Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 485 - 495 2019-03-15

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hazırlamaya Uygulamaya ve İzlemeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Opinions of the Teachers working in the Education of the Gifted Students for Preparing, Implementing and Monitoring the Individualized Education Programs

Serife Senay Ilik [1]

98 167

Bu çalışmanın amacı üstün yetenekli öğrencilerin eğitimindegörev yapan öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışma da nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Konya il merkezinde faaliyette olan Bilim Sanat Merkezleribünyesinde görev yapan toplam 22 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amacıyla 7 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel olarak analiz edilerek yüzde, frekans ve kesit alma ile sunulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarıkullanmadıkları sonucu elde edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin büyük çoğunluğu Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarıhazırlamanın gerekli olduğunu belirtmişlerdir. BEP hazırlama uygulama ve değerlendirme için eğitim gereksinimlerinin olduğunu belirtmiştir. 

This study aims to determine opinions of teachers working at the science and art centers regarding individualized education programs. The study was conducted through case study research approach one of the qualitative research methods. 22 teachers working at the Science and Art Center in the city center of Konya participated in the study. Data were collected through a semi-structured interview form which consists of seven open-ended questions. Data were analyzed with descriptive analysis and presented through percentages, frequencies and sectioning. The results of the study revealed that teachers do not use individualized education programs. However, the vast majority of teachers believe it is necessary to develop an Individualized Education Program. Moreover, teachers stated that they need in-service education to develop, implement and evaluate individualized education programs. 

 • Akar, İ. ve Şengil Akar, Ş. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Üstün Yetenek Kavramı Hakkındaki Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 423-436.
 • Altun, T. ve Vural, S. (2012). Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) Görev Yapan Öğretmen ve Yöneticilerin Mesleki Gelişim ve Okul Gelişimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 11(42), 152-177.
 • Ataman, A. B. (2008). “Üstün Yetenekli Çocuklarda Aile Ortamının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: İstanbul BİLSEM örneği”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Atik, S. Y. (2007). “İlköğretimdeki Üstün Yetenekli Öğrencilere Uygulanan Öğretim Yöntemlerinin Değerlendirilmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aygün, B. (2010). “Üstün Yetenekli İlköğretim 2. Kademe Öğrencileri için Matematik Programına Yönelik İhtiyaç Analizi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bain, S. K.(2011). Bullying and Victimization Rates Among Gifted and High-Achieving Students Journal for The Education of The Gifted. Vol. 34, No. 4, 2011, pp. 624–643. Copyright
 • Bakioğlu, A. ve Levent, F. (2013). Suggestions for Gifted Education in Turkey. Üstün Yetenekli Eğitimi Araştırmaları Dergisi (Journal of Gifted Education Research), 1(1), 31-44.
 • Bedur S., Bilgiç N. & Taşlıdere E. (2015) . Özel (Üstün) Yetenekli Öğrencilere Sunulan Destek Eğitim Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 12-1, Sayı: 23, 159-175.
 • Boran, A. İ. ve Aslaner, R. (2008). Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:9-15, 15-32
 • Chan, D. W. (2001). Characteristics and Competencies of Teachers of Gifted Learners: The Hong Kong Teacher Perspective Teachers of Gifted Children China Hong Kong, Roeper Review, 23, 4, 197-202.
 • Çamdeviren, Ş. (2014). “Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) Devam Eden Üstün Yetenekli Çocukların Anne Babalarının Karşılaştıkları Güçlükler”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Çelikdelen, H. (2010). “Bilim Sanat Merkezlerinde Bilim Birimlerinden Destek Alan Üstün Yetenekli Öğrencilerin Kendi Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinde Karşılaştıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çetin, A., Özyürek, A.(2015) Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Bir Erken Müdahale Modeli: Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 1(2)
 • Dağlıoğlu, H. ve Suveren, S. (2013). Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Öğretmen Ve Aile Görüşleri İle Çocukların Performanslarının Tutarlılığının İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • Educational Sciences: Theory & Practice, 13(1), 431-453.
 • Dağlıoğlu, H. E. (2010). Üstün Yetenekli Çocuklar (Ed.: İ.H.Diken), Erken Çocukluk Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Darga, H. (2010). “Brigance K& 1 Screen 2 ile İlköğretim 1. Sınıfta Saptanan Üstün Yetenekli Çocuklara ve Sınıf Arkadaşlarına Uygulanan Zenginleştirme Programının Çoklu Zekâ Alanlarındakı Performans Düzeylerini Arttırmaya Etkisi”. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gottfredson, L. S. (2004). Realities in Desegregating Gifted Education. In the Eyes of the Beholder: Critical İssues for Diversity in Gifted Education, 139-155.
 • Johns, B., Crowley, P., Guetzloe, E. (2002). Planning the IEP for Students with Emotional and Behavioral Disorders. Focus On Exceptional Children, 34(9), 1-12.
 • Kontaş, H., Yağcı, E. (2016). BİLSEM Öğretmenlerinin Program Geliştirme İhtiyaçlarına İlişkin Geliştirilen Programın Etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 902-923.
 • Karaduman, G. B. (2011). Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Yaklaşımlar: Uluslararası Karşılaştırma. 2. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (s. 326-336). Antalya: Siyasal Kitabevi.
 • Lee- Tarver, A. (2006). Are Individualized Education Plans a Good Thing? Asurvey of teachers perceptions of the utilitiy of IEPs in regular education settings. Journal of Instrucnational Psychology, 33(4), 263-272
 • MEB (1997). Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara: 2000.
 • Menlove, R. R., Hudson, P. J., & Suter, D. (2001). A field of IEP Dreams : Increasing General Education Teacher Participation in The IEP Development Process. Teaching Exceptional Children, 33(5), 28-33.
 • Nizamaoğlu, (2006). “Sınıf Öğretmelerin Kaynaştırma Ortamlarındaki Yeterlilikleri”. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 21.07.2012 tarih ve 28360 sayılı Resmi Gazete .
 • Öztürk, C.C. (2009). “Eğitim Uygulama Okuluna Devam Eden Zihinsel Engelli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hakkında Görüşlerinin Belirlenmesi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Ravenna, G. (2008). Factors Influencing Gifted Students' Preferences for Models of Teaching. Southern California: University of Southern California.
 • Reis, S. M., & Renzulli, J. S. (2010). Is There Still A Need for Gifted Education? An Examination of Current Research. Learning and Individual Differences, 20(4), 308–317.
 • Renzulli, J.(1985). Are Teacher of Gifted Specialist? A Land Mark Desicion on Employment Practices in Special Education for Gifted. Gifted Child Quarterly, 29, 24-29.
 • Renzulli, J.S., & Reis, S, M. (1985). The Schoolwide Enrichment Model:A Comprehensive Plan for Educational Excellence. Mansfield Center, CT: Creativ Learning Press.
 • Saranlı, A. G. (2011). “Üstün Yetenekli Çocukların Ailelerine Yönelik Geliştirilen Aile Rehberliği Programlarının Etkililiğinin İncelenmesi”. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sarı, H. (2013) Suggestions for the Science and Art Centers which Institution for Educating Gifted Children at Turkey Letter to Editor, Journal of Gifted Education Research, 1(2), Special Issue,146-149
 • Samples, S. L. (2010). A Case Study of Minority and Low-Ses Gifted Students’ Perceptions of The Effects of A Gifted Resource Specialist. Kansas: School of Education and the Graduate Faculty of the University of Kansas.
 • Sezginsoy, B. (2007). “Bilim ve Sanat Merkezi Uygulamasının Değerlendirilmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Sıdar, R. (2011). “Bilim Sanat Merkezinde Okuyan Öğrencilerin Yaratıcılıklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Smith, B. R. (2011). Gifted Students’ Perceptions of High School Transition. Richmond, Virginia: Virginia Commonwealth University.
 • Şenol, C. (2011). “Üstün Yetenekliler Eğitim Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (BİLSEM örneği)”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Toraman, S. Ö. (2009). “Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden ve Etmeyen İlköğretim 12 Yaş Çocuklarının Saldırganlık, Atılganlık, Çekingenlik ve Mizah Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tortop H. S., Dinçer, S.(2016) Views of Classroom Teachers who Take Part in Resource Rooms for Gifted/Talented Students about the Resource Room Application, Journal of Gifted Education Research, 4(2), 11-28
 • Ülger, B. B. (2011). “Bilim Sanat Merkezlerinde Uygulanan Fen Eğitimi Programlarının İdareci, Öğretmen Ve Öğrenci Bakış Açısından İncelenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Yıldız, H. (2010). Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Bir Model Olan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEMLER) Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7092-379X
Author: Serife Senay Ilik

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi537927, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {485 - 495}, doi = {10.24106/kefdergi.2569}, title = {Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hazırlamaya Uygulamaya ve İzlemeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Ilik, Serife Senay} }
APA Ilik, S . (2019). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hazırlamaya Uygulamaya ve İzlemeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 485-495. DOI: 10.24106/kefdergi.2569
MLA Ilik, S . "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hazırlamaya Uygulamaya ve İzlemeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 485-495 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/537927>
Chicago Ilik, S . "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hazırlamaya Uygulamaya ve İzlemeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 485-495
RIS TY - JOUR T1 - Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hazırlamaya Uygulamaya ve İzlemeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Serife Senay Ilik Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2569 DO - 10.24106/kefdergi.2569 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 485 EP - 495 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2569 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2569 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hazırlamaya Uygulamaya ve İzlemeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Serife Senay Ilik %T Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hazırlamaya Uygulamaya ve İzlemeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2569 %U 10.24106/kefdergi.2569
ISNAD Ilik, Serife Senay . "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hazırlamaya Uygulamaya ve İzlemeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 485-495. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2569
AMA Ilik S . Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hazırlamaya Uygulamaya ve İzlemeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 485-495.
Vancouver Ilik S . Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hazırlamaya Uygulamaya ve İzlemeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 495-485.