Year 2017, Volume 25, Issue 1, Pages 345 - 360 2017-01-15

FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE İŞLENEN BASKETBOL DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
The Effects of Basketball Classes Taught Through Different Education Models on Psychomotor Achievement Skills of Students

VOLKAN SURAL [1] , SEYFİ SAVAŞ [2]

171 1067

Bu çalışma, farklı öğretim yöntemleri ile işlenen basketbol dersinin öğrencilerin varsa, psikomotor alan erişi düzeylerine etkisinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla planlanmıştır. Araştırma, gerçek deneme modellerinden ön test-son test model 2 gruplu model kullanılarak desenlemiştir. Araştırmanın örneklemi; 2013-2014 ve 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören ve basketbol dersi alan 60 kişilik erkek öğrenciden oluşturulmuştur. Bir grup, Spor Eğitim Modelinin uygulanacağı model 1 grubu; 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi öğrencilerinden bir grup da Doğrudan Eğitim Modelinin uygulanacağı model 2 grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmanın yönteminde, model 1 ve model 2 gruplarındaki öğrencilerin psikomotor alan gelişimlerini belirlemek amacı ile işlenecek basketbol konularına ilişkin temel basketbol hareketlerinin içerisinde yer aldığı Yrd. Doç. Dr. Seyfi SAVAŞ tarafından geliştirilen gözlem formundan çalışmanın başında ve sonunda olmak üzere yararlanılmıştır. Oluşturulan gözlem formları 5’li Likert tipinde oluşturulmuş ve gözlem formlarında 0- 4 puan arasında yapılan puanlamaya göre, sıfır puan “gözlenmedi”, 1 puan “zayıf”, 2 puan “orta”, 3 puan “iyi”, 4 puan ise “çok iyi” şeklinde puanlanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Model 2 ve model 1 gruplarının kendi içindeki gelişimlerini belirleyebilmek için; bağımlı ve bağımsız değişkenler arası aritmetik ortalama, standart sapma ve bağımlı gruplar içint testinden yararlanılmıştır. Model 2 ve model 1 gruplarının erişi değerleri arasında fark olup olmadığının belirlenmesi için; aritmetik ortalama, standart sapma ve bağımsız gruplar t testinden faydalanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; model 1 ve model 2 grubu SPSS 15.0 paket programı kullanılmış ve istatistiksel öğrencilerinin psikomotor alana ait erişi düzeyleri arasında model 2 grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmiştir.


The purpose of this study was to investigate the effects of basketball classes taught through

different education models on psychomotor achievement skills of students. The research

was designed as a real experiment model utilizing pre-test/post-test modal group approach.

The sample of the research was composed of 1st year male students of School of Physical

Education and Sport, Department of Physical Education Teaching at Gazi University in the

fall semesters of 2013-2014 and 2014-2015 academic years which were randomly chosen

among the students studying in the same academic year (ie. 30 participants were chosen from

each academic year ). The total number of student who participated in the study were 60 .The

students studying in the Department of Physical Education Teaching in the fall semester of

2013-2014 educational year were assigned as Modal 1 group and taught with Sports Education

Model and the 30 participants selected among the first year student’s of the fall semester

of 2014-2015 academic year in the same manner were assigned as Modal 2 group and taught

with Direct Instruction Model. Both groups were given the observations forms which cover all

the topics of the basketball course developed by Savaş (2014) based on the experts opinions in

order to identify the development of students in the psychomotor domains both at the beginning

and end of the study. The data collected were statistically evaluated by the use SPSS 15.0

package program with a significance level of 0.05 . The inter group development of Moda2 and

Modal 1 groups were determined by the of arithmetic means, standard deviation and paired

sample t-test.

The analyses of the independent groups were carried out employing arithmetic means,

standard deviation and independent groups t-test. As a result there were statistically significant

differences observed in favor of the modal 2 group in psychomotor domain achievement levels.

  • Çelen, A. (2012). Spor Eğitimi Modeli İle İşlenen Voleybol Derslerinin Öğrencilerin Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Erişi Düzeylerine Etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Çelik, Z. (2011). Basketbol Öğretiminde Farklı Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Öğrenme Alanları Üzerine Etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Doydu. İ., Çelen, A. ve Çoknaz H. (2013).Spor Eğitimi Modeli'nin Öğrencilerin Beden Eğitimi Ve Spora Karşı Tutumuna Etkisi /The Effect Of The Sports Education Model On The Attitudes Of Students Towards Physical Education And Sports,E İnternetional Journal Of Education Research.İss 1309-6265.
  • Koç. E. S. (2016). Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Kanada Örneği), Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 24: 263-280. ISI.
  • Mirzeoğlu, D., Aktağ, I., Göcek, E. ve Boşnak, M. (2006). Bilgisayar Destekli Öğretimin Basketbol Becerilerinin Öğrenimi Üzerine Etkisi.Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi. Issn: 1306-4371 Cilt:1 Sayı:2, Elektronik Dergi.
  • Siedentop, D. (1982). Movement and sport education: current reflections and future images. Paper presented at the Commonwealth and International Conference on Sport, Physical Education, Recreation and Dance, Brisbane, Australia.
  • Siedentop, D. (1987). The theory and practice of sport education. In: G. Barrette, R. Feingold, R. Rees and M. Pieron (Eds.). Myths, models and methods in sportpedagogy. Champaign, IL, Human Kinetics.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: VOLKAN SURAL

Author: SEYFİ SAVAŞ

Dates

Publication Date: January 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi309173, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {345 - 360}, doi = {10.24106/kefdergi.309173}, title = {FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE İŞLENEN BASKETBOL DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {SURAL, VOLKAN and SAVAŞ, SEYFİ} }
APA SURAL, V , SAVAŞ, S . (2017). FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE İŞLENEN BASKETBOL DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 345-360. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/309173
MLA SURAL, V , SAVAŞ, S . "FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE İŞLENEN BASKETBOL DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 345-360 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/309173>
Chicago SURAL, V , SAVAŞ, S . "FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE İŞLENEN BASKETBOL DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 345-360
RIS TY - JOUR T1 - FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE İŞLENEN BASKETBOL DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ AU - VOLKAN SURAL , SEYFİ SAVAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 360 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE İŞLENEN BASKETBOL DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ %A VOLKAN SURAL , SEYFİ SAVAŞ %T FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE İŞLENEN BASKETBOL DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD SURAL, VOLKAN , SAVAŞ, SEYFİ . "FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE İŞLENEN BASKETBOL DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (January 2017): 345-360.
AMA SURAL V , SAVAŞ S . FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE İŞLENEN BASKETBOL DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(1): 345-360.
Vancouver SURAL V , SAVAŞ S . FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE İŞLENEN BASKETBOL DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(1): 360-345.