Year 2017, Volume 25, Issue 2, Pages 821 - 848 2017-03-15

Ahlâk Terbiyesi Kongresi ve Basına Yansımaları
Congress Of Moral Education and Its Reflection In Press

Tunay KAMER [1] , Ramazan ALABAŞ [2]

202 0

Bu çalışmada DP iktidarında 23-29 Nisan 1951 tarihleri arasında Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Birliği öncülüğünde Ankara’da toplanan Ahlak Terbiyesi Kongresi ele alınmıştır. Çalışmada Ahlak Terbiyesi Kongresi’nin düzenlenme amacı, düzenleyicileri, Kongrede ele alınan konular ve tartışmaların basına yansımaları incelenmiştir. Çalışmada tarihsel araştırma yöntemi kullanılmış olup araştırma verileri Cumhuriyet, Ulus, Vatan, Zafer, Akşam, Yeni Sabah, Son Posta, Vakit, Milliyet gazetelerinde Ahlak Terbiyesi Kongresi’nin 23-29 Nisan 1951 tarihleri arası ile kongrenin öncesi ve sonrasına ait 30 günlük sürelerde Kongreye yönelik haberlerin ve yazıların taranması sonucu elde edilmiştir. Ayrıca Kongre İlim Heyeti tarafından hazırlanan raporların yer aldığı broşür incelenmiştir. Verilerin analizinde ise betimsel analiz ve doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, basında Kongreye ilişkin en çok haber yapılan konular Kongrenin açılışı, usul tartışmaları, karma eğitim, İlahiyat Fakültesi ve din eğitimi, üniversite özerkliği, 19 Mayıs Bayramında kızların kıyafetlerine ilişkin maddelerdir. Ayrıca Kongrede yoğun tartışmaların yaşandığı ve Kongre bittikten sonra da yankılarının devam ettiği tespit edilmiştir. 

This study aimed to deal with the Congress of Moral Education, which was held in Ankara between 23-29 April 1951 under the leadership of the National Association of Teachers’ Associations of Turkey. Moreover, study also investigated purpose, organizers, conclusions, the topics addressed in the Congress and the reflections of the congress in the press. Historical research method was used in the study. Data included the news and letters that were collected from the newspapers (Cumhuriyet, Ulus, Vatan, Zafer, Akşam, Yeni Sabah, Son Posta, Vakit, Milliyet) published between April 23 and April 29, 1951 and from the ones that were issued 30 days before and after the congress. In addition, the brochure containing the reports prepared by the Congress Science Committee has been examined. Data analysis conducted through descriptive analysis and document analysis techniques. According to the results of the research, the most news topics related to the Congress were the opening of the Congress, procedural discussions, coeducation, faculty of theology and religion education, university autonomy, and the items related to the clothes of the girls worn during the May 19 The Commemoration of Atatürk Youth and Sports Day. It was also found that there was intense debate in the Congress and the discussions continued after the congress was over. 

 • Akyüz, Y. (2015). Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2015, Ankara: Pegem Akademi
 • Akşam, Cumhuriyet, Milliyet, Son Posta, Ulus, Vakit, Vatan, Yeni Sabah, Zafer Gazeteleri
 • Ata, B. (2008). 1943’teki İkinci Milli Eğitim Şurasının Tarih Eğitimi Kararlarından Birinin Uygulanması: Bir Histomap’in Yapım Öyküsü, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8 (2), s.335-353.
 • Best, J.W. (1970). Research in Education. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. NY: Routledge.
 • Çakmak, F. (2007). Kuruluşundan Kapatılışına Kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi İçerisinde Köy Enstitülerine Yönelik Muhalefet, ÇTTAD, VI/15, s. 221-250.
 • Demokrat Parti Tüzük ve Program (1949). Demokrat Parti Tüzük ve Program (İkinci Büyük Kongrede Kabul Edilmiştir), Ankara: Doğuş Matbaası.
 • Güven, İ. (2014). Türk Eğitim Tarihi, Ankara: Pegem Akademi
 • Hill, J.E. ve Kerber, A. (1967). Models, Methods and Analytical Procedures in Educational Research. Detroit, MI:Wayne State University Press.
 • İnuğur, N. (1992). Türk Basın Tarihi (1919-1989), İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.
 • Kamer, S. T. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Karma Eğitime İlişkin Fikirler, Tartışmalar ve Uygulamalar (1908–1950), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, U. (2013). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da Ahlâk Eğitimi, İstanbul: DEM Yay.
 • Kesgin, S. (2011). Cumhuriyet Dönemi Örgün Eğitim Kurumlarında Ahlak Eğitimi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52:1, s. 209-238.
 • Kesgin, S. (2015). Cumhuriyet Dönemi Ahlak Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme ve Öneriler, Eğitim ve Ahlak Şûrası, Ankara: Hermes Ofset, s.164-203.
 • Koç, Y. (2006). TÖS (Anti-Emperyalist, Ulusalcı, Emekten Yana Öğretmen Örgütü), Ankara: Ulusal Eğitim Derneği Yayınları.
 • MEB, II. Millî Eğitim Şûrası, Erişim tarihi: Eylül 2016,
 • http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/05093852_2_sura.pdf
 • Öymen, M. R. (1955). Bugünün Ahlak Terbiyesi Meseleleri, İstanbul: Matbaacılık Okulu.
 • Payne, G. and Payne, J. (2004). Key Concepts in Social Research. London: Sage Publications.
 • Şahin, M. C. (2012). Demokrat Parti Dönemi Türkiye’sinde Din, Siyaset ve Eğitim İlişkileri, Toplum Bilimleri Dergisi, 6(12), s.31-54
 • Taşdöven, Z. (2013). Demokrat Parti Dönemi Eğitim Anlayışı (1950-1960). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • TBMM. (2013). Hükümetler-Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri Cilt 2 (22 Nisan 1950-20 Kasım 1961). Haz. İrfan Neziroğlu-Tuncer Yılmaz, Ankara: TBMM Yayınları
 • TBMM Tutanak Dergisi, (1951). Dönem 9, Cilt 1, Erişim Tarihi: Ekim 2016
 • https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d09/c009/tbmm09009101.pdf
 • TBMM Tutanak Dergisi, (1952). Dönem 9, cilt 17, Erişim Tarihi: Ekim 2016
 • https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d09/c017/tbmm09017006.pdf
 • Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Birliği (TÖDMB). (1951). Ahlak Terbiyesi Kongresi 23 Nisan 1951, Ankara: Milli Eğitim Basımevi
 • Ulusoy, K. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Ahlâk Eğitimi İlişkisi Üzerine Görüşleri (Sakarya İl Örneği), Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt:5, Sayı:13, s.155-177.
 • Yazıcı, A. (2010). Türkiye’de Azınlık, Yabancı ve Türk Özel Okulları (1950–1960), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, H. (2013). Türkiye’de Öğretmen Örgütlenmeleri (1960-1980). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Yıldız, N. (1996). Demokrat Parti İktidarı (1950-1960) ve Basın, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:51, Sayı:1, s.481-505.
 • Yinilmez Akagündüz, S. (2016). Türkiye'de Ahlak Eğitimi Üzerine Bir İnceleme, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Tunay KAMER

Author: Ramazan ALABAŞ

Dates

Publication Date: March 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi314727, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {821 - 848}, doi = {}, title = {Ahlâk Terbiyesi Kongresi ve Basına Yansımaları}, key = {cite}, author = {KAMER, Tunay and ALABAŞ, Ramazan} }
APA KAMER, T , ALABAŞ, R . (2017). Ahlâk Terbiyesi Kongresi ve Basına Yansımaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (2), 821-848. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/314727
MLA KAMER, T , ALABAŞ, R . "Ahlâk Terbiyesi Kongresi ve Basına Yansımaları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 821-848 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/314727>
Chicago KAMER, T , ALABAŞ, R . "Ahlâk Terbiyesi Kongresi ve Basına Yansımaları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 821-848
RIS TY - JOUR T1 - Ahlâk Terbiyesi Kongresi ve Basına Yansımaları AU - Tunay KAMER , Ramazan ALABAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 821 EP - 848 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Ahlâk Terbiyesi Kongresi ve Basına Yansımaları %A Tunay KAMER , Ramazan ALABAŞ %T Ahlâk Terbiyesi Kongresi ve Basına Yansımaları %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD KAMER, Tunay , ALABAŞ, Ramazan . "Ahlâk Terbiyesi Kongresi ve Basına Yansımaları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 2 (March 2017): 821-848.
AMA KAMER T , ALABAŞ R . Ahlâk Terbiyesi Kongresi ve Basına Yansımaları. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(2): 821-848.
Vancouver KAMER T , ALABAŞ R . Ahlâk Terbiyesi Kongresi ve Basına Yansımaları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(2): 848-821.