Year 2018, Volume 26, Issue 3, Pages 875 - 886 2018-05-15

Doktora Öğrencilerinin Nitel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygıları
Postgraduate Students’ Anxieties About Conducting Qualitative Studies

Salih Çepni [1] , Ümmühan Ormancı [2]

250 281

Yapılan çalışmada doktora öğrencilerinin nitel araştırma yapmaya yönelik kaygı durumlarının belirlenmesi, verilen eğitime paralel olarak kaygılarındaki değişimin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül tekli durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmaya eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında doktora yapan ve tezlerinde nitel temelli araştırmaları kullanan 19 araştırma görevlisi katılmıştır. Araştırma verileri likert tipi ölçek ve açık uçlu sorular aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcıların nitel temelli araştırmalara yönelik kaygı düzeylerinin düşük olduğu, alınan eğitim ile kaygı düzeylerinin daha da azaldığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında çalışmada nitel temelli araştırmalarda en fazla veri analizi ve araştırma türüne karar vermede olumsuz duyguları olduğu ve eğitimle birlikte azaldığı anlaşılmıştır.

Through the study performed it is aimed to determine the anxiety state of the postgraduate students regarding qualitative based researches and examine the change in their anxiety regarding qualitative researches in parallel with the training provided. In the study performed holistic single case study was used, which is one of the qualitative based research methods. 19 research assistants doing doctorate in educational sciences and teacher training basic field and who used qualitative based researches in their theses, participated in the study. The research data were collected through Likert type scale and open ended questions. It is understood that the anxiety state of the research assistants, who used qualitative based researches in their doctoral theses, are at lower and education provided regarding qualitative based researches decreased the anxiety states even more.

 • Ahi, B., & Kıldan, A. O. (2013). Türkiye'de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(27), 23-46.
 • Akça Üstündağ, D. (2009). Türkiye’de bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin içerik ve yöntem açısından değerlendirilme-si. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Arık, R. S., & Türkmen, M. (2009, Mayıs). Eğitim bilimleri alanında yayımlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale.
 • Aslan, C., & Karagül, S. (2017). Türkçe eğitimi programında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bilimsel araştırma yapmaya yönelik kaygı düzeyle-ri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(38), 201-217.
 • Aşiroğlu, S. C. (2016). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumları ile bilimsel araştırma dersindeki başarıları arasındaki ilişkinin incelenme-si. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 72-84.
 • Bacanak, A., Değirmenci, S., Karamustafaoğlu, S., & Karamustafaoğlu, O. (2011). E-dergilerde yayınlanan fen eğitimi makaleleri: Yöntem analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(1), 119-132.
 • Bayar, V., Bayar, A., Eğmir, E., Ödemiş, İ. S., & Kayır, G. (2013, Mayıs). Lisansüs-tü eğitim alan öğrencilerin bilimsel araştırma yapmaya yönelik kaygı düzey-leri. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya.
 • Büyüköztürk, S. (1997). Araştırmaya yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 3, 453-464.
 • Büyüköztürk, Ş. (1999). Araştırmaya yönelik kaygı ile cinsiyet, araştırma deneyimi ve araştırma başarısı arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 23(112), 29-34.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., & Köklü, N. (1999). Eğitim bilimleri alanında öğrenim gören li-sansüstü öğrencilerinin araştırma yeterlikleri konusunda öğretim üyelerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 23(112), 18- 28.
 • Çelik, S., Önder, G., Durmaz, K., Yurdusever, Y. & Uysal, N. (2014). Hemşirelik öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik kaygı ve tutumlarının belirlenme-si. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1(2), 23-31.
 • Çoğaltay, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri dersinin öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançları ve bilimsel araştırmalara yönelik tutumları üzerindeki etkisi. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 125-139.
 • Çokluk Bökeoğlu, O., & Yılmaz, A. G. K. (2005). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünmeye yönelik tutumları ile araştırma kaygıları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 41(41), 47-67.
 • Ersoy, A. (2015). Doktora öğrencilerinin ilk nitel araştırma deneyimlerinin günlük-ler aracılığıyla incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 549-568.
 • Ersoy, A., & Öncül, B. (2016). Araştırma yöntemleri denizinde yüzmek: doktora öğrencilerinin erasmus yoğun program (IP) deneyimleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1203-1220.
 • Gürdal, A., Bakioğlu, A., & Öztuna, A. (2010). Fen bilgisi eğitimi lisansüstü tezleri-nin incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 53-58.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma model-leri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 49-71.
 • Karadağ, E. (2011). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan ölçme araçları: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bi-limleri, 11(1), 311-334.
 • Levin, B. B. (1995). Using the case method in teacher education: The role of discus-sion and experience in teachers' thinking about cases. Teaching and teacher education, 11(1), 63-79.
 • Li, S., & Seale, C. (2007). Managing criticism in Ph.D. supervision: A qualitative case study. Studies in Higher Education, 32(4), 511–526
 • Patton, M. Q. (1992). Qualitative evaluation and research methods. London: SAGE Publications.
 • Rowley, J. (2002). Using case studies in research. Management Research News, 25(1), 16-27.
 • Sağdıç, A., Çelik, H., & Karamustafaoğlu, O. (2017). Akademik danışmanlık ve nitel araştırma eğitimi programının genç araştırmacıların proje önerisi hazırlama becerisine etkisi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ALEG), 3(1), 1-11.
 • Saracaloğlu, A. S. (2008). Lisansüstü öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri, araştırma kaygıları ve tutumları ile araştırma yeterlikleri arasındaki iliş-ki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 179-208.
 • Saracaloğlu, S., Varol, S. R., & Ercan, İ. E. (2005). Lisansüstü eğitim öğrencilerinin bilimsel araştırma kaygıları araştırma ve istatistiğe yönelik tutumları ile araştırma yetenekleri arasındaki ilişki. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı I, 187- 199.
 • Saygın, M., Kısacık, F. Ö., Adanır, N., & Orhan, H. (2014). Lisansüstü eğitimde bilimsel araştırmalar kursunun önemi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(3), 82-87.
 • Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P., & Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf öğretmenliği eğitimi bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli kriterlere göre incelenme-si. Journal of World of Turks, 5(3), 187-205.
 • Ulutaş, F., & Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. İlköğretim Online, 7(3), 614-626.
 • Yağmur Şahin, E., Kana, F., & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal of Hu-man Sciences, 10(2), 356-378.
 • Yavuz Konokman, G.; Yelken, T. & Yokus, G. (2015).Preschool teacher candidates’ research qualifications and their anxiety level towards research. Eurasian Jo-urnal of Educational Research, 60, 57-74
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17.
 • Yıldırım, B. (2015). Fen bilimleri öğrenme kaygı ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Muş Alparslan Üniversitesi̇ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 33-43.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, A. (2004). Türkiye’deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 78-97.
 • Yılmaz, K., & Çokluk, Ö. (2010). Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının araştırma kaygı düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-9.
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th edition). London: Sage Publications.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Salih Çepni

Author: Ümmühan Ormancı

Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi413385, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {875 - 886}, doi = {10.24106/kefdergi.413385}, title = {Doktora Öğrencilerinin Nitel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygıları}, key = {cite}, author = {Çepni, Salih and Ormancı, Ümmühan} }
APA Çepni, S , Ormancı, Ü . (2018). Doktora Öğrencilerinin Nitel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 875-886. DOI: 10.24106/kefdergi.413385
MLA Çepni, S , Ormancı, Ü . "Doktora Öğrencilerinin Nitel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygıları". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 875-886 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/36979/413385>
Chicago Çepni, S , Ormancı, Ü . "Doktora Öğrencilerinin Nitel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygıları". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 875-886
RIS TY - JOUR T1 - Doktora Öğrencilerinin Nitel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygıları AU - Salih Çepni , Ümmühan Ormancı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.413385 DO - 10.24106/kefdergi.413385 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 875 EP - 886 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.413385 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.413385 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Doktora Öğrencilerinin Nitel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygıları %A Salih Çepni , Ümmühan Ormancı %T Doktora Öğrencilerinin Nitel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygıları %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.413385 %U 10.24106/kefdergi.413385
ISNAD Çepni, Salih , Ormancı, Ümmühan . "Doktora Öğrencilerinin Nitel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygıları". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (May 2018): 875-886. https://doi.org/10.24106/kefdergi.413385
AMA Çepni S , Ormancı Ü . Doktora Öğrencilerinin Nitel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygıları. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 875-886.
Vancouver Çepni S , Ormancı Ü . Doktora Öğrencilerinin Nitel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygıları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 886-875.