Year 2018, Volume 26, Issue 3, Pages 887 - 905 2018-05-15

Artırılmış Gerçekliğin Fen Eğitiminde Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi
The Effect of Augmented Reality Use in Science Education on Attitude and Motivation

Mustafa Sırakaya [1] , Didem Alsancak Sırakaya [2]

291 402

Bu çalışmanın amacı fen eğitiminde artırılmış gerçeklik kullanımının öğrencilerin tutum ve motivasyonlarına etkisini belirlemektir. Araştırmada öntest – sontest kontrol gruplu (eşleştirilmiş) yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet okulunun 7. sınıfına devam etmekte olan 87 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda artırılmış gerçeklik kullanımının öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bir başka sonucuna göre, artırılmış gerçeklik öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik tutumlarını olumlu şekilde değiştirmiştir.

The purpose of this study is to determine the effect of augmented reality use in science education on students' attitudes and motivations. A quasi experimental, random matched design with pre-test – post-test and control group was used in the study. The study group was composed of 87 7th graders attending there separate classes of a state school. Research findings show that augmented reality has increased the motivation of the students towards science education. Another consequence of the research is that the augmented reality learning material has positively changed students' attitudes toward science learning.

 • Abdüsselam, M. S. (2014). Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımlarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri: 11.sınıf manyetizma konusu örneği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(1), 59–74. http://doi.org/10.14527/pegegog.2014.004
 • Akçayır, M., Akçayır, G., Pektaş, H. M. ve Ocak, M. A. (2016). Augmented reality in science laboratories: The effects of augmented reality on university students’ laboratory skills and attitudes toward science laboratories. Computers in Human Behavior, 57, 334–342. http://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.054
 • Aktamış, H., ve Arıcı, V. A. (2013). Sanal gerçeklik programlarının astronomi konularının öğretiminde kullanılmasının akademik başarı ve kalıcılığına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 58–70.
 • Azuma, R. (1999). The challenge of making augmented reality work outdoors. Mixed Reality: Merging Real and Virtual Worlds, 379–390.
 • Bressler, D. M. ve Bodzin, A. M. (2013). A mixed methods assessment of students’ flow experiences during a mobile augmented reality science game. Journal of Computer Assisted Learning, 29(6), 505–517.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cai, S., Wang, X. ve Chiang, F.-K. (2014). A case study of Augmented Reality simulation system application in a chemistry course. Computers in Human Behavior, 37, 31–40. http://doi.org/10.1016/j.chb.2014.04.018
 • Chen, C. ve Wang, C.-H. (2015). Employing augmented-reality-embedded instruction to disperse the imparities of individual differences in earth science learning. Journal of Science Education and Technology, 24(6), 835–847.
 • Cheng, K.-H. ve Tsai, C.-C. (2013). Affordances of augmented reality in science learning: Suggestions for future research. Journal of Science Education and Technology, 22(4), 449–462.
 • Chiang, T. H. C., Yang, S. J. H. ve Hwang, G.-J. (2014). An Augmented Reality-based Mobile Learning System to Improve Students’ Learning Achievements and Motivations in Natural Science Inquiry Activities. Educational Technology ve Society, 17(4), 352–365.
 • Dede, Y. ve Yaman, S. (2008). Fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 19–37.
 • Delello, J. A. (2014). Insights from pre-service teachers using science-based augmented reality. Journal of Computers in Education, 1(4), 295–311. http://doi.org/10.1007/s40692-014-0021-y
 • Dunleavy, M., Dede, C. ve Mitchell, R. (2009). Affordances and limitations of immersive participatory augmented reality simulations for teaching and learning. Journal of Science Education and Technology, 18(1), 7–22. http://doi.org/10.1007/s10956-008-9119-1
 • Enyedy, N., Danish, J. A., Delacruz, G. ve Kumar, M. (2012). Learning physics through play in an augmented reality environment. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 7(3), 347–378.
 • Furió, D., Juan, M.-C., Segui, I. ve Vivó, R. (2015). Mobile learning vs. traditional classroom lessons: a comparative study. Journal of Computer Assisted Learning, 31(3), 189–201.
 • George, D. ve Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Pearson.
 • Hsiao, K.-F., Chen, N.-S. ve Huang, S.-Y. (2012). Learning while exercising for science education in augmented reality among adolescents. Interactive Learning Environments, 20(4), 331–349.
 • Huang, T.-C., Chen, C.-C. ve Chou, Y.-W. (2016). Animating eco-education: To see, feel, and discover in an augmented reality-based experiential learning environment. Computers ve Education, 96, 72–82. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.02.008
 • Hwang, G.-J., Wu, P.-H., Chen, C.-C. ve Tu, N.-T. (2016). Effects of an augmented reality-based educational game on students’ learning achievements and attitudes in real-world observations. Interactive Learning Environments, 24(8), 1895–1906.
 • Ibáñez, M. B., Di Serio, A., Villarán, D. ve Kloos, C. D. (2014). Experimenting with electromagnetism using augmented reality: Impact on flow student experience and educational effectiveness. Computers ve Education, 71, 1–13.
 • Kamarainen, A. M., Metcalf, S., Grotzer, T., Browne, A., Mazzuca, D., Tutwiler, M. S. ve Dede, C. (2013). EcoMOBILE: Integrating augmented reality and probeware with environmental education field trips. Computers ve Education, 68, 545–556. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.02.018
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kerawalla, L., Luckin, R., Seljeflot, S. ve Woolard, A. (2006). Making it real: exploring the potential of augmented reality for teaching primary school science. Virtual Reality, 10(3–4), 163–174.
 • Lin, T.-J., Duh, H. B.-L., Li, N., Wang, H.-Y. ve Tsai, C.-C. (2013). An investigation of learners’ collaborative knowledge construction performances and behavior patterns in an augmented reality simulation system. Computers ve Education, 68, 314–321.
 • Matcha, W. ve Rambli, D. R. A. (2013). Exploratory study on collaborative interaction through the use of Aagmented reality in science learning. Procedia Computer Science, 25, 144–153. http://doi.org/10.1016/j.procs.2013.11.018
 • Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. İköğretim Online, 7(3), 627–639.
 • Núñez, M., Quirós, R., Núñez, I., Carda, J. B., Camahort, E., Mauri, J. L., (2008). Collaborative augmented reality for inorganic chemistry education. International ConferenceProceedings. Mathematics and Computers in Science and Engineering, WSEAS.
 • Perez-Lopez, D. ve Contero, M. (2013). Delivering educational multimedia contents through an augmented reality application: A case study on its impact on knowledge acquisition and retention. Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 12(4), 19–28.
 • Rosenbaum, E., Klopfer, E. ve Perry, J. (2006). On location learning: Authentic applied science with networked augmented realities. Journal of Science Education and Technology, 16(1), 31–45. http://doi.org/10.1007/s10956-006-9036-0
 • Shelton, B. E. ve Hedley, N. R. (2002). Using augmented reality for teaching earth-sun relationships to undergraduate geography students. Augmented Reality Toolkit, The First IEEE International Workshop.
 • Shelton, B. E. ve Stevens, R. (2004). Using coordination classes to interpret conceptual change in astronomical thinking. Proceedings of the 6th international conference for the learning sciences. Lawrence Erlbaum ve Associates, Mahweh, NJ.
 • Sırakaya, M. (2015). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları, kavram yanılgıları ve derse katılımlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Öğrenme ortamlarında yeni bir araç: Bir eğitlence uygulaması olarak artırılmış gerçeklik. (Edt: A. İşman, F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016 (ss. 417–438). Adapazarı: TOJET ve Sakarya Üniversitesi.
 • Singhal, S., Bagga, S., Goyal, P. ve Saxena, V. (2012). Augmented chemistry: Interactive education system. International Journal of Computer Applications, 49(15), 1–5.
 • Solak, E. ve Cakir, R. (2015). Exploring the Effect of Materials Designed with Augmented Reality on Language Learners’ Vocabulary Learning. Journal of Educators Online, 12(2), 50–72.
 • Somyürek, S. (2014). Öğrenme sürecinde Z kuşağının dikkatini çekme: Artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 63–80.
 • Squire, K. D. ve Jan, M. (2007). Mad city mystery: Developing scientific argumentation skills with a place-based augmented reality game on handheld computers. Journal of Science Education and Technology, 16(1), 5–29. http://doi.org/10.1007/s10956-006-9037-z
 • Tian, K., Endo, M., Urata, M., Mouri, K. ve Yasuda, T. (2014). Multi-viewpoint smartphone AR-based learning system for astronomical observation. International Journal of Computer Theory and Engineering, 6(5), 396–400. http://doi.org/10.7763/IJCTE.2014.V6.897
 • Tuan, H. L., Chin, C. C. ve Shieh, S. H. (2005). The development of a questionnaire to measure students’ motivation towards science learning. International Journal of Science Education, 27(6), 639–654.
 • Vilkoniene, M. (2009). Influence of augmented reality technology upon pupils’ knowledge about human digestive system: The results of the experiment. Online Submission, 6(1), 36–43.
 • Wang, H.-Y., Duh, H. B.-L., Li, N., Lin, T.-J. ve Tsai, C.-C. (2014). An investigation of university students’ collaborative inquiry learning behaviors in an augmented reality simulation and a traditional simulation. Journal of Science Education and Technology, 23(5), 682–691.
 • Waterman, A. S. (2005). When effort is enjoyed: Two studies of intrinsic motivation for personally salient activities. Motivation and Emotion, 29(3), 165–188.
 • Wolters, C. A. ve Rosenthal, H. (2000). The relation between students’ motivational beliefs and their use of motivational regulation strategies. International Journal of Educational Research, 33(7), 801–820.
 • Wu, H.-K., Lee, S. W.-Y., Chang, H.-Y. ve Liang, J.-C. (2013). Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education. Computers ve Education, 62, 41–49. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.024
 • Yen, J.-C., Tsai, C.-H. ve Wu, M. (2013). Augmented reality in the higher education: Students’ science concept learning and academic achievement in astronomy. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 103, 165–173. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.322
 • Zhang, J., Sung, Y.-T., Hou, H.-T. ve Chang, K.-E. (2014). The development and evaluation of an augmented reality-based armillary sphere for astronomical observation instruction. Computers ve Education, 73, 178–188. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.01.003
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa Sırakaya
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Didem Alsancak Sırakaya
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi415705, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {887 - 905}, doi = {10.24106/kefdergi.415705}, title = {Artırılmış Gerçekliğin Fen Eğitiminde Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi}, key = {cite}, author = {Sırakaya, Mustafa and Alsancak Sırakaya, Didem} }
APA Sırakaya, M , Alsancak Sırakaya, D . (2018). Artırılmış Gerçekliğin Fen Eğitiminde Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 887-905. DOI: 10.24106/kefdergi.415705
MLA Sırakaya, M , Alsancak Sırakaya, D . "Artırılmış Gerçekliğin Fen Eğitiminde Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 887-905 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/36979/415705>
Chicago Sırakaya, M , Alsancak Sırakaya, D . "Artırılmış Gerçekliğin Fen Eğitiminde Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 887-905
RIS TY - JOUR T1 - Artırılmış Gerçekliğin Fen Eğitiminde Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi AU - Mustafa Sırakaya , Didem Alsancak Sırakaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.415705 DO - 10.24106/kefdergi.415705 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 887 EP - 905 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.415705 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.415705 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Artırılmış Gerçekliğin Fen Eğitiminde Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi %A Mustafa Sırakaya , Didem Alsancak Sırakaya %T Artırılmış Gerçekliğin Fen Eğitiminde Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.415705 %U 10.24106/kefdergi.415705
ISNAD Sırakaya, Mustafa , Alsancak Sırakaya, Didem . "Artırılmış Gerçekliğin Fen Eğitiminde Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (May 2018): 887-905. https://doi.org/10.24106/kefdergi.415705
AMA Sırakaya M , Alsancak Sırakaya D . Artırılmış Gerçekliğin Fen Eğitiminde Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 887-905.
Vancouver Sırakaya M , Alsancak Sırakaya D . Artırılmış Gerçekliğin Fen Eğitiminde Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 905-887.