Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 657 - 667 2019-03-15

İlkokul Öğrencilerinin Basamak Değeri Kavrayışlarının Geliştirilmesi
Developing the Understanding of Place-Value in Primary Students

Yılmaz Mutlu [1] , Mehmet Hayri Sarı [2]

187 188

Bu araştırmada, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin basamak değeri kavrayışlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ön-test son-test kontrol grupsuz yarı-deneysel desene göre tasarlanmıştır. Basamak değeri konusunda zorluk yaşayan öğrenciler araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubunda 8 öğrenci yer almıştır. Veri toplama araçları olarak basamak değeri testi, kaygı ve tutum ölçeği kullanılmıştır. Uygulamada araştırmacılar tarafından geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyalleri kullanılmıştır. Deneysel süreç 2 hafta ve toplam 6 ders saati sürmüştür. Deneysel işlemin ardından çalışma grubuna son-test ve 3 hafta sonra kalıcılık testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ilişkili örneklemler t-testi tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda çalışma grubunun ön-test ve son-test ortalama puanları arasında basamak değeri kavrayışına yönelik anlamlı fark ortaya çıkmıştır. Bilgisayar destekli eğitim materyallerin öğrencilerin basamak değeri kavrayışlarını geliştirdiği görülmüştür. Öğrencilerin duyuşsal özelliklerinden olan kaygı ve tutum değişkenleri de bilgisayar destekli eğitimin anlamlı bir etkisi olmamıştır. Kalıcılık testi puanlarına bakıldığında ise, öğrencilerin son-test puan ortalamaları ile kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

In this research, it is aimed to improve the students' understanding of the place value of the third-grade students. The research was designed according to pre-test post-test semi-experimental design without control group. The working group consist of students who have difficulty with place value. Eight students were included in the working group. As data collection tools, place value test, anxiety and attitude scale were used. The computer-aided instruction materials which developed by the researchers were used in practice. Experimental process took two weeks and a total of 6 hours. Following the experimental procedure, post-test was applied to the workgroup and retention test was applied after 3 weeks. In the analyzing data, paired samples t-test were used. As a result of the analysis, there was a meaningful difference between average scores the pre-test and post-test of the study group. Computer-aided instruction materials have been seen to improve students' understanding of place value. There was no significant effect of computer-assisted education on the students' math anxiety and attitude. When the retention test scores were examined, there was no significant difference between the post-test averages and the retention test averages of the students.

 • Aktümen, M., & Kaçar, A. (2008). Bilgisayar cebiri sistemlerinin matematiğe yönelik tutuma etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fa-kültesi Dergisi, 35, 13-26.
 • Albayrak, M., Işık, C., & İpek, A. S. (2006). Onluk sayma sisteminin öğretimi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 199-206.
 • Andiç, T. (2012). İlköğretim 8. sınıf matematik dersi permütasyon kombinasyon konusunun bilgisiyar destekli öğretiminin öğrenci erişi düzeylerine ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Arslan, S., Yıldız, C., & Yavuz, İ. (2011). Basamak Değeri Kavramının Öğretim Durumlarının İncelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(1), 490-507.
 • Balkan, İ. (2013). Bilgisayar destekli öğretimin, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersi “tablo ve grafikler” alt öğrenme alanındaki, akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ensti-tüsü, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Baroody, A. J. (1990). How and when should place-value concepts and skills be taught? Journal for Research in Mathematics Educa-tion, 21(4), 281–286.
 • Bayturan, S. (2011). Ortaöğretim matematik eğitiminde bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin başarıları, tutumları ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Bloom, B. S. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (çev. D. A. Özçelik). İstanbul : MEB Yayınları.
 • Brickwedde, J. (2012). Developing base ten understanding: working with tens, the difference between numbers, doubling, tripling, splitting, sharing & scaling up. https://www.uen.org/utahstandardsacademy/math/downloads/level-2/2-1-Developing_Base_Ten_Understanding.pdf> (2018, Şubat 1).
 • Broadbent, A. (2004). Understanding place-value: A case study of the base ten game. Australian Primary Mathematics Classroom, 9(4), 45-46.
 • Boulton-Lewis, G. M. (1993). An analysis of the relation between sequence counting and knowledge of place value in the early years of school. Mathematics Education Research Journal, 5(2), 94–106.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (3. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Castro, M. V. de, Bissaco, M. A. S., Panccioni, B. M., Rodrigues, S. C. M., & Domingues, A. M. (2014). Effect of a virtual environ-ment on the development of mathematical skills in children with dyscalculia. PloS One, 9(7), 1-16. e103354. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0103354
 • Chan, W. W. L., Au, T. K., & Tang, J. (2014). Strategic counting: A novel assessment of place-value understanding. Learning and Instruction, 29, 78–94. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2013.09.001
 • Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences (Düzenlenmiş bs.). London: Academic.
 • Collet, M. (2003). Diagnostic assessment of the understanding of the base-tensystem. In Paper presented at the symposium current issues in assessment of learning disabilities of the congress of the European Federation of Psychologists Associations (EFPA). Vien-na.
 • Cooper, L. L., & Tomayko, M. C. (2011). Understanding place value. Teaching Children Mathematics, 17(9), 558-567.
 • Çankaya, S., ve Karamete, A. (2008). Eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilerin matematik dersine ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 115-127.
 • Demir, S., & Başol, G. (2014). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin (bdmö) akademik başarıya etkisi: Bir metaanaliz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 2026–2035.
 • Devine, A., Soltész, F., Nobes, A., Goswami, U., & Szűcs, D. (2013). Gender differences in developmental dyscalculia depend on diagnostic criteria. Learning and Instruction, 27, 31–39. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2013.02.004
 • Dinç Artut, P., & Tarım, K. (2006). İlköğretim öğrencilerinin basamak değer kavramını anlama düzeyleri. Eğitimde Kuram ve Uygula-ma, 2(1), 26–36.
 • Fuson, K. C. (1990). Issues in place-value and multidigit addition and subtraction learning and teaching. Journal for Research in Mat-hematics Education, 21(4), 273–280.
 • Fuson, K. C., & Briars, D. J. (1990). Using a base-ten blocks learning/teaching approach for first-and second-grade place-value and multidigit addition and subtraction. Journal for Research in Mathematics Education, 180–206.
 • Fuson, K. C., Wearne, D., Hiebert, J., Murray, H. G., Human, P. G., Olivier, A. I., vd. (1997). Children’s conceptual structures for multidigit numbers and methods of multidigit addition and subtraction. Journal of Research in Mathematics Education, 28,130-162.
 • Helvacı, B.T. (2010). Bilgisayar destekli öğretimin, ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin matematik dersi “çokgenler” konusundaki akade-mik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Hiebert, J., & Wearne, D. (1992). Links between teaching and learning place value with understanding in first grade. Journal for Rese-arch in Mathematics Education, 23 (2), 98–122.
 • Ho, C. S.-H., & Cheng, F. S.-F. (1997). Training in place-value concepts improves children’s addition skills. Contemporary Educatio-nal Psychology, 22(4), 495–506.
 • İçel, R. (2011). Bilgisayar destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: GEOGEBRA örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Kamii, C. (1986). Place value: An explanation of its difficulty and educational implications for the primary grades. Journal of Research in Childhood Education, 1(2), 75–86. https://doi.org/10.1080/02568548609594909
 • Kamii, C., & Joseph, L. (1988). Teaching place value and double-column addition. Arithmetic Teacher, 35(6), 48–52.
 • Kapucu, T. (2016). The effect of computer assisted instruction on eight grade students’ permutation-combination-probability achieve-ment and attitudes towards computer assisted instruction. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. bs.). Ankara: Nobel.
 • Kari, A. R., & Anderson, C. B. (2003). Opportunities to develop place value through student dialogue. Teaching Children Mathematics, 10(2), 78–83.
 • Kulik, J. A., Kulik, C.-L. C., & Bangert-Drowns, R. L. (1985). Effectiveness of computer-based education in elementary schools. Com-puters in Human Behavior, 1(1), 59–74.
 • Kula, A., & Erdem, M. (2005). Öğretimsel bilgisayar oyunlarının temel aritmetik işlem becerilerinin gelişmesine etkisi. Hacettepe Üni-versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 127-136.
 • Kutluca, T. (2009). İkinci dereceden fonksiyonlar konusu için tasarlanan bilgisayar destekli öğrenme ortamının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Laski, E. V., Vasilyeva, M., & Schiffman, J. (2016). Longitudinal comparison of place-value and arithmetic knowledge in Montessori and non-Montessori students. Journal of Montessori Research, 2(1), 1–15.
 • Li, Q., & Ma, X. (2010). A Meta-analysis of the effects of computer technology on school students’ mathematics learning. Educational Psychology Review, 22(3), 215–243. https://doi.org/10.1007/s10648-010-9125-8
 • Loehr, A. M., & Rittle-Johnson, B. (2016). Putting the “th” in tenths: Providing place-value labels helps reveal the structure of our base-10 numeral system. Journal of Cognition and Development, 18(2), 226–245. https://doi.org/10.1080/15248372.2016.1243118
 • McGuire, P., & Kinzie, M. B. (2013). Analysis of place value instruction and development in pre-kindergarten mathematics. Early Childhood Education Journal, 41(5), 355–364. https://doi.org/10.1007/s10643-013-0580-y
 • Miura, I. T., Okamoto, Y., Kim, C. C., Steere, M., & Fayol, M. (1993). First graders’ cognitive representation of number and unders-tanding of place value: Cross-national comparisons: France, Japan, Korea, Sweden, and the United States. Journal of Educational Psychology, 85(1), 24–30. https://doi.org/10.1037/0022-0663.85.1.24
 • Moeller, K., Pixner, S., Zuber, J., Kaufmann, L., & Nuerk, H.-C. (2011). Early place-value understanding as a precursor for later arith-metic performance—a longitudinal study on numerical development. Research in Developmental Disabilities, 32(5), 1837–1851. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2011.03.012
 • Moore, B. S. (1992). A comparison of two approaches to place-value instruction in first-grade classrooms. (Master’s Thesis), San Jose State University, California. http://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/406
 • Mutlu, Y., & Söylemez, İ. (2017). Ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri için matematik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Paper presented at the 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya.
 • Nataraj, M. S., & Thomas, M. O. J. (2007). Developing the concept of place value. Mathematics: Essential Research, Essential Practi-ce, 2, 523–532.
 • National Research Council (NRC). (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. Washington, D.C.: National Academy Press.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and standards for school mathematics (Vol. 1): National Council of Teachers of Mathematics, Inc.
 • Ocak, G., ve Dönmez, S. (2010). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin matematik etkinliklerine yönelik tutum ölçeği geliştirme. Ku-ramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2), 69-82.
 • Pokay, P. A., & Tayeh, C. (1997). Integrating technology in a geometry classroom. Computers in the Schools, 13(1-2), 117–123. https://doi.org/10.1300/J025v13n01_13
 • Selçik, N., & Bilgici, G. (2011). GeoGebra yazılımının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 913-924.
 • Schmidt, M. E. (1995). Mathematics intervention: Second grade place value concepts. Education, 116(2), 229.
 • Sinclair, A., Garin, A., & Tièche-Christinat, C. (1992). Constructing and understanding of place value in numerical notation. European Journal of Psychology of Education, 7(3), 191–207.
 • Sönmez, V., & Alacapınar, F. (2013). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. (1. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sun, Y., & Pyzdrowski, L. (2009). Using technology as a tool to reduce mathematics anxiety. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 5(2), 38–44.
 • Şataf, H.A. (2010). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin “dönüşüm geometrisi” ve “üçgenler” alt öğrenme alanındaki başarısı ve tutuma etkisi (Isparta örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Tan, Ş. (2016). SPSS ve excel uygulamalı temel istatistik-1. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tarım, K., & Artut, P. D. (2013). Preservice teachers’ levels of understanding of place value and numeration systems. İlköğretim Onli-ne, 12(3), 759‐769.
 • Tarım, K., & Siyer, A. (2017). Secondary school mathematics teachers’ pedagogical views on the concept and teaching of place value. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 41–60. https://doi.org/10.17984/adyuebd.325364
 • Thompson, I. (2000). Teaching place value in the UK: Time for a reappraisal? Educational Review, 52(3), 291-298. doi: 10.1080/713664046.
 • Tor, H., & Erden, O. (2004). İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 120-130.
 • Tosun, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin basamak değer kavramına ilişkin becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Turgut, S., & Temur, Ö. D. (2017). The effect of game-assisted mathematics education on academic achievement in Turkey: A meta-analysis study. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(2), 195–206.
 • Uy, F. L. (2003). The Chinese numeration system and place value. Teaching Children Mathematics, 9(5), 243-247.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Williams, J. M.B. (2007). Elementary and middle school mathematics. Teaching development: Boston: Pearson.
 • Valeras, M., & Becker, J. (1997). Children's developing understanding of place value: Semiotic aspects. Cognition and Instruction, 15(2), 265-286.
 • Yang, M. T.-L., & Cobb, P. (1995). A cross-cultural investigation into the development of place-value concepts of children in Taiwan and The United States. Educational Studies in Mathematics, 28(1), 1–33.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Yılmaz Mutlu
Institution: Muş Alpaslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü, Muş
Country: Turkey


Author: Mehmet Hayri Sarı
Institution: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi459779, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {657 - 667}, doi = {10.24106/kefdergi.2645}, title = {İlkokul Öğrencilerinin Basamak Değeri Kavrayışlarının Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Mutlu, Yılmaz and Sarı, Mehmet Hayri} }
APA Mutlu, Y , Sarı, M . (2019). İlkokul Öğrencilerinin Basamak Değeri Kavrayışlarının Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 657-667. DOI: 10.24106/kefdergi.2645
MLA Mutlu, Y , Sarı, M . "İlkokul Öğrencilerinin Basamak Değeri Kavrayışlarının Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 657-667 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/459779>
Chicago Mutlu, Y , Sarı, M . "İlkokul Öğrencilerinin Basamak Değeri Kavrayışlarının Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 657-667
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Öğrencilerinin Basamak Değeri Kavrayışlarının Geliştirilmesi AU - Yılmaz Mutlu , Mehmet Hayri Sarı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2645 DO - 10.24106/kefdergi.2645 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 657 EP - 667 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2645 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2645 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal İlkokul Öğrencilerinin Basamak Değeri Kavrayışlarının Geliştirilmesi %A Yılmaz Mutlu , Mehmet Hayri Sarı %T İlkokul Öğrencilerinin Basamak Değeri Kavrayışlarının Geliştirilmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2645 %U 10.24106/kefdergi.2645
ISNAD Mutlu, Yılmaz , Sarı, Mehmet Hayri . "İlkokul Öğrencilerinin Basamak Değeri Kavrayışlarının Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 657-667. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2645
AMA Mutlu Y , Sarı M . İlkokul Öğrencilerinin Basamak Değeri Kavrayışlarının Geliştirilmesi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 657-667.
Vancouver Mutlu Y , Sarı M . İlkokul Öğrencilerinin Basamak Değeri Kavrayışlarının Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 667-657.