Year 2019, Volume 27, Issue 1, Pages 421 - 432 2019-01-15

İlk ve Ortaokullardaki Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Relationship Between the Classroom Management Skills and Performance of the Teachers at Primary and Secondary Schools

Ebru Sönmez [1] , Ergün Recepoğlu [2]

47 154

Bu çalışmanın amacı ilk ve ortaokullardaki öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile performansları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Kastamonu ilindeki 26 ilk ve ortaokulda görev yapan 303 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak "Sınıf Yönetimi Beceri Ölçeği" ve "İşgören Performansı Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde sınıf yönetimi becerisi ile işgören performansı arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sınıf yönetimi becerisi iş performansına ilişkin tutumu anlamlı bir şekilde yordamakta ve iş performansı ile ilgili tutuma ilişkin toplam varyansın % 13'ünün sınıf yönetimi becerisi ile açıklandığı söylenebilir.

The aim of this study is to examine the relationship between the classroom management skills and performance of the teachers at primary and secondary schools. This is a descriptive research in the survey model. The participants of the study are 303 teachers (125 were classroom teachers and 178 were in various branches) employed in primary and secondary schools located in Kastamonu province. As data collection instruments, “Classroom Management Ability Scale” and “Worker Performance Scale” were used. When the research findings were evaluated, a significant and positive relationship was found between teachers’ classroom management skills and performance at a moderate level. The teachers’ classroom management skills predict their performance in a meaningful way and teachers’ classroom management skills explain 13% of the total variance about their performance. 

 • Acar, A. ve Ayhan, Ş. (1997). Performans Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma. İnsan Kaynakları ve Yönetimi Dergisi, 1(5), 25-29.
 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Alkan, C. ve Kurt, M. (2000). Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Alkan. H. B. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme Yöntemleri ve Okulda Şiddet. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Ağaoğlu, E. (2005). Sınıf Yönetimiyle İlgili Genel Olgular. Sınıf Yönetimi (5. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Akın, U. ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353-370.
 • Akkaya, M. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Mizah Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenme-si (İstanbul İli Şişli İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Aksu, F. (2009). İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Yeterlik Algılarının Sınıf Yönetimi Becerilerine ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Akyol, B. (2008). Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Uygulamalarının Öğretmen Performansına etkisi. Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Alghanabousi, N. S. (2010). How Do Instructional Leaders Understand Teacher Performance Evaluation?.Retrieved November 27, 2012, from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1694981.
 • Arseven, D. (2001). Alan Araştırma Yönetimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Aydemir, İ. (2008). İlköğretimde Öğrenci ve Öğretmen Performansını Etkileyen Veli Etkinlikleri (Tuzla Örneği). Ya-yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Babaoğlan, E. ve Korkut, K. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Ara-sındaki İlişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-19.
 • Bağcı, P. Z. (2010). İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ve Başa Çıkma Davranış-ları Arasındaki İlişki (İstanbul İli Kartal İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Başar, H. (2000). Sınıf Yönetimi. Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Bilgin, K. U. (2004). Performans yönetiminde insan kaynağı planlaması. Amme İdaresi Dergisi, 37(2), 123-147.
 • Bostancı, A. B., Yolcu, H. ve Şap, H. (2010).Opinions of Teachers And Administrators Towards The Implementation of Teacher Performance Management Applications At Public And Private High Schools (Ankara Samp-le).Retrieved November 27, 2012, fromhttp://ssrn.com/abstract=1740047.
 • Bowers, M. B. (2006). The Impact of Teacher Characteristics on Teacher Performance and Student Achievement: A Judgment Study of Principals and Superintendents. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Disserta-tions and Theses database. (UMI No. 3218458)
 • Boyacı, A. (2003). İlköğretim Örgütlerinin Performans Yönetim Sistemi Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi. Ya-yımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Cihantimur, N. (2006). Anadolu Liseleri ve Genel Liselerde Görevli Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine Yönelik Algıları (İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Cooper, C. L. (2005). The Role of Inferential Accuracy in Performance Rating Accuracy: A Field Study of Teacher Performance Appraisal. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3405740)
 • Çelik, N. A. (2006). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algıları (Denizli İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çelik, V. (2000). Okul Kültürü ve Yönetimi. Ankara: Pegem.
 • Çelik, V. (2002). Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çolak, M. (2007). Ortaöğretim Okullarında Öğretmen Performans Yönetimi (Kocaeli İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Çöl, G. (2008). Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 35-46.
 • Demirel, Ö. (2007). Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Duran, C. G. (2008). Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Performanslarının Değerlendirilmesine İlişkin Görüşleri (Isparta İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Durğun, B. (2010). Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin, Sınıf Yönetimi Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Sancaktepe İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Eberts, R., Hollenbeck, K. ve Stone, J. (2000). Teacher Performance Incentives and Student Outcomes.The Journal of Human Resources, 37(4), 913-927.
 • Eisenberg, N. V. (2008). The Performance of Teachers in Chilean Public Elementary Schools: Exploring Its Relationship With Teacher Backgrounds and Student Achievement, and Its Distribution Across Schools and Municipalities. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3322030)
 • Harris, D. N. ve Sass, T. R. (2012). Skills, Productivity and The Evaluation of Teacher Performance. Retrieved Novem-ber 27, 2012, from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2020717.
 • Helvacı, M. A. (2002). Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 155-169.
 • İlgar, L. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • İlhan, S. (2011). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Becerileri ile Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Koca-tepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Kaptan, S. (1999). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara: Gazi Yayınları.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayıkçı, K. (2009). The Effect of Classroom Management Skills of Elementary School Teachers on Undesirable Dis-cipline Behaviour of Students.Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1215-1225.
 • Koç, H., Yazıcıoğlu, İ. ve Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin İş Doyum Algıları ile Performansları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 13-22.
 • Korkut, K. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları İle Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Korkut, K. ve Babaoğlan, E. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 146-156.
 • Komitoğlu, D. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İnce-lenmesi (İstanbul İli Kadıköy İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İs-tanbul.
 • Kuş, E. (2005). Öğretmenlerin Bilgisayar Öz Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Öğretme Yönelik Tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Küçükahmet, L. (2009). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Lamm, M. H. (1990). North Carolina K-5 Principals’ Perceptions of The Teacher Performance Appraisal Instrument. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No.9105932)
 • Miller, T. J. (2009). Investigating Elementary Teachers’ Perceptions About and Experiences with Ontario’s Teacher Performance Appraisal System. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses da-tabase.
 • Miller, P. C. (2011). The Collaborative Project: Principals’ Perceptions Related to The Development and Implementa-tion of A Teacher Performance Incentive Initiative. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Disserta-tions and Theses database. (UMI No. 3456486)
 • Mitchell, P. L. (2009). Principals’ Feelings on Implementing Teacher Incentive Programs to Raise Student Achieve-ment, Improve Teacher Performance and Promote Teacher Retention. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3344911)
 • Moore, K. D. (2003). Öğretim Becerileri. (N. Kaya, Çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Muralidharan, K. ve Sundararaman, V. (2009). Teacher Performance Pay: Experimental Evidence From India. NBER Working Paper Series, 1-46.
 • Nelson, M. F. (2002). A Qualitative Study of Effective School Discipline Practices: Perceptions of Administrators, Tenured Teachers and Parents in Twenty Schools. (Doctoral dissertation). http://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1875&context=etd.
 • Nur, İ. (2012). Anaokullarında Örgüt İklimi ile Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelen-mesi (Malatya İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Pallant, J. (2001). SPSS survival manual. Maidenhead, Philadelphia: Open University Press.
 • Salameh, K. M., Al-Omari, A. ve Jumia’an, I. F. (2011). Classroom Management Skills Among Beginning Teachers’ in Jordan: Preparation and Performance. International Journal of Applied Educational Studies, 10(1), 36-48.
 • Sarıtaş, M. (2000). Sınıf Yönetimi ve Disiplin İle İlgili Kurallar Geliştirme ve Uygulama. Sınıf Yönetiminde Yeni Yakla-şımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sigler, T. H. Ve Pearson, C. M. (2000). Creating an empowering culture: examining the relationship between organizati-onal culture an perceptions of empowerment. Journal of Quality Management, Vol.5, 27-52.
 • Spiggle, J. A. B. (2003). Relationship Between Teacher Performance and Student Growth Outcomes in A School Dist-rict in North Carolina’s Public Schools’ Fifth Grades. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3107793)
 • Şentuna, D.A. (2007). Değişen Liderlik Rolleri Perspektifinde Okul Yöneticilerinin Öğretmen Performansını Yönetme-si. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tal, C. (2010). Case Studies to Deepen Understanding and Enhance Classroom Management Skills in Preschool Teac-her Training. Early Childhood Educ J, 38(2010), 143-152.
 • Taşçıoğlu, C. (2006). Eğitim Sektöründe Kariyer Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Performans Üzerindeki Etkileri: Teori ve Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Terzi, Ç. (2001). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Anlayışlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesine. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Tonbul, Y. (2008). Öğretim Üyelerinin Performansının Değerlendirilmesine İlişkin Öğretim Üyesi ve Öğrenci Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 56, 633-662.
 • Tunca, Ö. (2010). Duygusal Zekâ Düzeylerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine Etkisi ve Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Tüfekci, H. (2008).Teknik Öğretmenlerin Performanslarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlan-mamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Uyargil, C. (2003). İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi (2. Baskı). İstanbul: Arıkan Yayınları.
 • Washington, A. D. (2011). Formal Evaluation of Teachers: An examination of The Relationship Between Teacher Per-formance and Student Achievement. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3454838)
 • Williams, R. S. (1998). Performance Management. Perspectives on Employee Performance. North York Shire: Interna-tional Thomson Business Press.
 • Yalçınkaya, M. ve Tonbul, Y. (2002). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemleri. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 96-103.
 • Yariv, E. (October 12, 2009). The Appraisal of Teachers’ Performance and Its Impact on The Mutuality of Principal-Teacher Emotions. Retrieved November 17, 2012, from http://dx.doi.org/10.1080/13632430903152302.
 • Yılman, M. (2006). Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Ebru Sönmez

Author: Ergün Recepoğlu

Bibtex @research article { kefdergi511711, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {421 - 432}, doi = {10.24106/kefdergi.3327}, title = {İlk ve Ortaokullardaki Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sönmez, Ebru and Recepoğlu, Ergün} }
APA Sönmez, E , Recepoğlu, E . (2019). İlk ve Ortaokullardaki Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (1), 421-432. DOI: 10.24106/kefdergi.3327
MLA Sönmez, E , Recepoğlu, E . "İlk ve Ortaokullardaki Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 421-432 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/42585/511711>
Chicago Sönmez, E , Recepoğlu, E . "İlk ve Ortaokullardaki Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 421-432
RIS TY - JOUR T1 - İlk ve Ortaokullardaki Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Ebru Sönmez , Ergün Recepoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3327 DO - 10.24106/kefdergi.3327 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 421 EP - 432 VL - 27 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3327 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3327 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal İlk ve Ortaokullardaki Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Ebru Sönmez , Ergün Recepoğlu %T İlk ve Ortaokullardaki Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.3327 %U 10.24106/kefdergi.3327
ISNAD Sönmez, Ebru , Recepoğlu, Ergün . "İlk ve Ortaokullardaki Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 1 (January 2019): 421-432. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3327