Year 2017, Volume 25, Issue 4, Pages 1515 - 1532 2017-07-15

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Student Engagement and Sense of Community in Online Learning Environments

Esin ERGÜN [1] , Fatma Betül KURNAZ [2]

153 0

Bu araştırmanın amacı çevrimiçi öğrenme sürecine etkisi olan sınıf topluluğu hissi ve öğrenci bağlılığı ile bu değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Veriler 2014-2015 yılında Karabük’te bir devlet üniversitesinde uzaktan eğitim yoluyla pedagojik formasyon eğitimi alan 175 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan bir kişisel bilgi formu ile birlikte Sınıf Topluluğu Ölçeği ve Öğrenci Bağlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kruskal Wallis H-Testi, Mann Whitney U-Testi, Sperman Brown Sıra Farkları Korelasyonu ve betimsel istatistikler kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin sınıf topluluğu hisleri yüksek bulunmuştur. Farklı sıklıkta çevrimiçi derse katılma sınıf topluluğu hissini değiştirmemiştir. Çevrimiçi derse girme sıklığının artması öğrenci bağlılığını olumlu yönde etkilemiştir. Sınıf topluluğu ve öğrenci bağlılığı arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur. 

The aim of this study is to determine the students’ sense of community and engagement levels which have an impact on the learning process in online learning environments and to examine the relationships between these variables. The study sample consists 175 pedagogical formation program students at Karabuk University during 2014-2015 academic year. In order to obtain research data the Sense of Community Scale, Student Engagement Scale, and also a demographic information form has been used. Data were analyzed by one-way ANOVA, Kruskal Wallis H-Test, Mann Whitney U-Test, Spearman Rho Correlation Coefficient and descriptive statistics. The main finding shows that the students’ sense of community feeling were high. Also students’ sense of community did not differ significantly by the frequency of participation in online course. Students’ engagements were significantly different on the frequency of participation in online course. Students’ sense of community and engagements were in a positive correlation.

 • Alkan, C. (1987). Açık öğretim: Uzaktan eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 157.
 • Altınkurt, Y. Yılmaz, K. & Erol, E. (2014). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 48-62.
 • Ardichvili, A. (2008). Learning and knowledge sharing in virtual communities of practice: Motivators, barriers, and enablers. Advances in Developing Human Resources, 10(4), 541-554.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Bouta, H., Retalis, S. & Paraskeva, F. (2012). Utilising a collaborative macro-script to enhance Student Engagement: A mixed method study in a 3D virtual environment. Computers & Education, 58, 501–517.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (17. Baskı). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Carini, R., M., Kuh, G.,D. & Klein, S.,P. (2006). Student engagement and student learning: Testing the linkages.Research in Higher Education, 47 (1), 1-32.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik. 2. Baskı, Pegem Akademi: Ankara.
 • Dalgıç, G., Doyran, F. & Vatanartıran, S. (2012). Ücretli Öğretmenlerin, Katıldıkları Pedagojik Formasyon Programına İlişkin Deneyimleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11, 39-54. [Çevrimiçi]: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30272744/Ucretli_Ogretmen-Dalgic-Doyran-Vatanartiran.pdf? AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1457437927&Signature=Gvh9D2oMaGKdVV6mR1i32qaoaf c%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DUcretli_Ogretmenlerin_Katildiklari_Pedag.pdf adresinden 12 Haziran 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Dawson, S. (2006). A study of the relationship between student communication interaction and sense of community. Internet and Higher Education, 9, 153–162.
 • Eraslan, L. & Çakıcı, D. (2011). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(2), 427-438. [Çevrimiçi]: https://www.researchgate.net/profile/Levent_Eraslan/publication/268369079_PEDAGOJK_FORMASYON_PROGRAMI_RENCLERNN_RETMENLK_MESLENE_YNELK_TUTUMLARI/links/55bcc9dc08aed621de10713e.pdf adresinden 8 Şubat 2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Ergün, E. & Usluel, Y.K. (2015). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Bağlılık Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 20–33.
 • Finn,J.D (1989). With Drawing From School. Review of Educational Research, 59, 117-142.
 • Fraenkel, J.R ve Wallen, N.E. (2003). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: McGrow-Hill.
 • Friedericks, J. A., Bluemenfeld, P. C. & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of evidence. Review of Educational Research, 74, 59-109.
 • Ilgaz, H. & Aşkar, P. (2009). Çevrimiçi uzaktan eğitim ortamında topluluk hissi ölçeği geliştirme çalışması. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 27-35.
 • Junco, R. (2012). The relationship between frequency of Facebook use, participation in Facebook activities, and student engagement. Computers & Education, 58, 162–171.
 • Junco,R., Heiberger, G. & Loken, E.(2011). The effect of Twitter on college student engagement and grades. Journal of Computer Assisted Learning, 27, 119–132.
 • Kuh G.D. (2009). What student affairs professionals need to know about student engagement. Journal of College Student Development, 50, 683–706.
 • Kuh, G. D., & Hu, S. (2001). The relationships between computer and information technology use, student learning, and other college experiences. Journal of College Student Development, 42, 217–232.
 • Liu, X., Magjuka, R. J., Bonk, C. J., & Lee, S. (2007). Does sense of community matter? An examination of participants’ perceptions of building learning communities in online courses. The Quarterly Review of Distance Education, 8(1), 9-24.
 • Metallidou, P. & Vlachou, A. (2007). Motivational beliefs, cognitive engagement, and achievement in language and mathematics in elementary school children. International Journal Of Psychology, 42(1), 2-15.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2012). 2012-2 Öğretmenliğe Başvuru Ve Atama Kılavuzu. [Çevrimiçi]:http://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_09/01122258_20122retmenlebavuruveatamakilavuzu31.08.2012.pdf adresinden 01 Ocak 2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Öztürk, Ö. (2009). Sınıf topluluğu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 193-202.
 • Park, J., & Choi, H.J. (2009). Factors influencing adult learners’ decision to drop out or persist in online learning. Educational Technology & Society, 12(4), 207-217.
 • Robinson, C. C., & Hullinger, H. (2008). New benchmarks in higher education: Student engagement in online learning. Journal of Education for Business, 84(2), 101–108.
 • Rosenholtz, S.J. & Simpson, C. (1984). The formation of ability conceptions: Developmental trend or Social construction? Review of Educational Research, 54, 31-63.
 • Rovai, A. P. (2002). Development of an instrument to measure classroom community. The Internet and Higher Education, 5(3), 197-211.
 • Rovai, A., P. & Jordan , H., M. (2004). Blended Learning and Sense of Community: A comparative analysis with traditional and fully online graduate courses. International Review of Research in Open and Distance Learning, 5(2).
 • Rovai, A., Wighting, M. J., & Liu, J. (2005). School climate. Quarterly Review of Distance Education. 6(4), 361-374.
 • Sezgin Nartgün, Ş. (2008). Aday Öğretmenlerin Gözüyle Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen atama Esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 47-58. [Çevrimiçi]: http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/1031/1904 adresinden 3 Mart 2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Sezgin, F. & Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Öğretmen Adayların Akademik ve Sosyal Yaşantılarına Yansımaları. TSA, 15(3), 9-22.
 • Sikora, A.C. (2002). A Profile of Participation in Distance Education: 1999-2000. Post secondary Education Descriptive Analysis Reports. National Center for Education Statistics (ED),Washington, DC.; MPR Associates, Berkeley, CA.
 • Stipek, D. (2002). Good instruction is motivating. In A. Wigfield& J. Eccles (Eds.), Development of achievement motivation. San Diego, CA: AcademicPress.
 • Sun, J., C. & Rueda, R. (2012). Situational interest, computer self-efficacy and self-regulation: Their impact on student engagement in distance education. British Journal of Educational Technology, 43(2), 191-204.
 • Şenel & Kutlu, Ö. (2015). Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programına Katılan Öğrencilerin Akademik Başarılarını Yordayan Faktörler. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme Dergisi, 6(2), 177-193.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics. (4. Baskı). MA: Allyn& Bacon, Inc.
 • Trowler, V. (2010). Student engagement literature review. York: Higher Education. [Çevrimiçi]: Academy.http://www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/ourwork/studentengagement/StudentEngagementLiteratureReview.pdf adresinden 08.02.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Willms, J. D. (2003). Student engagement at school: A sense of belonging and participation: Results from PISA 2000. Organisation for Economic Co-operation and development. [Çevrimiçi]:http://www.oecd.org/edu/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33689437.pdf
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Esin ERGÜN

Author: Fatma Betül KURNAZ

Bibtex @research article { kefdergi332498, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {1515 - 1532}, doi = {10.24106/kefdergi.332498}, title = {Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {ERGÜN, Esin and KURNAZ, Fatma Betül} }
APA ERGÜN, E , KURNAZ, F . (2017). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1515-1532. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/30766/332498
MLA ERGÜN, E , KURNAZ, F . "Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1515-1532 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/30766/332498>
Chicago ERGÜN, E , KURNAZ, F . "Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1515-1532
RIS TY - JOUR T1 - Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki AU - Esin ERGÜN , Fatma Betül KURNAZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1515 EP - 1532 VL - 25 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki %A Esin ERGÜN , Fatma Betül KURNAZ %T Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 4 %R %U
ISNAD ERGÜN, Esin , KURNAZ, Fatma Betül . "Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 4 (July 2017): 1515-1532.