Year 2019, Volume 27, Issue 3, Pages 1337 - 1345 2019-05-15

Investigation of Nursing Students’ Views of Hidden Curriculum in Their Own Faculties
Öğrenci Hemşirelerin Öğrenim Gördükleri Fakültedeki Örtük Programa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Fatma Orgun [1] , Nilay Özkütük [2] , Berna Akçakoca [3]

18 52

A descriptive study was conducted with 304 students in order to examine the opinions of the students in a nursing faculty, and raise awareness about the hidden curriculum in their faculty. The research data was collected using socio-demographic data form and "Hidden Curriculum Scale". Data analysis was done percent distribution, t-test, variance and correlation analyzes and were computed using SPSS 20.0 program. According to research results, Cronbach's α coefficient was found .90 for the total of the scale. It was determined that the hidden curriculum perception was moderate in the faculty. Perception of a hidden curriculum being implemented increased correspondingly as the students’ level of recognition of the institution being educated, and student perception and maturity increased.

Bir hemşirelik fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin fakültelerindeki örtük program ile ilgili görüşlerini incelenmek, farkındalık yaratmak amacı ile yapılan tanımlatıcı tipteki çalışma 304 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri sosyo-demografik veri formu ve “Örtük Program Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, SPSS 20.0 programı kullanılarak, yüzde dağılımları, t-testi, varyans ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Cronbach's α katsayısı ölçeğin toplamında .90 olarak bulunmuştur. Çalışmanın yapıldığı fakültede örtük program algısının orta düzeyde olduğu saptanmış ve eğitim yapılan kurumu tanıma düzeyi, öğrenci algısı ve olgunluğu arttıkça örtük program uygulandığı algısı artmıştır.

  • Akbulut, N., Aslan, S. (2016).Örtük Program Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(56), 169-176. Aksu B. M., Çivitçi A., Duy B. (2008).Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 17–42. Allan H. T., Smith P., O’Driscoll M. (2011). Experiences Of Super Numerary Statusand The Hidden Curriculum İn Nursing: A Newtwist İn Thetheory–Practicegap? Journal Of Clinical Nursing, 20, 847–855. Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal davranış eğitimi. 3. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Başar M., Akan D., Çankaya İ. E. (2014). Örtük Program Çerçevesinde Okul Yöneticilerinin Yönetsel Uygulamala-rının Değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 239-263. Bolat, Y. (2014). Öğrenci Gözüyle Sınıfın Örtük Programı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(18). Brammer, J. D. (2006). RN as Gatekeeper: Student Understanding Of The RN Buddy Role İn Clinical Practice Experience. Nurse EducationToday, 26, 697–704. Demirel, Ö. (2015). Eğitimde Program Geliştirme kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Ercan İ., Yüksel S., Özkaya G., Ocakoğlu G., Yükse A., Uncu, Y. (2009). Tıp Fakültesi Örtük Program Ölçeninin Ge-liştirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 40(3), 81-87. Flinders, D. J. ve Thornton. S. J. (2004). The Curriculum Studies Reader. New York: Routledge. Hemşirelik Eğitimi Derneği. (2014). Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) 2 <http://www.hemed.org.tr/images/stories/hucep-2014-pdf.pdf > (2016, Kasım 03) Jafree S. R., Zakar R., Fischer F., Zakar M. Z. (2015). Ethical Violations İn The Clinical Setting: The Hidden Curri-culum Learning Experience Of Pakistani Nurses. Medical Ethics,16(16). Jaye C., Egan T., Parker, S. (2005). Learning to be a doctor: MedicalEducators Talk About The Hidden Curriculum İn MedicalEducation. Focus On Health Professional Education: A Multi-Disciplinaryjournal, 7, 1-11. Johnson J. G., Hellıwell J., Nıcholson J., Reay D., Schwarz H., Wrıght, G. (1989). "The İnfant Years" Educationand Equality. (Ed. M. Cole) London: Routledge, Milli Eğitim Bakanlığı (1973). <http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/147/fer.htm> (2017, Ocak 10) Murat M., Özgan H., Aslantaş H. (2005). Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Empatik Tutumlarına İlişkin Algıları İle Ders Başarıları Arasındaki İlişki. <http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/168/index3-arslantas.htm > (2016, Ekim 31) Ornstein, C. A. ve Hunkins, P. F. (2009).Curriculum Foundation, Principles, AndIssues. USA: Pearson. Senemoğlu, N. (2013). Gelişim Öğrenme Ve Öğretim. Ankara: Yargı Yayınları. Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya (23. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi. Skelton, A. (1997). Studying Hidden Curricula: Developing A Perspective İn TheLight Of Post Modern İn Sights, Curriculumstudies, 5 (2), 177–193 Sönmez, V. (2012). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık. Takala M., Hawk D.,Yannis R. (2001). "On theOpening of Society: Towards a More Open andFlexibleEducatio-nalSystem", SystemsResearchandBehavioralScience, Special issue on DesigningEducationalSystemsfort-heTwenty-First Century, 18 (4), 291-306. Tresolini, C. (1994). Health professions education and relationship centered care: Report of thepew-fetzertask for-ce on advancing psychosocial education. San Francisco: Pew Health Professions Commission. Wilkinson, T. J. (2016). Stereotypes And The Hidden Curriculum Of Students. Medıcal Educatıon, 50, 798–806. Yalçınkaya, M. (2002). Öğrencilerin Öğretim Elemanlarını Değerlendirmesi Araştırması: Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Örneği. <http://gazi.edu.tr/posts/download?id=152317 > (2016, Ekim 30). Yüksel, S.(2002b). Örtük Program. Eğitim ve Bilim, 27(126), 31-37. Yüksel, S. (2002a). Yükseköğretimde Eğitim-Öğretim Faaliyetleri ve Örtük Program. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1). Sarı M. (2007). Demokratik Değerlerin Kazanımı Sürecinde Örtük Program: Düşük ve Yüksek “Okul Yaşam Kali-tesi”Ne Sahip İki İlköğretim Okulunda Nitel Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana. Tezcan, M. (2007). Gizli Müfredat Eğitim Sosyolojisi Açısından Bir Kavram Çözümlemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1). Kahraman A. B, Ozansoy Tunçdemir N., Özcan A. (2015). Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Hemşirelik Bölümün-de Öğrenim Gören Erkek Öğrencilerin Mesleğe Yönelik Algıları. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 18(2), 108-144 Aydın M., Özen Bekar E., Yılmaz Gören Ş., Sungur M. A. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 223-242. Akbulut E. (2011). İlköğretim Okullarında Örtük Program Faaliyetlerinin Saptanması. Yayımlanmamış Yüksek Tezi İnönü Üniversitesi, Malatya. Murakami M., Kawabata H., And Maezawa M. (2009). The Perception Of The Hidden Curriculum On Medical Education: An Exploratory Study. Asia Pacific Family Medicine, 8(9).
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mayıs-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2351-7227
Author: Fatma Orgun

Orcid: 0000-0003-1405-4600
Author: Nilay Özkütük

Orcid: 0000-0001-8493-2742
Author: Berna Akçakoca

Dates

Publication Date: May 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi561430, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1337 - 1345}, doi = {10.24106/kefdergi.3149}, title = {Öğrenci Hemşirelerin Öğrenim Gördükleri Fakültedeki Örtük Programa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Orgun, Fatma and Özkütük, Nilay and Akçakoca, Berna} }
APA Orgun, F , Özkütük, N , Akçakoca, B . (2019). Öğrenci Hemşirelerin Öğrenim Gördükleri Fakültedeki Örtük Programa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (3), 1337-1345. DOI: 10.24106/kefdergi.3149
MLA Orgun, F , Özkütük, N , Akçakoca, B . "Öğrenci Hemşirelerin Öğrenim Gördükleri Fakültedeki Örtük Programa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 1337-1345 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/45133/561430>
Chicago Orgun, F , Özkütük, N , Akçakoca, B . "Öğrenci Hemşirelerin Öğrenim Gördükleri Fakültedeki Örtük Programa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 1337-1345
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenci Hemşirelerin Öğrenim Gördükleri Fakültedeki Örtük Programa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi AU - Fatma Orgun , Nilay Özkütük , Berna Akçakoca Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3149 DO - 10.24106/kefdergi.3149 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1337 EP - 1345 VL - 27 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3149 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3149 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Öğrenci Hemşirelerin Öğrenim Gördükleri Fakültedeki Örtük Programa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %A Fatma Orgun , Nilay Özkütük , Berna Akçakoca %T Öğrenci Hemşirelerin Öğrenim Gördükleri Fakültedeki Örtük Programa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.3149 %U 10.24106/kefdergi.3149
ISNAD Orgun, Fatma , Özkütük, Nilay , Akçakoca, Berna . "Öğrenci Hemşirelerin Öğrenim Gördükleri Fakültedeki Örtük Programa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 3 (May 2019): 1337-1345. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3149
AMA Orgun F , Özkütük N , Akçakoca B . Öğrenci Hemşirelerin Öğrenim Gördükleri Fakültedeki Örtük Programa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(3): 1337-1345.
Vancouver Orgun F , Özkütük N , Akçakoca B . Öğrenci Hemşirelerin Öğrenim Gördükleri Fakültedeki Örtük Programa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(3): 1345-1337.