Year 2019, Volume 27, Issue 1, Pages 299 - 307 2019-01-15

Müzik Eğitimi Öğrencilerinde Bireysel Çalgı Performansı Başarısının Psikolojik ve Kişisel Özelliklere Göre İncelenmesi
Investigation of Individual Instrument Performance Achievement of Music Education Students by Personal and Psychological Characteristics

Sadık Yöndem [1] , Zeynep Deniz Yöndem [2] , Seda Eden Ünlü [3] , Zekeriya Nartgün [4]

31 134

Araştırmada, müzik eğitimi öğrencilerinde; akademik güdülenme, kaygı, denetim odağı gibi psikolojik ve çalgı geçmişi, günlük çalışma süresi gibi kişisel özelliklerin bireysel çalgı performansı başarısını yordama gücünün ve ilişkisinin test edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 80 müzik öğrenci katılmıştır. Verilerinin toplanmasında; Akademik Güdülenme Ölçeği, Beck Kaygı Envanteri, Rotter İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Pearson korelasyon analizi ve aşamalı regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, bireysel çalgı performansı başarısı,  kaygı ile negatif,  akademik güdülenme ve günlük çalışma süresi ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Kaygı ve akademik güdülenmenin bireysel çalgı performans başarısının anlamlı yordayıcıları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalgı geçmişi ve denetim odağı gibi değişkenlerle, bireysel çalgı performans başarısı arasındaki ilişkilerin anlamlı olmadığı saptanmıştır.

The study aims to test predictive power and relationship between musical instrument performance achievement and some psychological characteristics such as academic motivation, anxiety, and locus of control and some individual characteristics such as instrument background and daily practice time in music students. A total of 80 music students participated in the study. For the data collection; the Beck Anxiety Inventory, Academic Motivation Scale, Rotter Internal-External Locus of Control Scale and Personal Information Form were used. Pearson correlation tecnics and stepwise regression analysis were used for the analysis of the research data. The results of study showed that there were negative relation with anxiety and positive relation with academic motivation, and daily practice time with the instrument  performance achievement.The regression analysis results showed that the individual instrument performance scores predicted by anxiety and academic motivation. However, it was found that the relations with the instrument backround and locus of control were not significant.

 • Akbulut, E. (2006). Müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin denetim odaklarına ilişkin algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakülte-si Dergisi, 26(3):171-180.
 • Aksu, C. ve Çelenk, K. (2014). Anadolu güzel sanatlar ve spor lisesi müzik bölümü mezunlarının güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümlerindeki akademik başarılarının incelenmesi. Electronic Turkish Studies .9(2):67-87.
 • Austin J. R., & Vispoel, W. P. (1998). How american adolescents ınterpret success and failure in classroom music: relationships among attributional beliefs, self concepts and achievement. Psychology of Music,26:26-45.
 • Austin, J.R. ve Vispoel, W.P.(1992) Motivation after failure in school music performance classes: the facilitative effects of strategy attributions. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 111: 1-23.
 • Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik inançları. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12): 235-252.
 • Bozanoğlu, İ. (2004). Akademik güdülenme ölçeği: geliştirilmesi, geçerliği, güvenirliği (Academic Motivation Scale: Development, Reliability, Validity). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2): 83-98.
 • Cribb,C., Gregory,A.H.(1999). Streotypes and personalities of musicians, The Journal of Phychology, 133(1): 104-114.
 • Demir, M. K. ve Arı, E. (2013). Öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3):265-279.
 • Deryakulu, D. (2002). Denetim odağı ve epistemolojik inançların öğretim materyalini kavramayı denetleme türü ve düzeyi ile ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (22):55-61.
 • Dönmez, A. (1985). Denetim odağı, kendine saygı ve üç değişken “çevre büyüklüğü, yaş, aile ortamı”. Eğitim ve Bilim, 10(55):4-15.
 • Güleç, K. S. (2009). Müziğin kişisel işlevleri açısından müzik eğitiminde güdülenmenin önemi. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi-ICANAS 38, Müzik Kültürü ve Eğitimi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, 1(1):365-375.
 • Kapıkıran, Ş. ve Özgüngör, S. (2009). Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkisi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi,16(1):21-30.
 • Kelecioğlu, H. (1992). Güdülenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7: 175-181.
 • Klinedinst, R.E. (1991). Predicting performance achievement and retention of fifth-grade ınstrumental students. Journal of Research in Music Education, 39(3): 225-238.
 • Kurtuldu, M.K. ve Aksu, C. (2016). Müzik öğretmeni adaylarının lisans programı başarılarının mezun olunan lise türüne göre karşılaştırılması. Electronic Turkish Studies, 11(14):425-440.
 • Küçük, D. P. (2010). Müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı, benlik saygısı ve çalgı başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3): 37-50.
 • McPherson,G.E.&McCormick,J.(2006). Self –efficacy and music performance. Psychology of Music, 34 (3):325-339.
 • Miksza, P. (2006). Relationships among ımpulsiveness, locus of control, sex, and music practice. Journal of Research in Music Education, 54(4): 308-323.
 • Modırı, I. G. (2012). Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano dersi motivasyonları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1):74-98.
 • Nacakcı, Z., ve Dalkıran, E. (2011). Müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin bireysel çalgı sınavına yönelik kaygıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5):46-56.
 • Onuk, Ö. (2007). Müzik öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin öğretmenliğe güdülenmeleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Orhan, Ş. (2010). Anadolu güzel sanatlar liseleri çalgı eğitiminde motivasyon. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (20): 130-136.
 • Özmenteş, S. (2013). Çalgı eğitiminde öğrenci motivasyonu ve performans. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2): 320-331.
 • Özmenteş, S. ve Özmenteş, G. (2009). Çalgı çalışmaya ilişkin tutum, bireysel özellikler ve performans düzeyi ilişkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi,17(1): 353-360.
 • Savaşır, I. ve Şahin N. H. (1997). Bilişsel davranışçı terapilerde değerlendirme: sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Schmidt, C.P. (2005). Relations among motivation, performance achievement, and music experience variables in secondary ınstrumental music students. Journal of Research in Music Education, 53(2): 134-147.
 • Sloboda, J.A. (2000). Individual differences in music performance. Trends in Cognitive Sciences, 4: 397–403.
 • Slavin, R.E. (2012). Eğitim psikolojisi kuram ve uygulama (Çev.Ed.G.Yüksel).Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Şahin, H. ve Çakar, E. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejileri ve akademik güdülenme düzeylerinin akademik başarılarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3): 519-540.
 • Ünlü, M. (2013). Lise öğrencilerinin akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenler açısından yordanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Yağışan, N., Sünbül A. M. ve Yücalan Ö. B. (2007). Müzik bölümü öğrencilerinin benlik imgeleri ve denetim odaklarının incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22): 243-262.
 • Yöndem, Z. D. (2012). Müzik öğrencilerinde algılanan performans kaygısının fiziksel, davranışsal ve bilişsel özellikleri: nitel bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 37(166): 181-194.
 • Yöndem, S. (2016). Müzik eğitiminde çalgı topluluklarının önemi ve işleyişi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (İpekyolu Özel Sayısı), 2568-2579.
 • Yöndem, S., Yöndem, D. Z., ve Per, M. (2017). Personality traits and psychological symptoms of music and art students. Journal of Education and Training Studies,5(7):53-59.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7838-6220
Author: Sadık Yöndem

Orcid: 0000-0002-9161-2760
Author: Zeynep Deniz Yöndem

Orcid: 0000-0002-3947-7442
Author: Seda Eden Ünlü

Orcid: 0000-0003-4006-372X
Author: Zekeriya Nartgün

Bibtex @research article { kefdergi511398, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {299 - 307}, doi = {10.24106/kefdergi.2541}, title = {Müzik Eğitimi Öğrencilerinde Bireysel Çalgı Performansı Başarısının Psikolojik ve Kişisel Özelliklere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yöndem, Sadık and Yöndem, Zeynep Deniz and Eden Ünlü, Seda and Nartgün, Zekeriya} }
APA Yöndem, S , Yöndem, Z , Eden Ünlü, S , Nartgün, Z . (2019). Müzik Eğitimi Öğrencilerinde Bireysel Çalgı Performansı Başarısının Psikolojik ve Kişisel Özelliklere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (1), 299-307. DOI: 10.24106/kefdergi.2541
MLA Yöndem, S , Yöndem, Z , Eden Ünlü, S , Nartgün, Z . "Müzik Eğitimi Öğrencilerinde Bireysel Çalgı Performansı Başarısının Psikolojik ve Kişisel Özelliklere Göre İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 299-307 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/42585/511398>
Chicago Yöndem, S , Yöndem, Z , Eden Ünlü, S , Nartgün, Z . "Müzik Eğitimi Öğrencilerinde Bireysel Çalgı Performansı Başarısının Psikolojik ve Kişisel Özelliklere Göre İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 299-307
RIS TY - JOUR T1 - Müzik Eğitimi Öğrencilerinde Bireysel Çalgı Performansı Başarısının Psikolojik ve Kişisel Özelliklere Göre İncelenmesi AU - Sadık Yöndem , Zeynep Deniz Yöndem , Seda Eden Ünlü , Zekeriya Nartgün Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2541 DO - 10.24106/kefdergi.2541 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 299 EP - 307 VL - 27 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2541 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2541 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Müzik Eğitimi Öğrencilerinde Bireysel Çalgı Performansı Başarısının Psikolojik ve Kişisel Özelliklere Göre İncelenmesi %A Sadık Yöndem , Zeynep Deniz Yöndem , Seda Eden Ünlü , Zekeriya Nartgün %T Müzik Eğitimi Öğrencilerinde Bireysel Çalgı Performansı Başarısının Psikolojik ve Kişisel Özelliklere Göre İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.2541 %U 10.24106/kefdergi.2541
ISNAD Yöndem, Sadık , Yöndem, Zeynep Deniz , Eden Ünlü, Seda , Nartgün, Zekeriya . "Müzik Eğitimi Öğrencilerinde Bireysel Çalgı Performansı Başarısının Psikolojik ve Kişisel Özelliklere Göre İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 1 (January 2019): 299-307. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2541