Year 2019, Volume 27, Issue 3, Pages 1073 - 1079 2019-05-15

The Effect of The Positive Psychological Capital of The Teachers on The Work Engagement
Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Çalışmaya Tutkunlukları Üzerine Etkisi

Rasim Tösten [1] , Hacı İsmail Arslantaş [2] , Gülay Şahin [3]

26 59

Positive psychological capital is an approachment which aims to awaken individual’s internal dynamics instead of focusing on negativity, and thereby, aims to approach to the process with an intrinsic movement. Work engagement is also defined as “positive, satisfying, mood which is related to work”. When the theoretical bases of both are examined, it is discovered that they both include positivity. In this study, it is aimed to put forward the relation between teachers’ competency of positive psychological capital and their work engagements. This study is conducted in a model of relational screening and has a quantitative characteristic. As the working group of study, 487 teachers have been included in the research. In order to gather teachers’ opinions, two scales have been used. One of them is “The Scale of Work Engagement” developed by Schaufeli et al. (2002) and adapted to Turkish by Turgut (2011) and the other is “The Scale of Positive Psychological Capital” developed by Çetin and Basım (2012). Descriptive (definitive), statistical techniques (frequency, percentage, arithmetic average, standard deviation) and the correlation between variables and also simple regression analyses are used for analyzing the data obtained as a result of the research. The level of p<.05 is taken as base under analyses. In consequence of the study, it is discovered that there is a high positive relationship between positive psychological capital and work engagement and all of the components of positive psychological capital predict work engagement. 

Pozitif psikolojik sermaye, olumsuzluklara odaklanmak yerine bireyin iç dinamiklerini harekete geçirmeyi dolayısıyla içsel bir hareketle sürece yaklaşmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Çalışmaya tutkunluk ise “pozitif, tatmin edici, çalışmayla ilgili ruh hali” olarak tanımlanmaktadır. Her iki kavramın teorik temeli incelendiğinde pozitiflik durumunun olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise, öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye yeterlikleri ile çalışmaya tutkunlukları arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde olup nicel desenlidir. Araştırmanın çalışma grubunda 487 öğretmen araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin görüşlerini almak amacıyla iki ölçek kullanılmıştır. Öğretmenlerin Schaufeli ve diğerleri (2002) tarafından geliştirilen Turgut (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Çalışmaya Tutkunluk Ölçeği ve pozitif psikolojik sermayenin ölçümü için Çetin ve Basım (2012) tarafından geliştirilen Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği’dir. Araştırma sonucunda elde edilen 487 ölçekteki veriler betimsel (tanımlayıcı) istatistiksel teknikler (frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma) ile değişkenler arası korelasyon ve basit regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizlerde p<.05düzeyi esas alınmıştır. Araştırma sonucunda pozitif psikolojik sermaye ile çalışmaya tutkunluk arasında yüksek düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu, pozitif psikolojik sermayenin bileşenlerinin tamamının çalışmaya tutkunluğu yordadığı görülmüştür. 

 • Akçay, H. V. (2012). Pozitif Psikolojik Sermayenin İş Tatmini İle İlişkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2(1). 123-140
 • Alanyalı, L. K. (2006). Örgütsel Stres Kaynaklarının İş Tatminine Olan Etkilerinin Tükenmişlik ve Dinçlik (Coşku) Etkileri Bağlamında İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa
 • Ardıç, K and Polatçı, S. (2009). Burnout Syndrome and the Other Side of Medallion: Engagement. Erciyes University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 32, pp. 21-46.
 • Ashforth, B. H. (1995). Emotion in the workplace: A reappraisal. Human Relations. 48, 97-125.
 • Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Luthans, F. (2008). Can positive employees help positive organizational change? Impact of psychological capital and emotions on relevant attitudes and behaviors. The Journal of Applied Behavioral Science, 44(1), 48-70.
 • Bakker, A. B., &Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. Career Development International, 13(3), 209-223.
 • Berberoğlu, N. (2013). Psikolojik sermayenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi: Bir alan araştırması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD
 • Bhatnagar, J. (2012). Management of innovation: Role of psychological empowerment, work engagement and turnover intention in the Indian context. The International Journal of Human Resource Management, 23(5), 928-951.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E. Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Caprara, G. V., & Cervone, D. (2003). A Conception of Personality for a Psychology of Human Strengths: Personality as an Agentic. Self Regulating System.: L. G.
 • Çetin, F., & Basım, H.N. (2012). Organizational psychological capital: A scale adaptation study. Public Administration Journal, 45(1), 121-137.
 • Çınar, E. (2011). Pozitif psikolojik sermayenin örgütsel bağlılıkla ilişkisi. (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD, İzmir
 • De Waal, J. J., & Pienaar, J. (2013). Towards understanding causality between work engagement and psychological capital. SA Journal of Industrial Psychology, 39(2), 1-10.
 • Ergül, H. F., Saygın, S., & Tösten, R. (2013).Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısın-dan İncelenmesi. Elektronik Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5(10).
 • Esen, E. (2011). Çalışanların Örgüte Cezbolması. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 30(1), 377-390.
 • González-Romá, V., Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., &Lloret, S. (2006). Burnout and work engagement: Independent factors or opposite poles?.Journal of Vocational Behavior, 68(1), 165-174.
 • Hakanen, J. J., Bakker, A. B., &Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43(6), 495-513.
 • Hakanen, J.J., Schaufeli, W.B., & Ahola, K. (2008). The Job demands-resources model: A three-year cross-lagged study of burnout, depression, commitment, and work engagement. Work & Stress, 22(3), 224-241.
 • Hallberg, U. E., &Schaufeli, W. B. (2006). “Same same” but different? Can work engagement be discriminated from job involvement and organizational commitment?. European Psychologist, 11(2), 119-127.
 • Harter, J. K.,Schmidt, F. L., Hayes, T. L., (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, em-ployee engagement, and business outcomes: A meta-analysis, Journal of Applied Psychology, 87(2), p. 269.
 • Hernandez, B.,Stanley, B., Miller, L. (2014). Job embeddedness and job engagement: Recommendations for a supportive social work environment. Human Service Organizations Management, Leadership & Governance, 38 (4), p. 342.
 • Hodgetts, R. M. (1997). Yönetim: Teori, Süreç ve Uygulama, (Çev. Çetin, C., & Mutlu, E. C.) 5. Baskı’dan Çeviri. İstanbul: Der Yayınları. s. 451- 452.
 • Inceoğlu, I., & Warr, P. (2011). Personality and Job Engagement., Journal of Personnel Psychology. 10(4) p. 177
 • Kahn, W. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Manage-ment Journal, 33 (4), 692-724.
 • Kaya, Ş. D. (2012). Psikolojik sermaye ve mesleki bağlılık ilişkisine kariyer planlamasının etkilerinin belirlenmesine yönelik bir model önerisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD.
 • Larson, M., &Luthans, F. (2006). Potential added value of psychological capital in predicting work attitudes. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(1), 45-62.
 • Luthans, F., Youssef, C.M., Avolio, B.J. (2007). Psychological Capital. New York: Oxford University Press.
 • Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J., &Avey, J. B. (2008). The mediating role of psychological capital in the sup-portive organizational climate employee performance relationship. Journal of Organizational Behavior, 29(2), 219-238.
 • Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B. and Norman, S.M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and rela-tionship with performance and satisfaction. Leadership Institute Faculty Publications, 60:541-572
 • Luthans, F. & Youssef, C. M. (2004). Human, social and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics. 33:2, 143-160.
 • Luthans, F., Vogelgesang, G. R., & Lester, P. B. (2006). Developing the psychological capital of resiliency. Human Re-source Development Review, 5(1), 25-44..
 • Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. The Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.
 • Nigah, N., Davis, A.J., & Hurrell, S.A. (2012). The impact of buddying on psychological capital and work engagement: an empirical study of socialization in the professional services sector. Thunderbird International Business Review, 54(6), 891-905.
 • Polatcı, S. (2011). The Role of Work Family Spillover and Psychological Well-Being on the Effect of Psychological Capital on Performance (Unpublished Phd Thesis). Erciyes University Institution of Social Sciences, Department of Management.
 • Roberts, D., & Davenport, T. (2002). Job Engagement: Why it’s important and how to improve it. Employment Relations Today, 29(3), 21-29.
 • Saruhan, N. (2013). İletişimin kuruma güven aracılığıyla değişime direnç ile olan ilişkisinde psikolojik sermaye ve algılanan kurumsal adaletin şartlı değişken rolü. (Unpublished Phd Thesis). Marmara University, Institution of Social Sciences, Department of Management
 • Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach. Journal of Happiness Studies, 3(1) ss.71–92.
 • Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engage-ment: A multi‐sample study. Journal of organizational Behavior, 25(3), 293-315.
 • Seligman, M.E.P., & M. Csikszentmihalyi (2000), Positive Psychology: An Introduction, American Psychologist, 55: 5‐14.
 • Simons, J. C., & Buitendach, J. H. (2013). Psychological capital, work engagement and organisational commitment amongst call centre employees in South Africa. SA Journal of Industrial Psychology, 39(2), 1-12.
 • Sweetman, D., & Luthans, F. (2010). The power of positive psychology: Psychological capital and work engagement. Work engagement: A handbook of essential theory and research, 54-68.
 • Tösten, R. (2015). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerine İlişkin Algılarının İncelenmesi.. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Tösten, R., & Özgan, H. (2014). Psikolojik sermaye ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması. EKEV Journal of the Academy, 59
 • Turgut, T. (2011). Çalışmaya Tutkunluk: İş Yükü, Esnek Çalışma Saatleri, Yönetici Desteği ve İş-Aile Çatışması İle İlişkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4).
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mayıs-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5135-7286
Author: Rasim Tösten

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Hacı İsmail Arslantaş

Author: Gülay Şahin

Dates

Publication Date: May 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi561308, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1073 - 1079}, doi = {10.24106/kefdergi.2575}, title = {Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Çalışmaya Tutkunlukları Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Tösten, Rasim and Arslantaş, Hacı İsmail and Şahin, Gülay} }
APA Tösten, R , Arslantaş, H , Şahin, G . (2019). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Çalışmaya Tutkunlukları Üzerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (3), 1073-1079. DOI: 10.24106/kefdergi.2575
MLA Tösten, R , Arslantaş, H , Şahin, G . "Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Çalışmaya Tutkunlukları Üzerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 1073-1079 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/45133/561308>
Chicago Tösten, R , Arslantaş, H , Şahin, G . "Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Çalışmaya Tutkunlukları Üzerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 1073-1079
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Çalışmaya Tutkunlukları Üzerine Etkisi AU - Rasim Tösten , Hacı İsmail Arslantaş , Gülay Şahin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2575 DO - 10.24106/kefdergi.2575 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1073 EP - 1079 VL - 27 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2575 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2575 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Çalışmaya Tutkunlukları Üzerine Etkisi %A Rasim Tösten , Hacı İsmail Arslantaş , Gülay Şahin %T Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Çalışmaya Tutkunlukları Üzerine Etkisi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.2575 %U 10.24106/kefdergi.2575
ISNAD Tösten, Rasim , Arslantaş, Hacı İsmail , Şahin, Gülay . "Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Çalışmaya Tutkunlukları Üzerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 3 (May 2019): 1073-1079. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2575
AMA Tösten R , Arslantaş H , Şahin G . Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Çalışmaya Tutkunlukları Üzerine Etkisi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(3): 1073-1079.
Vancouver Tösten R , Arslantaş H , Şahin G . Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Çalışmaya Tutkunlukları Üzerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(3): 1079-1073.