Year 2017, Volume 25, Issue 2, Pages 567 - 580 2017-03-15

Sınıf Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Pekiştireç ve Cezaların Etkililiği
Effectiveness of Reinforcements and Punishments Which Primary School Teachers Use in Lessons

Özgür BABAYİĞİT [1] , Bahattin ERKUŞ [2]

522 0

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin derslerde kullandıkları pekiştireç ve cezaların belirlenmesi ve etkililiğinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesidir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemindedir. Araştırma 2014 Aralık ayında Erzurum ili Pasinler ilçesindeki 12 sınıf öğretmeni ile ve okuttukları 297 ilkokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler gözlem ve görüşme ile toplanmış, verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ekonomik durumu iyi olan öğrencilerde maddi pekiştireçlerin etkili olmadığı, öğrenci bireysel farklılıklarına göre farklı pekiştireçlerin farklı öğrencilerde farklı tepkiler doğurduğu, cezaların etkili ve yararlı olduğu fakat davranış bozukluğu olan öğrencilerde cezanın etkili olmadığı, cezaların farklı öğrencilerde farklı tepkiler ortaya çıkardığı belirlenmiştir. 

The aim of this study is to determine the reinforcements and punishments that primary school teachers use in lessons and examine the effectiveness according to the teachers’ opinions. Research is the case study one of the method of qualitative research methods. Research was carried out with 12 primary school teachers and 297 primary school children they teach in Erzurum Pasinler district in december 2014. Research data was collected by observation and interview and descriptive analysis was used in data analysis.As a result of the study,it was understood that financial reinforcements were not effective for the studets having good economic conditions and different reinforcements cause different reactions in different students according toindividual differences.,the effectiveness and goodness of punishments but not effective for the students having behavioral disorders and punisments’causing different reactions in different students. 10 to 12 teachers stated that the punishment is effective and useful. For students with behavioral disorders stated that punishment is effective. Different students different punishment is determined as a result of individual differences. 

 • Apaydın, Ç., Manolova, O. (2015). Sınıf İçinde Uygulanan İnformal Cezaların Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:23 No:1. 105-122
 • Bacanlı, H. (1998). Eğitim Psikolojisi. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Budak, Z. F. (2009). İlköğretim Okullarında Görev Yapan İkinci Kademe Öğret-menlerinin Sınıf Disiplinini Sağlamak Amacıyla Başvurdukları Ödül ve Ceza Yön-temleri Üzerine Bir Araştırma (Kayseri İli Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Li-sans Tezi) Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. (12. baskı).
 • Can, Ş. (2005). Öğretme-Öğrenmede İpuçları ve Pekiştireçlerin Rolü. Muğla Univer-sitesi SBE Dergisi Sayı 14, 97-109.
 • Cüceloğlu, D. (1997). İnsan ve Davranışı – Psikolojinin Temel Kavramaları. Remzi Kitap Evi. (7. Basım).
 • Çolak, M. (2005). Kütahya İli İlköğretim Okullarında Ödül ve Ceza. (Yayımlan-mamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Manisa.
 • Dirik, K. (2002). İzmir İli İlköğretim Okullarında Ödül ve Ceza. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
 • Erden, M. (2005). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş (Çeviri Editörleri: Ali Ersoy, Pelin Yalçı-noğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Günden, S. (1979). Genel Öğretim Bilgisi. Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama için Bir Rehber (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Sahranç, ü. (2013). Öğrenme Psikolojisi ile İlgili Temel Kavramlar. Eğitim Psikolojisi içinde (3. baskı) (Editör: İbrahim Yıldırım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim (21. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sönmez, V. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. (5. baskı).
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yön-temleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şenuyar, M. A. (1989). Elazığ İli Orta Dereceli Okullarında Ceza ve Ödül (Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elazığ.
 • Tekin İftar, E. (2011). Klasik Koşullanma ve Edimsel Koşullanma. Eğitim Psikolojisi içinde (Editör: Gürhan Can). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Uzunöz, A. (2009). Öğrenmenin Yolları. Davranış Bilimlerine Giriş içinde (Editör: Enver Özkalp). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Yavuzer, H. (1995). Çocuk Eğitimi El Kitabı. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (206). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. (6. baskı).
 • Yılmaz, N. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Disiplini Sağlamada Kullandıkları Ödül ve Ceza Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Özgür BABAYİĞİT

Author: Bahattin ERKUŞ

Dates

Publication Date: March 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi313579, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {567 - 580}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Pekiştireç ve Cezaların Etkililiği}, key = {cite}, author = {BABAYİĞİT, Özgür and ERKUŞ, Bahattin} }
APA BABAYİĞİT, Ö , ERKUŞ, B . (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Pekiştireç ve Cezaların Etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (2), 567-580. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/313579
MLA BABAYİĞİT, Ö , ERKUŞ, B . "Sınıf Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Pekiştireç ve Cezaların Etkililiği". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 567-580 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/313579>
Chicago BABAYİĞİT, Ö , ERKUŞ, B . "Sınıf Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Pekiştireç ve Cezaların Etkililiği". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 567-580
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Pekiştireç ve Cezaların Etkililiği AU - Özgür BABAYİĞİT , Bahattin ERKUŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 567 EP - 580 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Sınıf Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Pekiştireç ve Cezaların Etkililiği %A Özgür BABAYİĞİT , Bahattin ERKUŞ %T Sınıf Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Pekiştireç ve Cezaların Etkililiği %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD BABAYİĞİT, Özgür , ERKUŞ, Bahattin . "Sınıf Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Pekiştireç ve Cezaların Etkililiği". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 2 (March 2017): 567-580.
AMA BABAYİĞİT Ö , ERKUŞ B . Sınıf Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Pekiştireç ve Cezaların Etkililiği. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(2): 567-580.
Vancouver BABAYİĞİT Ö , ERKUŞ B . Sınıf Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Pekiştireç ve Cezaların Etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(2): 580-567.