Year 2018, Volume 26, Issue 3, Pages 789 - 800 2018-05-15

Öğrencilerin Matematik Dersine ve Matematik Öğretmenine Yönelik Algılarının Metaforlar Yardımıyla Belirlenmesi
Determining Students’ Perceptions Regarding The Mathematics Course and Mathematics Teachers Through Metaphors

Sebahat Yetim Karaca [1] , Sibel Ada [2]

392 557

Matematik dersi ilköğretim birinci sınıftan itibaren öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Bir öğrencinin bir dersteki başarısı o derse olan algısıyla doğrudan ilgilidir. Bu amaçla araştırmada öğrencilerin matematik ve matematik öğretmenine yönelik algıları metaforlar yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veriler dört bölümden ve 16 sorudan oluşan anket ile toplanmıştır. Araştırmanın modeli olgu bilim çalışması olmasına rağmen anket kullanılmasının nedeni örneklem grubunu daha geniş tutmaktır. Anket araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve uzman görüşü alınarak geliştirilmiştir. Bu anket 10 farklı özel eğitim kurumunda uygulanmış ve 640 öğrencinin anketi araştırma kapsamına alınarak analiz edilmiş, veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin birçoğu matematik dersini zor-sıkıcı ve karmaşık bir ders olarak görürken, bir kısmı ise matematik dersini kolay-eğlenceli bir ders olarak görmektedir. Ayrıca bazı öğrenciler matematik dersinde başarılı olmak için zeki olmak gerektiğini söylemiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu matematik öğretmenlerini zeki insanlar olarak algılamaktadır.  

The mathematics course is of vital importance for students as of the first grade. A student’s achievement in a particular course is directly associated with his/her perception regarding such course. In this regard, this study made an attempt to determine the perceptions of students regarding the mathematics course and mathematics teachers through metaphors. The research data were collected via a questionnaire composed of four sections and 16 questions. Although it was a phenomenological study, a questionnaire was employed to have a broader sample. The questionnaire was prepared by the researchers and improved based on expert opinion. The questionnaire was administered in 10 different private education institutions. The questionnaire forms filled in by 640 students were included in the study and subjected to content analysis. According to the findings, while many students considered the mathematics course difficult, boring, and complicated, some found it easy and enjoyable. In addition, some students stated that one had to be intelligent to succeed in the mathematics course. A great majority of the students regarded mathematics teachers as intelligent people.  

 • Alkan, H., Ertem, S. (2003). İlköğretim Öğrencileri İçin Geliştirilen Tutum Ölçeği Yardımıyla Matematiğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 15-18 Ekim. Bellek-Antalya. Ankara: Gold
 • Arıkan, E. E., & Ünal, H. (2015). Gifted students metaphor images about mathematics. Educa-tional Research and Reviews, 10(7), 901-906.
 • Bahadır, E., & Özdemir, A. Ş. (2012). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin matematik kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. International Journal Of Social Science Research, 1(1), 26-40.
 • Başar, B., Ünal, M., Yalçın, M. (2002). İlköğretim Kademesiyle Başlayan Matematik Korkusu-nun Nedenleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16-18 Eylül. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara: Bildiriler. Cilt II. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü
 • Çekici, E., Yıldırım, H. (2011). Matematik Eğitimi Üzerine Bir İnceleme. Marmara Üniversitesi İ.B.B.F. Dergisi. Cilt: XXXI. Sayı: II. S. 175-196
 • Dursun, Ş., Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenleri Görüşleri Bakımından. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 24. Sayı: 2. 217-230
 • Güner, N. (2013). Öğretmen adaylarının matematik hakkında oluşturdukları metaforlar. E-Journal of New World Sciences Academy. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2013.8.4.1C0597
 • Güner, N. (2013b). Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1929-1950.
 • Güveli, E., İpek, S. A., Atasoy, E., Güveli, H. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Metafor Algıları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Edu-cation. Vol.2 No.2. 140-159
 • Kısaç, İ. (2008). Sınıf Yönetimi. Editör: Emin Karip. 5. Bölüm. 7. Baskı. Ankara: Pegem Aka-demi.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metaforlar. Çeviren: Gündüz BULUT. Yayına Hazırlayan: Zülfü DİCLELİ. İstanbul: BZD Yayıncılık
 • MEB. www.meb.gov.tr adresindeki sınav istatistikleri incelenmiştir.
 • Lakoff, G., Johson, M. (2005). Metaforlar, Hayat, Anlam ve Dil. Tercüme: Gökhan Yavuz Demir. (1. Baskı.) İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Oflaz, G. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin “Matematik” ve “Matematik Öğretmeni” Kavramla-rına İlişkin Metaforik Algıları. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 27-29 April. Antalya-Turkey.
 • Turhan Türkkan, B., & Yeşilpınar Uyar, M. (2016). The Metaphors of Secondary School Stu-dents Towards the Concept of" Mathematical Problem". Çukurova University. Faculty of Education Journal, 45(1), 99-129.
 • Savaş, E., Taş, S., Duru, A. (2010). Matematik Başarısını Etkileyen Faktörler. İnönü Üniversi-tesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:11. Sayı:1. Ss:113-132.
 • Senemoğlu, N. (2001). Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlilikleri. <http://yunus.hacettepe.edu.tr/~n.senem/index_tur.html> adresinden indirilmiştir.
 • Sezgin Memnun, D. (2015). Secondary School Students’ Metaphors about Mathematical Prob-lem and Change of Metaphors according to Grade Levels. Necatibey Eğitim Fakültesi Elekt-ronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). 9 (1), 351-374.
 • Şahin, B. (2013). Öğretmen adaylarının “matematik öğretmeni”,“matematik” ve “matematik dersi” kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforik algılar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fa-kültesi Dergisi, 9(1), 313-321.
 • Şengül, S., Katranci, Y., Gerez Cantimer, G. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin" Matematik Öğretmeni" Kavramına İlişkin Metafor Algıları. The Journal of Academic Social Science Studies. 25 (I) , 89-111.
 • Yetim Karaca S, Ceylan F. (2011). The relation between daily problem solving inventory points and the success in solving mathematical problems of the 6th grade students. Mathematics Teaching-Research Journal (MTRJ), 4(4).(41-66).
 • Taşdemir, C. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Tutum-ları: Bitlis İli Örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 12, 89-96
 • Türk Dil Kurumu Büyük Sözlük. http://tdkterim.gov.tr/bts/
 • Uçar, T. Z., Pişkin, M., Akkaş, N. E., Taşçı, D. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik, Matematik Öğretmenleri ve Matematikçiler Hakkındaki İnançları. Eğitim ve Bilim. Cilt: 35. Sayı: 135
 • Uygun, T., Gökkurt, B., & Usta, N. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Matematik Problemine İlişkin Algılarının Metafor Yoluyla Analiz Edilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 536-556.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Sebahat Yetim Karaca

Author: Sibel Ada

Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi413327, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {789 - 800}, doi = {10.24106/kefdergi.413327}, title = {Öğrencilerin Matematik Dersine ve Matematik Öğretmenine Yönelik Algılarının Metaforlar Yardımıyla Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Yetim Karaca, Sebahat and Ada, Sibel} }
APA Yetim Karaca, S , Ada, S . (2018). Öğrencilerin Matematik Dersine ve Matematik Öğretmenine Yönelik Algılarının Metaforlar Yardımıyla Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 789-800. DOI: 10.24106/kefdergi.413327
MLA Yetim Karaca, S , Ada, S . "Öğrencilerin Matematik Dersine ve Matematik Öğretmenine Yönelik Algılarının Metaforlar Yardımıyla Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 789-800 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/36979/413327>
Chicago Yetim Karaca, S , Ada, S . "Öğrencilerin Matematik Dersine ve Matematik Öğretmenine Yönelik Algılarının Metaforlar Yardımıyla Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 789-800
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Matematik Dersine ve Matematik Öğretmenine Yönelik Algılarının Metaforlar Yardımıyla Belirlenmesi AU - Sebahat Yetim Karaca , Sibel Ada Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.413327 DO - 10.24106/kefdergi.413327 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 789 EP - 800 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.413327 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.413327 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Öğrencilerin Matematik Dersine ve Matematik Öğretmenine Yönelik Algılarının Metaforlar Yardımıyla Belirlenmesi %A Sebahat Yetim Karaca , Sibel Ada %T Öğrencilerin Matematik Dersine ve Matematik Öğretmenine Yönelik Algılarının Metaforlar Yardımıyla Belirlenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.413327 %U 10.24106/kefdergi.413327
ISNAD Yetim Karaca, Sebahat , Ada, Sibel . "Öğrencilerin Matematik Dersine ve Matematik Öğretmenine Yönelik Algılarının Metaforlar Yardımıyla Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (May 2018): 789-800. https://doi.org/10.24106/kefdergi.413327
AMA Yetim Karaca S , Ada S . Öğrencilerin Matematik Dersine ve Matematik Öğretmenine Yönelik Algılarının Metaforlar Yardımıyla Belirlenmesi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 789-800.
Vancouver Yetim Karaca S , Ada S . Öğrencilerin Matematik Dersine ve Matematik Öğretmenine Yönelik Algılarının Metaforlar Yardımıyla Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 800-789.