Year 2019, Volume 27, Issue 3, Pages 993 - 1003 2019-05-15

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Görüşleri
Views of the Senior High School Students on the Department of Social Work

Melahat Demirbilek [1] , Tanış Şenol [2] , Melike Tutak [3] , Enes Hoşça [4] , Adem Yıldırım [5] , Özlem Şahin [6]

38 83

Amaç: Lise son sınıf öğrencilerinin sosyal hizmet mesle-ğiyle ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Yöntem: Çalışma Ankara’da bulunan altı lisede 450 (301 kız, 149 erkek) son sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans dağılımı (f) ve ki- kare (χ2) analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yarıdan fazlasının (%62,4) sosyal hizmet mesleği ile ilgili bilgisi yoktur. Büyük bölümünün (%94,7) okullarında meslek tanıtılmamıştır. Yarıdan fazlası (%59,6) mesleğin toplumdaki imajını düşük bulmaktadır. Bü-yük bölümü (%69,8) üniversiteye giriş sınavında sosyal hizmeti tercih etmeyi düşünmemektedir. Tercih etmeme nedenleri ara-sında ilk sırada mesleğin toplumda değerinin anlaşılamamış olması yer almaktadır. Sonuç: Mesleğin tanıtıldığı okullardaki öğrenciler, mesleğin toplumdaki imajının yüksek olduğunu düşünenler üniversiteye giriş sınavında bölümü tercih etme eğilimindedirler. Öneri: Liselerde mesleği tanıtıcı etkinliklerin düzenlenmesi, mesleğin toplumdaki imajını yükseltici çalışma-lar yapılması önemli görülmektedir.
Purpose: The aim of this study is to find out the views of the senior high school students on the profession of social work. Method: The study was conducted on six different high schools in Ankara with 301 female and 149 male students, in total 450 volunteers. The data were analyzed by utilizing fre-quency distribution and chi-square (χ2) techniques. Findings: More than the half of the students (62,4%) have no information on the profession of social work. In their schools, this profes-sion has not been introduced to the vast majority of the students (94,7%). More than half thinks (59,6%) the image of the pro-fession is quite low. An overwhelming number of students (69,8%)do not consider to choose social work at the university admission exam. Among the reasons, of that is the fact that the social value of the profession is not understood by the society. Result: Students who are introduced in their schools with the profession and those who think the image of the profession is rather high in the society are tending to choose social work at the university admissions exam. Suggestion: It seems to be important to organize career days in high schools and perform works in order to increase the value of this profession in the eyes of the society.
 • Akıntuğ, Y., ve Birol, C. (2011). Lise öğrencilerinin mesleki olgunluk ve karar verme stratejilerine yönelik karşılaştırmalı analiz (Com-porative analysis of vocational maturity and decision making staregies of high school students). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fa-kültesi Dergis,. (41), 01-12.
 • Aziz, A. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri. 9. Basım. Ankara: Nobel.
 • Bacanlı, F. (2012). Kariyer karar verme güçlükleri ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların ilişkisi (Relationships between career decision making difficulties and irrational beliefs about career choice). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (37), 86-95.
 • Başkal, S. (2009). Anadolu, fen ve genel liselerde eğitim alan son sınıf öğrencilerinin bir üst öğrenime geçişte meslek seçimi ile ilgili yaşadıkları kaygıların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Muğla ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö.E.; Karadeniz Ş.; Demirel F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. 22. Baskı.Ankara: Pegem Akademi.
 • Çınar, Ç. (2011). Lise son sınıf öğrencilerinin meslek seçimi kararlarında benlik algısının önemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Endüstri Psikolojisi Programı.
 • Çiftçi, G.E., Bülbül, S.F., Bayar Muluk, N., Çamur Duyan, G., & Yılmaz A. (2011) Sağlık Bilimleri Fakültesini tercih eden öğrencilerin üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) (Factors in Selecting a University and Career among Students Studying in the Faculty of Health Sciences (Kırıkkale University). J Kartal TR, 22(3), 151-160. Doi: 0.5505/jkartaltr.2011.98704.
 • Demirbilek, M.; Çakar, P.; Özcani H.; Önal, B.; Ünal, F.; Ünal, B. (2015). Sosyal hizmet bölümü birinci sınıf öğrencilerini,n bölümü tercih etme nedenleri. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015: Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50.Yılı: İnsan Değer ve Onu-runu Yüceltmek Bildiri Özetleri Kitabı içinde. 26-28 Kasım 2015, Manisa. S.298-299.
 • Demirbilek, M.; Özdemirhan, S.; Yiğit, M.; Özdemir, L.; Yüksel, H.; Özdemir, Ö. (2016). Sosyal hizmet son sınıf öğrencilerinin eği-timleriyle ilgili görüşleri ve mesleki beklentileri. International Journal of Social Sciences and Education Research.2(3):1044-1058.
 • Duyan, V. (2012). Sosyal Hizmet:Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayın No:16.
 • Erbay, E.; Sevin, Ç. (2103). Hacettepe Üniversitesi sosyal hizmet 4. Sınıf öğrencilerinin eğitim süreçlerine ve gelecekteki meslek yaşam-larına ilişkin görüşleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(1), 25-39.
 • Eskimez, Z., Öztunç, G., ve Alparslan, N. (2008). Lise son sınıfta okuyan kız öğrencilerin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri (Opi-nions of last year high school girls about nursing). Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 58-67.
 • Hamamcı,Z., Bacanlı, F., ve Doğan, H. (2013). İlköğretim ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve eğitsel kararlarını etkile-yen faktörlerin incelenmesi (The investıgation of factors influencing on students’ career and educational decisions of students). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences,. 12(44), 284-299.
 • Hanson, J.G. ve Mc Cukkagh, J.G. (1995). Career choice factors for BSW students: A 10-year perspective. Journal of Social Work Education, 31(1), 28-37.
 • Kıyak, S. (2006). Genel lise öğrencilerinin meslek seçimi yaparken temel aldığı kriterler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Koç, Z. ve Sağlam, Z. (2008). Lise son sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri ve mesleği seçme durumlarının belir-lenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 12(3),1-11.
 • Korkut Owen, F., Kepir, D., Özdemir S., Ulaş, Ö., ve Yılmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçme Nedenleri .Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 135-151.
 • Köroğlu, Ö. (2014). Meslek seçimi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Turizm Rehberliği öğrencileri üzerine bir araş-tırma (Determination of the relationship between occupational choice and personality traits: An investigation on Tourism Guiding Students). Süleyman Demirel İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Journal of Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences), 19(2), 137-157.
 • Kulaksızoğlu, A. (2015). Ergenlik Psikolojisi. 17. Basım, Ankara: Remzi Kitabevi.
 • Kuzgun, Y. (1994). Çağdaş insanın en önemli kararı: meslek seçimi. Bilim Teknik Dergisi, (325),50-54.
 • Malakcıoğlu, C. (2009). Affectıve temperament and other factors as influences on vocational choice in a group of senior year high school adolescents in Turkey: a descriptive, cross-sectional field study (Duyuşsal mizaç ve diğer faktörlerin Türkiye’deki bir grup lise son sınıf öğrencisi ergenin meslek seçimine etkileri: bir betimleyici, kesitsel alan çalışması). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul.
 • Olcay, A. ve Düzgün M. (2016). Turizm eğitimi gören öğrencilerin meslek seçimlerinin kariyer çapaları ile uygunluğunun değerlendi-rilmesi (Assessment of compatibility of occupation choices of students receiving tourism training and their career anchors). Kas-tamonu Eğitim Dergisi, 24(3),1127-1148.
 • Özyürek, R. ve Kılıç-Atıcı, M. (2002). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi kararlarında kendilerine yardım eden kaynakların belir-lenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(17), 33-42.
 • Sarıkaya, T., ve Khorshid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencileri-nin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergis, 7(2),393-423.
 • Seçer, B. ve Çınar, E. (2011). Bireycilik ve yeni kariyer yönelimleri. Yönetim ve Ekonomi,18(2), 49-62.
 • Sencer, M. ve Irmak, Y. (1984). Toplum bilimlerinde yöntem. 1. Baskı. İstanbul: Say Yay.
 • Ulaş, Ö., Demirtaş-Zorbaz, S., Dinçel, E.F., Çiffiliz-Kınay,G. ve Coştur, R. (2017). Özel okullarda öğrenim görmekte olan lise öğrenci-lerinin meslek seçimini etkileyen etmenler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 441-456.
 • Vurucu, F. (2010). Meslek Lisesi öğrencilerinin meslek seçimi yeterliliği ve meslek seçimini etkileyen faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul.
 • Yıldız, S. (2001). Kişilik ve meslek seçimi arasındaki ilişki ve bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Anabilim Dalı. Bursa.
 • Zastrow, C. (2014). Sosyal Hizmete giriş. 2. Baskı. Yay. Yönt. Bülent Özçelik. Ankara:Nika.
 • Zeng, S., Cheung, M., Leung, P. ve He, E. (2015). Voices from Social Work Graduates in China: Reasons for not choosing Social Work as a career. Social Work. 61(1), 69-78. doi: 10.1093/sw/swv051.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mayıs-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1281-2367
Author: Melahat Demirbilek

Orcid: 0000-0001-6963-4528
Author: Tanış Şenol

Orcid: 0000-0002-4965-350X
Author: Melike Tutak

Orcid: 0000-0003-4418-1002
Author: Enes Hoşça

Orcid: 0000-0003-2163-4478
Author: Adem Yıldırım

Orcid: 0000-0002-2966-1289
Author: Özlem Şahin

Dates

Publication Date: May 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi561277, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {993 - 1003}, doi = {10.24106/kefdergi.2281}, title = {Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Demirbilek, Melahat and Şenol, Tanış and Tutak, Melike and Hoşça, Enes and Yıldırım, Adem and Şahin, Özlem} }
APA Demirbilek, M , Şenol, T , Tutak, M , Hoşça, E , Yıldırım, A , Şahin, Ö . (2019). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (3), 993-1003. DOI: 10.24106/kefdergi.2281
MLA Demirbilek, M , Şenol, T , Tutak, M , Hoşça, E , Yıldırım, A , Şahin, Ö . "Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 993-1003 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/45133/561277>
Chicago Demirbilek, M , Şenol, T , Tutak, M , Hoşça, E , Yıldırım, A , Şahin, Ö . "Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 993-1003
RIS TY - JOUR T1 - Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Görüşleri AU - Melahat Demirbilek , Tanış Şenol , Melike Tutak , Enes Hoşça , Adem Yıldırım , Özlem Şahin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2281 DO - 10.24106/kefdergi.2281 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 993 EP - 1003 VL - 27 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2281 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2281 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Görüşleri %A Melahat Demirbilek , Tanış Şenol , Melike Tutak , Enes Hoşça , Adem Yıldırım , Özlem Şahin %T Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Görüşleri %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.2281 %U 10.24106/kefdergi.2281
ISNAD Demirbilek, Melahat , Şenol, Tanış , Tutak, Melike , Hoşça, Enes , Yıldırım, Adem , Şahin, Özlem . "Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 3 (May 2019): 993-1003. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2281
AMA Demirbilek M , Şenol T , Tutak M , Hoşça E , Yıldırım A , Şahin Ö . Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(3): 993-1003.
Vancouver Demirbilek M , Şenol T , Tutak M , Hoşça E , Yıldırım A , Şahin Ö . Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(3): 1003-993.