Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 509 - 521 2019-03-15

Modüler Öğretim Programına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları
Metaphoric Perceptions of Vocational Course Teachers on Modular Teaching Program

Burcu Duman [1] , Bengü Sargın [2]

71 135

Araştırmanın amacı, modüler öğretim programına ilişkin meslek dersi öğretmenlerinin metaforik algılarını belirlemektir. Araştırma, nitel yaklaşım temelinde durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 90 meslek dersi öğretmenidir. Veriler, anket formuyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Sonuçta, modüler öğretim programına ilişkin toplam 75 metafor geliştirmiştir. En fazla tekrarlanan  “kılavuz” metaforu olmuştur. Kılavuz metaforunu puzzle, fener, hayat, rehber, direksiyon, araç ve pusula metaforları izlemiştir. Metaforlar, benzetme yönlerine göre kategorilere ayrılmıştır. En fazla metafor, modüler yapı kategorisinde toplanmıştır. Metaforların büyük çoğunluğu modüler öğretim programına ilişkin olumlu ifadeler içermektedir. Meslek dersi öğretmenlerinin modüler öğretim programına ilişkin bilgi, tecrübe ve olumlu bir algıya sahip oldukları söylenebilir.

The purpose of the current study is to find out the metaphoric perceptions of teachers of vocational education on modular teaching program. The study was designed according to the case study on the basis of qualitative approach.  The study group was 90 vocational course teachers. The data collection tool used in the study was a questionnaire form prepared by the researchers. At the end of the study, a total number of 75 metaphors were developed regarding the modular teaching program. The most often used metaphor was “guide” and was followed by puzzle, lantern, life, guidebook, wheel, car and compass. The most metaphor was collected in the “modular structure” category. The vast majority of metaphors have positive expressions about the modular curriculum. It can be said that the vocational course teachers have knowledge, experience and a positive perception about the modular teaching program.

 • Adıgüzel, O. C. ve Berk, Ş. (2009). Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeni Arayışlar: Yeterliğe Dayalı Modüler Sistemin Değerlendi-rilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 220-236.
 • Aktaş, M. ve Erdoğan, M. (2012). Metal Teknolojisi Alanı Modüler Öğretim Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), 91-118.
 • Alkan, C. (1989). Modüler Programlama ve Türkiye’de Uygulaması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), 13-22.
 • Artun, H. ve Özsevgeç, T. (2015). Çevre Eğitimi Modüler Öğretim Programının Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi. Haşan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-1(23), 9-22.
 • Aydın, S. (1991). Modüler Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Etkin Kullanımı, Eğitimde Nitelik Geliştirme Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu Bildiri Metinleri. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları, 117-119.
 • Aydın, H. (2009). Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine göre MEGEP (Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi)’in Uygulanmasında Yaşa-nan Sorunların İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Babaç, H. (2008). Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Bilişim Teknolojileri Alanı Modüler Öğretim Sisteminin Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Cengizhan, S. (2008). Modüler Öğretim Tasarımının Farklı Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Öğrenme Kalıcılığına Etkisinin Belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4 (1), 98-116.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design (2.nd Ed.).California: Sage Publications, Inc.
 • Debreli, Ö. (2009). Modüler sistemde meslek liselerinde görev yapan meslek öğretmenlerinin alan ve uyum süreçlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Dursun, B. (2008). Yönetici ve Öğretmen Görüşleri ile Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesinin (MEGEP) Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ekinci (2015). Eğitimin Ekonomik Temelleri.(Ed. Ö. Demirel ve Z. Kaya) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ekşioğlu, S. (2013). Mesleki ve teknik liselerde uygulanan modüler öğretim programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ekşioğlu, S. ve Taşpınar, M. (2014). Mesleki ve Teknik Liselerde Uygulanan Modüler Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Inter-national Journal of Human Sciences, 11(2), 1203-1223.
 • Fer, S. (2000). Modüler Program Yaklaşımı ve Bir Öneri. Milli Eğitim Dergisi, 147.
 • Gedikoğlu, E. ve Semerci, Ç. (2016). Yansıtıcı Düşünme Etkinlikleri Destekli Modüler Öğretimin 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (2), 151-162.
 • Goldschmid, B. & Goldschmid, M. L. (1973). Modular Instruction in Higher Education: A Review. Higher Education, 2(1), 15-32.
 • Gömleksiz, M. N. ve Erten, P. (2010a). Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Uygulanan Modüler Öğretim Programının Etkililiğinin De-ğerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği). e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1037-1055.
 • Gömleksiz, M. N. ve Erten, P. (2010b). Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Modüler Öğretim Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 2104-2122.
 • Gömleksiz, M. N. ve Erten, P. (2010c). Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Modüler Öğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlükler: Nitel Bir Çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 174-198.
 • Grasha, A. F. (2002). Teaching with Style, A Practical Guide to Enhancing Learning by Understanding Teaching and Learning Style, U.S.A.
 • Günceoğlu, B. (2003). Kız Teknik Öğretim Okulları Meslek Dersleri Programlarının Modüler Öğretim Yaklaşımına Uygunluğunun Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Tespiti: (Metge Projesi El Sanatları Teknolojisi Alanı Meslek Dersleri Program Örne-ği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Güneşli, S. (2013). Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Modüler Öğretim Programının Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi (An-kara İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Gürlek, Y. (2010). Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanında Modüler Öğretim Sistemi-nin Analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hızal, A. (1983). Uzaktan Öğretim Süreçleri ve Yazılı Gereçler, Eğitim Teknolojisi Açısından Yaklaşım. Ankara: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No:122. International Labour Organization (ILO) (1987). Mesleki Eğitim: Seçilmiş Açıklamalı Terimler. Ankara.
 • İşoğlu, V. İ. (2010). MEGEP Bilişim Teknolojileri Alanı Modüllerinin Öğretmen Görüşleri İle Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kamiloğlu, İ. (2004). Kız Meslek Liseleri El Sanatları Bölümünde Uygulanan Modüler Öğretim Yaklaşımı İle Geleneksel Öğretim Yaklaşımının Karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karaca, N. ve Çakır, S. (2014). Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Muhasebe-Finansman Alanı Modüllerinin Etkinliğinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Balikesir University Journal of Social Sciences Institute, 17 (31), 213-231.
 • Karadeniz, O. (2008). Endüstri Meslek Liseleri Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanında Uygulanmakta Olan Modüler Öğretim Yön-temi İle Geleneksel Öğretim Yönteminin Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Kaykı, İ. E. (2008). Modüler Öğretim Yöntemi ve Uygulamalı Dersler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Kazu, İ. Y. ve Demirli, C. (2003). Teknik Öğretmenlerin Mesleki ve Teknik Öğretim Programları Hakkındaki Görüşleri (Elazığ İli Örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 4, 75-82.
 • Külahçı, Ş. G. ve Taşpınar, M. (1993). Modüler Öğretim Yaklaşımı ve Fırat Üniversitesi’nde Yapılan Çalışmalar. Eğitim ve Bilim, 17(90), 24-34.
 • MEB (2014). Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014‐2018. http://turkmetes.meb.gov.tr/dosya/MTE_Stareji_Belgesi_2014_2018.pdf> (2017, Aralık 29).
 • MEB (2016). Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. <https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/01062228_meb_ortaogretim_kurumlari_yonetmeligi_28_10_201629871.pdf> (2017, Aralık 5).
 • MEGEP (2006). Öğretim Programları ve Modüler Öğretim Uygulama Kılavuzu. <http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretmenKilavuzu.> (2017, Şubat 11)
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (Çev. Ed. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded SourceBook. (2nd Ed). California: SAGE Publica-tions.
 • Nazlı, M. H. (2010). Gazetecilik Alanı Modüler Öğretim Programına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Özkan, H. H. (2005a). İşbirliğine Dayalı Öğrenme ile Modüler Öğretim Yönteminin Birlikte Uygulanmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Özkan, H. H. (2005b). Öğrenme Öğretme Modelleri Açısından Modüler Öğretim. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der-gisi, 6(2), 117-128.
 • Seçilmiş, C. ve Ünlüönen, K. (2010). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 247-265.
 • Semerci, Ç. (1995). Eğitimde Modüler Program Yaklaşımı. Eğitim ve Bilim, 19(98), 47- 55.
 • Semerci, Ç. (2007). Program Geliştirme Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31 (2), 125-140.
 • Sert, Ö. (2007). Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Modüler Öğretim Sisteminin Bilişim Teknolojileri Alanında Uygulanma-sı ve Öğretmen, Öğrenci Açısından Değerlendirilmesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Sönmez, V. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, M. (2008). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Örgün Öğretimin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılma Zorunluluğu. Eğitim ve Bilim, 33(147), 71-84.
 • Stake, R. E. (2006). Multiple Case Study Analysis. New York: The Guilford Press.
 • Tanrısever, S. (2008). Erkek Giysi Üretimi Dersi Modülünün Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Taşpınar, M. (1998). Modüler Öğretim Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Eğitim ve Bilim, 22, 45-52.
 • TDK(2017).Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük. <http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a50f3157d2ae6.24199911> (2017, Aralık 29).
 • Türkyılmaz, T. A. (2008). Mesleki Eğitimin İyileştirme Sürecinde Uygulanan Modüler sistemde Öğretmen Eğitiminin Önemi. Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Utku, B. (2010). Radyo TV Alanı Modüler Öğretim Programına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Uysal, S. (2009). Mesleki Eğitim Veren Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Liselerinde Uygulanmakta Olan MEGEP Projesinin Etkililiği Hakkındaki Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (İstanbul İli Örneği).Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Yaşar, N. (2007). Ortaöğretimde Modüler Eğitimin Matbaa Eğitimi Açısından İncelenmesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7414-8866
Author: Burcu Duman

Orcid: 0000-0002-8736-2375
Author: Bengü Sargın

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi537980, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {509 - 521}, doi = {10.24106/kefdergi.2573}, title = {Modüler Öğretim Programına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları}, key = {cite}, author = {Duman, Burcu and Sargın, Bengü} }
APA Duman, B , Sargın, B . (2019). Modüler Öğretim Programına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 509-521. DOI: 10.24106/kefdergi.2573
MLA Duman, B , Sargın, B . "Modüler Öğretim Programına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 509-521 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/537980>
Chicago Duman, B , Sargın, B . "Modüler Öğretim Programına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 509-521
RIS TY - JOUR T1 - Modüler Öğretim Programına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları AU - Burcu Duman , Bengü Sargın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2573 DO - 10.24106/kefdergi.2573 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 509 EP - 521 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2573 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2573 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Modüler Öğretim Programına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları %A Burcu Duman , Bengü Sargın %T Modüler Öğretim Programına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2573 %U 10.24106/kefdergi.2573
ISNAD Duman, Burcu , Sargın, Bengü . "Modüler Öğretim Programına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 509-521. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2573
AMA Duman B , Sargın B . Modüler Öğretim Programına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 509-521.
Vancouver Duman B , Sargın B . Modüler Öğretim Programına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 521-509.