10.24106/kefdergi.309043}, title = {İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği}, key = {cite}, author = {Erbil, Deniz Gökçe and Kocabaş, Ayfer} }
APA Erbil, D , Kocabaş, A . (2017). İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 221-232. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/309043
MLA Erbil, D , Kocabaş, A . "İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 221-232 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/309043>
Chicago Erbil, D , Kocabaş, A . "İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 221-232
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği AU - Deniz Gökçe Erbil , Ayfer Kocabaş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 232 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği %A Deniz Gökçe Erbil , Ayfer Kocabaş %T İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Erbil, Deniz Gökçe , Kocabaş, Ayfer . "İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (January 2017): 221-232.