Year 2017, Volume 25, Issue 3, Pages 1133 - 1146 2017-05-15

Development of Class Management Scale
Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi

Gülsen ÖZCAN [1] , Kaine GÜLÖZER [2]

250 0

This study aims to develop a classroom management scale (CMS) for the teachers who work at high schools. The study was conducted to total of 524 students who are enrolled in three distinct public high schools during the 2014- 2015 academic calendar of the fall semester. In the first phase of the scale development, 394 students from two different high schools, in the second phase 130 high school students from another different high school students were recruited. In relation to reach the validity and confirmation of the scale, exploratory factor analysis was performed and confirmatory factor analyses were performed on the pilot items of the scale. The results yielded 18 items with three dimensions of the classroom management scale. Conbach Alpha level for each dimensions are .93, .64, .67 and the level for the whole scale is .85. Findings of the study show that the classroom management scale is valid and reliable for the students at high schools in Turkey. 

Bu araştırmanın amacı liselerde görev yapan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerini ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmaya 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde kamuya bağlı üç farklı lisede öğrenim gören toplam 524 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin geliştirilmesinin ilk aşamasına iki farklı lisede öğrenim gören 394, ikinci aşamasına ise farklı bir lisede öğrenim gören 130 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışmasında taslak ölçek maddeleri üzerinde Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Analizler sonucunda 18 maddeden oluşan üç boyutlu ölçeğin son hali oluşturulmuştur. Ölçeğin güvenirliğini belirten Cronbach Alfa değeri birinci boyutta, 93, ikinci boyutta, .64, üçüncü boyutta 67, toplamda ise .85’dir. Bulgular sınıf yönetimi ölçeğinin Türkiye’de öğrenim gören lise öğrencileri için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. 
 • Akın, U., Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (51), 353-370.
 • Aksu, F. (1997). Öğretmenlerin sınıf yönetimindeki etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, İzmit.
 • Aslanargun, E., Eriş, H.M. (2013). Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetiminde Kullandıkları Güç Türleri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2), 207-220.
 • Başar, H. (2006). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bransford, J.D., Brown, A. L., Cocking, R.R. ( 1999). How People Learn: Brain, Mind, Experience, And School. Washington, DC: National Academy Press.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bayrak, C. (1998). Okul ve Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Eğitim Bilimlerinde Yenilikler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Byrne, B.M. (2001). Structural Equation Modeling With AMOS, EQS, And LISREL: Comparative Approaches to Testing For The Factorial Validity of A Measuring İnstrument. International Journal Of Testing, 1(1), 55-86.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 13. Baskı. Ankara: Tarcan Batbaacılık.
 • Burç, E. D. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri: Hatay İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Cattell, R.B. (1978). The Scientific Use of Factor Analysis İn Behavioral and Life Sciences. New York: Plenum.
 • Celep, C. (2000). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çakmak, M., Kayabaşı, Y., Ercan, L.(2008). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Stratejilerine Yönelik Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 53-64.
 • Çelik, V. (2003). Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çetin, Ş. (2013). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Konusundaki Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği Geliştirme Çalışması. International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish Or Turkish, 8 (12 ), 299-310.
 • Demirtaş, Z., Kahveci, G. (2010). Öğrenci Algılarına Göre 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 18-29.
 • Darling, Hammond, L. (1996). The Quiet Revolution: Rethinking Teacher Development. Phi Delta Kappan, 53 (6), 4–10.
 • Denkdemir, E. (2007). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi hakkında görüşleri ve bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Ekici, G. (2004). İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profillerinin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 131, 50–60.
 • Elçiçek, Z., Kinay, İ, Oral, B. (2015). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bartın Üniversitesi, Bartın, 4 (1), 51 – 63.
 • Erdoğan, İ. (2004). Sınıf Yönetimi ( 4. Baskı). İstanbul: Sistem Yayınları.
 • Evertson, C. M., Neal, K. W. (2006). Looking İnto Learning-Centered Classrooms Implications For Classroom Management. National Education Association, 1201 16th Street, N.W.Washington, DC 20036-3290.
 • Evertson, C. M., Randolph, C. H. (1999). Perspectives on Classroom Management in Learning-Centered Classrooms. New Directions for Teaching Practice and Research, pp. 249-268.
 • Greenwood, C. R., Horton, B. T., Utley, C. A. (2002). Academic Engagement: Current Perspectives On Research And Practice. School Psychology Review, (31), 328–349.
 • Gündüz, Y. (2001). Öğretmenlerin sınıf yönetimindeki yeterlilikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Güven, E. D., Cevher, F.N. (2005). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 18, (2).
 • Güven, S. , Akdağ, M. (2002). İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 29, 69-80.
 • Hair, J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Grablowsky, B.J. (1979). Multivariate Data Analysis.Http://Www.Marthalakecov.Org/~Building/Strategies/Democratic/Gimbert.Htm
 • Henson, R..K., Chambers, S.M. (2005). Personality Type As A Predictor of Teaching Efficacy and Classroom Control İn Emergency Certification Teachers. Education, 124 (2), 261-8.
 • İlgar, L. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Keskin, E. (2009). Ortaöğretim Öğretmenlerin Sınıf Yönetimindeki Yeterlilikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yedi Tepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kiraz, A., Omağ, K. (2013). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Uyguladığı Sınıf Yönetimi Tekniklerine İlişkin Öğrenci Algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44: 198-211.
 • Kline, R.B. (2011). Principles And Practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.
 • Kris, B. (1996). Teacher Talks “ What İs Your Classroommanagement Profile ?” . .Http://Education.İndiana.Edu /Cas/Tt/V1i2/What. Html. (Erişim Tarihi:04. 12. 2015).
 • Kohen, L. (2006). Etkli sınıf yönetimi için uygun sınıf ortamının yaratılmasında öğrenci ve öğretmen beklentileri.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Yeditepe Üniversitesi İstanbul.
 • Kurt, H., Ekici, G, Aksu, Ö., Aktaş, M. (2013). Öğretmen Adaylarının Kişilik Tipleriyle Sınıf Yönetimi Profiller Arasındaki İlişkisinin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 ( 2), 189- 198.
 • Martin, N.K., Yin, Z. , Baldwin, B. (1998). Constact Validation of The Attitudes and Beliefs On Classroom Control İnventory, Journal of Classroom .İnteraction, 33(2), 6-15.
 • Levin, J., Nolan, J. F. (1991). Principles of Classroom Management. Ahierarchical Approach. New York: Prentice Hall, Inc.
 • Martin, N.K., Yin, Z. (1997). Attitudes and Beliefs Regarding Classroom Management Style: Differencesbetween Male and Female Teachers. Paper Presented at The 20th Annual Meeting Of The Southwest Educationalresearch Association, Austin. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 404 708).
 • Mok, Y. F. (2005). Teacher Concern and Teacher Life Stages. Research in Education, 73, 53–72. Okul ve Öğrenci Sayıları. İstatistik. Www.Meb.Gov.Tr. (Erişim Tarihi:08.01.2016)
 • Öksüz, Y., Çevik, C., Baba, M., Güven, E. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2), 99-113.
 • Özer, F. (2013). Aday öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin algıları.Yayımlanmamış Yülsek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazıg.
 • Pasi, R. J. (2001). A Climate For Achievement. Principal Leadership, Www.Principals.Org/News/Pl_Clmt_Achvmnt (Erişim Tarihi:12.11.2015).
 • Sarıtaş, M. (2006). Öğretmen Adaylarının Değerlendirmelerine Göre Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Değiştirmek Ve Düzeltmek Amacıyla Yararlanılan Stratejiler.Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 167-187.
 • Savran, A., Çakıroğlu, J. (2004). Preservice Science Teachers’ Orientations to Classroom Management. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 124-130.
 • Schermelleh-Engel, K Moosbrugger , H . (2003). Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance And Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online Dergi, 8 (2): 23-74.
 • Sutherland, K. S., Oswald, D. P. (2005). The Relationship Between Teacher and Student Behavior in Classrooms for Students With Emotional And Behavioral Disorders: Journal of Child and Family Studies, 14, 1–14.
 • Sümer N (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar Ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6): 74-79.
 • Wragg, E. C., Wragg, C. M. (1998). Classroom Management Research İn The United Kingdom. Eric Document
 • Yalçınkaya, M.V., Tonbul, Y. (2002) .İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemler. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 1-10.
 • Taylor,B.(2009). Classroom Management Impacts Student Achievement: Http://Files.Eric.Ed.Gov/Fulltext/ED506815.Pdf,
 • Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülsen ÖZCAN

Author: Kaine GÜLÖZER

Dates

Publication Date: May 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi320749, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {1133 - 1146}, doi = {}, title = {Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {ÖZCAN, Gülsen and GÜLÖZER, Kaine} }
APA ÖZCAN, G , GÜLÖZER, K . (2017). Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (3), 1133-1146. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29417/320749
MLA ÖZCAN, G , GÜLÖZER, K . "Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1133-1146 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29417/320749>
Chicago ÖZCAN, G , GÜLÖZER, K . "Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1133-1146
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - Gülsen ÖZCAN , Kaine GÜLÖZER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1133 EP - 1146 VL - 25 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi %A Gülsen ÖZCAN , Kaine GÜLÖZER %T Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZCAN, Gülsen , GÜLÖZER, Kaine . "Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 3 (May 2017): 1133-1146.
AMA ÖZCAN G , GÜLÖZER K . Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(3): 1133-1146.
Vancouver ÖZCAN G , GÜLÖZER K . Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(3): 1146-1133.