Year 2018, Volume 26, Issue 6, Pages 2011 - 2020 2018-11-15

The Effect of Outdoor Activities on Scientific Process Skills of Preschool Children
Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Perihan Civelek [1] , Güzin Özyılmaz Akamca [2]

89 148

This study aims to research the effect of outdoor activities on scientific process skills of preschool children. In this study which is used pretest-posttest-control group model, the study group consists of 14 children, who are 6 years old. ‘Scientific Process Skills Test’ which was designed by Ayvacı (2010) was used as data collection tool. Among results obtained from the ‘Scientific Process Skills Test’, outdoor activities were found more effective in developing observation, classification and measuring skills of children compared to class activities. However outdoor activities weren’t found more effective in developing forecasting and inferring skills of children compared to class activities.
Çalışmanın amacı açık alan etkinliklerinin okul öncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreç becerilerine olan etkisini araştırmaktır. Ön test-son test kontrol gruplu modelin kullanıldığı araştırmada çalışma grubunu 6 yaş grubu toplam 14 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ayvacı (2010) tarafından geliştirilen ‘Bilimsel Süreç Becerileri Testi’ kullanılmıştır. ‘Bilimsel Süreç Becerileri Testi’nden elde edilen sonuçlar arasında açık alan etkinliklerinin çocukların gözlem yapma, sınıflama ve ölçme becerilerini geliştirmede sınıf içi etkinliklerden daha etkili olduğu görülürken, açık alan etkinliklerinin çocukların tahmin etme ve sonuç çıkarma becerilerini geliştirmede sınıf içi etkinliklerden daha etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
 • Adkins, C. & Simmons, B. (2002). Outdoor, Experiential, and Environmental Education: Converging or Diverging Approaches?. ERIC Digest. Charleston, WV: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. (ERIC Number: ED467713), pp.1-7.
 • Akman, B., Üstün, E. ve Güler, T. (2003). 6 Yaş Çocuklarının Bilim Süreçlerini Kullanma Yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24:11-14.
 • Alisinanoğlu, F., Özbey, S. ve Kahveci, G. (2015). Okul Öncesinde Fen Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • American Institutes for Research (2005). Effects of Outdoor Education Programs for Children in California. Erişim Tarihi: 02.02.2016, http://www.air.org/sites/default/files/downloads/report/Outdoorschoolreport_0.pdf
 • Ardaç, D. ve Muğaloğlu, E. (2002). Bilimsel Süreçlerin Kazanımına Yönelik Bir Program Çalışması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (National conference on science and mathematics education), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Erişim Tarihi: 12.02.2016, http://www.fedu.metu.edu/ufbmek-5/netscape/b_kitabi/PDF/Fen/Bildiri/t56d.pdf
 • Arslan, A.G. ve Tertemiz, N. (2004). İlköğretimde Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4):479-492.
 • Aybek, B. (2007). Eleştirel Düşünmenin Öğretiminde Öğretmenin Rolü. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7(2).
 • Ayvacı, H.Ş. (2010). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Yeterliliklerini Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2):1-24.
 • Başar, M.A. (2000). İlköğretim Okullarının İşgören ve Fiziki Olanakları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8):134-140.
 • Bilton, H. (2010). Outdoor Learning in the Early Years: Management and Innovation,(3. Ed.). Erişim Tarihi: 29.10.2015, http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135281700_sample_845197.pdf
 • Böyük, U., Tanık, N. ve Saraçoğlu, S. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Tübav Bilim Dergisi, 4(1):20-30.
 • Büyüktaşkapu, S. (2010). 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bir Bilim Öğretim Programı Önerisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N. ve Akman, B. (2012). Yapılandırmacı Bilim Eğitimi Programı’nın 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165):275-292.
 • Celep, A. ve Bacanak, A. (2013). Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1):56-78.
 • Charlesworth, R. & Lind, K.K. (2013). Math and Science for Young Children, (7. Ed.). Erişim Tarihi:23.04.2016,https://books.google.com.tr/books/about/Math_and_Science_for_Young_Children.html?id=p5x-3ir8mz4C&redir_esc=y
 • Clements, R. (2004). An Investigation of The Status of Outdoor Play. Contemporary Issues in Early Childhood, 5(1):68-80. Çelik, A. (2012). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Açık Alan Kullanımı: Kocaeli Örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1):79-88.
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. ve Turgut, F. (1997). Fizik Öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Dahlgren, L.O. & Szczepanski, A. (2005). Outdoor Education: Literacy Education and Sensory Experience: An Attempt at Defining The Identity of Outdoor Education. Kisa, Sweden: Kisa-Tryckeriet AB.
 • Eaton, D. (1998). Cognitive and Affective Learning in Outdoor Education. PhD Thesis, University of Toronto,Canada.
 • Ford, P. (1986). Outdoor Education: Definition and Philosophy. ERIC Digest. Las Cruces, NM: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. (ERIC Number: ED267941), pp.1-15.
 • Gustafsson, P.E., Szczepanski, A., Nelson, N. & Gustafsson, P.A. (2012). Effects of an Outdoor Education Intervention on The Mental Health of Schoolchildren. Journal of Adventure Education&Outdoor Learning, 12(1):63-79.
 • Balım, A., Deniş Çeliker, H., Türkoğuz, S. ve Kaçar, S. (2013). Bilimin Doğaya Yansımaları Projesinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi.Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1):149-157.
 • Hammerman, D.R. & Hammerman, W.M. (1973). Teaching in the Outdoors. Minnesota: Burgess Publishing Company. Higgins, P. & Nicol, R. (2002). Outdoor Education, Authentic Learning in the context of Landscapes. Erişim Tarihi: 20.07.2015 http://www.kinda.se/download/18.6e89e88e12e7bcdeae0800049550/
 • İnan, H.Z., İnan, T. ve Aydemir, T. (2014). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Bilimsel Süreç Becerilerinin Kazandırılması. M. Metin, ve Ç. Şahin (Ed.), Örnek Uygulamalarla Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi (pp.75-93). Ankara: Pegem Akademi.
 • Jeenthong, T., Ruenwongsa, P. & Sriwattanarothai, N. (2014). Promoting Integrated Science Process Skills Through Betta-Live Science Laboratory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (116):3292-3296.
 • Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi Modül 7. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı. MEB Projeler ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığı.
 • Karatekin, K. ve Çetinkaya, G. (2013). Okul Bahçelerinin Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Manisa İli Örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Yaz 2013, 6(27):307-315.
 • Kete, R. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Doğa Merkezli Öğretim Hakkındaki Görüşleri. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(1):11-16.
 • Khan, M. & Islam, Z. (2014). Outdoor as Learning Environment for Children at a Primary School of Bangladesh. Proceedings of the 45th International Conference of Environment Design Reseacrh Association (EDRA), pp.112-119.
 • Kimbro, C.C. (2010). Developing and Outdoor Classroom to Provide Education Naturally. Erişim Tarihi:29.10.2015. http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=utk_agexenvi
 • Lind, K.K. (1998). Science in Early Childhood: Developing and Acquiring Fundamental Concepts and Skills. ERIC Digest. N/A: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. (ERIC Number: ED418777), pp.1-18.
 • Mabie, R. & Baker, M. (1996). A Comparison of Experiential Instructional Strategies upon The Science Process Skills of Urban Elementary Students. Journal of Agricultural Education, 37(2):1-7.
 • Melber, L.H. & Abraham, L.M. (1999). Beyond the Classroom: Linking with Informal Education. Science Activities, 36(1):3.
 • Ministry of Education (1999). Health and Physical Education in the New Zealand Curriculum. Wellington, New Zealand. Neill, J. (2008). What is Outdoor Education? Definition (Definitions). Erişim Tarihi: 24.07.2015, http://www.wilderdom.com/definitions/definitions.html
 • Nuhoğlu, H. ve Ceylan, R. (2012). Okul Öncesi Öğretim Programında Yer Alan Amaç ve Kazanımların Bilimsel Temel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 34:112-127.
 • Okur Berberoğlu, E. ve Uygun, S. (2013). Sınıf Dışı Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye’deki Gelişiminin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2):32-42.
 • Ouvry, M. (2003). Exercising Muscles and Minds: Outdoor Play and The Early Years Curriculum. https://books.google.com.tr/books?id=PiZ-tqp87JUC&print sec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (29.10.2015).
 • Özgelen, S. (2012). Students’ Science Process Skills within a Cognitive Domain Framework. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 8(4):283-292.
 • Öztürk, Ş. (2009). Okulda Eğitimle Bütünleştirilmiş Mekan Dışı Eğitim. Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Kış 2009, 37(181):131-144.
 • Öztürk Aynal, Ş. (2013). Haydi Çocuklar Doğaya ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekan Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler. International Journal of Social Science, 6(1):371-384.
 • Padilla, M.J., Okey, J.R. & Garrard, K. (1984). The Effects of Instruction on Integrated Science Process Skill Achievement. Journal of Research in Science Teaching, 21(3):277-287.
 • Payne, M.R. (1985). Using the Outdoors to Teach Science: A Resource Guidefor Elementary and Middle School Teachers. ERIC Digest. Las Cruces, NM: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. (ERIC Number: ED264059), pp.1-54.
 • Priest, S. (1986). Redefining Outdoor Education: A Matter Of Many Relationships. Journal of Environmental Education, 17(3):13-15.
 • Seidel, S. ve Hudson, K. (1999). Müze Eğitimi ve Kültürel Kimlik: Uluslararası İki Çalışma Raporu. (Çev. B. Ata). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalı Yayınları.
 • Stone, M.R. & Faulkner, G.E. (2014). Outdoor Play in Children: Associations With Objectively-Measured Physical Activity, Sedentary Behavior and Weight Status. Preventive Medicine, (65):122-127.
 • Studer, M.L. (1998). Developing and Outdoor Classroom: Blending Classroom Curriculum and Outdoor Play Space. Texas Child Care, Volume 2, No 1, (12-19).
 • Szczepanski, A., Malmer, K., Nelson, N. & Dahlgren, L.O. (2006). Outdoor Education-Authentic Learning in the Context of Landscape Literary education and sensory experience. Perspective of Where, What, Why, How and When of learning environments. Inter-disciplinary context and the outdoor and indoor dilemma. In The Third International Outdoor Education Research Conference–Widening Horizons: Diversity in Theoretical and Critical Views of Outdoor Education Conference.
 • Talay, İ., Aslan, F. ve Belkayalı, N. (2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Doğa Dostu ve Çocuk Katılımı Temelli Dış Mekan Tasarım Yaklaşımları Bir Proje Önerisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1):317-322.
 • Tan, M. ve Temiz, B.K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(1):89-101.
 • Tatar, N. ve Bağrıyanık, K.E. (2012). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Okul Dışı Eğitime Yönelik Görüşleri. İlköğretim Online, 11(4):883-896.
 • Temizyürek, K. (2009). Uygulamalı Fen ve Doğa Bilimleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Teo, G., Mei, Y., Kaling, C., Seah Xinyi, C., Sim, J., Sing, K., Nai, K. & Khoon, S. (2007). Promoting Science Process Skills and the Relevance Of Science Through Science Alive Programme. Proceedings of the Redesigning Pedagogy: Culture, Knowledge and Understanding Conference, Singapore, May 2007. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.489.2768&rep=rep1&type=pdf
 • Tsai, J.T. (2006). The Identification of the Components for an Outdoor Education Curriculum in Taiwan. PhD Thesis, Indiana University, USA.
 • Uğraş, H., Uğraş, M. ve Çil, E. (2013). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutumlarının ve Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerinin İncelenmesi. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 2(1):44-50.
 • Ün Açıkgöz, K. (2003). Aktif Öğrenme. İzmir: Biliş Yayıncılık.
 • Ünal, M. ve Akman, B. (2006). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Gösterdikleri Tutumlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30:251-257.
 • Volkan Aksu, Ö. ve Demirel, Ö. (2011). Trabzon Kenti İlköğretim Okul Bahçelerinde Tasarım ve Alan Kullanımları. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12:40-46.
 • White, J. (Ed.). (2011). Outdoor Provision in the Early Years. Erişim Tarihi: 30.10.2015, https://books.google.com.tr/books?id=Hhm2kouTWIYC&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false http://exs.exploratorium.edu/wp-content/uploads/2012/06/Process-Skills-Defined.pdf. Erişim Tarihi: 23.04.2016 https://www.liu.se/ikk/ncu?l=en. Erişim Tarihi:25.07.2015.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Kasım-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Perihan Civelek
Institution: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü, Bilecik
Country: Turkey


Author: Güzin Özyılmaz Akamca
Institution: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi478944, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {2011 - 2020}, doi = {10.24106/kefdergi.2297}, title = {Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Civelek, Perihan and Özyılmaz Akamca, Güzin} }
APA Civelek, P , Özyılmaz Akamca, G . (2018). Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 2011-2020. DOI: 10.24106/kefdergi.2297
MLA Civelek, P , Özyılmaz Akamca, G . "Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 2011-2020 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/40303/478944>
Chicago Civelek, P , Özyılmaz Akamca, G . "Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 2011-2020
RIS TY - JOUR T1 - Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi AU - Perihan Civelek , Güzin Özyılmaz Akamca Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2297 DO - 10.24106/kefdergi.2297 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2011 EP - 2020 VL - 26 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2297 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2297 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi %A Perihan Civelek , Güzin Özyılmaz Akamca %T Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.2297 %U 10.24106/kefdergi.2297
ISNAD Civelek, Perihan , Özyılmaz Akamca, Güzin . "Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 6 (November 2018): 2011-2020. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2297
AMA Civelek P , Özyılmaz Akamca G . Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(6): 2011-2020.
Vancouver Civelek P , Özyılmaz Akamca G . Açık Alan Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(6): 2020-2011.