Year 2018, Volume 26, Issue 6, Pages 2105 - 2116 2018-11-15

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Öğrenme Biçemleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination of The Relationship Between Learning Styles and Problem Solving Skills of Candidates Participating in The Special Ability Examina-tion for School of Physical Education and Sports

Tolga Eski [1] , İlyas Görgüt [2]

142 111

Bu araştırmanın amacı Kastamonu Üniversitesi’nde özel yetenek sınavına katılan adayların öğrenme biçemleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Örneklem grubu özel yetenek başvuran 57 kadın 209 erkek toplam 266 adaydan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Şimsek (2002) tarafından geliştirilen “BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri ile Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Şahin ve Heppner (1993) tarafından yapılan “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin normallik dağılımları Shapiro-Wilk testi ile sınanmış, öğrenme biçemleri için Anova, problem çözme alt boyutları için Kruskal Wallis varyans analizi, iki ölçek arasındaki ilişki için ise spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak beden eğitimi ve spor özel yetenek sınavına katılan adayların öğrenme biçemleri ile problem çözme becerileri arasında olumlu ve orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür.

The aim of this study was to determine the relationships between learning styles and problem solving skills of students, applied to the physical education and sport special ability exam in Kastamonu University. Study sample was composed of 57 female, 209 male in total 266 students. Personal information form and learning style inventory (BIG16), developed by Şimşek (2002) were used for gathering data. As a third data collecting tool, problem solving inventory, developed by Heppner and Petersen (1982) and adapted to Turkish by Şahin and Heppner (1993) was used. For the learning style and variables Anova and for the problem solving subscales and variables Kruskal Wallis variance analysis were used. Also, Spearman correlation analysis was done for the relationships between the scales in the study. In conclusion, it was found that there was a high level relationship between learning styles and problem solving skills of students, participated in physical education and sport special ability exam.

 • Akçin, E., & Kaya, H. (2002). Öğrenme Biçemleri / Stilleri ve Hemşirelik Eğitimi. C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002, 6 (2)
 • Bacanlı, H. (2002). Gelisim ve Oğrenme, (10. Basım) Nobel Yayın Dağıtım: Ankara
 • Bower, G. H. ve Hilgard, E. R. (1981). Theories of Learning. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall
 • Carmo, L., Gomes, A., Pereira, F., & Mendes, A. (2006, September). Learning styles and problem solving strategies. In 3rd E-Learning Conference (pp. 7-8).
 • Çağlayan, H. S. (2007). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme biçemleri ile problem çözme becerileri ara-sındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi, Ankara.
 • Çağlayan, H. S., & Taşğın, Ö. (2008). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu sınavına başvuran aday öğrencilerin öğrenme biçemle-rinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 199-212.
 • Erginer, E. (2007). İlköğretim birinci devre çocuklarının öğrenme tercihlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 19-37.
 • Ergür, D. O. (2000). Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stille-rinin Karşılıştırılması. Eğitim ve Bilim, 25(118).
 • Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem-solving inventory. Journal of counseling psychology, 29(1), 66.
 • Karabulut, E., & Kuru, E. (2009). Ahi Evran Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerileri ile kişilik özelliklerinin çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3).
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Kaya, H., & Akçin, E. (2002). Öğrenme biçemleri/stilleri ve hemşirelik eğitimi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6(2), 31-36.
 • Özden, Y. (2014). Öğrenme ve Öğretme (12.basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Senemoğlu, N. (2013), Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Söylemez, S. (2002). Ergenlerde problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik bir grup çalışması programının etkisinin ince-lenmesi. Unpublished master's thesis. İstanbul, Türkiye: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şahin, N., Şahin, N. H., & Heppner, P. P. (1993). Psychometric properties of the problem solving inventory in a group of Tur-kish university students. Cognitive Therapy and Research, 17(4), 379-396.
 • Şenduran, F. (2006). Askeri liselerde sporcu öğrenciler ile sporcu olmayan öğrencilerin problem çözebilme, strese karşı koyabil-me, uyum becerileri ve başarı düzeyleri. Yayınlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitim ve Spor Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Şimşek, N. (2002). BİG 16 öğrenme biçemleri envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 33-47.
 • Pehlivan Z., & Konukman, F. (2000). Beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinin problem çözme becerisi açı-sından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Bildiri Yayınları, s.138, Ankara.
 • Temel, V., & Ayan, V. (2015). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin problem çözme becerileri. Sosyal ve ekonomik araştırmalar dergisi, 17(29), 70.
 • Ünlü, S., Taşkın, S., Özhan Elbaş, N. (2015). The Learning Styles of the Students at Nursing Department in Faculty of Health Sciences. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (4), 1436-1450
 • Yüksel, E. (2010). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin bilgisayar tutumları ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin belirlenme-si (Doktora Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Kasım-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Tolga Eski
Institution: Kastamonu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Kastamonu
Country: Turkey


Author: İlyas Görgüt
Institution: Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Kütahya
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi412004, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {2105 - 2116}, doi = {10.24106/kefdergi.412004}, title = {Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Öğrenme Biçemleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Eski, Tolga and Görgüt, İlyas} }
APA Eski, T , Görgüt, İ . (2018). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Öğrenme Biçemleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 2105-2116. DOI: 10.24106/kefdergi.412004
MLA Eski, T , Görgüt, İ . "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Öğrenme Biçemleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 2105-2116 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/40303/412004>
Chicago Eski, T , Görgüt, İ . "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Öğrenme Biçemleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 2105-2116
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Öğrenme Biçemleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Tolga Eski , İlyas Görgüt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.412004 DO - 10.24106/kefdergi.412004 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2105 EP - 2116 VL - 26 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.412004 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.412004 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Öğrenme Biçemleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Tolga Eski , İlyas Görgüt %T Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Öğrenme Biçemleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.412004 %U 10.24106/kefdergi.412004
ISNAD Eski, Tolga , Görgüt, İlyas . "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Öğrenme Biçemleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 6 (November 2018): 2105-2116. https://doi.org/10.24106/kefdergi.412004
AMA Eski T , Görgüt İ . Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Öğrenme Biçemleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(6): 2105-2116.
Vancouver Eski T , Görgüt İ . Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Öğrenme Biçemleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(6): 2116-2105.