Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 537 - 554 2019-03-15

Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Bu Becerilerin Gelişimini Destekleyen Faktörler
Reflective Thinking Skills of Pre-Service Teachers And Factors That Enhance The Reflective Thinking

Gülnur Özbek [1] , Erdoğan Köse [2]

87 170

Araştırmanın amacı sınıf öğretmenliği lisans programının 7. döneminde okutulan öğretmenlik uygulaması-I dersini almakta olan öğretmen adaylarının öğretim sürecinde yansıtıcı düşünme becerilerini nasıl kullandıklarını, ne gibi durumlar üzerine yansıtma yaptıklarını ortaya koymak ve bu süreçte yansıtıcı düşünme becerilerinin gelişimini destekleyen faktörleri belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırmasına göre desenlenmiştir. Çalışma grubunu oluşturan altı öğretmen adayının 10 haftalık öğretmenlik uygulaması süreci incelenmiştir. Haftalık yansıtıcı günlükler, görüşmeler, uygulama derslerinin video kayıtları, uygulama ortası ve sonu algı anketleri ve akran önerileri bu çalışmanın veri toplama kaynaklarıdır. Verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama durumları olarak 4 kategori altında 10 farklı temaya yönelik yansıtma kararları aldıkları ve en çok eğitim durumları üzerine yansıtma yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yansıtıcı düşünme becerilerinin gelişimini destekleyen 10 faktörün; öğretim uygulamalarının video kaydı, yansıtıcı günlükler, akran işbirliği, öğretim deneyimi, uygulama öğretmeniyle işbirliği, ders planı hazırlama, öğretim uygulaması sonrası yapılan görüşmeler, öğretim uygulamalarında uzun süreli iletişim, güven verici ve destekleyici düşünme ortamı, pedagojik alan bilgisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

The aim of this study is to analyze the reflective thinking skills of pre-service teachers and to identify factors that enhance the reflective thinking skills during the practicum settings of pre-service teachers at department of classroom teaching. Study was conducted in the form of action research in qualitative research paradigm. Ten week practicum proces of 6 pre-service teachers were constructed. Data collection consisted of weekly guided diary entries, interviews, camera-recorded practicum settings, mid and end of course perception questionnaires and peer feedbacks. The study showed that 10 reflective themes were documented under four categories(objectives, content, teaching-learning process and evaluation) and pre-service teachers focused primarily on the instructional processes. Content and descriptive analysis method was employed. The study revealed that following 10 factors was important in development of pre-service teachers’ reflective thinking skills; video-recorded practicum settings, reflective journals, peer cooperation, teaching experience, cooperation with school advisor, preparing lesson plans, ınterviews made after practicum settings, long-term communication in practicum settings, free thinking environment and supports, pedagogical knowledge.

 • Adler, S. (1991). The reflective practitioner and curriculum of teacher education. Journal of Education for Teacher, 17(2), 139-151.
 • Akbari, R.(2007). Reflections on reflection: A critical appraisal of reflective practices in L2 teacher education. System, 35(2), 192-207.
 • Bağcıoğlu, G. (1999). Öğretmen adaylarında yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinlikler.8. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bartlett, S. ve Burton, D. (2006). Practitioner research or descriptions of classroom practice? A discussion of teachers investigating their classrooms. Educational Action Research, 14(3), 395-405.
 • Bigge, M. L. ve Shermis, S. S. (1999). Learning theories for teachers. New York: Longman Inc.
 • Brockbank A. ve McGill I. (2000). Facilitating reflective learning in Higher Education, Buc-kingham: SRHE/Open University Press
 • Brookfield, S. (1995) Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Burton, J. (2009). Reflective writing: Getting to the heart of teaching and learning. J. Burton, P. Quirke, C. L. Reichmann ve J. K. Peyton (Ed.), Reflective writing: A way to lifelong teacher learning (s. 1-11) içinde. USA: TESL-EJ Publications.
 • Can, R. ve Altuntaş, B. (2016). Yansıtıcı günlük yazma uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1), 53-63.
 • Clarke, A. (1995). Professional development in practicum settings: Reflective practice under scrutiny. Teaching and Teacher Education, 11(3), 243-61.
 • Clarke, A. (2003) The nature and substance of cooperating teacher reflection. Teaching and Teacher Education, 22, 910–921.
 • Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the edu-cative process. New York: D.C. Heath and Company.
 • Dolapçıoğlu, S. D. (2007), Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin değerlendiril-mesi, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Ekiz, D. (2006). Kendini ve başkalarını izleme: Sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı günlükleri. İlköğretim Online, 5(1), 45-57.
 • Erginel, Ş. S. (2006). Developing reflective teachers: A study on perception and improvement of reflection in pre-service teacher education. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Ankara.
 • Eröz-Tuğa, B. (2013). Reflective feedback sessions using video recordings. ELT Journal, 67(2), 175-183.
 • Farrah, M. (2012). Reflective journal writing as an effective technique In the writing process. An-Najah University Journal for Research – Humanities, 26(4), 997-1025.
 • Fatemipour, H. (2013). The efficiency of the tools used for reflective teaching in ESL contexts. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 1398-1403.
 • Fazaklı, Ö. ve Kuru Gönen, S. İ. (2017). Yansıtma üzerine yansıtma: İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten üniversite okutmanlarının yansıtmalı öğretim uygulamaları üzerine algıları. Ha-cettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 708-726.
 • Ferraro, J. M. (2000). Reflective practice and professional development. ERIC Digest ED449120. Erişim tarihi: 2 Mart 2017, http://searcheric.org/digests/ed449120.html
 • Göde, Ü. (1999). Teacher reflection through self-observation. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Graham. L. (2003). Writing journals: An investigation. Reading Literacy and Language, 37(1), 39-42. Gün, B. (2011). Quality self-reflection through reflection training. ELT Journal, 65(2), 126-135.
 • Halim, L., Buang, N.A. ve Meerah, T.S.M. (2010).Guiding student teachers to be reflective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 18, 544-550.
 • Jay, J.K. ve Johnson, K.L. (2002). Capturing complexity: a typology of reflective practice for teacher education. Teaching and Teacher Education, 18, 73-85.
 • Johnson, A. P. (2010). A short guide to action research. Boston: Ally and Bacon.
 • Kember, D., Jones, A., Loke, A. Y., Mckay, J., Sinclair, K., Tse, H., Webb, C., Wong, F. K. Y., Wong, M. ve Yeung, E. (1999). Determining the level of reflective thinking from stu-dents’ written journals using a coding scheme based on the work of Mezirow. International Journal of Lifelong Education, 18(1), 18- 30.
 • Kızılkaya, G., Aşkar, P. (2009). Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(154), 82-92.
 • Koç, C. ve Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik Uygulamasının Yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236.
 • Korumaz, M. ve Karakaş, A. (2014). İngilizce Okutmanlarının Yansıtıcı Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(1), 27-46.
 • Köksal, N. ve Demirel, Ö. (2008). Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına Katkıları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 189-203.
 • Lakshmi, S.B. (2014). Reflective practice through journal writing and peer observation: A case study. Turkish Online Journal of Distance Education, 15(4), 189-204.
 • Landis, J. R. ve Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174.
 • Moon, J. A. (2006). Learning journals: Handbook for reflective practice and professional development. London: Routledge.
 • Opp-Beckman, L. ve Klinghammer, S. J., (2006). Shaping the way we teach English: Successful practices around the world. Washington: Office of English Language Programs
 • Rodgers, C. (2002). Defining reflection: Another look at John Dewey and reflective thinking. Teachers College Record, 104 (4), 842-866.
 • Schön, D.A. (1987). Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey- Bass.
 • Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.
 • Shoffner, M. (2008). Informal reflection in pre-service teacher education, Reflective Practice, 9(2), 123–134.
 • Stoddard, S. (2002). Reflective thinking within an art methods class for preservice elementary teachers. Hawaii International Conference on Education, Hawaii, Erişim tarihi: 12 Ocak 2017, http://www.hiceducation.org/edu_proceedings/Shari%20S.%20Stoddard2.pdf.
 • Taggart, G. L. ve Wilson, A. P. (2005). Promoting reflective thinking in teachers: 50 action strategies. California: Corwin Press.
 • Ünver, G. (2003). Yansıtıcı düşünme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Walker, S. E. (2006). Journal writing as a teaching technique to promote reflection. Journal of Athletic Training, 42(2), 216-221.
 • Wubbels, T. ve Korthagen, F. (1990) The effects of a pre-service teacher education program for the preparation of reflective teachers, Journal of Education for Teaching, 16, 29-43.
 • YÖK (1999). Aday Öğretmen Kılavuzu. Ankara: YÖK Dünya Bankası Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9395-5022
Author: Gülnur Özbek

Orcid: 0000-0003-0426-0267
Author: Erdoğan Köse

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538018, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {537 - 554}, doi = {10.24106/kefdergi.2577}, title = {Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Bu Becerilerin Gelişimini Destekleyen Faktörler}, key = {cite}, author = {Özbek, Gülnur and Köse, Erdoğan} }
APA Özbek, G , Köse, E . (2019). Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Bu Becerilerin Gelişimini Destekleyen Faktörler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 537-554. DOI: 10.24106/kefdergi.2577
MLA Özbek, G , Köse, E . "Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Bu Becerilerin Gelişimini Destekleyen Faktörler". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 537-554 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/538018>
Chicago Özbek, G , Köse, E . "Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Bu Becerilerin Gelişimini Destekleyen Faktörler". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 537-554
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Bu Becerilerin Gelişimini Destekleyen Faktörler AU - Gülnur Özbek , Erdoğan Köse Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2577 DO - 10.24106/kefdergi.2577 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 537 EP - 554 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2577 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2577 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Bu Becerilerin Gelişimini Destekleyen Faktörler %A Gülnur Özbek , Erdoğan Köse %T Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Bu Becerilerin Gelişimini Destekleyen Faktörler %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2577 %U 10.24106/kefdergi.2577
ISNAD Özbek, Gülnur , Köse, Erdoğan . "Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Bu Becerilerin Gelişimini Destekleyen Faktörler". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 537-554. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2577
AMA Özbek G , Köse E . Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Bu Becerilerin Gelişimini Destekleyen Faktörler. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 537-554.
Vancouver Özbek G , Köse E . Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Bu Becerilerin Gelişimini Destekleyen Faktörler. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 554-537.