Year 2018, Volume 26, Issue 3, Pages 707 - 720 2018-05-15

Okulöncesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Programı Öğrencilerinin Üstbilişsel Öğrenme Stratejilerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi
Determination of The Variables That Predict The Metacognitive Learning Strategies of The Students of the Preschool, Guidance and Psychological Counseling, and Art Programs

Nisa Başara Baydilek [1] , Betül Altay [2] , Asuman Seda Saracaloğlu [3]

122 202

Çalışmada okulöncesi eğitimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, resim-iş eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının üstbilişsel öğrenme stratejilerinin kontrol odağı, okuma motivasyonu ve sınav kaygı düzeyleri ile ilişkisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve üstbilişsel öğrenme stratejilerini yordayan değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak üstbilişsel öğrenme stratejilerinin sınıf, okunan bölüm, yaş, mezuniyet notu, üniversite giriş puanı, mezun olunan lise türü, anne/baba eğitim düzeyi ve sınav kaygısı ile arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı, farklı alanlarda bilgi sahibi olmak için okuma yapma ile içsel kontrol odağına sahip olmanın ise bu stratejilerin yordayıcısı olduğu görülmüştür.

This study aims to examine the relationship of the metacognitive learning strategies of the teacher candidates who attend the departments of preschool education, guidance and psychological counseling, and art, with their locus of control, reading motivation, and levels of test anxiety, in terms of various variables, and to determine the variables that predict the meta-metacognitive learning strategies. The results showed that metacognitive learning strategies are not significantly related to grade, field of study, age, GPA, point of the university entrance exam, the type of high school, parents’ educational attainment, or text exam, and that reading to acquire knowledge about different areas and having internal locus of control are the predictors of these strategies.
 • Ateş, A. (2013). Üniversite öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeyleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(4), s. 258-273.
 • Baykara, K. (2011). Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, s. 80-92.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA. Camillo, I. C. (2011). Metacognitive Strategies in Second Language Learning-A Comparative Analysis. Brock University, February.
 • Daum, T. L. (2003). Locus of control, personal meaning, and self-concept before and after an academic critical incident (Doctoral dissertation, Trinity Western University).
 • Demir, Ö., & Doğanay, A. (2009). Bilişsel farkındalık becerilerinin geliştirilmesinde bilişsel koçluk yaklaşımı. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 15(4), 601-624.
 • Doğan, A. (2013). Üstbiliş ve üstbilişe dayalı öğretim. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 3, p. 6-20.
 • Doğanay, A. ve Demir, Ö. (2011). Akademik başarısı düşük ve yüksek öğretmen adaylarının ders çalışma sırasında bilişsel farkındalık becerilerini kullanma düzeylerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(4), s. 2021-2043.
 • Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American psychologist, 34(10), 906.
 • Gündoğan Çöğenli, A. ve Güven, M. (2014). Bilişüstü öğrenme stratejileri belirleme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, s. 293-297.
 • Houtveen, A.A., & Grift, W. J. (2007). Effects of metacognitive strategy instruction and inst-ruction time on reading comprehension. School Effectiveness & School Improvement, 18(2), 173-190.
 • İflazoğlu Saban, A. ve Bal, A. P. (2010). Matematik ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin öğrenme stratejilerinin bazı sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 11(2), s. 1–19.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karakelle, S. ve Saraç, S. (2010). Üst biliş hakkında bir gözden geçirme: üstbiliş çalışmaları mı yoksa üst bilişsel yaklaşım mı? Türk Psikoloji Yazıları, 13(26), s. 45-60.
 • Kıral, E. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Mükemmeliyetçilik Algısı ve Kontrol Odağı ile İlişkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Morgan, P. L., & Fuchs, D. (2007). Is there a bidirectional relationship between children's reading skills and reading motivation?. Exceptional children, 73(2), 165-183.
 • Namlu, A. G. (2004). Bilişötesi öğrenme stratejileri ölçme aracının geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, s. 123-136.
 • Ng, T. W., Sorensen, K. L., & Eby, L. T. (2006). Locus of control at work: a me-ta‐analysis. Journal of organizational Behavior, 27(8), 1057-1087.
 • Ocak, G. ve Yamaç, A. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, motivasyonel inançları, matematiğe yönelik tutum ve başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(1), s. 369-387.
 • Pannells, T. C., & Claxton, A. F. (2008). Happiness, creative ideation, and locus of cont-rol. Creativity Research Journal, 20(1), 67-71.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforce-ment. Psychological monographs: General and applied,80(1), 1.
 • Schraw, G., & Bruning, R. (1999). How implicit models of reading affect motivation to read and reading engagement. Scientific Studies of Reading, 3(3), 281-302.
 • Schutte, N. S., & Malouff, J. M. (2007). Dimensions of reading motivation: Development of an adult reading motivation scale. Reading Psychology, 28(5), 469-489.
 • Spada, M. M., Nikcevic, A. V., Moneta, G. B., & Ireson, J. (2006). Metacognition as a media-tor of the effect of test anxiety on a surface approach to studying. Educational Psycho-logy, 26(5), 615-624.
 • Spada, M. M., Nikčević, A. V., Moneta, G. B., & Wells, A. (2008). Metacognition, perceived stress, and negative emotion. Personality and Individual Differences, 44(5), 1172-1181.
 • Totan, T., & Yavuz, Y. (2009). Westside sınav kaygısı ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 95-109.
 • Tunca, N. ve Alkın Şahin, S. (2014). Öğretmen adaylarının bilişötesi (üst biliş) öğrenme strate-jileri ile akademik özyeterlik inançları arasındaki ilişki. Anadolu Journal of Educational Scien-ces International, 4(1), s. 47-56.
 • Ünal, M. (2010). The relationship between meta-cognitive learning strategies and academic success of university students (Ahi Evran University Sample).International Online Journal of Educational Sciences, 2(3), 840-844.
 • Veenman, M. V., Van Hout-Wolters, B. H., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and lear-ning: Conceptual and methodological considerations.Metacognition and learning, 1(1), 3-14.
 • Wells, A. (2011). Metacognitive therapy for anxiety and depression. Guilford press.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S. & Çetinkaya, Ç. (2013). Yetişkin okuma motivasyonu ölçeği'nin türkçe uyarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 44(44).
 • Yıldızlı, H., & Saban, A. (2015). (Özdüzenlemeli Öğrenmeye Kuramsal Bir Bakış. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. The Journal of International Education Science, 2(4). 97-118.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Nisa Başara Baydilek

Author: Betül Altay

Author: Asuman Seda Saracaloğlu

Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi413317, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {707 - 720}, doi = {10.24106/kefdergi.413317}, title = {Okulöncesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Programı Öğrencilerinin Üstbilişsel Öğrenme Stratejilerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Başara Baydilek, Nisa and Altay, Betül and Saracaloğlu, Asuman Seda} }
APA Başara Baydilek, N , Altay, B , Saracaloğlu, A . (2018). Okulöncesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Programı Öğrencilerinin Üstbilişsel Öğrenme Stratejilerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 707-720. DOI: 10.24106/kefdergi.413317
MLA Başara Baydilek, N , Altay, B , Saracaloğlu, A . "Okulöncesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Programı Öğrencilerinin Üstbilişsel Öğrenme Stratejilerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 707-720 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/36979/413317>
Chicago Başara Baydilek, N , Altay, B , Saracaloğlu, A . "Okulöncesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Programı Öğrencilerinin Üstbilişsel Öğrenme Stratejilerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 707-720
RIS TY - JOUR T1 - Okulöncesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Programı Öğrencilerinin Üstbilişsel Öğrenme Stratejilerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi AU - Nisa Başara Baydilek , Betül Altay , Asuman Seda Saracaloğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.413317 DO - 10.24106/kefdergi.413317 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 707 EP - 720 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.413317 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.413317 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Okulöncesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Programı Öğrencilerinin Üstbilişsel Öğrenme Stratejilerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi %A Nisa Başara Baydilek , Betül Altay , Asuman Seda Saracaloğlu %T Okulöncesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Programı Öğrencilerinin Üstbilişsel Öğrenme Stratejilerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.413317 %U 10.24106/kefdergi.413317
ISNAD Başara Baydilek, Nisa , Altay, Betül , Saracaloğlu, Asuman Seda . "Okulöncesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Programı Öğrencilerinin Üstbilişsel Öğrenme Stratejilerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (May 2018): 707-720. https://doi.org/10.24106/kefdergi.413317
AMA Başara Baydilek N , Altay B , Saracaloğlu A . Okulöncesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Programı Öğrencilerinin Üstbilişsel Öğrenme Stratejilerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 707-720.
Vancouver Başara Baydilek N , Altay B , Saracaloğlu A . Okulöncesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Programı Öğrencilerinin Üstbilişsel Öğrenme Stratejilerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 720-707.