Year 2017, Volume 25, Issue 4, Pages 1619 - 1634 2017-07-15

6. Sınıf Kız Çocuklarında Kariyer Bilinci Üzerine Bir Araştırma
A Research on The Career Conciousness of 6th Grade Female Students

Kibar AKTIN [1]

188 0

Bu çalışma, sosyal bilgiler eğitimi kapsamında kariyer bilinci geliştirme eğitimi almış kız çocuklarının bu kazanımlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarında durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 6. sınıfta öğrenim gören 9 kız öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veriler yazışma tekniği ve katılımcı gözlemci notları ile elde edilmiştir. Veriler betimsel olarak analiz edilmiş olup araştırmanın alt problemlerine göre kategorilere ayrılmıştır. Araştırma sonucunda 6. sınıf kız çocuklarının mesleki tercihlerini toplumsal cinsiyetten bağımsız olarak ve genellikle yeteneklerini göz ardı ederek ilgi alanlarına göre belirledikleri tespit edilmiştir. Kız çocukları tarafından en çok tercih edilen mesleğin öğretmenlik olduğu görülmüştür. Seçtikleri mesleğin kişilik özelliğine uygun niteliklerini kendi özelliklerinden örneklerle açıklayabildikleri belirlenmiştir. Kariyer bilinci geliştirme kazanımlarının kız çocukları tarafından genel olarak edinildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

This study aims to determine the acquisitions of female students who received the education of career consciousness development in the scope of social sciences education. The study was patterned as a case study in qualitative research approaches. The study group of the study consisted of 9 female students being educated in the 6th grade. The data in the study were obtained through correspondence technique and participant observer notes. The data were analyzed descriptively and categorized according to the sub-problems of the study. At the end of the study, the 6th grade girls were found to determine their professional preferences independent of social gender and by disregarding their talents in general. It was observed that teaching was the mostly preferred occupation by girls. It was determined that they could explain the chosen profession’s qualities proper for their personality characteristics, with examples of their characteristics. It was concluded that the acquisition by improving career consciousness are generally acquired by female students. 

 • Abayomi, O. T. (2015). Gender difference in achievement and attitude of public secondary school students towards science, Journal of Education and Practice, 6(2), 82-93.
 • Akbayır, K. (2002). Öğretmenlik mesleğine yönelmede ailenin ve branş seçiminde cinsiyetin rolü. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Dergisi, 2, 1183-1188. 17.8.2016 tarihinde infobank.fedu.metu.edu.tr/ufbmek- 5/b_kitabi/PDF/Ogretmen Yetistir-me/t271d.pdf. adresinden alınmıştır.
 • Aksu, M., Demir, C. E, Daloğlu, A., Yıldırım, S., & Kiraz, E. (2010). Who are the future teachers in Turkey. Characteristics of entering student teachers. International Journal of Educational Development, 30(1), 91-101.
 • Atli, A. (2016). Lise öğrencilerinin meslek tercihlerinin yetenek, ilgi ve mesleki değerlerine göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (1), 555-573.
 • Boz, Y., & Boz, N. (2008). Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 137-144.
 • Bozgeyikli, H. (2005). Mesleki grup rehberliğinin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin meslek kararı vermede kendilerini yetkin görme düzeylerine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Ankara.
 • Bursal, M., & Buldur, S. (2013). Fen bilgisi öğretmen adayları için öğretmenlik tercih neden-lerini derecelendirme ve geleceğe yönelik beklentiler ölçekleri geliştirme çalışması. Turkish Journal of Teacher Education, 2(1), 47-64.
 • Bruinsma, M., & Jansen E.P.W.A. (2010). Is the motivation to become a teacher related to pre-service teachers’ intentions to remain in the profession?. European Journal of Teacher Education, 33(2), 185–200.
 • Çermik, H., Doğan, B., & Şahin, A. (2010). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğret-menlik mesleğini tercih sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 201–212.
 • Dilek, G., & Işık, H. (2014). Kadınların özyaşam öykülerinde kadınlık ve öğretmenlik kimlik-lerinin kuruluşu: Emekli kadın öğretmenlerle mikro düzlemde bir sözlü tarih çalışması, Kas-tamonu Eğitim Dergisi 22(3), 1165-1186.
 • Erdem, A. R., & Anılan, H. (2000). PAÜ Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı (IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildirileri), 15-16 Ekim 1998, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Bildiri, 7, 144–149.
 • Erkalan M., Calp, M. H., & Şahin, İ. (2012). Çoklu zekâ kuramından yararlanılarak meslek seçiminde kullanılacak bir uzman sistem tasarımı ve gerçekleştirilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 5(2), 49-55.
 • Ellies, L., Ratnasingam, M., & Wheeler, M. (2012). Gender, sexual orientation, and occupati-onal interests: Evidence of Their İnterrelatedness. Personality and Individual Differences, 53, 64-69.
 • Ellis, L. (2011). Identifying and explaining apparent universal sex differences in cognition and behavior. Personality and Individual Differences, 51, 552–561.
 • Gürbüztürk, O., & Genç, S. Z. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 47-62.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş, çev. Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Hellsten, M.L., & Prytula, M.P. (2011). Why teaching? Motivations influencing beginning teachers’ choice of profession and teaching practice. Research in Higher Education Journal, 13, 1–19.
 • Hepkul, A. (2014). Meslek lisesi tercihi sürecinin keşifsel olarak incelenmesi, Anadolu Üni-versitesi Sosyal Bilimler Dergisi,14(2) 41-52.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınlar.
 • Kentli, F. D. (2014). Türkiye’deki lise öğrencilerinin meslek tercihlerini etkileyen faktörler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(2), 119-132.
 • Kıran, B., & Taşkıran, E. G. (2015). Ege Üniversitesi eczacılık fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin meslek tercihine etki eden faktörler. Marmara Pharmaceutical Journal, 19, 159-167.
 • Korkut-Owen, F. (2008). Mesleki seçimleri etkileyen ana etmenler, (R. Özyürek Ed). Kariyer Yolculuğu içinde, (ss.1-23), Ankara: Ulusal Ajans.
 • Köksalan, B., İlter, İ., & Görmez, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özel-likleri ve lisansüstü eğitim isteklilikleri üzerine bir çalışma (Fırat, Erzincan ve İnönü Üni-versitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 277-299.
 • Köroğlu, Ö. (2014). Meslek seçimi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Turizm rehberliği öğrencileri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2),137-157.
 • Kuzgun, Y. (2000). Üniversiteler yükseköğretim programları ve meslekler rehberi. Ankara: T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi.
 • Mau, W. C., & Bikos, L. H. (2000). Educational and vocational aspirations of minority and female students: A Longitudinal study. Journal of Counseling Development, 78, 186-194.
 • MEB (2009a). İlköğretim sosyal bilgiler 4.- 5. sınıflar dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB (2009b). İlköğretim sosyal bilgiler 6.- 7. sınıf dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB (2015). İlkokul hayat bilgisi dersi (1, 2 ve 3. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Murat, S., & Şenöz, İ. (2005). Üsküdar ilçesinde çocukların eğitim ve meslek seçimi konusunda ailelerin tercihleri: Hane halkı reisleri (HHR) üzerine görgül (ampirik) bir araştırma. İktisat Fakültesi Mecmuası, 55(1), 651-593.
 • Ok, A. ve Önkol, P. (2007). Öğretmen yetiştirme programlarındaki öğretmen adaylarının profili. Eğitim ve Bilim, 32(143), 13–25.
 • Orhan, E. E., & Ok, A. (2014). Öğretmenlik programlarını kimler tercih ediyor? Adayların giriş özellikleri ve öğretmenliğe yönelik tutumları.
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 29(4), 75-92.
 • Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecelerine ilişkin algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 145-159.
 • Özsoy, G., Özsoy, S., Özkara, Y., & Memiş, A. D. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörler. İlköğretim Online, 9(3), 910–921.
 • Peker, T. (2015).Durum çalışması F. N. Segggie & Y. Bayburt (Ed.). Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları içinde (s.119-145). Ankara: Anı Yayınları
 • Papanastasiou, C. , & Papanastasiou, E. (1997). Factors that influence students to become teachers. Educational Research and Evaluation, 3(4), 305-316.
 • Parlaktuna, İ. (2010). Türkiye’de cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığın analizi. Ege Akademik Bakış,10 (4), 1217 – 1230.
 • Pehlivan, K.(2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
 • Pekkaya, M., & Çolak, N. (2013). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktör-lerin önem derecelerinin AHP ile belirlenmesi. International Journal of Social Science, 6 (2), 797‐818.
 • Rose, S. O. (1986). Gender at work: Sex, class and industrial capitalism. History Workshop, 21, 113-131.
 • Wootton, B.H (1997). Gender differences in occupational employment. Monthly Labor Review, April, 15-24.
 • Uyguç, N. (2003). Cinsiyet, bireysel değerler ve meslek seçimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 93-103.
 • Ünlü, İ. (2010). Televizyonun ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin meslek seçimiyle ilgili algılarına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 55-74.
 • Sarıkaya, T., & Khorshid L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423.
 • Tanrıverdi, H., & Aydın-Kavsut, B. (2015). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerin öğretmenliğe yönelik tutumları ve meslek seçimini etkileyen faktörle arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 1-18.
 • Yılmaz, N., & Doğan, N. (2015). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının meslek tercihlerini etkileyen faktörler: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 405-421.
 • Yıldırım, A., & Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (7.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Kibar AKTIN

Dates

Publication Date: July 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi332533, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {1619 - 1634}, doi = {10.24106/kefdergi.332533}, title = {6. Sınıf Kız Çocuklarında Kariyer Bilinci Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {AKTIN, Kibar} }
APA AKTIN, K . (2017). 6. Sınıf Kız Çocuklarında Kariyer Bilinci Üzerine Bir Araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1619-1634. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/30766/332533
MLA AKTIN, K . "6. Sınıf Kız Çocuklarında Kariyer Bilinci Üzerine Bir Araştırma". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1619-1634 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/30766/332533>
Chicago AKTIN, K . "6. Sınıf Kız Çocuklarında Kariyer Bilinci Üzerine Bir Araştırma". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1619-1634
RIS TY - JOUR T1 - 6. Sınıf Kız Çocuklarında Kariyer Bilinci Üzerine Bir Araştırma AU - Kibar AKTIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1619 EP - 1634 VL - 25 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal 6. Sınıf Kız Çocuklarında Kariyer Bilinci Üzerine Bir Araştırma %A Kibar AKTIN %T 6. Sınıf Kız Çocuklarında Kariyer Bilinci Üzerine Bir Araştırma %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 4 %R %U
ISNAD AKTIN, Kibar . "6. Sınıf Kız Çocuklarında Kariyer Bilinci Üzerine Bir Araştırma". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 4 (July 2017): 1619-1634.
AMA AKTIN K . 6. Sınıf Kız Çocuklarında Kariyer Bilinci Üzerine Bir Araştırma. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(4): 1619-1634.
Vancouver AKTIN K . 6. Sınıf Kız Çocuklarında Kariyer Bilinci Üzerine Bir Araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(4): 1634-1619.