Year 2017, Volume 25, Issue 4, Pages 1337 - 1352 2017-07-15

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıfı Yönetebilme Becerilerine İlişkin Algıları
Perceptions Of Social Studies Prospective Teachers About The Ability Of Classroom Management Skills

Serpil RECEPOĞLU [1] , Muammer ERGÜN [2]

146 0

Bu araştırma, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınıfı yönetebilme becerilerine ilişkin algılarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak İlgar (2007) tarafından geliştirilen “Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınıfı yönetebilme becerilerine ilişkin algılarının “iyi” düzeyde olduğunu saptanmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınıfı yönetebilme becerilerine ilişkin algıları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermezken, sınıf düzeyi ve öğrenim gördükleri üniversiteye göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.

This study aims to determine perceptions of social studies prospective teachers about the ability of classroom management skills.This research is a descriptive research in scanning model. The study group of research consists of 1. and 4.grade social studies prospective teachers studying at Social Studies Department of Education Faculties at Kastamonu University Gaziosmanpaşa University and Gazi University during the 2012-2013 academic year. In this research “Classroom Management Skills Scale”, developed by İlgar (2007), was used for data collection. As a result of the study, it was found that perceptions of social studies prospective teachers about the ability of classroom management skills are ‘good’ level. While perceptions of social studies prospective teachers about the ability of classroom management skills don’t indicate a meaningful difference according to gender, they indicate a meaningful difference according to grade level and the university. 

 • Akın, U. (2006). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Akın, U. ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353–370.
 • Akkaya, M. (2011). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile mizah tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi (İstanbul İli Şişli İlçesi Örneği).Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Bağcı, P. Z. (2010). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve başa çıkma davranışları arasındaki ilişki (İstanbul İli Kartal İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Başar, H. (1999). Sınıf yönetimi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Bromfield, C. (2006).PGCE Secondary trainee teachers and effective behaviour management: an evaluation and commentary. Support for Learning, 21(4),188-193.
 • Clement, M. C. (2002). What cooperating teachers are teaching student teachers about classroom management. The Teacher Educator, 38(1), 47-62.
 • Çakmak, M., Kayabaşı, Y. ve Ercan, L. (2008). Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 35, 53-64.
 • Çelik, N. A. (2006). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algıları (Denizli İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Demirtaş, Z. (2012). Sınıf öğretmenliği adaylarının algılarına göre, kendi sınıf yönetimi yeterlik düzeyleri. e-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences, 7(1), 380-388.
 • Dinsmore, T. S. (2003). Sınıf yönetimi. Educational Research İnformation Center, ED478 771, July.
 • Djigic, G. ve Stojiljkovic, S. (2011). Classroom management styles, classroom climate and school achievement. Socialand Behavioral Sciences, 29, 819-828.
 • Emmer,E.T., ve Stough, L.M.(2001). Classroom management:acritical part of educational psychology,with implications for teacher education. Educational Psychologist, 36(2), 103-112.
 • Erden, M. (2005). Sınıf yönetimi. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Evertson C. M., ve Weinstein, C. (2006). Classroom management as a field of inquiry. In C. M. Evertson & C. Weinstein (Eds.), Handbook of Classroom Management: Research, practice, and contemporary issues (p. 3-15). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Gerzon, M.(1997). Teaching democracy by doing it. Educational Leadership, 54, 6-11.
 • Gezer, Ö. (2006). İlköğretim II. kademe sanat eğitiminde sınıf yönetimine ilişkin bir durum çalışması Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Konya.
 • Gilpatrick, R. (2010). Classrooom management strategies and behavioral interventions to support academic achievement. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3398229).
 • Güven, E. D., Cevher, F. N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(18), 1-22.
 • İlgar, L. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Kaliska, P. (2002). A comprehensive study identifying the most effective classroom management techniques and practices. (Unpublished master theses). The Graduate School University of Wisconsin, USA.
 • Kaptan, S. (1999). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Gazi Yayınları.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Karatekin, K.,Sönmez Ö.F., Kuş,Z. (2012) İlköğretim öğrencilerinin iletişim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, , p. 1695-1708,
 • Kayıkçı, K. (2009). The effect of classroom management skills of elementary school teachers on undesirable discipline behaviour of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1, 1215-1225.
 • Komitoğlu, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (İstanbul İli Kadıköy İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Korkmaz, N. (2007). İlköğretim okullarında etkili sınıf yönetiminde öğretmen davranışlarının incelenmesi istanbul-tuzla ilköğretim okullarında pilot bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Korkut, K. (2009). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Korkut, K. ve Babaoğlan, E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 146-156.
 • Kuğuoğlu, İ. H. (2005). Sınıf öğretmenliği bölümü mezunu aday öğretmenlerin kendi algılamalarına göre sınıf yönetimi alanındaki yeterliliklerine dair görüşleri ve öneriler. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 214-236.
 • Kushner, S. N. (1993). Teacher efficacy and pre-service teachers: A construct validation. ERIC Document Reproduction Service No. ED356265.
 • Martin, N. K., Shoho, A. R. (2000). The influence of teacher characteristics on classroom management style. The Annual Conference Of The Southwest Educational Research Association. Dallas.Tx. January.
 • Meister, D. G., ve Melnick, S. A. (2003). National new teacher study: Beginning teachers’ concerns. Action in Teacher Education, 24(4), 87-94.
 • Nelson, M. F. (2002), A Qualitative study of effective school disciplinepractices: perceptions of administrators, TenuredTeachers, and Parents in Twenty Schools, Yayımlanmamış Doktora Tezi, East Tennessee State University the faculty of the Department of Educational Leadership and Policy Analysis, Tennessee.
 • Nur, İ. (2012). Anaokullarında örgüt iklimi ile öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Malatya İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Ormrod, J. E. (2003). Educational psychology: Developing learners (4th ed.). Upper Saddle River,NJ:Merrill/Prentice-Hall.
 • Öksüz, Y., Çevik, C., Baba, M. ve Güven, E. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf yönetimine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 99-113.
 • Özay Köse, E. (2010). Sınıf yönetimine yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 20-27.
 • Özgan, H. Yiğit, C. Aydın Z. ve Küllük M, C. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin algılarının incelenmesi ve karşılaştırılması Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1):617- 635 ISSN: 1303-0094.
 • Penner, A. (2005). How important is it that school district develop a program for teaching student teachers effective classroom management? Degree of Master of Arts in Leadership and Training, Royal Roads University.
 • Pilarski, M. J. (1994). Student teachers: Underprepared for classroom management? Teaching Education, 6(1), 77-80.
 • Rahimia, M. ve Asadollahia, F. (2011). EFL teachers’ classroom management orientations: investigating the role of individual differences and contextual variables. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31(2012), 43–48.
 • Rockey, R. D. (2008). An observational study of pre-service teachers’ classroom management strategies. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database (UMI No. 3303545).
 • Salameh, K. M., Al-Omari, A. ve Jumia’an, I. F. (2011). Classroom management skills among beginning teachers’ in Jordan: Preparation and Performance. International Journal of Applied EducationalStudies, 10(1), 36-48.
 • Stoughton,E.H.(2007). “How willI get them to be have?”: preservice teachers reflect on classroom management. Teaching and Teacher Education, 23(7), 1024-1037.
 • Şentürk, H. ve Oral, B. (2008). Türkiye’de sınıf yönetimi ile ilgili yapılan bazı araştırmaların değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 1-26.
 • Terzi, Ç. (2001). Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi. Eskişehir.
 • Tunca, Ö. (2010). Duygusal zekâ düzeylerinin sınıf yönetimi becerilerine etkisi ve bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Watkins, C. ve Wagner, P. (2000). Improving school behaviour, London: Paul Chapman Publishing.
 • White, C. (1995). Making classroom management approaches in teacher education relevant. Teacher Education and Practice, 11(1), 15-21.
 • Williams L. (2012) High school teachers’ perceptions of effective ıntervention strategies for classroom management (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database Walden University
 • Wilson, K.S. (2006) Teacher perceptiıons of classroom management practices in public elementary schools. Doctoral dissertation. Unıversıty of Southern Californıa. Umı number: 3257688.
 • Yalçınkaya M., ve Tonbul, Y. (2002). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı ve gözlemler. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 1-10.
 • Yaşar, S. (2008). Classroom management approaches of primary school teachers. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Serpil RECEPOĞLU

Author: Muammer ERGÜN

Bibtex @research article { kefdergi332467, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {1337 - 1352}, doi = {}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıfı Yönetebilme Becerilerine İlişkin Algıları}, key = {cite}, author = {RECEPOĞLU, Serpil and ERGÜN, Muammer} }
APA RECEPOĞLU, S , ERGÜN, M . (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıfı Yönetebilme Becerilerine İlişkin Algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1337-1352. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/30766/332467
MLA RECEPOĞLU, S , ERGÜN, M . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıfı Yönetebilme Becerilerine İlişkin Algıları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1337-1352 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/30766/332467>
Chicago RECEPOĞLU, S , ERGÜN, M . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıfı Yönetebilme Becerilerine İlişkin Algıları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1337-1352
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıfı Yönetebilme Becerilerine İlişkin Algıları AU - Serpil RECEPOĞLU , Muammer ERGÜN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1337 EP - 1352 VL - 25 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıfı Yönetebilme Becerilerine İlişkin Algıları %A Serpil RECEPOĞLU , Muammer ERGÜN %T Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıfı Yönetebilme Becerilerine İlişkin Algıları %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 4 %R %U
ISNAD RECEPOĞLU, Serpil , ERGÜN, Muammer . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıfı Yönetebilme Becerilerine İlişkin Algıları". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 4 (July 2017): 1337-1352.