Year 2018, Volume 26, Issue 6, Pages 1823 - 1833 2018-11-15

Developing a Test for Geometry and Spatial Perceptions of 5-6 Year Old Children
5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testinin Geliştirilmesi

Asiye İvrendi [1] , Ahmet Erol [2] , Abdullah Atan [3]

100 139

This study aims to develop a valid and reliable test for assessing 5-6 year olds’ geometry and spatial perception skills.  The sample consisted of 500 children who were chosen by using a purposive sampling technique. The content, criterion, face and construct validity were examined according to sensitivity, consistency and stability. Item difficulty value was from .16 to .81, separability changed from .29 to .64 and total item correlations changed from .26 to .56.  The criterion validity was .94, KR-20 .84 and test retest reliability value was .80 “Geometry and Spatial Perception Test” has a valid and reliable structure and can be used to assess children’s geometric skills.
Bu çalışmanın amacı, 5-6 yaş çocuklarının geometri ve uzaysal algı becerilerini değerlendirmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir test geliştirmektir. Araştırma,  amaca uygun örneklem türü kullanılarak belirlenen 500 çocukla gerçekleştirilmiştir. Veriler, kapsam, ölçüt, görünüş ve yapı geçerliliği, duyarlılık, tutarlılık ve kararlılık açısından incelenmiştir. Bulgulara göre, testte yer alan maddelerin güçlük değerleri .16 ile .81, ayırıcılık değerleri .29 ile .64 ve toplam madde korelasyonları .26 ile .56 arasında değişmektedir. Ölçüt geçerliği .94, KR-20 .84 ve test tekrar test güvenilirliği .80’dir. “Geometri ve Uzaysal Algı Testinin” geçerli ve güvenilir bir yapıda olduğu ve çocukların geometri becerilerini değerlendirmeye yönelik kullanılabileceği düşünülmektedir.
 • Aktaş-Arnas, Y. (2006). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi (3. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Aktaş-Arnas, Y. ve Aslan, D. (2010). Children's Classification of Geometric Shapes. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 254-270.
 • Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O. S. ve Mart, M. (2013). Evaluation of Pre-School Children's Development of Geometric Thought in the UK and Turkey According to Van Hiele Model. International Journal of Education and Research, 1(10), 1-10.
 • Aslan, D. (2004). Anaokuluna devam eden 3-6 yaş grubu çocuklarının temel geometrik şekilleri tanımalarının ve şekil ayırt etmede kullandıkları kriterlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Aslan, D. ve Aktaş-Arnas, Y. (2007). Okul Öncesi Eğitim Materyallerinde Geometrik Şekillerin Sunuluşuna İlişkin İçerik Analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 69-80.
 • Bonny, J. W. ve Lourenco, S. F. (2015). Individual Differences in Children's Approximations of Area Correlatewith Competence in Basic Geometry. Learning and Individual Differences 44, 16–24.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem.
 • Casa, T. M., Firmender, J. M., Gavin, M. K. ve Caroll, S. R. (2016). Kindergarteners’ achievement on geometry and measurement units that incorporate a gifted education approach. Gifted Child Quarterly, 57, 71-84. DOİ: 10.1177/0016986216671806.
 • Clements, D. H. ve Sarama, J. (2000). Young Children's İdeas About Geometric Shapes. Teaching Children Mathematics, 6(8), 482-488.
 • Clements, D. H. ve Sarama, J. (2004). Mathematics in Early Childhood Engaging Young Children in Mathematics. ISBN:0-8058-4534-8. Mahway, N. J: Lawrence Erlbaum. URL:https://pendidikanmatematikausn.files.wordpress.com/2015/11/ebookscluborg engaging_young_children_in_mathematics__standards_for_early_childhood_mathematics.pdf. Adresinden 15.11.2016 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Clements, D. H. ve Sarama, J. (2014). Learning and Teaching Early Math: The Learning Trajectories Approach. Routledge Taylor & Francis Group: New York.
 • Clements, D. H., Sarama, J. ve Liu, X. H. (2008). Development of a Measurement of Early Mathematics Achievement Using the Rasch Model: The research-based early math assessment. Educational Psychology, 28(4), 457-482.
 • Clements, D. H., Swaminathan, S., Hannibal, M. A. Z. ve Sarama, J. (1999). Young children’s concept of shape. Journal for Research Mathmatics Education, 30(2), 192-212.
 • Dindyal, J. (2015). Geometry in the early years: A commentary. ZDM Mathematics Education 47, 519–529. Doi. 10.1007/s11858-015-0700-9.
 • Elia, I., Gagatsis, A. ve Kyriakides, L. (2003). Young Children’s Understanding of Geometric Shapes: The Role of Geometric Models. Journal European Early Childhood Education Research Journal, 11(2), 349-356.
 • Geary, D. C. (1996). Biology, culture, and cross-national differences in mathematical ability. R. J. Sternberg ve T. Ben-Zeev (Ed.), The Nature of Mathematical Thinking içinde (s. 145-171). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. URL: https://books.google.com.tr/books?id=q7F777rDl1AC&pg=PT142&lpg=PT142&dq=Biology,+culture,+and+crossnational+differences+in+mathematicalability. Adresinden 18.11.2016 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Geist, E. (2001). Children are born mathematicians, Young Children, 3(1), 12-19.
 • Geist, E. (2009). Children Are Born Mathematicians: Supporting Mathematical Development, Birth to Age 8. New Jersey: Pearson Education: Merrill Prentice Hall.
 • Ginsburg, H. P. ve Pappas, S .(2016). Invitation to the Birthday Party: Rationale and Description. ZDM Mathematics Education, 48, 947–960. DOI 10.1007/s11858-016-0818-4.
 • Ginsburg, H. P., Lee, J. S. ve Boyd, J. S. (2008). Mathematics Education for Young Children: What It is and How to Promote It. Social Policy Report Giving Child and Youth Development Knowledge Away, 22(1), 1-24.
 • Haylock, D. ve Cockburn, A. (2014). Küçük Çocuklar İçin Matematiği Anlama (Çev. Ed. Zuhal Yılmaz) Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Hinkin, T. R. (1998). A belief tutorial on the development of measures for use in survey questionnaires. Organizational Research Methods, 1(1), 104-121.
 • Kalaycı, Ş. (2016). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiktik Teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Kan, A. (2014). Ölçme aracı geliştirme (4. Baskı). S. Tekindal, (Ed.). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde (s. 259-296). Ankara: Pegem.
 • Klein, A. ve Starkey, P. (2004). Fostering preschool children’s mathematical knowledge: Findings from the Berkeley Math Readiness Project. D. H. Clements & J. Sarama (Ed.) Engaging young cildren in mathematics: Standards for early childhood mathematics education (s. 343-360). Mahwah, NJ: Lawrence Earlbam Associates.
 • Koleza E. ve Giannisi, P. (2013). Kindergarten children’s reasoning about basic geometric shapes. URL: https://www.researchgate.net/publication/256909859. Adresinden 14.11.2016 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Lee, S. (2007). Trimangles and Kittens: Mathematics Within Socio-Dramatic Play in a New Zealand Early Childhood Setting, Mathematics. Essential Research, Essential Practice, 2, 876-878.
 • National Association for the Education of Young Children (NAEYC) & the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2010). Position statement on Early Childhood Mathematics: Promoting Good Beginnings. URL: https://www.naeyc.org/ positionstatements/mathematics. Adresinden 16.11.2016 tarihinde ulaşılmıştır.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), (2000). Geometry standard for grades pre-k–2. URL: http://standards.nctm.org. Adresinden 12.11.2016 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Oktay A. (1983). Okul olgunluğu, farklı sosyo-ekonomik ve kültürel ortamlarda yetişen çocuklarda okul olgunluğunun ölçülmesi. Doçentlik tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Özdamar, K. (2016). Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi. Eskişehir: Nisan Kitabevi Yayınları.
 • Piaget, J., Inhelder, B. ve Szeminska, A. (1960). The child’s conception of geometry. Oxon: Routledge. URL: https://books.google.com.tr/. Adresinden 16.11.2016 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Platas, L. M., Ketterlin-Geller, L. R. ve Sitabkhan, Y. (2016). Using an assessment of early mathematical knowledge and skills to ınform policy and practice: examples from the early grade mathematics. Assessment. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(3), 163-173. DOI:10.18404/ijemst.20881.
 • Seefeldt, C. ve Galper, A. (2008). Active Experieces for Active Children Mathematics. (2. Edition). New Jersey: Pearson: Merrill Prentice Hall.
 • Seo, K. H. ve Ginsburg, H. P. (2004). What is developmentally appropriate in early childhood mathematics education? D. H. Clements, J. Sarama & A. M. Di Biase (Ed.). Engaging young children in mathematics: Standards for early childhood mathematics education içinde (s. 91-104). NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Sezer, T. ve Güven, Y. (2016). Erken Geometri Beceri Testinin Geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 1-22.
 • Simone-Maier, A. ve Benz, C. (2012). Development of geometric competencies – children‘s conception of geometric shapes in England and Germany. Retrieved from: URL: http://cermat.org/poem2012/main/proceedings_files/Maier-POEM2012.pdf. Adresinden 15.11.2016 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Sophian, C. (2004). Mathematics for the Future: Developing A Head Start Curriculum to Support Mathematics Learning. Early Childhood Research Quarterly 19, 59–81.
 • Spelke, E. S., Gilmore, C. K. ve McCarthy, S. (2011). Kindergarten Children’s Sensitivity to Geometry in Maps. Developmental Science, 14(4), 809–821.
 • Sperry-Smith, (2016). Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi. (Çev. Ed. Serap Erdoğan, ve Hande Arslan Çiftçi) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Van De Walle, J. A., Karp, S. R. ve Bay-Williams, J. M. (2013). İlkokul ve Ortaokul Matematiği: Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim. (Çev. Soner Durmuş) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Zaranis, N. (2013). The Use of Ict in Preschool Education for the Teaching of Triangles. URL:https://www.esera.org/media/esera2013/Nicholas_Zaranis_3.Feb20143.pdf. Adresinden 16.11.2016 tarihinde ulaşılmıştır.
Primary Language tr
Published Date Kasım-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Asiye İvrendi
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Ahmet Erol
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Abdullah Atan
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi479149, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1823 - 1833}, doi = {10.24106/kefdergi.2097}, title = {5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {İvrendi, Asiye and Erol, Ahmet and Atan, Abdullah} }
APA İvrendi, A , Erol, A , Atan, A . (2018). 5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 1823-1833. DOI: 10.24106/kefdergi.2097
MLA İvrendi, A , Erol, A , Atan, A . "5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1823-1833 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/40303/479149>
Chicago İvrendi, A , Erol, A , Atan, A . "5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1823-1833
RIS TY - JOUR T1 - 5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testinin Geliştirilmesi AU - Asiye İvrendi , Ahmet Erol , Abdullah Atan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2097 DO - 10.24106/kefdergi.2097 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1823 EP - 1833 VL - 26 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2097 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2097 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal 5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testinin Geliştirilmesi %A Asiye İvrendi , Ahmet Erol , Abdullah Atan %T 5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testinin Geliştirilmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.2097 %U 10.24106/kefdergi.2097
ISNAD İvrendi, Asiye , Erol, Ahmet , Atan, Abdullah . "5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 6 (November 2018): 1823-1833. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2097
AMA İvrendi A , Erol A , Atan A . 5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testinin Geliştirilmesi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(6): 1823-1833.
Vancouver İvrendi A , Erol A , Atan A . 5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(6): 1833-1823.