Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 785 - 797 2019-03-15

Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin STEM Alanlarına Yönelik Kariyer Farkındalığının Araştırılması
Investigation of Career Awareness of STEM Fields of the Regional Boarding Secondary Schools Students

Esra Bozkurt Altan [1] , İrem Üçüncüoğlu [2] , Esra Zileli [3]

99 204

Bu araştırmada, yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM)) alanlarında kariyer geliştirmeye yönelik farkındalıkları, ilgileri ve bu ilgilerinin dayandığı unsurların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada karma yöntemler araştırma desenlerinden keşfedici ardışık desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu yatılı bölge ortaokulunda (YBO) 8. sınıfta öğrenim gören 92 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel verileri doküman (anket) ve odak grup görüşme yöntemi ile toplanmış, betimsel ve sürekli karşılaştırmalı analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Nicel veriler “STEM Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği” ile toplanmış ve betimsel istatistik tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri ile az sayıda öğrencinin STEM alanlarındaki mesleklere yönelmek istediğini, nicel veriler ise öğrencilerin STEM alanlarına kariyer geliştirmede ilgili olduğunu göstermiştir.

In this research, it is aimed to determine the awareness, interest in science, technology, engineering and mathematic (STEM) career of the Regional Boarding Secondary Schools students. Research has used exploratory sequential design from mixed research methods. The study group of the research consisted of 92 students in the 8th grade in the Regional Boarding Secondary Schools. Qualitative data of the study were collected through a document (questionnaire) and focus group interview. The qualitative data were analysed with descriptive and constant comparative analysis technique. Quantitative data were collected with "STEM Career Interest Survey" and analysed with descriptive statistical technique. The qualitative data of the research showed that a small number of students wanted to go to professions in the STEM field and quantitative data showed that students are interested in developing a career in STEM fields. 

 • Akgündüz D., Ertepınar, H. (2015). STEM eğitimi türkiye raporu-günün modası mı yoksa gereksinim mi?. İstanbul: Scala Basım.
 • Altay Köse, T., & Yangın, S. (2015). İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilimsel kariyer ilgileri. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 45-66.
 • Aydın, G., Saka, M., & Guzey, S. (2017). 4 -8. Sınıf öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM=FETEMM) tutum-larının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 787-802.
 • Bozgeyikli H., Bacanlı F., & Doğan H. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcıla-rının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 125-136.
 • Bright, J. E., Pryor, R. G., Wilkenfeld, S., & Earl, J. (2005). The role of social context and serendipitous events in career decision ma-king. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 5(1), 19-36.
 • Bybee, R. (2010). Advancing STEM education: a 2020 Vision. Technology and Engineering Teacher, 70(1), 30–35.
 • Can, A., & Taylı, A. (2014). Ortaokul öğrencilerinin kariyer gelişimlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 321-346.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Cresswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). Desiging and conducting mixed method research. London: Sage Publications.
 • Çepni, S., & Ormancı, Ü. (2017). Geleceğin dünyası. Çepni, S. (Eds.), Kuramdan uygulamaya STEM+A, E eğitimi (s.1-32). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çorlu, M. S. (2017). STEM: bütünleşik öğretmenlik çerçevesi. Çorlu, M. S. ve Çallı, E. (Eds.), STEM kuram ve uygulamaları. İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • Ercan S. (2014). Fen eğitiminde mühendislik uygulamalarının kullanımı: tasarım temelli fen eğitimi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gülhan, F., & Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620.
 • Karataş, F. Ö. (2017). Eğitimde geleneksel anlayışa yeni bir s(i)tem. Çepni, S. (Eds.), Kuramdan uygulamaya STEM+A, E eğitimi (s.53-65). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kier, M., W., Blanchard, M. R., Osborne, J. W., & Albert, J. L. (2014). The development of the STEM career ınterest survey (STEM-CIS). Research in Science Education, 44(3), 461–481.
 • Koyunlu Unlu, Z., Dokme, I., & Unlu, V. (2015). Adaptation of the science, technology, engineering, and mathematics career interest survey (STEM-CIS) into Turkish. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 21-36,
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Lent, R. W. (2005). A social cognitive view of career development and counseling. Brown, S. D., & Lent,
 • R.W. (Eds), Career deve-lopment and counseling: putting theory and research to work. Hoboken, New Jersey, US: John Wiley & Sons, Inc.
 • Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic ınterest, choice, and performance. Journal of Vocational Behavior, 45(1), 79-122.
 • Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2000). Contextual supports and barriers to career choice: a social cognitive analysis. Journal of Counseling Psychology, 47(1), 36-49.
 • Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2002). Social cognitive career theory. Brown, D, & Brooks, L. (Eds.), Career choice and development (4th ed). San Francisco: Jossey–Bass.
 • Lent, R. W., Brown, S. D., Brenner, B., Chopra, S. B., Davis, T. ve ark. (2001). the role of contextual supports and barriers in the choice of math/science educational options: a test of social cognitive hypotheses. Journal of Counseling Psychology, 48, 474-483.
 • Lopez, F. G., & Lent, R. W. (1992). Sources of mathematics self-efficacy in high school students. Career Development Quarterly, 41, 3-12.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London:Sage Publication.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Fen bilimleri dersi programı, 3.-8. sınıflar. MEB Yayıncılık.
 • Muro, J. J., & Kottman, T. (1995). Guidance and counseling in the elementary and middle schools: a practical approach. Brown & Bencmark Publishers
 • National Academy of Engineering [NAE] & National Research Council [NRC] (2009). Engineering in K-12 education understanding the status and improving the prospects. Edt. Katehi, L., Pearson, G., Feder, M. Washington, DC: National Academies Press.
 • National Research Council [NRC]. (2012). A Framework for k-12 science education: practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington DC: The National Academic Press.
 • National Science Foundation [NSF] (2015). Revisiting the STEM workforce. Arlington, Virginia: NSF. https://www.nsf.gov/pubs/2015/nsb201510/nsb201510.pdf (2016, Ocak 12).
 • Next Generations Science Standards [NGGS]. (2013). The next generation science standards-executive summary. Retrieved from http://www.nextgenscience.org/sites/ngss/files/Final%20Release%20NGSS%20Front%20Matter%20-%206.17.13%20Update_0.pdf (2013, Aralık 11).
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi [OSYM] (2016). Geçmiş yıllardaki sınavlara ait sayısal bilgiler. Retrieved from <http://www.osym.gov.tr/belge/1-12668/gecmis-yillardaki-sinavlara-ait-sayisal-bilgiler.html> (2016, Mayıs 20).
 • President’s Council Of Advisors on Science and Technology [PCAST] (2010). Prepare and inspıre: K-12 education in science, technology, engineering, and math (STEM) for America’s future. Executive Office of the President: USA. Retrieved from http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-stemed-report.pdf (2012, Kasım 5)
 • Pekbay, C. (2017). Fen teknoloji mühendislik ve matematik etkinliklerinin ortaokul öğrencileri üzerindeki etkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Phillips, S. D., Christopher-Sisk, E. K., & Gravino, K. L. (2001). Making career decisions in a relational context. The Counseling Psyc-hologist, 29(2), 193-213.
 • President’s Council Of Advisors on Science and Technology [PCAST] (2010). Prepareand inspıre: K-12 education in science, techno-logy, engineering, and math (STEM) for America’s future. Executive Office of the President: USA. <https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-stemed-report.pdf> (2016, Mayıs 24).
 • Roberts, A. (2012). A justification for STEM education. Technology and Engineering Teacher, 71(8), 1-4. Türkiye Sanayici İşadamları Derneği [TÜSİAD].(2014). STEM alanında eğitim almış işgücüne yönelik talep ve beklentiler araştırması. Retrieved from <http://www.stemtusiad.org/bilgi-merkezi/anket-raporu> (2016, Mayıs23).
 • Uygur, M. (2010). İngiliz dili eğitimi anabilim dalı lisans öğrencilerinin öz yeterlik algılarının farklı değişkenlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin. Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK]. (2016). İstatistikler. Retrieved from < https://istatistik.yok.gov.tr/> (2016, Mayıs 21).
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5592-1726
Author: Esra Bozkurt Altan

Orcid: 0000-0003-3261-4106
Author: İrem Üçüncüoğlu

Orcid: 0000-0001-9270-0992
Author: Esra Zileli

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538137, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {785 - 797}, doi = {10.24106/kefdergi.2752}, title = {Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin STEM Alanlarına Yönelik Kariyer Farkındalığının Araştırılması}, key = {cite}, author = {Bozkurt Altan, Esra and Üçüncüoğlu, İrem and Zileli, Esra} }
APA Bozkurt Altan, E , Üçüncüoğlu, İ , Zileli, E . (2019). Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin STEM Alanlarına Yönelik Kariyer Farkındalığının Araştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 785-797. DOI: 10.24106/kefdergi.2752
MLA Bozkurt Altan, E , Üçüncüoğlu, İ , Zileli, E . "Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin STEM Alanlarına Yönelik Kariyer Farkındalığının Araştırılması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 785-797 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/538137>
Chicago Bozkurt Altan, E , Üçüncüoğlu, İ , Zileli, E . "Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin STEM Alanlarına Yönelik Kariyer Farkındalığının Araştırılması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 785-797
RIS TY - JOUR T1 - Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin STEM Alanlarına Yönelik Kariyer Farkındalığının Araştırılması AU - Esra Bozkurt Altan , İrem Üçüncüoğlu , Esra Zileli Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2752 DO - 10.24106/kefdergi.2752 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 785 EP - 797 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2752 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2752 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin STEM Alanlarına Yönelik Kariyer Farkındalığının Araştırılması %A Esra Bozkurt Altan , İrem Üçüncüoğlu , Esra Zileli %T Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin STEM Alanlarına Yönelik Kariyer Farkındalığının Araştırılması %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2752 %U 10.24106/kefdergi.2752
ISNAD Bozkurt Altan, Esra , Üçüncüoğlu, İrem , Zileli, Esra . "Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin STEM Alanlarına Yönelik Kariyer Farkındalığının Araştırılması". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 785-797. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2752
AMA Bozkurt Altan E , Üçüncüoğlu İ , Zileli E . Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin STEM Alanlarına Yönelik Kariyer Farkındalığının Araştırılması. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 785-797.
Vancouver Bozkurt Altan E , Üçüncüoğlu İ , Zileli E . Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin STEM Alanlarına Yönelik Kariyer Farkındalığının Araştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 797-785.