Year 2018, Volume 26, Issue 3, Pages 813 - 822 2018-05-15

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Katı Atıkların Toplanması, Ayrılması ve Geri Dönüşümüne Yönelik Düşünceleri
The Opinions of Elementary Science Teacher Candidates Regarding The Collection, Separation and Recycling of Solid Wastes

Gonca Harman [1] , Dilek Çelikler [2]

148 289

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Fen Bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının katı atıkların toplanması, ayrılması ve geri dönüşümüne yönelik düşüncelerini belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak fen bilgisi öğretmenliğinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfında okuyan toplam 315 öğretmen adayına iki bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda fen bilgisi öğretmen adayları katı atıkların toplanması ve değerlendirilmesi ile ilgili sahip oldukları bilgilerinin kaynağını özellikle okul ve TV olarak belirtmişlerdir. Organik atıklar hariç diğer atıkları geri dönüşüme ve özellikle her atık için eğer varsa ayrı geri dönüşüm konteynerlerine atılmasını belirten öğretmen adaylarının ambalaj üretiminde kullanılan malzemelerin tekrar değerlendirilebilir özelliklerinin farkında oldukları anlaşılmaktadır. Bu farkındalıkla öğretmen adayları hem çevrenin temiz olmasına hem de ekonomik kazanç sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilir bir gelecek için katı atıkların geri dönüşümünün önemi ve ekonomiye olan katkısı çevre dersleri ile kavratılmalıdır. 

The aim of this study was to determine the opinions of elementary science teacher candidates in Turkey regarding the collection, separation and recycling of solid wastes. To this end, a questionnaire consisting of two sections was administered to a total of 315 first-year, second-year, third-year, and fourth-year university students enrolled in the department of elementary science teacher education. Based on the study results, it was determined that the elementary science teacher candidates acquired their knowledge regarding the collection, separation and recycling of solid wastes mainly from school and television. It was understood that teacher candidates who recycled solid wastes (other than organic wastes) and who used separate recycling containers for each type of solid waste were generally aware that materials used in packages can be recycled and reutilized. Owing to this awareness, these teacher candidates endeavored to create a cleaner environment, and also contributed to the economy through recycling. For this reason, students should participate in courses on the environment to better learn the role of recycling in ensuring a sustainable future, and the economic contributions and significance of recycling solid wastes.he aim of this study was to determine the opinions of elementary science teacher candidates in Turkey regarding the collection, separation and recycling of solid wastes. To this end, a questionnaire consisting of two sections was administered to a total of 315 first-year, second-year, third-year, and fourth-year university students enrolled in the department of elementary science teacher education. Based on the study results, it was determined that the elementary science teacher candidates acquired their knowledge regarding the collection, separation and recycling of solid wastes mainly from school and television. It was understood that teacher candidates who recycled solid wastes (other than organic wastes) and who used separate recycling containers for each type of solid waste were generally aware that materials used in packages can be recycled and reutilized. Owing to this awareness, these teacher candidates endeavored to create a cleaner environment, and also contributed to the economy through recycling. For this reason, students should participate in courses on the environment to better learn the role of recycling in ensuring a sustainable future, and the economic contributions and significance of recycling solid wastes.

 • Avan, C., Aydınlı, B., Bakar, F. & Alboga, Y. (2011). Preparing attitude scale to define students’ attitudes about environment, recycling, plastic and plastic waste. International Electronic Journal of Environmental Education, 1(3), 179-191.
 • Aydinli, B. & Avan, Ç. (2015). Chemical dimensions of plastic wastes and their recycling in environmental education. Journal of Educational and Social Research, 5(1), 37-42.
 • Can Yaşar, M., İnal, G., Kaya, Ü. Ü. & Uyanık, Ö. (2012). Çocuk gözüyle tabiat anaya geri dönüş. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 30-40.
 • Cici, M., Şahin, N., Şeker, H., Görgen, İ. & Deniz, S. (2005). Öğretmen adaylarının katı atık kirliliği bağlamında çevresel farkındalık ve bilgi düzeyleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 37-50.
 • Çelikbaş, A., Yalçınkaya, T. & Banoğlu, K. (2013). İlköğretim öğrencileri gözü ile çevre ve çevre eğitimi. 3rd International Geography Symposium-GEOMED.
 • Çelikler, D. & Harman, G. (2015). The effect of the SCAMPER technique in raising awareness regarding the collection and utilization of solid waste. Journal of Education and Practice, 6(10), 149-159.
 • Çepel, N. (1992). Doğa çevre ekoloji ve insanlığın ekolojik sorunları. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Demircioğlu, G., Demircioğlu, H. & Yadigaroğlu, M. (2015). Fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının çevre bilinç düzeylerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(19), 167-193.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1994). Çevre Özel İhtisas Komisyonu yedinci beş yıllık kalkınma planı raporu. Ankara: DPT Yayınları.
 • El-Hoz, M. (2007). Municipal solid waste management in semi urban areas. The Twenty-Second International Conference, on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, Pa U.S.A. 18-22 March.
 • El-Hoz, M. (2009). Women participation in municipal solid waste sorting and recycling. Proceedings of the International Conference on Waste Technology, 482-492.
 • Erten, S. (2002). Kız ve erkek öğrencilerin evde enerji tasarrufu yapma davranış amaçlarının planlanmış davranış teorisi yardımıyla araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 67-73.
 • Erten, S. (2003). 5. sınıf öğrencilerinde “çöplerin azaltılması” bilincinin kazandırılmasına yönelik bir öğretim modeli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 94-103.
 • Erten, S. (2004). Uluslararası düzeyde yükselen bir değer olarak biyolojik çeşitlilik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 98-105.
 • Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100.
 • Erten, S. (2006). Çevre eğitimi ve çevre bilinci nedir, çevre eğitimi nasıl olmalıdır? Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Organı, Sayı 65/66, Ankara.
 • Ertürk, H. (1994). Çevre bilimlerine giriş. Bursa: Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Yayın No: 96. Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate reseach in education, (5th ed.). New York: McGraw Hill.
 • Fehr, M. (2006). A successful pilot project of decentralized household waste management in Brazil. The Environmentalist, 26, 21-29. Güler, Ç. & Çobanoğlu, Z. (1996). Sağlık açısından çöp. Ankara: Tıbbi dökümantasyon merkezi toplum sağlığı dizisi, No: 14.
 • Harman, G. & Çelikler, D. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının geri dönüşüm kavramı hakkındaki farkındalıkları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(1), 331-353.
 • Igbinomwanhia, D. I. & Ohwovoriole, E. N. (2009). Solid waste crisis in Nigeria - A case study of the constraint to residential solid waste disposal and management in Benin metropolis. Proceedings of the International Conference on Waste Technology, 201-209.
 • Kahyaoğlu, M. & Kaya, M. F. (2012). Öğretmen adaylarının çevre kirliliğine ve çevreyle ilgili sivil toplum örgütlerine yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 91-107.
 • Karagiannidis, A., Diaz, L. F. & Kontogianni, S. (2008). Solid waste management in developing countries: A review of current issues and a view on future perspectives. Waste The Social Context ’08. Urban Issues & Solutions.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatekin, K. (2013). Öğretmen adayları için katı atık ve geri dönüşüme yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(10), 71-90.
 • Karatekin, K. (2014). Social studies pre-service teachers’ awareness of solid waste and recycling. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 1797-1801.
 • Keleş, İ., Metin, H. & Sancak, H. Ö. (2005). Çevre kalkınma ve etik. Ankara: Alter Yayıncılık. Kocalar, A. O. & Balcı, A. (2013). Coğrafya öğretmen adaylarının çevre okuryazarlılık düzeyleri. International Journal Social Science Research, 2(1), 15-49.
 • Maddox, P., Doran, C., Williams, I. D. & Kus, M. (2011). The role of intergenerational influence in waste education programmes: The THAW Project. Waste Management, 31, 2590-2600.
 • Mete, A. & Filik İşçen, C. (2015). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi ve tutumlarına çevre koruma kulübünün etkisi. Turkish Studies, 10(11), 1145-1164.
 • Okojie, E. S., Mokenye, I. I., Uzebu, E., Ufuoma, A. & Ayanta, B. U. (2002). Pollution through solid waste, environmental pollution-causes, effects and solution. Edited by A.O.A. Ibhadode, University of Benin, Benin City.
 • Pakpour, A. H., Zeidi, I. M., Emamjomeh, M. M., Asefzadeh, S. & Pearson, H. (2014). Household waste behaviours among a community sample in Iran: An application of the theory of planned behaviour. Waste Management, 34, 980-986.
 • Said, A. M., Ahmadun, F-R., Paim, L. H. & Masud, J. (2003). Environmental concerns, knowledge and practices gap among Malaysian teachers. International Journal of Sustainability in Higher Education, 4(4), 305-314.
 • T. Ç. S. V. (1991). Türkiye’nin çevre sorunları. Ankara: Önder Matbaası, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını. Topbaş, M. T., Brohi, A. R. & Karaman, M. R. (1998). Çevre kirliliği. Ankara: T.C. Çevre Bakanlığı Yayınları.
 • Ünlü, H. (1995). Yerel yönetim ve çevre. İstanbul: Kent Basımevi, Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı Çevre Kitapları Serisi.
 • Yılmaz, C. & Özdil, T. (1999). Çevre sorunları içerisinde katı atıkların ekonomik önemi. Çevre ve İnsan, 43, 51-55.
 • Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. & Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 156-162.
 • Yücel, K. (1997). Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Geri Kazanım, Bilim Uzmanlığı Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 29 s.
 • Yücel, A. S. & Morgil, F. İ. (1998). Yüksek öğretimde çevre olgusunun araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 84-91.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Gonca Harman

Author: Dilek Çelikler

Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi413329, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {813 - 822}, doi = {10.24106/kefdergi.413329}, title = {The Opinions of Elementary Science Teacher Candidates Regarding The Collection, Separation and Recycling of Solid Wastes}, key = {cite}, author = {Harman, Gonca and Çelikler, Dilek} }
APA Harman, G , Çelikler, D . (2018). The Opinions of Elementary Science Teacher Candidates Regarding The Collection, Separation and Recycling of Solid Wastes. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 813-822. DOI: 10.24106/kefdergi.413329
MLA Harman, G , Çelikler, D . "The Opinions of Elementary Science Teacher Candidates Regarding The Collection, Separation and Recycling of Solid Wastes". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 813-822 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/36979/413329>
Chicago Harman, G , Çelikler, D . "The Opinions of Elementary Science Teacher Candidates Regarding The Collection, Separation and Recycling of Solid Wastes". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 813-822
RIS TY - JOUR T1 - The Opinions of Elementary Science Teacher Candidates Regarding The Collection, Separation and Recycling of Solid Wastes AU - Gonca Harman , Dilek Çelikler Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.413329 DO - 10.24106/kefdergi.413329 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 813 EP - 822 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.413329 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.413329 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal The Opinions of Elementary Science Teacher Candidates Regarding The Collection, Separation and Recycling of Solid Wastes %A Gonca Harman , Dilek Çelikler %T The Opinions of Elementary Science Teacher Candidates Regarding The Collection, Separation and Recycling of Solid Wastes %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.413329 %U 10.24106/kefdergi.413329
ISNAD Harman, Gonca , Çelikler, Dilek . "The Opinions of Elementary Science Teacher Candidates Regarding The Collection, Separation and Recycling of Solid Wastes". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (May 2018): 813-822. https://doi.org/10.24106/kefdergi.413329
AMA Harman G , Çelikler D . The Opinions of Elementary Science Teacher Candidates Regarding The Collection, Separation and Recycling of Solid Wastes. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 813-822.
Vancouver Harman G , Çelikler D . The Opinions of Elementary Science Teacher Candidates Regarding The Collection, Separation and Recycling of Solid Wastes. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 822-813.