Year 2013, Volume 5, Issue 8, Pages 106 - 122 2014-12-28

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİSİ

Rüştü YAYAR [1] , Derya DEMİR [2]

427 811

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne bağlı yükseköğretim kurumlarının Tokat İli ekonomisine olan katkısını belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerini, personelini ve bölge işletmelerini kapsamaktadır. Veriler Mayıs 2012 de anket yoluyla sağlanmıştır. Verilerin yüzde analizleri ve aritmetik ortalamaları hesaplanmıştır. Öğrencilerle yapılan anket sonucunda bir öğrencinin 2012 Mart ayı itibariyle aylık geliri 646,97 TL olarak bulunmuştur. Dolayısıyla, üniversitede öğrenim gören 20.659 öğrencinin toplam aylık gelirinin de 13.365.753 TL olduğu söylenebilir. Bu tutarın yaklaşık 11.821.493 TL’si il içinde ve 1.544.260 TL’si il dışında harcanmaktadır.

Üniversite, Ekonomik Etki, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat
 • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ. ve Dulupçu, M.A. (2010), Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003–2009 Yılları Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:22,165-178.
 • Arap, S. K.(2010), Türkiye Yeni Üniversitelerine Kavuşurken: Türkiye’de Yeni Üniversiteler ve Kuruluş Gerekçeleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 65, Sayı:1, 1-29.
 • Atik, H. (1999), Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Teori ve Erciyes Üniversitesi Üzerine Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, Sayı:15, 99-109.
 • Aydın, İ.(2002), Üniversitenin Ekonomik Faaliyetlere Etkisi, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 5, İstanbul, 187-199.
 • Çalışkan, Ş. (2010), Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının Kent Ekonomisine Katkısı (Uşak Üniversitesi Örneği), Elektronik Sosyal Bilimler http://www.esosder.org/dergi/31169-179.pdf, 24.03.2013). Kış, 9(31), 169-179. Tarihi: (Erişim
 • Çatalbaş, N.(2007), Üniversite-Yerel Ekonomi İlişkisinde Kutuplaşma Teorisi İyi Bir Model Olabilir mi?,Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, Mayıs.
 • Çınar, R. ve Emsen, Ö. S.(2001), Eğitim ve İktisadi Gelişme: Atatürk Üniversitesi’nin Erzurum İl Ekonomisi ve Sosyal Yapısı Üzerindeki Etkileri, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:15, Sayı:1-2, Mart, 91-104.
 • Dalgar, H., Tunç, H. ve Kaya, M.(2009), Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretim Kurumlarının Rolü ve Bucak Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 39-50.
 • Ergün, E.(2003), A.K.Ü. Bolvadin Meslek Yüksekokulu’nun Bolvadin’in Sosyo-Kültürel Yapısına ve Ekonomisine Katkıları, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: V, Sayı:1, 63-78.
 • Ertaş, F. C., Yayar, R., Erol, Y. ve Güleç, İ. (1999), Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin Tokat Araştırma,GaziosmanpaşaÜniversitesiMeslek Yüksekokulu Yayınları, No:1 Araştırma Serisi No: 1, 1-53. Etkisi Üzerine Bir
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013), Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları, Tokat.
 • Görkemli, H. N.(2009), Selçuk Üniversitesi’nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:22, 169-186.
 • Gözener, B. ve Sayılı, M. (2012), Tokat İli Turhal İlçesinde Yükseköğretimin Genel Olarak Değerlendirilmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, 169-185.
 • Işık, Ş.(2008), Türkiye’de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:3, 159- 181.
 • Kaşlı, M. ve Serel, A.(2008), Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Bölge Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, 99-113.
 • Özek, H. Z.(2010), Çerkezköy’de Üniversite, Kent ve Sanayi Etkileşimi, Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 18-21 Ekim 2010, Çerkezköy, Tekirdağ, s. 100-115.
 • Özer, H., Akan, Y. ve Çalmaşur, G. (2010), Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi, Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, 231-249.
 • Öztürk, S., Torun, İ. ve Özkök, Y.(2011), Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:8, Sayı:11, 145-158.
 • Patır, S., Güven, M., Başar, E. E. ve Yüksel, S.(2012), Bingöl Halkının Üniversite http://www.bingol.edu.tr/dokumanlar/Bing%C3%B6l%20Halk%C4%B1 n%C4%B1n%20%C3%9Cniversite%20Alg%C4%B1lamas%C4%B1.pdf , (Erişim Tarihi: 23.03.2013). Araştırılması,
 • Sürmeli, F. (Ed.). (2008). Anadolu Üniversitesinin Eskişehir’e Etkileri ve Şehrin Üniversiteyi Algılayışı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Ekim.
 • Tarı, R., Çalışkan, Ş. ve Bayraktar, Y. (2006), Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme,Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,Cilt:11, Sayı: 1,168-179.
 • Yılmaz, S. ve Şeker, M.(2011), Üniversitelerin Bulundukları Bölgelere Sosyo- Ekonomik Etkileri, Uluslar Arası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29 Mayıs 2011, 3. Cilt, Bölüm XV, s. 2285- 2291.
Primary Language tr
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Author: Rüştü YAYAR

Author: Derya DEMİR

Dates

Publication Date: December 28, 2014

Bibtex @ { kilisiibfakademik204542, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {106 - 122}, doi = {10.20990/aacd.68201}, title = {GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {YAYAR, Rüştü and DEMİR, Derya} }
APA YAYAR, R , DEMİR, D . (2014). GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİSİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 5 (8), 106-122. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/19256/204542
MLA YAYAR, R , DEMİR, D . "GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİSİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (2014): 106-122 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/19256/204542>
Chicago YAYAR, R , DEMİR, D . "GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİSİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (2014): 106-122
RIS TY - JOUR T1 - GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİSİ AU - Rüştü YAYAR , Derya DEMİR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 122 VL - 5 IS - 8 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİSİ %A Rüştü YAYAR , Derya DEMİR %T GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİSİ %D 2014 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 5 %N 8 %R %U
ISNAD YAYAR, Rüştü , DEMİR, Derya . "GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİSİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 / 8 (December 2015): 106-122.
AMA YAYAR R , DEMİR D . GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİSİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2014; 5(8): 106-122.
Vancouver YAYAR R , DEMİR D . GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİSİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2014; 5(8): 122-106.