Year 2017, Volume 25, Issue 3, Pages 1009 - 1024 2017-05-15

Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015
Content Analysis of Research Papers in A Journal in The Field of Curriculum and Instruction: 2002-2015

Melis YEŞİLPINAR UYAR [1]

201 0

Bu çalışmanın amacı, 2002-2015 yılları arasında Curriculum Inquiry Dergisi’nde yayımlanmış olan çalışmaları inceleyerek derginin ve program çalışmalarının belirtilen zaman dilimindeki eğilimini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada içerik analizi yaklaşımı kapsamında 334 makale bazı boyutlar açısından incelenerek analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular dergideki çalışmaların çoğunluğunun eğitim programlarının yapısı, öğeleri ve gelişim süreci, farklı disiplinler bağlamında eğitim-öğretim, çok kültürlü toplum yapısı, eğitim programları ve uygulamaları konularında yapıldığını göstermiştir. Derginin araştırma yöntemleri konusundaki eğiliminin ise kuramsal ve nitel türde çalışmalara yönelik olduğu belirlenmiştir. Toplanan verilerin genellikle incelenen dokümanlar kapsamında ilgili alan yazından elde edildiği ve içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

The aim of the study is, through examining the studies published in Curriculum Inquiry Journal between 2002-2015, to determine the tendency of Curriculum Inquiry Journal and curriculum studies in specified period of time. In the study in which qualitative research method was utilized 334 articles were analyzed within the scope of content analysis by examining them in terms of some dimensions. The obtained results indicated that majority of studies on the journal were conducted in the subjects of the structure of curriculum, their elements and developmental process, education in the context of different disciplines, the structure of multicultural society, curriculum and their practices. Further, it is determined that the tendency of the journal regarding research methodology is towards theoretical and qualitative studies. It is found out that collected data is generally obtained from related literature within the scope of investigated documents and analyzed through using content analysis methodology. 

 • Abell, S. K. (2008). Twenty Years Later: Does Pedagogical Content Knowledge Remain a Useful Idea?. International Journal of Science Education, 30 (10), 1405-1416.
 • Akaydın, Ş. ve Çeçen, M. A. (2015). Okuma Becerisiyle İlgili Makaleler Üzerine bir İçerik Analizi. Eğitim ve Bilim, 40 (178), 183-198.
 • Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009, Mayıs). Eğitim bilimleri alanında yayımlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Aydın, A. ve Uysal, Ş. (2014). Türkiye‘de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Alanındaki Doktora Tezlerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 177-201.
 • Aydın, S. ve Boz, Y. (2012). Fen Öğretmen Eğitiminde Pedagojik Alan Bilgisi Araştırmalarının Derlenmesi: Türkiye Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (1), 479-505.
 • Bogdan, R. C. ve Biklen, S. K. (2007). Qualitative Research For Education (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Brantlinger, E., Jimenez, R.,Klingner, J.,Pugach, M. ve Richardson, V. (2005). Qualitative Studies in Special Education. Exceptional Children, 71 (2), 195-207.
 • Cavas, B., Cavas, P., Ozdem, Y., Rannikmae, M., ve Ertepinar, H. (2012). Research Trends in Science Education From the Perspective of Journal of Baltıc Science Education: A Content Analysis From 2002 To 2011.Journal of Baltic Science Education, 11(1). 94-102.
 • Creswell, J.W. (2008). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantative And Qualitative Research (3nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 • Çiltaş, A., Güler, G. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de Matematik Eğitimi Araştırmaları: Bir İçerik Analizi Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 565-580.
 • Demir, S. (2012). Çok Kültürlü Eğitimin Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanları İçin Önem Derecesi. Electronic Turkish Studies,7(4). 1453-1475.
 • Demircioğlu, E. ve Özdemir, M. (2014). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 211-232.
 • Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N. ve Şeker, F. (2012). Analysis of the Postgraduate and Doctoral Theses Conducted on Sciences Education. Journal of Turkish Science Education, 9 (1), 49-64.
 • Dunkin, M. J. (1996). Types of Errors in Synthesizing Research in Education. Review of Educational Research, 66 (2), 87-97.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 Yılları Arasında Yayımlanan Eğitim Bilimleri Dergilerindeki Makalelerin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi: Betimsel Bir Analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(3). 140-147.
 • Fazlıoğulları, O. ve Kurul, N. (2012). Türkiye’deki Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinin Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24), 43 – 75.
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye’de Eğitim Teknolojileri Araştırmalarındaki Eğilimler: 2000-2009 Dönemi Makalelerinin İçerik Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (1), 177-199.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bozpolat, E. (2013). Eğitim Programları Ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (7), 457-472.
 • Guba, E.G. (1981). Criteria For Assessing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries. ERIC/ ECTJ Annual Review Paper, 29 (2),75-91.
 • Gürsakal, N. (2001). Yeni Bilim. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 3 (1). Hazır-Bıkmaz, F., Aksoy, E., Tatar, Ö. ve Atak-Altınyüzük, C. (2013). Eğitim Programları Ve Öğretim Alanında Yapılan Doktora Tezlerine Ait İçerik Çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim,38 (168), 288-303.
 • Hwang, G. J. ve Tsai, C. C. (2011). Research Trends in Mobile and Ubiquitous Learning: A Review of Publications in Selected Journals from 2001 to 2010. British Journal of Educational Technology, 42 (4), E65-E70.
 • Johnson, B. ve Christensen, L. (2004). Educational Research: Quantitative, Qualitative and Mixed Approaches (2nd ed.). Boston: Pearson Education Inc.
 • Kağnıcı, M. Y. (2013). Çok Kültürlü Psikolojik Danışma Eğitiminin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yerleştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(40), 222-231.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan İncelemesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3). 75-87.
 • Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2016). Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi (2009-2014). Eğitim ve Bilim, 40 (182), 29-41.
 • Köse, E. Ö., Gül, Ş. ve Konu, M. (2014).Türkiye’de Sosyal Bilimler Veri Tabanında Taranan Biyoloji Eğitimi Araştırmalarının İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 265-276.
 • Kuş, E. (2007). Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 19-41.
 • Küçükaydın, M. A., Arslan, R. ve Sağır, Ş.U. (2014). Çok Kültürlülüğün Medya, Edebiyat, Oyun ve Müziğe Yansımaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 583-593.
 • Lee, M. H., Wu, Y. T., ve Tsai, C. C. (2009). Research Trends in Science Education From 2003 to 2007: A Content Analysis of Publications in Selected Journals. International Journal of Science Education, 31(15), 1999-2020.
 • Lin, T. C., Lin, T. J., ve Tsai, C. C. (2014). Research Trends in Science Education From 2008 to 2012: A Systematic Content Analysis Of Publications İn Selected Journals. International Journal of Science Education, 36(8), 1346-1372.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Araştırma Eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4 (1), 116-136.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilimsel Sorunu Üzerine Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1), 323-343.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative Evaluation and Research Methods.(3rd ed.). London: Sage Publications.
 • Şenkal, O. ve Dinçer, S. (2016). Türkiye’de Fizik Eğitimi-Öğretimi İle İlgili Yapılan Çalışmaların Eğilimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 57-70.
 • Shenton, A.K. (2004). Strategies for Ensuring Trustworthiness in Qualitative Research Projects. Education for Information, 22, 63–75.
 • Shih, M., Feng, J., ve Tsai, C. C. (2008). Research and Trends in the Field of E-Learning from 2001 to 2005: A Content Analysis of Cognitive Studies in Selected Journals. Computers & Education, 51 (2), 955-967.
 • Tsai, C. C. ve Lydia Wen, M. (2005). Research and Trends in Science Education From 1998 to 2002: A Content Analysis of Publication in Selected Journals. International Journal of Science Education, 27 (1), 3-14.
 • Tsou, S. F. (2006, November). Research and trends in e-learning from 2000 to 2004: A content analysis of master’s theses in Taiwan. Paper presented at the 5th WSEAS International Conference on E-Activities, Italy.
 • Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008). Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 İle 2006 Yılları Arası. İlköğretim Online, 7 (3). 614-626.
 • Üstüner, M. ve Cömert, M. (2008). Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Lisansüstü Dersleri ve Tezlerine İlişkin Bir İnceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55 (55), 497-515.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1767-1781.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Melis YEŞİLPINAR UYAR

Dates

Publication Date: May 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi320512, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {1009 - 1024}, doi = {}, title = {Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015}, key = {cite}, author = {YEŞİLPINAR UYAR, Melis} }
APA YEŞİLPINAR UYAR, M . (2017). Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (3), 1009-1024. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29417/320512
MLA YEŞİLPINAR UYAR, M . "Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1009-1024 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29417/320512>
Chicago YEŞİLPINAR UYAR, M . "Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1009-1024
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015 AU - Melis YEŞİLPINAR UYAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1009 EP - 1024 VL - 25 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015 %A Melis YEŞİLPINAR UYAR %T Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015 %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD YEŞİLPINAR UYAR, Melis . "Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 3 (May 2017): 1009-1024.
AMA YEŞİLPINAR UYAR M . Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(3): 1009-1024.
Vancouver YEŞİLPINAR UYAR M . Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(3): 1024-1009.