Year 2019, Volume 27, Issue 1, Pages 199 - 208 2019-01-15

Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminde Problem Kurma Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi
The Effect of the Problem Posing Approach for Academic Success in the Teaching of Inequalities

Raşit Güzel [1] , Abdullah Çağrı Biber [2]

61 152

Bu araştırmanın genel amacı, problem kurma yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısına etkisini incelemektir. Araştırma, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminde, Kastamonu ili merkez ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren bir devlet okulunun sekizinci sınıfında öğrenim gören toplam 39 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışma kontrol gruplu yarı deneysel desen modeline göre gerçekleştirilmiştir. Yansız atama ile belirlenen iki sınıftan biri deney grubu (n=19), diğeri ise kontrol grubu (n=20) olarak seçilmiştir. Araştırmada deney grubunun yer aldığı dersler problem kurma yaklaşımına dayalı planlara göre problem çözme ve kurmayı içeren etkinlikler ile yürütülmüşken, kontrol grubuna ise deney grubundaki problemler çözdürülmüştür. Araştırmada nicel veriler, öğrencilerin akademik başarısını ölçmek için geliştirilen akademik başarı ölçeği kullanılarak toplanmıştır ve gerekli istatistikî teknikler belirlenerek SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket programı yardımı ile analiz edilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler ise içerik analiz yaklaşımı ile ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, araştırma­ya katılan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı testinden aldıkları test puanları arasında manidar bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir [t(37)= 1,963, p>.05]. Ancak deney grubunda yer alan öğrenciler problem kurma yaklaşımına dayalı etkinliklere yönelik olumlu görüş bildirmişlerdir. 

The general aim of this study is to investigate the effect of the problem posing approach for students' academic success. The study was carried out with totally 39 students at two classes in a public school associated with the Ministry of National Education on the central district from Kastamonu province on the second semester of 2014-2015 Educational year. In this study, the experimental pattern of the research is based on pre-test and post-test control group model. One of these two groups formed by an impartial assignment was chosen as experimental group (n=19), the other as control group (n=20). Problem solving and problem posing activities in reference to the activity plans based on the problem posing approach was prepared by the researcher while these activities were practiced on the experimental group, the problems solved in the experimental group were solved in the control group. In the study, the quantitive data obtained through the academic success criteria prepared by the researcher to evaluate the students' academic success. At the same time, semi-structured interview forms were used as a qualitative data collection tool to investigate the ideas of the experimental group students.  At the end of the study, the results were analyzed SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) and collecting required statistical informations. Descriptive analyses approach was used in order to analyze the data required from the interviews. The results show that there is not a significant difference between the test scores of the experimental and control group students got in the academic success test[t(37)=1,963, p>.05]. But then experimental group students have expressed positive opinion about the problem posing activities. 

 • Akay, H. (2006). Problem kurma yaklaşımı ile yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı, problem çözme becerisi ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin incelenme-si. Unpublished doctoral dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akay, H., ve Soybas, D. ve Argün, Z.(2006). Problem Kurma Deneyimleri ve Matematik Öğre-timinde Açık-Uçlu Soruların Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1), 129-146.
 • Aksoy, B. (2004). Coğrafya öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Altun, M. (2001). “Matematik Öğretimi’’. Bursa: Erkam Matbaası.
 • Argün, Z., Arıkan, A., Bulut, S., Halıcıoğlu, S. (2014). Temel Matematik Kavramların Künyesi. Ankara: Gazi Kitabevi
 • Axelson, S. L. (1992). Supermarket challenge. Aritmetic Teacher, 40, 84-88
 • Barnes, M. (1988). Understanding The Function Concept: Some Result of Interviews with Secondary and Tertiary Students, Research on Mathematics Education in Australia, 24-33.
 • Brown, S. I., ve Walter, M. I. (1993). Proplem posing: reflection and aplications. Hillsdale, NJ:Erlbaum.
 • Brown, S. I., ve Walter, M. I. (1983). The art of problem posing. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum Associates.
 • Bush. W.S., ve Fiala. A. (1986). Problems stories: A new tvist on problem posing. Arithmetic Teacher, 34(4), 6-9.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler, Öntest-Sontest, Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi, Ankara: Pegema Yayıncılık
 • Cankoy, O. ve Darbaz, S. (2010). Problem kurma temelli problem çözme öğretiminin problemi anlama başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 11 – 24.
 • Devlin, K. (2003). The Forgotten Revolution, http://www.maa.org/devlin/devlin_03_03.html, Erişim tarihi: 08.04.2012.
 • Dillon, J. T. (1988). Levels of problem finding vs. problem solving. Questioning Exchange, 2(2), 105-115.
 • Friel, J. O.,ve Gannan, G. E.(1995). What if…? A case in point. Mathematics Teacher, 88, 320-322.
 • Işık, C. ve Kar, T. (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kesirlerde bölmeye yöne-lik kurdukları problemlerde hata analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2289-2309.
 • Kaplan, A., ve Elif, A. Ç. I. L. (2016). Ortaokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eşitsizlik Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin İncelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 130-153.
 • Kilic, C. (2015). Analyzing Pre-Service Primary Teachers' Fraction Knowledge Structures through Problem Posing. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(6).
 • Kilpatrick, J. (1987). Problem formulating:Where do good problems come from? In A.H.Schoenfeld(Ed.), Cognitive science and mathematics education (pp.123-147). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Lin, P. J. (2004). Supporting Teachers on Designing Problem-Posing Tasks as a Tool of As-sessment to Understand Students' Mathematical Learning. International Group for the Psychology of Mathematics Education.
 • Lopez, R.F. (1995). Generating real-life problems fort he classroom. Teaching Mathematics and its Applications, 14(4), 156-162.
 • Macgregor, M. & Stacey, K. (1997). Students’ Understanding of Algebraic Notation: 11-15, Educational Studies in Mathematics, 33, 1–19.
 • Mary Ellen Dickerson, O. (1999). “The Relationsships of Cognitive Learrning Steyles , Mathematics Attitude, and Achievement in a problemposing Classroom”, Unpuplished Ph. D Dis-sertation, The Universty of Tennesse, United States.
 • MEB. (2005). “İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar)”, MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara
 • MEB. (2009). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu. (6-8. Sınıflar)”, MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara
 • Moses, B.M., Bjork, E., ve Goldenberg, E.P. (1990). Beyond problem solving: Problem po-sing. InT. J. Cooney (Ed.), Teaching and learning mathematics in the 1990’s (pp. 82-91). Reston, VA: National Counsil of Teachers of Mathematics.
 • Nardone, C. F., ve Lee, R. G. (2010). Critical inquiry across the disciplines: Strategies for student-generated problem posing. College Teaching, 59(1), 13-22.
 • Nctm (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics, Reston: National Counsil of Teachers of Mathematics.VA
 • Nixon-Ponder, S. (1995). Using Problem-Posing Dialogue: In Adult Literacy Education. Adult learning, 7(2), 10-12.
 • Polya, G. (1957). How to solve it. A new aspect of mathematical method. Princeton, NJ: Prin-ceton
 • Sılver, E. A., Adams, V .M. (1987). Using open-ended problems. Aritmetic teacher,34(May), 34–35
 • Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the Learning of Mathematics, 14 (1), 19–28
 • Silver, E. A. (1997). Fostering creativity through instruction rich in mathematical problem sol-ving and problem posing. Zdm, 29(3), 75-80.
 • Şahal, M. (2016). Problem Kurma Yaklaşımı ile İşlenen Tam Sayılar Konusunun Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Matematik Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üni-versitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İstanbul.
 • Şandır, H., Ubuz, B. ve Argün, Z. (2007). 9. sınıf öğrencilerinin aritmetik işlemler, sıralama, denklem ve eşitsizlik çözümlerindeki hataları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 274-281.
 • Turhan, B. (2011). "Problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme başarıları, problem kurma becerileri ve matematiğe yönelik görüşlerine etkisinin incelenmesi." Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
 • Üzel, D. (2007). Gerçekçi matematik eğitimi (RME) destekli eğitimin ilköğretim 7. Sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi.
 • Yaman, S. (2003) Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Yavuz, B. (2010). Ar-Ge Faaliyetlerine İlişkin Teşvikler ve Ar-Ge Giderlerinin Ums-Tms Kapsamında Mali Tablolara Yansıtılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7635-3951
Author: Raşit Güzel

Orcid: 0000-0003-0740-6989
Author: Abdullah Çağrı Biber

Bibtex @research article { kefdergi511324, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {199 - 208}, doi = {10.24106/kefdergi.2464}, title = {Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminde Problem Kurma Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi}, key = {cite}, author = {Güzel, Raşit and Biber, Abdullah Çağrı} }
APA Güzel, R , Biber, A . (2019). Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminde Problem Kurma Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (1), 199-208. DOI: 10.24106/kefdergi.2464
MLA Güzel, R , Biber, A . "Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminde Problem Kurma Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 199-208 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/42585/511324>
Chicago Güzel, R , Biber, A . "Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminde Problem Kurma Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 199-208
RIS TY - JOUR T1 - Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminde Problem Kurma Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi AU - Raşit Güzel , Abdullah Çağrı Biber Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2464 DO - 10.24106/kefdergi.2464 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 208 VL - 27 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2464 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2464 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminde Problem Kurma Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi %A Raşit Güzel , Abdullah Çağrı Biber %T Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminde Problem Kurma Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.2464 %U 10.24106/kefdergi.2464
ISNAD Güzel, Raşit , Biber, Abdullah Çağrı . "Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminde Problem Kurma Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 1 (January 2019): 199-208. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2464