Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 683 - 700 2019-03-15

Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Düşünme Stilleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examining the Relationship Between the Thinking Styles and Some Demographical Variables of the Students Receiving Professional Music Education

Şevki Özer Akçay [1]

50 109

Düşünme stilleri öğrenmeye etki eden unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. Buradan hareketle mesleki müzik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin düşünme stillerinin belirlenmesi ve bu stillerle çeşitli demografik değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışma; Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans düzeyinde mesleki müzik eğitimi almakta olan 94 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Sternberg ve Wagner (1991) tarafından geliştirilen ve Fer (2005) tarafından Türkçe’ye çevrilerek geçerliği ve güvenirliği yapılmış olan “Düşünme Stilleri Envanteri”nin yanında araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılarak elde edilmiştir. Düşünme stilleri envanteri ve kişisel bilgi formu ile elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey HSD testi ve betimleyici istatistiki teknikler kullanılarak analiz edilmiştir.

Elde edilen bulgulara bakıldığında çalışma grubunun genel olarak Yasamacı, Yürütmeci, Yargılayıcı, Hiyerarşik, Dışsal ve Liberal düşünme stillerine daha yüksek düzeyde sahip oldukları görülmüştür. Düşünme stilleri envanterinden elde edilen alt ölçek ortalamalarının, cinsiyete göre bazı farklılıklar göstermekle birlikte genelde orta düzeyin üzerinde olduğu; kadınlarda en yüksek ortalamanın Monarşik düşünme stili alt boyutunda görülürken erkeklerde ise en yüksek ortalamanın Yasamacı düşünme stili alt boyutunda olduğu görülmektedir. Düşünme stillerinin sınıf düzeyine göre durumuna bakıldığında 2. sınıf öğrencilerinin Yasamacı düşünme stiline, 4. sınıf öğrencilerinin ise Yasamacı, Bütünsel ve Ayrıntısal düşünme stillerine daha yüksek düzeyde sahip oldukları görülmüştür. Güzel Sanatlar Liseleri dışında kalan diğer liselerden mezun olan öğrencilerin Yasamacı, Yürütmeci, Yargılayıcı, Hiyerarşik ve Liberal düşünme stilleri puan ortalamalarının Güzel Sanatlar Liselerinden mezun olan öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) düzeyi ve bireysel çalgı değişkenlerine göre düşünme stillerinde anlamlı farklılıklar olmadığı belirlenmiştir.

Thinking styles are considered as one of the elements that affect learning. In this context, this study was conducted with 94 students who studied at Atatürk University, Faculty of Fine Arts, at Undergraduate Level to determine the thinking styles of the university students who receive professional music education; and to investigate the relation between these styles and various demographical variables. The data of the study were collected by using the “Thinking Styles Inventory”. The inventory was developed by Sternberg and Wagner (1991) and was translated into Turkish by Fer (2005). Its reliability and validity studies were conducted. The Personal Information Form, which was developed by the author of the study, was also used to collect the data in the present study. The data that were collected by using the Thinking Styles Inventory and the Personal Information Form were analyzed by using the One-Way Variance Analysis (ANOVA), Tukey HSD test, and descriptive-statistical techniques.

When the findings were analyzed it was observed that the Study Group generally had the Legislator, Executive, Judgmental, Hierarchical, External and Innovative Thinking Styles at higher levels. It was determined that the averages of the sub-scales of the Thinking Styles Inventory varied according to gender; however, these averages were generally above the medium level, and the highest average in women was detected in Monarchic Thinking Style sub-dimension while the highest average was detected in men in the Legislative Thinking Style sub-dimension. When the thinking styles were analyzed in terms of grades of the students it was observed that 2nd graders had mostly the Legislative Thinking Style; and 4th graders had the Legislative, Holistic and Local Thinking Styles at higher levels. It was also determined in the study that the average scores at Legislative, Executive, Judgmental, Hierarchical and Innovative Thinking Styles of the students, who were graduated from high schools other than Fine Arts High Schools, were higher than those who were graduated from Fine Arts High Schools. It was observed that there were no significant differences in the thinking styles of the students at the WGPA (Weighted Grade Point Average) level and Individual Instrument variables.

 • Akbulut, E. (2006). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin düşünme stil profilleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi (s. 510-528). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğtitim Fakültesi.
 • Alborzi, S., & Ostovar, S. (2007). Thinking styles of gifted and nongifted students in Iran. Psychological Reports, 100, 1076-1082.
 • Başol, G., & Türkoğlu, E. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının düşünme stilleri ile kontrol odağı durumları arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 737-757.
 • Bibak, F. (2016). Comparing the thinking styles and learning styles among the gifted and ordinary female senior high school students (Natural sciences and Mathematics) for the year 2011-2012. World Essays Journal, 4(1), 40-44.
 • Buluş, M. (2005). İlköğretim bölümü öğrencilerinin düşünme stilleri profili açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 6(1), 1-24.
 • Buluş, M. (2006). Assesment of thinking styles inventory, academic achievement and student teacher's characteristics. Eğitim ve Bilim, 31(139), 35-48.
 • Cambridge Learner's Dictionary. (2007). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Cano-García, F., & Hughes, E. H. (2000). Learning and thinking styles: an analysis of their interrelationship and influence on academic achievement. Educational Psychology, 20(4), 413-430.
 • Dai, D. Y., & Feldhusen, J. F. (1999). A validation study of the thinking syles inventory: Implication for gifted education. Roeper Review, 21(4), 302-307.
 • Demirel, Ö. (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri, öğretme sanatı (20. basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dinçer, B. (2009). Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri Profillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Aydın.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2016). Sosyal bilimlerde SPSS'le veri analizi (6. basım). İstanbul: Beta.
 • Esmer, E. (2013). Öğretmen Adaylarının Zihinsel Stil Tercihlerinin (Düşünme Stillerinin) İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programı, İstanbul.
 • Fer, S. (2005). Düşünme stilleri envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1), 31-68.
 • Güven, B. (2013). Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar. Ş. Tan, (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri içinde, (s. 1-34). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özbek Baştuğ, Ö. Y., & Çelik, B. (2014). Thinking styles of teachers, principals and inspectors. Educational Research and Reviews, 9(21), 1173-184.
 • Özdamar, K. (2009). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (7. basım). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Park, S. K., Park, K. H., & Choe, H. S. (2005). The relationship between thinkink styles and scientific giftedness in Korea. The Journal of Secondary Gifted Education, 2(3), 87-97.
 • Schunk, D. H. (2011). Öğrenme: Giriş, sorunlar ve tarihsel bakış açıları. D. H. Schunk (Ed.) Learning theories an educational perspective/Eğitimsel bir bakışla öğrenme teorileri (Çev. M. Y. Demir, 2. basım, s. 1-26) içinde. Ankara: Nobel Akademik. (Orijinal ilk baskı 1991).
 • Sternberg, R. J. (1988). Mental Self-Government: A theory of intellectual styles and their development. Human Development 31, 197-224.
 • Sternberg, R. J. (1997). Thinking styles. New York, USA: Cambrige University Press.
 • Sternberg, R. J. (2009). Düşünme stilleri. (Çev. E. Güngör) İstanbul: SEV Matbaacılık ve Yayıncılık.
 • Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (1997). Are cognitive styles still in style? American Psychologist, 52(7), 700-712.
 • Sternberg, R. J., & Wagner, R. K. (1991). MSG Thinking style inventory. Yayımlanmamış El Kitabı.
 • Stil. (Tarihsiz). Güncel Türkçe sözlük online içinde. Tük Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.582ee9dd5e50b2.60052982 adresinden alındı
 • Tüzer, L. (2016). Sınıf öğretmenlerinin düşünme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.
 • Valencia, M. N. (2007). Student-teacher thinking styles congruenceand academic achievement of Flipino high school students. Philippine Journal of Psychology, 40(1), 26-41.
 • Webster. (1993). The new Lexicon Webster's Encyclopedic dictionary of the English language. Lexicon.
 • Zhang, L. F. (1999). Further cross-cultural validation of the theory of mental self-government. The Journal of Psychology, 133(2), 165-181.
 • Zhang, L. F. (2000a). Are thinking styles and personality types related? Educational Psychology, 20(3), 271-283.
 • Zhang, L. F. (2000b). Relationship between thinking styles inventory and study process questionanaire. Personality and Individual Differences, 29, 841-856.
 • Zhang, L. F. (2002). Measuring thinking styles in addition to measuring personality traits? Personality and Individual Differences, 33, 445–458.
 • Zhang, L. F. (2003). Are parents' and children's thinking styles related? Psychological Reports, 93, 617-630.
 • Zhang, L. F. (2004). Do university students' thinking syles matter in their preferred teaching approaches? Personality and Individual Differences, 37, 1551-1564.
 • Zhang, L. F. (2005). Does teaching for a balanced use of thinking styles enhances students' achievement? Personality and Individual Differences, 38, 1135–1147.
 • Zhang, L. F. (2009). Anxiety and thinking styles. Personality and Individual Differences, 47, 347-351.
 • Zhang, L. F., & Sachs, J. (1997). Assessing thinking styles in the theory of mental self-government: A Honk Kong validity study. Psychological Reports, 81, 915-928.
 • Zhang, L. F., & Sternberg, R. J. (2000). Are learning approaches and thinking styles related? a study in two chinese populations. The Journal of Psychology, 134(5), 469-489.
 • Zhang, L. F., & Sternberg, R. J. (2002). Thinking styles and teachers' characteristics. International Journal of Psychology, 37(1), 3-12.
 • Zhang, L. F., & Sternberg, R. J. (2005). A threefold model of intellectual styles. Educational Psychology Review, 17(1), 1-53.
 • Zhang, L. F., & Sternberg, R. J. (2006). The nature of intellectual styles. New Jersey, Mahwah, USA: Lawrence Erlbaum Associates.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0493-9897
Author: Şevki Özer Akçay

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538108, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {683 - 700}, doi = {10.24106/kefdergi.2687}, title = {Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Düşünme Stilleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akçay, Şevki Özer} }
APA Akçay, Ş . (2019). Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Düşünme Stilleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 683-700. DOI: 10.24106/kefdergi.2687
MLA Akçay, Ş . "Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Düşünme Stilleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 683-700 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/538108>
Chicago Akçay, Ş . "Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Düşünme Stilleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 683-700
RIS TY - JOUR T1 - Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Düşünme Stilleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Şevki Özer Akçay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2687 DO - 10.24106/kefdergi.2687 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 683 EP - 700 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2687 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2687 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Düşünme Stilleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Şevki Özer Akçay %T Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Düşünme Stilleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2687 %U 10.24106/kefdergi.2687
ISNAD Akçay, Şevki Özer . "Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Düşünme Stilleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 683-700. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2687
AMA Akçay Ş . Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Düşünme Stilleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 683-700.
Vancouver Akçay Ş . Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Düşünme Stilleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 700-683.