Year 2019, Volume 27, Issue 1, Pages 209 - 218 2019-01-15

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Başarı Algılarında Yordayıcı Olarak Akademik İyimserlik, Psikolojik İyi Oluş ve Fiziksel Öz Saygı
Academic Optimism, Physchological Well-Being and Physical Self-Esteem As a Predictor of Success Perceptions of Physical Education Teachers

Aydın Karaçam [1] , Atilla Pulur [2]

32 118

Bu araştırmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin başarı algıları üzerinde akademik iyimserlik, psikolojik iyi oluş ve fiziksel öz saygı değişkenlerinin yordama güçlerini incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemi, Ankara ili merkez ilçelerinden seçilen 374 beden eğitimi öğretmeninden oluşmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde tabakalı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi SPSS 21 ve AMOS programları kullanılarak yapılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, beden eğitimi öğretmenlerinin akademik iyimserlik, psikolojik iyi oluş ve fiziksel öz saygılarının başarı algılarının anlamlı yordayıcıları olup olmadığı, değişkenlerin doğrudan ve dolaylı etkileri path analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçları beden eğitimi öğretmenlerinin başarı algısı, akademik iyimserlik, psikolojik iyi oluş ve fiziksel öz saygı düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca beden eğitimi öğretmenlerinin başarı algılarını, akademik iyimserlik ve fiziksel öz saygı pozitif yönlü ve doğrudan yordarken, psikolojik iyi oluş akademik iyimserlik üzerinden başarı algısını dolaylı olarak yordamaktadır.
The aim of this study is to investigate the predictive values of academic optimism, psychological well-being and physical self-esteem in the success perceptions of physical education teachers. This study is a descriptive study which uses a relational survey model. The sample of the study is comprised of 374 physical education teachers selected from the central counties of Ankara. Stratified sampling technique was used in the determination of the samples. The analysis of the data was done by use of SPSS 21 and AMOS programs. The Pearson Product-Moment Correlation Coefficient for the determination of the relations between the variables, whether the academic optimism, psychological well-being and physical esteem of physical education teachers are rational predictors of success conceptions as well as the direct and indirect effects of the variables were all investigated with path analysis. The results of the study indicated that there is a positive significant relationship between the success perceptions and academic optimism, psychological well-being and physical self-esteem levels of physical education teachers. Besides, while academic optimism and physical self-esteem positively and directly predict the success perceptions of physical education teachers, psychological well-being predicts the success perceptions indirectly by means of academic optimism.
 • Adams, G., Turner, H., & Bucks, R. (2005). The experience of body dissatisfaction in men. Body Image, 2(3), 271-283.
 • Akın, A., Demirci, İ., Yildiz, E., Gediksiz, E., & Eroglu, N. (2012, May). The short form of the scales of psychological well-being (SPWB-42): The validity and reliability of the Turkish version. Paper presented at the International Counseling and Education Conference, İstanbul.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychologi-cal Review, 84(2),191-215.
 • Byrne, B. M. (1998). Structural equation modeling with LISREL, PRELIS, and SIMPLIS: Basic concepts, applications, and programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Confalonieri, E., Gatti, E., Ionio, C., & Traficante, D. (2008). Body esteem scale: A validation on Italian adolescents. TPM–Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psycho-logy, 15(3), 153-165.
 • Damásio, B. F., Melo, R. L. P. D., & Silva, J. P. D. (2013). Meaning in life, psychological well-being and quality of life in teachers. Paidéia (Ribeirão Preto), 23(54), 73-82.
 • Demirhan, G.(2003). Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi ve spora ilişkin felsefi görüş-leri. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi, 14(2), 43-44.
 • Demirtaş, H., & Çınar, İ. (2004, Temmuz). Yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilerin başarı algısı ve eğitime ilişkin görüşleri. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri, Malatya.
 • Dotse, J. E., & Asumeng, M. (2014). Relationship between body ımage satisfaction and psyc-hological well-being: the ımpact of africentric Values.Journal of Social Science Studies, 2(1), 320.
 • Edwards, D. J., Edwards, S. D., & Basson, C. J. (2004). Psychological well-being and physical self-esteem in sport and exercise. International Journal of Mental Health Promotion, 6(1), 25-32.
 • Erdoğan, O. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin öz yeterlilik ve başarı algılarında yordayıcı olarak akademik iyimserlik, umut ve mesleki haz. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gil-Monte, P. R., Carlotto, M. S., & Gonçalves Câmara, S. (2011). Prevalence of burnout in a sample of Brazilian teachers. The European Journal of Psychiatry, 25(4), 205-212.
 • Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Hoy, A. W. (2006). Academic optimism of schools: A force for student achievement. American Educational Research Journal, 43(3), 425-446.
 • Hoy, A. W., Hoy, W. K., & Kurz, N. M. (2008). Teacher’s academic optimism: The development and test of a new construct. Teaching and Teacher Education, 24(1), 821-835.
 • Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (2011). Positive psychology and educational administration: An optimistic research agenda. Educational Administration Quarterly, 47(1), 427- 447.
 • Judge, T. A., & Bono, J. E. (2001). Relationship of core self-evaluations traits—self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability—with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 86(1), 80-92.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structurel equation modeling with the SIMPLIS command language. Lincolnwood, USA: Scientific Software International.
 • Karaçam, A , Adıgüzel, N . (2016). Beden eğitimi öğretmenlerinin fiziksel saygı düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (2), 62-74.
 • Kılıçarslan, E. (2006). Beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branşların fiziksel benlik algılarının karşılaştırılması:(Kdz. Ereğli Örneği). Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniver-sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Koparan, S., Kuter, F. Ö., & Korkmaz, N. H. (2010). The evaluatıon of the self effıcacy percep-tıon and socıal physıque anxıety of the physıcal educatıon and sports teacher. Sport Sciences, 5(4), 286-293.
 • Kurz, N. M. (2006). The relationship between teachers’ sense of academic optimism and com-mitment to the profession (Unpublished doctoral dissertation). University of Ohio State, USA.
 • Martens, R. (1998). Başarılı Antrenörlük (T. Büyükonat, Çev.). İstanbul: Beyaz.
 • McGuigan, L., & Hoy, W. K. (2006). Principal leadership: Creating a culture of academic opti-mism to improve achievement for all students. Leadership and Policy in Schools, 5, 1-27.
 • Mendelson, B. K., Mendelson, M. J., & White, D. R. (2001). Body-esteem scale for adoles-cents and adults. Journal of personality assessment, 76(1), 90-106.
 • Messıng, M.(1980), Der gute und der schlechte Lehrer aus Schülersichr, Bartel&Wernitz Verlag, Berlin.
 • Meyers, M. C., Woerkom, M., & Bakker, A. B. (2013). The added value of the positive: A literature review ofpositive psychology interventions in organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(5), 618-362.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2015). Beden eğitimi öğretmenleri özel alan yeterlilikleri. <http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/%C3%96%C4%9Fretmen_Yeterlikle-ri_Kitab%C4%B1_beden_e%C4%9Fitimi_%C3%B6%C4%9Fretmeni_%C3%B6zel_alan_yeterlikleri_ilk%C3%B6%C4%9Fretim_par%C3%A7a_14.pdf > (2015, Mart 20) sayfasından erişilmiştir.
 • Mills, N., Pajares, F., & Heron, C. (2007). SES of college intermediate French students: Rela-tion to achievement and motivation. Language Learning, 57(3), 417-442.
 • Nebioğlu, D. (2004). Beden Eğitimi Dersi Genel Esasları Planlaması. Ankara: Alp Yayıncılık.
 • Özakpınar, Y. (1987). Psikolojinin temel mefhumları. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları.
 • Özmen, Ö.(1999),Çağdas Sporda Eğitim Üçgeni. (7. Baskı).Ankara: Bağırgan Yayım Evi.
 • Pehlivan, Z. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının fiziksel benlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının analizi. Eğitim ve Bilim, 35(156).
 • Peterson, C. (2009). Positive psychology. Reclaiming Children and Youth, 18(2), 3-7.
 • Rile, L. G., Tan, N. L., Salazar, N. J., & Perez, A. G. (2015). Expat University Professors’ State of Psychological Well-being and Academic Optimism towards University Task in UAE. Systemıcs, Cybernetıcs and İnformatıcs, 13(3), 28-33.
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psycholo-gical well-being. Journal of personality and social psychology, 57(6), 1069.
 • Saçlı, F., Bulca, Y., Demirhan, G., & Kangalgil, M. (2009). Beden eğitimi öğretmenlerinin kişisel nitelikleri. Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, 20(4), 145-151.
 • Seear, K. H., & Vella-Brodrick, D. A. (2013). Efficacy of positive psychology interventions to increase well-being: Examining the role of dispositional-mindfulness. Social Indicators Rese-arch, 114, 1125-1141.
 • Seligman, M. E. P. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive the-rapy. Handbook of positive psychology, 2, 3-12.
 • Sezgin, F., & Erdogan, O. (2015). Academic optimism, hope and zest for work as predictors of teacher self-efficacy and perceived success. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1), 7-19.
 • Schilder, P. (1950). The Image and Appearance of the Human Body New York: Int. J. Univ. Press.
 • Smith, P. A., & Hoy, W. K. (2007). Academic optimism and student achievement in urban elementary schools. Journal of Educational Administration, 45(1), 556-568.
 • Şeker, H., Deniz, S., & Görgen, İ. (2005). Tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının öğretmen-lik yeterlikleri üzerine değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 42, 237-253.
 • Tamer, K., & Pulur, A. (2001). Beden Eğitimi Ve Sporda Öğretim Yöntemleri. Ankara: Ada.
 • Thomas, S. & Coral, L. A. (1982). Negligence And The Physical Education Teacher. Legal Procedures And Guideliens Physical Educator. USA.
 • Yetim, A. (2005), Sosyoloji ve Spor. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Yıldız, G. (2011). Akademik iyimserlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanabilirliğinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Zeldin, A. L., Britner, S. L., & Pajares, F. (2008). A comparative study of the selfefficacy beli-efs of successful men and women in mathematics, science, and technology careers. Journal of Research in Science Teaching, 45(9), 1036-1058.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6509-427X
Author: Aydın Karaçam

Orcid: 0000-0003-2022-3300
Author: Atilla Pulur

Bibtex @research article { kefdergi511331, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {209 - 218}, doi = {10.24106/kefdergi.2474}, title = {Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Başarı Algılarında Yordayıcı Olarak Akademik İyimserlik, Psikolojik İyi Oluş ve Fiziksel Öz Saygı}, key = {cite}, author = {Karaçam, Aydın and Pulur, Atilla} }
APA Karaçam, A , Pulur, A . (2019). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Başarı Algılarında Yordayıcı Olarak Akademik İyimserlik, Psikolojik İyi Oluş ve Fiziksel Öz Saygı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (1), 209-218. DOI: 10.24106/kefdergi.2474
MLA Karaçam, A , Pulur, A . "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Başarı Algılarında Yordayıcı Olarak Akademik İyimserlik, Psikolojik İyi Oluş ve Fiziksel Öz Saygı". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 209-218 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/42585/511331>
Chicago Karaçam, A , Pulur, A . "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Başarı Algılarında Yordayıcı Olarak Akademik İyimserlik, Psikolojik İyi Oluş ve Fiziksel Öz Saygı". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 209-218
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Başarı Algılarında Yordayıcı Olarak Akademik İyimserlik, Psikolojik İyi Oluş ve Fiziksel Öz Saygı AU - Aydın Karaçam , Atilla Pulur Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2474 DO - 10.24106/kefdergi.2474 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 218 VL - 27 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2474 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2474 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Başarı Algılarında Yordayıcı Olarak Akademik İyimserlik, Psikolojik İyi Oluş ve Fiziksel Öz Saygı %A Aydın Karaçam , Atilla Pulur %T Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Başarı Algılarında Yordayıcı Olarak Akademik İyimserlik, Psikolojik İyi Oluş ve Fiziksel Öz Saygı %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.2474 %U 10.24106/kefdergi.2474
ISNAD Karaçam, Aydın , Pulur, Atilla . "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Başarı Algılarında Yordayıcı Olarak Akademik İyimserlik, Psikolojik İyi Oluş ve Fiziksel Öz Saygı". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 1 (January 2019): 209-218. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2474