Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 453 - 466 2019-03-15

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği)
Determining The Views of Vocational School of Tourism and Hotel Management Students on The Quality of Education (The Case of Turkey)

Atınç Olcay [1] , Eşref Ay [2]

88 186

Bu araştırma Türkiye’deki Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulları’nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim hizmet kalitesine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla oluşturulan anket formu araştırma evrenini temsil eden 850 öğrenciye uygulanmıştır. Elde elden veriler SPSS 23.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkiye’deki Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulları’nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim hizmet kalitesine yönelik görüşlerinin genel olarak olumlu yönde olduğu, okulların öğrencilerin sosyalleşebilecekleri ortak alanlara, bilişim-teknoloji imkânlarına sahip olmaları ve bu imkânlardan öğrencilerin kolaylıkla yararlanabilmeleri konularında da öğrencilerin ağırlıklı olarak kararsız görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin eğitim-öğretim hizmet kalitesine yönelik görüşlerinin ölçekte belirlenen faktörlere ve okullara göre farklılaştığı da tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin bazı demografik verilerine göre eğitim-öğretim hizmet kalitesine ilişkin görüşlerinde farklılaşma olduğu istatistiki olarak ortaya konulmuştur.

This study was conducted to determine the views of vocational school of tourism and hotel management students on the quality of education and training. The survey form created for this purpose was applied to 850 students that fit the study subject. The data obtained was analyzed by using the SPSS 23.0 program. The study concluded that vocational school of tourism and hotel management students have a positive overall outlook on the quality of education and training, and they are mainly undecided on whether they have the common areas to socialize or whether they have information-technology facilities that are easily available to them. Besides, according to the some demographic and descriptive data of students, it is analyzed as differentiation statistics in views on the quality of education and training.

 • Açan, B. ve Saydan, R. (2009). Öğretim Elemanlarının Akademik Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi İİBF Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 225-253.
 • Akbaba, A. (2006). Measuring Service Quality in the Hotel Industry: AStudy in a Business Hotel in Turkey. International Journal of Hospitality Management, 25, 170-192.
 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul.
 • Alp, T. (1992). Türkiye`de Turizm Eğitimin Yapısı, Uygulanan Politikalar ve Sonuçlar. Turizm Eğitimi, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, Yorum Basım Yayın Sanayi Ticaret Şirketi: 47, Ankara.
 • Altan, S., Atan, M. ve Ediz, A. (2003). SERVQUAL Analizi ile Toplam Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Yüksek Eğitimde Bir Uygulama. 12. Ulusal Kalite Kongresi. KalDer-Türkiye Kalite Derneği, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul.
 • Ay, G. ve Koç, H. (2014). Yükseköğretimde Öğrenci Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Bazı Değişkenler Açısından Analizi: Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Programındaki Öğrenciler Üzerine Bir Uygulama. EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(3).
 • Baltacı, F., Üngüren, E., Avsallı, H. ve Demirel, O. N. (2012). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açılarının Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, Sayfa: 17-25.
 • Bartlett, J. E., Körtlik, J. W. and Higgins, C. C. (2001). Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size In Survey Research. Information Technology, Learning and Performance Journal, 19 (1).
 • Brown, D. J. and Koenig, H. F. (1993). Applying Total Quality Management to Business Education. Journal of Education for Business, 68 (6), 325-330.
 • Christou, E. (1999). Hospitality Management Education In Greece: An Exploratory Study. Tourism Management, 20(6): 683-691.
 • Cronin, J. J. and Taylor, S. A. (1994). SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling Performance-Basedand Perceptions-Minus-Expectations Measurement of Service Quality. Journal of Marketing, 1994, 125-131.
 • Çakır, M. (2008). Vakıf Üniversitelerinde Akademik Personelin Performans Değerlendirmelerinin Eğitim Kalitesine Katkısı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çipil, B. D. (2004). Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Algılarının Belirlenmesi: Antalya’da 5 Yıldızlı Otel Müşterileri Üzerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Devebakan, N., Koçdor. H., Musal, B. ve Güner, G. (2003). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Kapsamında Öğrencilerin Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt: 5, sayı: 2.
 • Duman, T., Tepeci, M. ve Unur, K. (2014). Mersin'de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt 17, Sayı 1, 51-69.
 • Ekinci, C. E. ve Burgaz, B. (2007). Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33, 120-134.
 • Ergün, B. (2013). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Verilen Kurumlardaki Hizmet Kalitesine Yönelik Bir Değerlendirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Galeeva, R. B. (2016). SERVQUAL Application and Adaptation For Educational Service Quality Assessments In Russian Higher Education. Quality Assurance in Education Vol. 24 No. 3, pp. 329-348.
 • Garwe, E. C. (2015). Student Voice and Quality Enhancement In Higher Education. Journal of Applied Research in Higher Education, Vol. 7 No. 2, pp. 385-399.
 • Gelmez, M. (2016). Sağlıkta Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma Hastanesi Uygulaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gülenç, İ. F. ve Talih, D. (2011). Eğitim Sektöründe Hizmet Kalitesi Algılamalarına İlişkin Yabancı Dil Kurumlarında Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13 Sayı 2 (261-284).
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, 2.Baskı, Ankara.
 • Güzel, N. G. (2006). Yükseköğretimde Turizm Eğitimi ve Hizmet Kalitesi. Gazi Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Grönross, C. (1990). Service Management and Marketing: Managing the Moments of Truthin Service Marketing. Toronto: Lexington Books.
 • Halai, N. (2012). Quality of Private Universities In Pakistan. International Journal of Educational Management Vol. 27 No. 7, pp. 775-786.
 • Hacıoğlu, N. (1992). Yükseköğretimde Mesleki Turizm Eğitimi Geliştirme Perspektifleri. Turizm Eğitimi, Ankara, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, Yorum Basın Yayın San. Ltd. Şti.: 92.
 • Joseph, M. and Joseph, B. (1997). Service Quality In Education: A Student Perspective. Quality Assurance in Education, Volume 5 , Number 1, pp. 15–21.
 • Koç, H., Arslantürk, Y. ve Arslan, S. (2008). Yüksek Öğretimde Öğrenci Tatmin Düzeyler ile Başarı Ortalamaları Arasındaki İlişki: Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. Journal Of Commerce, (1), 57.
 • Narang, R. (2012). How Do Management Students Perceive The Quality of Education In Public Institutions? Quality Assurance in Education Vol. 20 No. 4, 2012 pp. 357-371.
 • Olcay, A. (2008). Türk Turizminde Eğitimin Önemi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 383-390.
 • Olcay, A. ve Düzgün, M. (2015). Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Nisan/Mayıs/Haziran İlkbahar Yaz dönemi, Cilt: 4, Sayı: 12.
 • Olcay, A., Sürme, M., Düzgün, M. ve Cinpolat, M. (2016). Turizm Ön Lisans Öğrencilerinin Eğitimlerine İlişkin Beklentileri. Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Sonbahar , Sayı: 15, S.S.321-338.
 • Özçalık, F. (2007). Yükseköğretimde Eğitim Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Örnek Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özgül, E. ve Devebakan, N. (2005). Üniversitelerde Servqual Tekniği İle Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi (3:2).
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. ve Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality And Its Implications For Future Research. The Journal of Marketing (1985): 41-50.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. and Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Customer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing. 64 (1), 12-43.
 • Pehlivan, R. (2008). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektör İle İlgili Tutumlarının Mezuniyet Sonrası Kariyer Seçimine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Pelit, E. ve Güçer, E. (2006). Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Yaptıkları Stajları Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1: 139-168.
 • Petruzzellis, L., D’Uggento, A. M. and Romanazzi, S. (2006). Student Satisfaction and Quality of Service In Italian Universities. Managing Service Quality, Vol. 16 No. 4, 2006pp. 349-364
 • Saydan, R. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Kalite Beklentileri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10(1), 63-79.
 • Sert, S. (2012). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitim Alan Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri ile Not Ortalamaları Arasındaki İlişki. Turizm Eğitim Konferansı, s.s.17-19, Ankara.
 • Seymen, O. A. (2002). Turizm İşletmelerinde Oryantasyon Eğitiminin İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Önemi ve Buna Yönelik Program Modelinin Oluşturulması. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(1), 15-25.
 • Sezgin, O. M. (2001). Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı. Ankara, Detay Yayıncılık: 135.
 • Sökmen, A. (2011). Öğrenci Memnuniyetine Yönelik Ankara’daki Bir Meslek Yüksekokulunda Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi 3/4, 66-79.
 • Şahin, A. E. (2009). Eğitim Fakültesinde Hizmet Kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (EF-ÖMÖ) İle Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 106-122).
 • Şahin, İ. ve Fındık, T. (2008). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 12 (3), Sayfa: 65-86.
 • Tayyar, N. ve Dilşeker, F. (2012). Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Hizmet Kalitesi ve İmajın Öğrenci Memnuniyetine Etkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 28, 184-203.
 • Telbalkan, M. (2015). Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Staj Uygulamasına Yönelik Öğrencilerin Bakışları: Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Bir Uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges- Aralık 2015 4. UMYOS Özel Sayısı.
 • Tezsürücü, D. ve Bursalıoğlu, S. A. (2013). Yükseköğretimde Değişim: Kalite Arayışları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2).
 • Tsang, N. and Qu, H. (2000). Service Quality in China’s Hotel Industry: A Perspective from Tourists and Hotel Managers. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12(5), 316-326.
 • Tufan, M., Mızrak, Ş. ve Çelik, D. (2009). Mesleki Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Model Önerisi. Journal of Azerbaijani Studies, sayı: 12, s.s: 27-40.
 • Tütüncü, Ö. ve Doğan, Ö. P. (2003). Müşteri Tatmini Kapsamında Öğrenci Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 4, 130-151.
 • Ünlüönen, K. (2000). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 218-238.
 • Yılmaz, İ. (2007). Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteriler ve Yöneticiler Açısından Ölçülmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Yılmaz, V., Filiz, Z. ve Yaprak, B. (2007). Servqual Yöntemiyle Yükseköğretimde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.:7- Sayı/No: 1 : 299-316. Yükseköğretim Kanunu, (1981), Md.3.
 • Elektronik Kaynaklar Yüksek Öğretim Kurulu, URL: [https://yok.gov.tr] Erişim Tarihi: 15 Nisan 2017
 • Yüksek Öğretim Kurulu Yüksek Öğretim Program Atlası, URL: [https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-program.php?b=30109] Erişim Tarihi: 20 Nisan 2017
 • Yükseköğretim Kurulu Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, URL: [https://istatistik.yok.gov.tr/] Erişim Tarihi: 10 Nisan.2017
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2016 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu, URL :[http://www.osym.gov.tr/TR,12454/2016-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html] Erişim Tarihi: 24 Nisan 2017
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0407-5467
Author: Atınç Olcay

Orcid: 0000-0003-4092-6425
Author: Eşref Ay

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538213, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {453 - 466}, doi = {10.24106/kefdergi.2549}, title = {Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği)}, key = {cite}, author = {Olcay, Atınç and Ay, Eşref} }
APA Olcay, A , Ay, E . (2019). Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 453-466. DOI: 10.24106/kefdergi.2549
MLA Olcay, A , Ay, E . "Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 453-466 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/538213>
Chicago Olcay, A , Ay, E . "Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 453-466
RIS TY - JOUR T1 - Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği) AU - Atınç Olcay , Eşref Ay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2549 DO - 10.24106/kefdergi.2549 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 453 EP - 466 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2549 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2549 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği) %A Atınç Olcay , Eşref Ay %T Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği) %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2549 %U 10.24106/kefdergi.2549
ISNAD Olcay, Atınç , Ay, Eşref . "Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 453-466. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2549
AMA Olcay A , Ay E . Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği). Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 453-466.
Vancouver Olcay A , Ay E . Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 466-453.