Year 2017, Volume 25, Issue 2, Pages 497 - 516 2017-03-15

Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Becerileri Algılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
An Investigation on the Factors Affecting the Scientific Inquiry Skills Perceptions of Secondary Students

Didem İNEL EKİCİ [1]

116 0

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla cinsiyetlerine, sınıflarına, yaşlarına, fen dersi başarı notlarına, anne ve baba eğitim düzeylerine, evlerinde bilgisayar kullanma, televizyondaki bilim çocuk programlarını izleme ve herhangi bir bilimsel dergiyi takip etme durumlarına göre ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algıları değerlendirilmiştir. Araştırmaya Uşak ili merkez okullarından seçilen 685 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 22 maddeden oluşan Balım ve Taşkoyan (2007) tarafından geliştirilen “fene yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri algı ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın yöntemi betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modelidir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde parametrik testlerden olan t-testi ve anova testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algılarının cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine, yaşlarına, fen başarı notlarına, anne ve baba eğitim düzeylerine göre anlamlı derecede farklılaştığı belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca ortaokul öğrencilerinin evlerinde bilgisayar kullanmalarının, televizyonda yer alan bilim çocuk programlarını izlemelerinin ve herhangi bir bilimsel dergiyi takip etmelerinin bilimsel sorgulama becerileri algılarını etkileyen faktörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

In this study, secondary students’ scientific inquiry skills perceptions were analyzed according to different variables. These variables were determined as their genders, grade levels, ages, final grade for science lesson, their parents’ education levels, using of computer in their house, following the science programs for kids in television and scientific magazines. 685 secondary students studying in schools included in the center of the province of Usak participated in the study. It was used “Inquiry learning skills perceptions in science” that consists of 22 items and developed by Balım and Taşkoyan (2007) as data collection tools in the study. The method of the study is survey model that is one of the descriptive research methods. In the analysis of data obtained from the study was used t-test and anova test which are parametric tests because the distribution of data wasn’t normal. As the result of data analysis, it was determined that secondary students’ scientific inquiry skills perceptions differentiated in a significant level according to their genders, grade levels, ages, final grade for science lesson, their parents’ education levels. Furthermore, it was concluded that using of computer in their house, following the science programs for kids in television and scientific magazines were the factors which affected scientific inquiry skills perceptions of secondary students. 

 • Adams, D. (2007). Lifelong learning skills and attributes: The perceptions of Australian secondary school teachers. Issues in Educational Research, 17(2). 149-160.
 • Aldan-Karademir, Ç. ve Saracaloğlu, A. S. (2013). Sorgulama becerileri ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Asya Öğretim Dergisi, 1(2), 56-65.
 • Balım, A. G. (2009). The effects of discovery learning on students’ success and inquiry learning skills. Eurasian Journal of Educational Research, 35, 1-20.
 • Balım, A. G. ve Taşkoyan, N. (2007). Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 58-63.
 • Baum, E. J. (2013). Augmenting guided-ınquiry learning with a blended classroom approach. Journal of College Science Teaching, 42(6), 27-33.
 • Bell, T., Urhahne, D., Schanze, S. ve Ploetzner, R. (2010). Collaborative Inquiry Learning: Models, tools, and challenges, International Journal of Science Education, 32(3), 349-377, DOI:10.1080/09500690802582241
 • Ben‐David, A. ve Zohar, A. (2009). Contribution of meta‐strategic knowledge to scientific ınquiry learning, International Journal of Science Education, 31(12), 1657-1682, DOI: 10.1080/09500690802162762
 • Budak, Y. (2009). Yaşamboyu öğrenme ve ilköğretim programlarının hedeflemesi gereken insan tipi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 693-708.
 • Chang, K. E., Sung, Y. T. ve Lee, C. L. (2003). Web-based collaborative inquiry learning. Journal of Computer Assisted Learning, 19(1), 56-69.
 • Chin, C. ve Chia, L. G. (2006). Problem-Based Learning: Using Ill Structured Problems in Biology Project Work. Science Education, 90(1), 44-67.
 • Dawson, C. (2007). A Practical Quide to Research Methods. Oxford: How to Content a Division of How to Books Ltd.
 • Dedić, Z. R. (2014). Metacognitive knowledge in relation to inquiry skills and knowledge acquisition within a computer-supported inquiry learning environment. Psychological Topics, 24(1), 115-141
 • Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Eccles, J. S. (2005). Influences of parents’ education on their children’s educational attainments: the role of parent and child perceptions. London Review of Education, 3(3), 191-204.
 • Gijlers, H. ve Jong, T. D. (2013). Using Concept Maps to Facilitate Collaborative Simulation-Based Inquiry Learning. Journal of the Learning Sciences, 22(3), 340-374.
 • Gijlers, H., Saab, N., Van Joolingen, W. R., De Jong, T. ve Van Hout-Wolters, B.H.A.M. (2009). Interaction between tool and talk: how instruction and tools support consensus building in collaborative inquiry-learning environments. Journal of Computer Assisted Learning, 25, 252-267.
 • Gillon, K. ve Stotter, J. (2011). Inquiry learning with senior secondary students: yes it can be done!. Access, 25(3), 14-19.
 • Gül, Ş., Özay-Köse, E. ve Konu, M. (2014). Genetik ünitesinin öğretiminde kavram karikatürü kullanımının biyoloji öğretmeni adayları üzerine etkisi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi , 2(1), 1-22.
 • Günüç, S., Odabaşı, H. F. ve Kuzu, A. (2012). Yaşam Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 309-325.
 • Howes, E. V., Lim, M. ve Campos, J. (2009). Journeys into Inquiry-Based Elementary Science: Literacy Practices, Questioning, and Empirical Study. Science Education, 93(2), 189-217.
 • Jocz, J. A., Zhai, J ve Tan, A. L. (2014). Inquiry learning in the Singaporean context: factors affecting student interest in school science. International Journal of Science Education, 36(15), 2596-2618.
 • Kang, N. H., DeChenne, S. E. ve Smith, G. (2012). Inquiry learning of high school students through a problem-based environmental health science curriculum. School Science and Mathematics, 112(3), 147-158.
 • Khamis, V., Dukmak, S. ve Elhoweris, H. (2008) Factors affecting the motivation to learn among United Arab Emirates middle and high school students. Educational Studies, 34(3), 191-200.
 • Kim, M. C., Hannafin, M. J. ve Bryan, L. A. (2007). Technology-enhanced ınquiry tools in science education: an emerging pedagogical framework for classroom practice. Science Education, 91(6). 1010-1030.
 • Kolloffel, B., Eysink, T. H. S. ve Jong, T. D. (2011). Comparing the effects of representational tools in collaborative and individual inquiry learning. Computer-Supported Collaborative Learning, 6, 223–251.
 • Lee, O., Hart, J. E., Cuevas, P. ve Enders, C. (2004). Professional Development in Inquiry-Based Science for Elementary Teachers of Diverse Student Groups. The entity from which ERIC acquires the content, including journal, organization, and conference names, or by means of online submission from the author. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1021-1043.
 • Löhner, S., van Joolingen, W. R., Savelsbergh, E. R. ve van Hout-Wolters, B. (2005). Students’ reasoning during modeling in an inquiry learning environment. Computers in Human Behavior , 21(3), 441–461.
 • Menmuir, J. ve Adams, K. (1997). Young Children's Inquiry Learning in Mathematics. Early Years: An International Research Journal, 17(2), 34-39, DOI: 10.1080/0957514970170207
 • Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179-190.
 • Pedaste, M. ve Sarapuu, T. (2006). Developing an effective support system for inquiry learning in a Web-based environment. Journal of Computer Assisted Learning, 22(1), 47–62.
 • Pappas, M. L. (2006). Primary sources and inquiry learning. School Library Media Activities Monthly, 23(1), 23-26.
 • Sezen, G. ve Paliç, G. (2011). Lise öğrencilerin problem çözme becerisi algılarının belirlenmesi. Antalya: 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (27-29 April).
 • Soran, H., Akkoyunlu, B. ve Kavak, Y. (2006). Yaşam boyu öğrenme becerileri ve eğiticilerin eğitimi programı: Hacettepe Üniversitesi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 201-210.
 • Tezcan, H. ve Bilgin, E. (2004). Liselerde Çözünürlük Konusunun Öğretiminde Laboratuvar Yönteminin ve Bazı Faktörlerin Öğrenci Başarısına Etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 175-191.
 • Tor, H. ve Erden, O. (2004). İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 3(1), 120-130.
 • Yıldırım, A., Hacıhasanoğlu, R., Karakurt, P. ve Türkleş, S. (2011). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri ve etkileyen faktörler. Ulaslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 905-921.
 • Zion, M. ve Sadeh, I. (2007). Curiosity and open inquiry learning. Journal of Biological Education, 41(4), 162-169.
 • Wu, H. K. ve Hsieh, C. H. (2006). Developing sixth graders’ ınquiry skills to construct explanations in ınquiry‐based learning environments. International Journal of Science Education, 28(11), 1289-1313, DOI: 10.1080/09500690600621035
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Didem İNEL EKİCİ

Bibtex @research article { kefdergi312513, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {497 - 516}, doi = {}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Becerileri Algılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {İNEL EKİCİ, Didem} }
APA İNEL EKİCİ, D . (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Becerileri Algılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (2), 497-516. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/312513
MLA İNEL EKİCİ, D . "Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Becerileri Algılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 497-516 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/312513>
Chicago İNEL EKİCİ, D . "Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Becerileri Algılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 497-516
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Becerileri Algılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi AU - Didem İNEL EKİCİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 497 EP - 516 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Becerileri Algılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi %A Didem İNEL EKİCİ %T Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Becerileri Algılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD İNEL EKİCİ, Didem . "Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Becerileri Algılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 2 (March 2017): 497-516.