Year 2018, Volume 26, Issue 6, Pages 1991 - 2000 2018-11-15

Sosyal Bilgiler Atatürkçülük Konuları Bağlamında Yurttaşlık Bilincine Yönelik Sözlü Tarih Çalışması: Bulgaristan Göçmenleri
Citizenship Consciousness Intending Oral History Studies in The Respect of Social Science Lesson Kemalism Subject: Bulgarian Immigrants

Enver Türksoy [1] , Nihat Karaer [2]

273 163

Araştırma kırsal bölgede yaşayan yurttaşların 4. Sınıf Atatürkçülük konuları çerçevesinde yurttaşlık bilincinin tespitini amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma türlerinden olan kültür analizi yaklaşımı temel alınarak tasarlanmıştır. Araştırmanın temelini göç etmek zorunda kalan bir toplumun Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik algılarının Atatürkçülük konularından yola çıkılarak tespiti oluşturmaktadır.  Bu kapsamda araştırılan toplum “93 harbi” olarak adlandırılan Osmanlı-Rus savaşları nedeniyle göç etmek zorunda kalan Bulgaristan göçmeni Başmakçı köyü halkını kapsamaktadır. Araştırmacılardan biri Başmakçı Köyü’nde 5 yıl öğretmenlik yapan ve bölge halkı ile yakın ilişkide olan biridir. Sözlü tarih yöntemi kullanılarak araştırma verileri toplanmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanarak video ve ses kayıtları alınmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Halkın Atatürkçülük konuları konusunda farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların konu hakkında bilgi edinmeye istekli olduğu görülmektedir.


The research aims to find awareness of citizenship of people who live in local area in the frame of 4th grade Kemalism lessons subject. The research’s method is based on ethnography which is one of the qualitative research methods. Purpose of this research is finding attitudes of people who had to migrate toward Mustafa Kemal Atatürk, based upon Kemalism subjects. In this context, the society which is researched involves people of Başmakçı village who had to migrate from Bulgaria because of the war between Ottoman and Russia which is named as the ’93 war. One of the participants of research have worked 5 years as teacher and lived together with people in the village. Research data is founded with oral history method. Semi-structured interview method is used and video and voice records are taken in interviews with participants. Data which are taken are evaluated by content analysis. It is seen that public’s awareness in Kemalism subjects is high. It is observed that participants are willing to learn about the subject.


 • Akbaba, B. ve Kılcan, B. (2012) . Sözlü Tarih Çalışmalarına Yönelik Tutum ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2-1
 • Akbulut, H. (2014). Sinemaya gitmek ve seyir: Bir sözlü tarih çalışması. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergi-si, 2(2), 1-16.
 • Çakmak, F. (2010). Sözel Tarihçilikte Saptamalar ve Sorunlar: Bursa Örneği. Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18, 20 Mart 2010.545-556
 • Creswell, J., W. (2003). Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, (Second Edition). UK: Sage publications.
 • Dhoest, A. (2014). Audience Retrospection as a Source of Historiography: Oral History İnterviews on Early Television Experien-ces. European Journal of Communication.30(1) 64-78.
 • Duman, Ö.(2009). Atatürk Döneminde Balkan Göçmenlerinin İskân Çalışmaları (1923-1938). Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 43, 473-490.
 • Fidan, S. (2011). Sözlü Kültür- Sözlü Tarih İlişkisi Bağlamında Niş Türküleri . International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic.6(4)139-148.
 • İncegül, S. (2010). Sosyal Bilgiler Dersinde Örnek Bir Sözlü Tarih Uygulaması. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Marmara Üni-versitesi, İstanbul.
 • Gillette, M.,L.(2010). Launching the War on Poverty. Second edition. USA : Oxford university press.
 • Hamilton, P. ve Shopes, L. (2008). Oral History And Public Memories. Temple Unıversity Press Philadelphia.
 • Keegan, S. (2009). Qualitative Research: Good Decision Making Through Understanding People, Cultures and Markets.
 • Kumru, G. (2009). Tarih öğretimi açısından sözlü tarih yazımı: Karaca Ahmet Dergahı örneği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ong, W., J. (2010). Sözlü ve Yazılı Kültür.(Çvr. Sema Postacıoğlu Banon) Metis Yayınları. İstanbul.
 • Metin, M. (2016) kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book. Thousand Oaks: Sage Publica-tions.
 • Murchison, J., M. (2010). Ethnography essentıals designing, conducting, and presenting your research. (1. Baskı). USA: Jossey-Baas.
 • Patton, M., Q. (2001). Qualitative Research & Evaluation Methods (3. Baskı). Sage Publications.
 • Resse ,A. (2014). Dedicated to God an Oral History of Cloistered Nuns. UK: Oxford University Press.
 • Ritchie, D. ,A. (2015). Doing Oral History, (3. Baskı) . USA : Oxford University Press.
 • Sağlam, M.(2015). 1960-1970 Dönemi Yozgat Lisesi Mezunları: Öğretmenlerimiz. Journal of Education and Future.8,103-115
 • Thompson, P. (2000). Voice of the past: Oral history. UK: Oxford University Press on Demand.
 • Thompson, A. & Perks, R. (1998). The oral history reader, London: Routledge Press.
 • Tonbul, T. (2010). Üçüncü Hizmet Bölgesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Problemlerine İlişkin Bir Sözlü Tarih Araştırması (1995-2005). Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Vansina, J. (1985). Oral Tradition As History. England: The University of Wisconsin Press
 • Yazıcı, H., Reisoğlu, S. ve Altun, F.(2012). Etnografik araştırmacının değerleri ile araştırma yöntem ve sonuçları arasındaki ilişki. Batman University Journal of Life Sciences, 1(1), 649-657.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.(9. genişletilmiş baskı). Ankara: Seçkin Yayın-cılık.
 • Yıldız, Ö. ve Doğramacı, H. ( 2014). Muğla-Milas Kore Gazilerinin Anıları Işığında Kore Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme. Tarih Okulu Dergisi (TOD).17,545-570
 • Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. USA: Guilford
 • Yow, V., R. (2005). Recording Oral History A Guide For The Humanities And Social Sciences. Second Edition. UK: Altamira press.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Other ID 2276
Published Date Kasım-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Enver Türksoy
Institution: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Sınıf Eğitimi programı, Burdur
Country: Turkey


Author: Nihat Karaer
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi383336, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1991 - 2000}, doi = {10.24106/kefdergi.383336}, title = {Sosyal Bilgiler Atatürkçülük Konuları Bağlamında Yurttaşlık Bilincine Yönelik Sözlü Tarih Çalışması: Bulgaristan Göçmenleri}, key = {cite}, author = {Türksoy, Enver and Karaer, Nihat} }
APA Türksoy, E , Karaer, N . (2018). Sosyal Bilgiler Atatürkçülük Konuları Bağlamında Yurttaşlık Bilincine Yönelik Sözlü Tarih Çalışması: Bulgaristan Göçmenleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 1991-2000. DOI: 10.24106/kefdergi.383336
MLA Türksoy, E , Karaer, N . "Sosyal Bilgiler Atatürkçülük Konuları Bağlamında Yurttaşlık Bilincine Yönelik Sözlü Tarih Çalışması: Bulgaristan Göçmenleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1991-2000 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/40303/383336>
Chicago Türksoy, E , Karaer, N . "Sosyal Bilgiler Atatürkçülük Konuları Bağlamında Yurttaşlık Bilincine Yönelik Sözlü Tarih Çalışması: Bulgaristan Göçmenleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1991-2000
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Atatürkçülük Konuları Bağlamında Yurttaşlık Bilincine Yönelik Sözlü Tarih Çalışması: Bulgaristan Göçmenleri AU - Enver Türksoy , Nihat Karaer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.383336 DO - 10.24106/kefdergi.383336 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1991 EP - 2000 VL - 26 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.383336 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.383336 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Sosyal Bilgiler Atatürkçülük Konuları Bağlamında Yurttaşlık Bilincine Yönelik Sözlü Tarih Çalışması: Bulgaristan Göçmenleri %A Enver Türksoy , Nihat Karaer %T Sosyal Bilgiler Atatürkçülük Konuları Bağlamında Yurttaşlık Bilincine Yönelik Sözlü Tarih Çalışması: Bulgaristan Göçmenleri %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.383336 %U 10.24106/kefdergi.383336
ISNAD Türksoy, Enver , Karaer, Nihat . "Sosyal Bilgiler Atatürkçülük Konuları Bağlamında Yurttaşlık Bilincine Yönelik Sözlü Tarih Çalışması: Bulgaristan Göçmenleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 6 (November 2018): 1991-2000. https://doi.org/10.24106/kefdergi.383336
AMA Türksoy E , Karaer N . Sosyal Bilgiler Atatürkçülük Konuları Bağlamında Yurttaşlık Bilincine Yönelik Sözlü Tarih Çalışması: Bulgaristan Göçmenleri. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(6): 1991-2000.
Vancouver Türksoy E , Karaer N . Sosyal Bilgiler Atatürkçülük Konuları Bağlamında Yurttaşlık Bilincine Yönelik Sözlü Tarih Çalışması: Bulgaristan Göçmenleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(6): 2000-1991.