Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 837 - 852 2019-03-15

Problem Çözmede Başarılı Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
The Examination of Reflective Thinking Skill Toward Problem Solving of Students With Successful at Solving Problem

Alaattin Pusmaz [1] , Sevilay Tavşan [2]

144 201

Bu araştırmanın amacı, matematik problemlerini çözmede başarılı öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin incelenmesidir. Araştırmada, nitel araştırma modellerinden biri olan özel durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu matematik problemlerini çözmede başarılı üç öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak bireysel problem çözme etkinlikleri, grup problem çözme etkinlikleri, yarı yapılandırılmış görüşme formu, video ve ses kaydı kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yaklaşımı kullanılarak çözümlenmiştir. Öğrencilerin süreç boyunca nasıl yansıtma yaptıklarını incelemek için Hong ve Choi’nin (2011) çalışmalarında oluşturmuş olduğu üç boyutlu kuramsal çerçevenin yansıtmanın konusu ile ilgili olan bilgi, deneyim, his/duygu, bağlam ve grup arkadaşı şeklindeki beş teması alınmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bilgi, deneyim ve bağlam temalarında başarılı yansıtmalar ortaya koydukları belirlenmiştir. Buna ek olarak, öğrenciler his/duygu ve grup arkadaşı temalarında da yansıtmalar yapabilmiştir. Tüm bunlara rağmen, öğrencilerin çeşitli göstergeler dâhilinde yansıtma yapmakta zorlandıkları, eksik yansıtma yaptıkları veya herhangi bir yansıtma yapamadıkları durumların olduğu da görülmüştür. 

The aim of this research is to examine the reflective thinking skill of students with good mathematical problem-solving skill with respect to general problem solving. A qualitative research technique, case studying, was used in this study. Three students who were good at solving math problems were participants in this research. Individual problem-solving activities, group problem-solving activities, semi-structured interviews, and video and voice recordings were used as data collection tools. Received data were analyzed by using a descriptive analysis approach. To analyze how the students perform reflection during the examination process, a conceptual framework was used for descriptive analysis by considering five factors, such as knowledge, experience, feeling/emotion, context, and a group friend. These factors correspond to the reflection in a three-dimensional theoretical framework that Hong and Choi (2011) introduced in their studies. As a result of the research, it has been determined that the students have successfully reflected on the themes of knowledge, experience and context. In addition, students were able to reflect on feelings / emotions and group-friend themes. Despite all these, it has also been seen that students had difficulty in make reflection, they make indeficient reflection or they couldn't make any reflections within various indications.

 • Adams, R. S., Turns, J. ve Atman, C. J. (2003). Educating Effective Engineering Designers: The Role of Reflective Practice. Design Studies, 24(3), 275-294.
 • Ahmed, S., Wallace, K. M. ve Blessing, L. M. (2003). Understanding the Differences Between How Novice and Experienced Designers Approach Design Tasks. Research in Engineering Design, 14(1), 1–11.
 • Aydemir, H. ve Kubanç, Y. (2014). Problem Çözme Sürecinde Üst Bilişsel Davranışların İncelenmesi. Turkish Studies, 9(2), 203-219.
 • Baki, A., Güç, A. F. ve Özmen, Z. M. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(3), 60-72.
 • Baş, G. ve Kıvılcım, Z. S. (2011). Lise Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik ve Geometri Derslerindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 1-17.
 • Bjuland, R. (2004). Student Teachers' Reflections on Their Learning Process Through Collaborative Problem Solving in Geometry. Educational Studes in Mathematics, 55, 199-225.
 • Can, S. (2015). Pre-service Science Teachers’ Reflective Thinking Skills Toward Problem Solving. Educational Research and Reviews, 10(10), 1449-1457.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Geliştirilmiş 4.baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Demirel, M., Derman, İ. ve Karagedik, E. (2015). A Study on the Relationship Between Reflective Thinking Skills Towards Problem Solving and Attitudes Towards Mathematics. Procedia – Socialand Behavioral Sciences, 197, 2086 – 2096.
 • Dewey, J. (1933). How we think. A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston: D. C. Heath.
 • Ertmer, P. A. ve Newby, T. J. (1996). The Expert Learner: Strategic, Self-Regulated and Reflective. Instructional Science, 24, 1-24.
 • Fawcett, L. M. ve Garton, A. F. (2005). The Effect of Peer Collaboration on Children’s Problem-Solving Ability. British Journal of Educational Psychology, 75, 157-169.
 • Ferri, R. B. (2003). Mathematical thinking styles - an empirical study. Erişim Tarihi: 19 Ekim 2015, http://www.dm.unipi.it/~didattica/CERME3/proceedings/Groups/TG3/TG3_BorromeoFerri_cerme3.pdf.
 • Güneş, K. (2015). Bilim sanat merkezi öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri, matematik dersine yönelik tutumları ve matematik başarılarının incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Hong, Y. C. (2011). Exploring novice designers’ reflective thinking in solving design problems (Unpublished doctoral dissertation). Georgia University, Athens.
 • Hong, Y.C. ve Choi, I. (2011). Three Dimensions of Reflective Thinking in Solving Design Problems: A Conceptual Model. Education Technology Research and Development, 59, 687-710.
 • Hong, Y.C. ve Choi, I. (2015). Assessing Reflective Thinking in Solving Design Problems: The Development of a Questionnaire. British Journal of Educational Technology, 46(4), 848-863.
 • Kember, D., Leung, D., Jones, A., Loke, A. Y., McKAy, J. Sinclair, K. Tse, H., Webb, C., Wong, F. K. Y., Wong, M. ve Yeung, E. (2000). Development of a Questionnaire to Measure the Level of Reflective Thinking. Assessment & Evaluation in Higher Education, 25, 380-395.
 • Kızılkaya, G. ve Aşkar, P. (2009). Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(154), 83-92.
 • Leung, S. S. (1993). The relation of mathematical knowledge and creative thinking to the mathematical problem posing of prospective elementary school teachers on tasks differing in numerical information content (Unpublished Doctoral Dissertation). Pittsburg University, Pittsburg.
 • Mahnaz, M. (1997). Content and Nature of Reflective Teaching: A Case of an Experiment Middle School Science Teacher. Clearing House, 70(3), 143-151.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Matematik dersi öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Moshman, D. ve Geil, M. (1998). Collaborative Reasoning: Evidence for Collective Reality. Thinking and Reasoning, 4, 231–248.
 • Ng, C.S.L. ve Tan, C. (2006). Investigating Singapore Pre-service Teachers’ III-Structured Problem Solving Processes in an Asynchronous Online Environment: Implications for Reflective Thinking. New Horizons in Education, 54, 1-15.
 • Öztürk, S. (2003). Developing a reflective reading model (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Polya, G. (1997). Nasıl çözmeli? (F. Halatçı, Çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Renkl, A. (2002). Learning from Worked-out Examples: Instructional Explanations Supplement Self Explanations. Learning and Instruction, 12, 149-176.
 • Sarıtaş, E. (2002). İşbirlikli ve geleneksel sınıflardaki başarılı ve başarısız problem çözücülerin kullandıkları öğrenme stratejileri, tutumları ve edim düzeyleri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Saygılı, G. ve Atahan, R. (2014). Üstün Zekâlı Çocukların Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 181-192.
 • Shermis, S. S. (1992). Critical Thinking: Helping Students Learn Reflectively. Bloomington: EDINFO Press.
 • Şen, Ş. (2013). Reflective Thinking Skills of Primary School Students Based on Problem Solving Ability. International Journal of Academic Research, 5(5), 41-48.
 • Tat, O. (2015). Ortaokul öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerini etkileyen faktörlerin hiyerarşik doğrusal modeller ile incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Tertemiz, N. ve Sulak, S. E. (2013). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 12 (3), 713-729. Tripp, D. (2003). Action inquiry. 15 Eylül 2015, http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n3/en_a09v31n3.pdf.
 • Tuncer, M. ve Özeren, E. (2012). Prospective Teachers’ Evaluations in Terms of Using Reflective Thinking Skills to Solve Problems. Procedia – Socialand Behavioral Sciences, 51, 666 – 671.
 • Visscher-Voerman, I. ve Gustafson, K. L. (2004). Paradigms in the Theory and Practice of Education and Training Design. Educational Technology Research and Development, 52(2), 69-89. Yann-Shya, W. (2010). The Effects of Collaborative Problem Solving on Individual Problem-Solving Ability. National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, 1(2), 482-489.
 • Yeşilova, Ö. (2013). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin problem çözme sürecindeki davranışları ve problem çözme başarı düzeyleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 9.baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yorulmaz, M. (2006). İlköğretim I. kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünmeye ilişkin görüş ve uygulamalarının değerlendirilmesi (Diyarbakır ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tez). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4755-4089
Author: Alaattin Pusmaz

Orcid: 0000-0002-0400-3140
Author: Sevilay Tavşan

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538154, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {837 - 852}, doi = {10.24106/kefdergi.2887}, title = {Problem Çözmede Başarılı Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Pusmaz, Alaattin and Tavşan, Sevilay} }
APA Pusmaz, A , Tavşan, S . (2019). Problem Çözmede Başarılı Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 837-852. DOI: 10.24106/kefdergi.2887
MLA Pusmaz, A , Tavşan, S . "Problem Çözmede Başarılı Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 837-852 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/538154>
Chicago Pusmaz, A , Tavşan, S . "Problem Çözmede Başarılı Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 837-852
RIS TY - JOUR T1 - Problem Çözmede Başarılı Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi AU - Alaattin Pusmaz , Sevilay Tavşan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2887 DO - 10.24106/kefdergi.2887 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 837 EP - 852 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2887 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2887 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Problem Çözmede Başarılı Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi %A Alaattin Pusmaz , Sevilay Tavşan %T Problem Çözmede Başarılı Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2887 %U 10.24106/kefdergi.2887
ISNAD Pusmaz, Alaattin , Tavşan, Sevilay . "Problem Çözmede Başarılı Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 837-852. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2887
AMA Pusmaz A , Tavşan S . Problem Çözmede Başarılı Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 837-852.
Vancouver Pusmaz A , Tavşan S . Problem Çözmede Başarılı Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 852-837.