Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 809 - 822 2019-03-15

Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: AöfAnadolum Örneği
A Study on The Use of Social Media of Open Education System Students: The Example of AofAnadolum

İlker Usta [1] , Serap Uğur [2] , Muhammet Recep Okur [3] , Gökhan Kuş [4]

67 148

Facebook Türkiye’de üniversite öğrencileri arasında en yaygın kullanılan sosyal paylaşım ağı olarak, bireylerin birbirleriyle etkileşim sağladıkları ortamlardan biridir. İlk kez 1960’lı yılların başlarında iletişim araştırmaları için kullanılan, kullanım ve doyumlar yaklaşımı; kullanıcıların aktif olduğunu vurgulayan ve “medya insanlara ne yapıyor” sorusundan çok, “insanlar medya ile ne yapıyor?” sorusuna odaklanarak kullanıcıların bilinçli katılımcılar olduğunu savunmuştur. Kullanımlar ve doyumlar kuramında kullanıcılar iletişime gerekli olduğu için değil gönüllü olduğu için girmektedirler. Bu araştırmada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kurumsal Facebook sayfası olan AofAnadolum sosyal medya ortamı, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında incelenmiştir. Araştırma betimsel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, 3 Şubat 2016-28 Şubat 2017 tarihleri arasındaki Facebook tarafından sağlanan “sayfa istatistikleri” bölümünden elde edilen verilerle sınırlıdır. Bu çerçevede Açıköğretim sistemi sosyal medya hesabının kullanım durumu çeşitli değişkenler açısından incelenerek takipçilerinin demografik özellikleri, kullanım durumlarındaki değişim ve takipçilerin paylaşımlara gösterdikleri duygusal tepkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, kurumun sosyal medya ortamını bilgi verme amacıyla kullanmakta olduğunu, takipçilerin ise daha çok enformasyon alma ve destek görme amacıyla kullandığını, takipçilerin sınavlar ve sorular ile ilgili paylaşımlara ilgi gösterdiğini ve tepkilerini bu ortamdan paylaştıklarını ortaya koymuştur.

     In Turkey, the most widely used as a social networking platform Facebook is one of the medium among college students in which they interact with each other. The use and gratification approach assessed for communication researches for the first time in the early 1960s; it is an approach that advocates users are conscious participants, focusing on the question "what are people doing with the media?" rather than the question "what is the media doing to people", emphasizing that users are active. That is to say, according to the use and gratification theory, users are not volunteering because of communication necessary. According to the use and gratification theory, users are not volunteering because of communication necessary. In this research, it was aimed to examine the social media environment of AofAnadolum which is the institutional Facebook page of Anadolu University Open Education System in the context of use and gratification approach. This study was carried out by descriptive scanning method. The datas are limited from the "page statistics" section provided by Facebook between February 3, 2016 and February 28, 2017. In this framework, the use of the social media account of the Open Education system was examined in terms of various variables that the demographic characteristics of the followers, the change in the usage situation and the emotional reactions of the followers to the sharing were tried to be determined. Results shows that, institutions aim of using social media platform is informing, followers use it more for information and support. A very large proportion of followers are interested in the exams and the sharing of questions and reacting them.

 • Alikılıç, Ö., Gülay, G., ve Binbir, S. (2014). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Facebook Uygulamalarının İncelenmesi: Yaşar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1 (37).
 • AÖF. (2017). www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden 25.03.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Aydın, İ. E. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 373-386.
 • Bedir, A., ve Gülcü, A. (2016). Sosyal medya kullanımının üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2005). Öteki kuram: kitle iletişimine yaklaşımların tarihsel ve eleştirel bir değerlendirmesi. Ankara: Erk.
 • Erkek, S. (2016). Kamu kurumlarında sosyal medya kullanımı: sağlık bakanlığı örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 141-150.
 • Facebook Yardım. (2017). www.facebook.com/support/?ref=hc_global_nav adresinden 04.04.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev. Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Yay.• Çebi. Discursive Construction of Islamophobia in Anti-Minaret Referendum Posters in Switzerland.
 • IAB, (2011), “Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması”, http://www.iab-turkiye. org/files/newsletter/iab_newsletter-Mart_2011.pdf, Erişim tarihi: 25.09.2017.
 • Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma teknikleri ve istatistik yöntemleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (24. Bask). Ankara: Nobel.
 • Katz, E. (1959). Mass communications research and the study of popular culture: Studies in Public Communication,, 2:1-6.
 • Küçükali, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı: Atatürk Üniversitesi Örneği. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(13), 531-546.
 • Küçükkurt, M., Hazar, Ç. M., Çetin, M. ve Topbaş, H. (2009). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Perspektifinden Üniversite Öğrencilerinin Medyaya Bakışı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6(1).
 • Mangold, W. G. ve Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business horizons, 52(4), 357-365.
 • Mayfield, A. (2010), What is Social Media, iCrossing, e-book, s. 6. http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/jfq/mayfield_strat_for_soc_media.pdf adresinden 02.10.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Sayımer, İ. (2008). Sanal ortamda halkla ilişkiler. Beta.
 • Severin, W. J. ve Tankard, J. W. (2001). Communication theories: Origins, methods, and uses in the mass media. Pearson College Division.
 • Sezgin, S., Erol, O., Dulkadir, N. ve Karakaş, A. (2011). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçları ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı İle İlgili Görüşleri: MAKÜ Örneği. International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul Üniversitesi, 25–27 Mayıs, İstanbul.
 • Smartinsight. (2018). www.smartinsight.com adresinden 25.01.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z. ve Demir, M. (2013). İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama. Selçuk üniversitesi iletişim fakültesi akademik dergisi, 7(4), 23-32.
 • Statisca. (2018). www.statisca.com adresinden 25.01.2018 tarihinde alınmıştır.
 • TUİK. (2018). www.tuik.gov.tr adresinden 25.01.2018 tarihinde alınmıştır.
 • UDH, 2018. Kamu kurumlarında sosyal medya kullanım rehberi, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü http://afyonluoglu.org/news/kamu-kurumlarinda-sosyal-medya-kullanim-rehberi-taslak/ adresinden 15.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Üçer, N. (2016). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Gençlerin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Niteliksel Bir Araştırma, Global Media Journal TR Edition, 6 (12), Bahar
 • Vural, Z. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 5(20), 3348-3382.
 • Yıldız, A., ve Demir, F. M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(37 Girişimcilik Özel Sayısı), 18-36.
 • Weinberg, T. (2009). The new community rules: Marketing on the social web. O'Reilly Media, Inc.
 • Telli Yamamoto, G. ve Karamanlı-Şekeroğlu, Ö. (2014). Sosyal medya ve blog. İstanbul: Kriter Yayınevi.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3549-1511
Author: İlker Usta

Orcid: 0000-0002-4211-1396
Author: Serap Uğur

Orcid: 0000-0003-2639-4987
Author: Muhammet Recep Okur

Orcid: 0000-0002-2424-2720
Author: Gökhan Kuş

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538150, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {809 - 822}, doi = {10.24106/kefdergi.2841}, title = {Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: AöfAnadolum Örneği}, key = {cite}, author = {Usta, İlker and Uğur, Serap and Okur, Muhammet Recep and Kuş, Gökhan} }
APA Usta, İ , Uğur, S , Okur, M , Kuş, G . (2019). Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: AöfAnadolum Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 809-822. DOI: 10.24106/kefdergi.2841
MLA Usta, İ , Uğur, S , Okur, M , Kuş, G . "Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: AöfAnadolum Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 809-822 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/538150>
Chicago Usta, İ , Uğur, S , Okur, M , Kuş, G . "Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: AöfAnadolum Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 809-822
RIS TY - JOUR T1 - Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: AöfAnadolum Örneği AU - İlker Usta , Serap Uğur , Muhammet Recep Okur , Gökhan Kuş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2841 DO - 10.24106/kefdergi.2841 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 809 EP - 822 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2841 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2841 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: AöfAnadolum Örneği %A İlker Usta , Serap Uğur , Muhammet Recep Okur , Gökhan Kuş %T Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: AöfAnadolum Örneği %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2841 %U 10.24106/kefdergi.2841
ISNAD Usta, İlker , Uğur, Serap , Okur, Muhammet Recep , Kuş, Gökhan . "Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: AöfAnadolum Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 809-822. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2841
AMA Usta İ , Uğur S , Okur M , Kuş G . Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: AöfAnadolum Örneği. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 809-822.
Vancouver Usta İ , Uğur S , Okur M , Kuş G . Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: AöfAnadolum Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 822-809.