Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 799 - 808 2019-03-15

Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Öğrenme Stratejilerine ve Öğrenme Sorunlarına Olan Etkisinin Belirlenmesi
The Effect of Teaching Learning Strategies on Academic Achievement, Learning Strategies Used and Learning Problems of Pre-service Teachers’

Aysemin Duran [1] , Kemal Oğuz Er [2]

86 150

Bu çalışma öğrenme stratejileri öğretiminin öğretmen adaylarının akademik başarılarına, öğrenme stratejilerine ve öğrenme sorunlarına olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada yarı deneysel desenlerden öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılarak; “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği” ve başarı testi ile nicel veriler; görüşme formları ile nitel veriler toplanmıştır. Yapılan görüşmeler, deneysel müdahale olarak ele alınmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, üç deney ve bir kontrol grubu belirlenerek, deneysel müdahaleden önce ve sonra deney ve kontrol gruplarına, “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği” ve başarı testi uygulanmıştır. Deney gruplarından birinde strateji öğretimi, birinde görüşme, bir diğerinde ise hem strateji öğretimi hem de görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme verilerinin analizinde içerik analizi yöntemi, nicel verilerin analizinde ise varyans analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenme stratejileri öğretiminin öğrenme sorunlarının azalmasına katkı sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrenme stratejileri öğretiminin öğretmen adaylarının strateji kullanmalarına etkisi yokken, başarı puanlarına olumlu etkisi olmuştur; ancak bu etki deney ya da kontrol grubunda bulunmaya göre birbirinden anlamlı fark göstermemiştir.

This study was conducted to determine the effects of teaching strategies on academic achievement, learning strategies and learning problems of pre-service teachers. Pretest-posttest control group design from quasi-experimental designs was used in the study. In line with the objective of the research, three experimental and one control group were identified and the "Motivation and Learning Strategies Scale" and achievement test were applied to experimental and control groups before and after experimental intervention. One of the experimental groups was applied strategy teaching, one was applied interview, and the other was applied both strategy teaching and interview and the interviews were considered as experimental intervention. Content analysis method was used for the analysis of interview data and variance analysis was used for the analysis of quantitative data. According to the results of the research, it has been determined that teaching of learning strategies contributes to decrease of learning problems. Moreover, while the teaching of learning strategies has no effect on pre-service teachers' strategy use, it has a positive effect on their achievement scores; but this effect did not differ significantly from each other in the experimental or control group.

 • Aktan, S. (2012). Öğrencilerin akademik başarısı, öz düzenleme becerisi, motivasyonu ve öğretmenlerin öğretim stille-ri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Baykan, Z., Naçar, M. & Mazıcıoğlu,M. (2007). Öğrenme stratejilerinin öğrenci başarısına etkisi. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal), 29 (3), 220-227.
 • Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması (2.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bayrakçeken, S. (2008). Test geliştirme. İçinde E. Karip (Ed.), Ölçme ve değerlendirme (ss: 243-274). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F. & Özkahveci, Ö. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.
 • Dikbaş, Y., Hasırcı, K. Ö. (2008). Öğrenme stratejileri öğretiminin ve ders işlenişinde kullanımının öğrencilerin akade-mik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (2), 69-76.
 • Duman, B. (2014). Matematik öğretmeni adaylarının öğrenme stratejileri üzerine nitel bir çalışma. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014(2), 110-131.
 • Ekici, G. (2003). Öğrenme stiline dayalı öğretim ve biyoloji dersi öğretimine yönelik ders planı örnekleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Fer, S. (2011). Öğrenme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı. İçinde S. Fer (Ed.), Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşım-ları (ss: 203-205). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Groat, L. (2013). Case studies and combined strategies. In L. N.Groat & D. Wang (Eds.), Architectural research methods (pp: 415-423). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Miles, B. M., Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi (Çev. Altun,S.A. ve Ersoy,A. ve diğerleri). Ankara, Pegem Akademi (Eserin orijinali 1994’te yayımlandı).
 • Özer, B. (1998). Öğrenmeyi öğretme. İçinde A. Hakan (Ed.) Eğitim bilimlerinde yenilikler (ss: 147-164). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • Özer, B. (2002). İlköğretim ve ortaöğretim okullarının eğitim programlarında öğrenme stratejileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 17-32.
 • Özer, B. (2008). Öğrencilere öğrenmeyi öğretme. İçinde A. Hakan (Ed.), Öğretmenlik meslek bilgisi alanındaki gelişme-ler (ss: 139-152). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • Şahin, H., Uyar, M.(2013). Öğrenme stratejileri kullanımının akademik başarıya yansımaları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(1), 164-177.
 • Taşdemir, A. , Tay, B. (2007). Fen bilgisi öğretiminde öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarının akademik başarıya etkileri, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XX (1),173-187.
 • Weinstein, C. E., Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. In M. C. Wittrock (Ed.). Handbook of Rese-arch on Teaching (pp: 315-327). New York: Macmillan.
 • Yıldırım, A., Şimşek,H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zimmerman, B.J., Bonner S., & Kovach R. (1996). Developing self-regulated learner: Beyond achievement to self-efficacy. Washington: American Psychological Association.
 • Zimmerman, B.J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological deve-lopments and future prospects. American Educational Research Journal, 45(1), 166-183.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4873-1120
Author: Aysemin Duran

Orcid: 0000-0001-6098-2067
Author: Kemal Oğuz Er

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538141, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {799 - 808}, doi = {10.24106/kefdergi.2767}, title = {Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Öğrenme Stratejilerine ve Öğrenme Sorunlarına Olan Etkisinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Duran, Aysemin and Er, Kemal Oğuz} }
APA Duran, A , Er, K . (2019). Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Öğrenme Stratejilerine ve Öğrenme Sorunlarına Olan Etkisinin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 799-808. DOI: 10.24106/kefdergi.2767
MLA Duran, A , Er, K . "Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Öğrenme Stratejilerine ve Öğrenme Sorunlarına Olan Etkisinin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 799-808 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/538141>
Chicago Duran, A , Er, K . "Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Öğrenme Stratejilerine ve Öğrenme Sorunlarına Olan Etkisinin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 799-808
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Öğrenme Stratejilerine ve Öğrenme Sorunlarına Olan Etkisinin Belirlenmesi AU - Aysemin Duran , Kemal Oğuz Er Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2767 DO - 10.24106/kefdergi.2767 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 799 EP - 808 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2767 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2767 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Öğrenme Stratejilerine ve Öğrenme Sorunlarına Olan Etkisinin Belirlenmesi %A Aysemin Duran , Kemal Oğuz Er %T Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Öğrenme Stratejilerine ve Öğrenme Sorunlarına Olan Etkisinin Belirlenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2767 %U 10.24106/kefdergi.2767
ISNAD Duran, Aysemin , Er, Kemal Oğuz . "Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Öğrenme Stratejilerine ve Öğrenme Sorunlarına Olan Etkisinin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 799-808. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2767
AMA Duran A , Er K . Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Öğrenme Stratejilerine ve Öğrenme Sorunlarına Olan Etkisinin Belirlenmesi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 799-808.
Vancouver Duran A , Er K . Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Öğrenme Stratejilerine ve Öğrenme Sorunlarına Olan Etkisinin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 808-799.