Year 2019, Volume 27, Issue 3, Pages 1235 - 1244 2019-05-15

Investigating the Study Approaches of Pre-Service Teachers According to Their Learning Styles
Öğrenme Stiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi

Muzaffer Okur [1] , Hüseyin Hüsnü Bahar [2] , Ali Sülün [3]

129 50

The aim of this research is to determine the learning styles and study approaches of pre-service teachers, and find out whether there is a meaningful difference between the deep and surface average scores according to the learning styles of the participants. The Kolb Learning Style Inventory and Study approaches Scale were applied as the data collection tool. It was found out that 35.5 % of the participants had the conver-ger learning style, 31,3 % accomodator,  17.2% diverger and 16.0 % dominant learning style. The deep average approaching scores of the participants was found out higher (30.65) than the surface approaching average scores (26.96). It was found out that the learning style partially affected the deep approach scores as 2.6 %. As the deep approach scores showed meaningful difference for the variable of learning style, surface approach scores demonstrated no meaningful difference.
Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğrenme stille-ri ile ders çalışma yaklaşımlarını belirlemek ve katılımcıların öğrenme stillerine göre derin ve yüzeysel yaklaşım puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stili Envanteri ve Ders Çalışma Yaklaşımları Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya katılanların Öğrenme stillerinden; % 35.5’i ayrış-tıran, % 31.3’ü özümseyen, % 17.2’si yerleştiren, % 16.0’sı ise değiştiren baskın öğrenme stiline sahip olduğu bulunmuş-tur. Katılımcıların Ders Çalışma Yaklaşımlarından ise derin yaklaşım puan ortalaması (30.65) yüzeysel yaklaşım puan ortalamasından (26.96) yüksek bulunmuştur. Öğrenme stili derin yaklaşım puanları üzerinde  % 2.6’lık bir kısmi etki oluşturmaktadır. Öğrenme stili değişkeni için derin yaklaşım puanları anlamlı farklılık gösterirken, yüzeysel yaklaşım puanları anlamlı bir farlılık göstermemektedir. 
 • Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 87(17), 37-47.
 • Atabay, M. M., ve Kurtman, E. (2013). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğretmenlerin öğretme stilleri arasındaki uyumu ile akademik başarı arasındaki farklar. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 140-156.
 • Aydemir, H., Koçoğlu, E., & Karalı, Y. (2016). Grasha-Reichmann ölçeğine göre öğretmen adaylarinin öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1881-1896.
 • Bahar, H. H., Özen, Y., & Gülaçtı, F. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (1), 69-86.
 • Bahar, H. H., Polat, R., & Özbaş, M. (2016). Resim, müzik ve beden eğitimi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 409-424.
 • Bahar, H. H., & Sülün, A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, cinsiyet öğrenme stili ilişkisi ve öğrenme stiline göre akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 379-386.
 • Bahar, H. H., & Yıldırım, S. (2017). İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri ile başarılarının cinsiyet, program ve sınıf düzeyine göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 38, 14-27.
 • Başıbüyük, A., Sülün, A., Bahar, H. H., & Kışoğlu, M. (2011). Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının baskın öğren-me stillerinin tespiti üzerine bir araştırma. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 83-97.
 • Beyaztaş, D. İ., & Senemoğlu, N. (2015). Başarılı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve öğrenme yaklaşımlarını etkileyen faktör-ler. Eğitim ve Bilim, 40(179), 193-216.
 • Can, A. (2016). Bilimsel araştırma sürecinde SPSS ile nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Biggs, J. (1987). The study process questionnaire SPQ: Manual. Hawthorn, Vic.: Australian Council for Educational Research.
 • Biggs, J., Kember, D., & Leung, D. Y. (2001). The revised two-factor study process questionnaire: R-SPQ-2F. The British Jour-nal of Educational Psychology, 71, 133-149.
 • Bodur, Ş., & Şahin, Ç. (2017). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile fen konularını günlük yaşamla ilişkilendirme becerileri arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(Özel Sayı), 65-79.
 • Byrne, M., Flood, B., & Willis, P. (2002). The relationship between learning approaches andlearning outcomes: a study of Irish accounting students. Accounting Education , 11(1), 27-42.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2004). A guide to teaching practice (5. Edition). Taylor and Francis.
 • Çelik, S., Yıldırım, D., Batur, Ö., Elif, Ç. İ. M. E., Çapraz, F., & Kubat, N. (2014). Öğrenci hemşirelerin öğrenme stratejileri ve stillerinin belirlenmesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 13(1), 13-27.
 • Çuhadar, C., Gündüz, Ş., & Tanyeri, T. (2013). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümü öğrencilerinin ders çalışma yak-laşımlarının ve akademik öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 251-259.
 • Dunn, R. (1984) Learning style: state of the science. Theory into Practice, 23(1), 10-19.
 • Eker, C. (2016). İlkokul öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik başarilari arasindaki ilişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(26), 145-164.
 • Ekici, G. (2013). Gregorc ve Kolb ögrenme stili modellerine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin cinsiyet ve genel akademik basari açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(167), 211-225
 • Ekinci, N. (2009). Üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları. Eğitim ve Bilim, 34(151), 74-88.
 • Ekinci, N. (2015). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ve öğretmen özyeterlik inançları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 62-76.
 • Ekinci, N., & Ekinci, C. E. (2013). Bazı eğitim fakültelerinde ilköğretim programları öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 26, 227-247.
 • Entwistle, N. (2000, June). Promoting deep learning through teaching and assessment. In Assessment to Promote Deep Learning: Insights from AAHF’s 2000 and 1999 Assessment Conferences (pp. 9-20).
 • Erdamar, G. K. (2015). Öğrenme stratejileri ve öğrenme stilleri. Y. Budak (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s. 285-328). Ankara: Pegem Akademi.
 • Erdamar, G. K., & Alpan, G. (2017). Ortaöğretim öğretmenlerinin öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 93-118.
 • Ergür, D. O. (2010). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin kişisel özelliklerinin öğrenme stillerine etkisi ve öğretim sürecine yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 173-184.
 • Gow, L., Kember, D., & Cooper, B. (1994). The teaching context and approaches to study of accountancy students. Issues in Accounting Education, 9(1), 118-141.
 • Gökmen, A., & Ekici, G. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji öz-yeterlik algı düzeyleriyle öğrenme stilleri ilişkisinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 843-866.
 • Güngör, F., Sofracı, G., Çelik, D., & Yaylı, D., (2016). Learning styles of English preparatory school students and the relation-ship of their proficiency with learning styles and gender. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1055-1070.
 • Gürcüm, B. H., & Kılıç, Ö. (2017). Tekstil tasarımı eğitiminde öğrenme stilleri: Gazi Üniversitesi örneği. Journal of Internation-al Social Research, 10(49), 442-451.
 • Tuna, a., & kaçar, a. (2016). The ınvestıgatıon of the learnıng styles of pre-servıce mathematıcs teachers by some varıab-les. International Journal on New Trends in Education & their Implications (IJONTE), 7(2), 34-42.
 • Katranci, Y., & Bozkuş, F. (2014). Learning styles of prospective mathematics teachers: Kocaeli University case. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 328-332.
 • Keefe, J. W. (1990). Learning style profile handbook: volume II, developing cognitive skills. Reston: National Association of Secondary School Principals.
 • Koç, H. (2013). Harita beceri düzeyleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi üzerine bir inceleme. Uşak Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 17-32.
 • Kolb, D. A. (1981). Experiential learning theory and the learning style inventory-a reply to Freedman and Stumpf. Academy of Management Review, 6(2), 289-296.
 • Kolb, D. (1984). Experiential learning- experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kolb, D. A. (1985). Learning style inventory: Self-scoring inventory and interpretation booklet. Boston: McBer and Company.
 • Kurt, H., Ekici, G., Gökmen, A., Aktaş, M., & Aksu, Ö. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji laboratuvarı sınıf çevresine ilişkin algılarına öğrenme stillerinin etkisi. Turkish Studies, 8(6), 157-177.
 • Marton, F., & Säljö, R. (1976). On qualitative differences in learning: I – outcome and process. British Journal of Educational Psychology, 46, 4–11.
 • Mutlu, İ., & Okur, M. (2012). Bazı geometrik kavramların öğrenilmesine 4 MAT öğretim yöntemi ve öğrenme stilinin etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 25-48.
 • Okur, M., & Bahar, H. H. (2010). Learning styles of primary education prospective mathematics teachers; states of trait-anxiety and academic success. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3632-3637.
 • Okur, M., Bahar, H. H., Akgün, L., & Bekdemir, M. (2011). Matematik bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ile sürekli kaygı ve akademik başarı durumları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011, 153.153.
 • Olpak, Y. Z., & Korucu, A. T. (2014). Öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 337-347.
 • Ozan, C., Köse, E., & Gündoğdu, K. (2012). Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının incelen-mesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 75-92.
 • Özdemir, M., & Kaptan, F. (2017). Analyzing the learning styles of pre-service primary school teachers. Journal of Education and Practice, 8(11), 11-19.
 • Özgen, K. (2017). Matematik öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ve matematiksel problem çözmeye yönelik inançlarının incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 9(4), 1171 -1188.
 • Özgen, K., & Alkan, H. (2014). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı kapsamında, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğrenme etkinliklerinin akademik başarı ve tutuma etkileri: Fonksiyon ve türev kavramı örneklemesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(1), 1-38.
 • Özgen, K., Ay, M., Kılıç, Z., Özsoy, G., & Alpay, F. N. (2017). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri ve matematiksel prob-lem çözmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(41), 215-244.
 • Özgür, H. (2013). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri: Trakya Üniversitesi örneği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakülte-si Dergisi, 3(2), 85-91.
 • Selçuk, G. S., Çalışkan, S., & Erol, M. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 25-41.
 • Taşpınar, M. (2017). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamali nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Phan, H. P. (2011). Interrelations between self-efficacy and learning approaches: a developmental approach. Educational Psy-chology, 31(2), 225–246.
 • Saraç, H. (2017). Fene yönelik motivasyona ve öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrencilerde fen bilimleri dersine olan tutuma etkisi. Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 163-181.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim (21. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.
 • Sır, N. Ş., Karataş, H., & Çeliköz, N. (2015). Öğretmen adaylarının öğrenme stili tercihlerine ilişkin bir inceleme. Education Sciences, 10(4), 237-252.
 • Turan, İ. (2015). Sınıf öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarına ve akademik başarıları üzerine etkileri. Education Sciences, 9(5), 1-16.
 • Ural, O., & Esmer, E. (2017). Yetişkin öğrenenlerin stillerine yönelik bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-18.
 • Uzun, A., Şentürk, A., Yılmaz, N. P., Göktalay, Ş. B., Şengel, E., Öncü, S., Erses, N., & Balay, M. (2013). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Uludağ Üniversitesi örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 295-319.
 • Ünal, K., Alkan, G. D., Özdemir, F. B., & Çakır, Ö. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stil ve stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Mersin Üniversitesi örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 56-76.
 • Ünal, M. (2017). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretme stillerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 932-947.
 • Yılmaz, M. B., & Orhan, F. (2011). Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(159), 69-83.
 • Zhang, L. F., & Sternberg, R. J. (2006). The nature of intellectual styles. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mayıs-2019
Journal Section Articles
Authors

Author: Muzaffer Okur
Institution: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Erzincan,
Country: Turkey


Author: Hüseyin Hüsnü Bahar
Institution: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Erzincan
Country: Turkey


Author: Ali Sülün
Institution: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman MYO,Muğla
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi476538, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1235 - 1244}, doi = {10.24106/kefdergi.2972}, title = {Öğrenme Stiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Okur, Muzaffer and Bahar, Hüseyin Hüsnü and Sülün, Ali} }
APA Okur, M , Bahar, H , Sülün, A . (2019). Öğrenme Stiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (3), 1235-1244. DOI: 10.24106/kefdergi.2972
MLA Okur, M , Bahar, H , Sülün, A . "Öğrenme Stiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 1235-1244 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/45133/476538>
Chicago Okur, M , Bahar, H , Sülün, A . "Öğrenme Stiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 1235-1244
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenme Stiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi AU - Muzaffer Okur , Hüseyin Hüsnü Bahar , Ali Sülün Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2972 DO - 10.24106/kefdergi.2972 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1235 EP - 1244 VL - 27 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2972 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2972 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Öğrenme Stiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi %A Muzaffer Okur , Hüseyin Hüsnü Bahar , Ali Sülün %T Öğrenme Stiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.2972 %U 10.24106/kefdergi.2972
ISNAD Okur, Muzaffer , Bahar, Hüseyin Hüsnü , Sülün, Ali . "Öğrenme Stiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 3 (May 2019): 1235-1244. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2972
AMA Okur M , Bahar H , Sülün A . Öğrenme Stiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(3): 1235-1244.
Vancouver Okur M , Bahar H , Sülün A . Öğrenme Stiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(3): 1244-1235.