Year 2013, Volume 5, Issue 9, Pages 118 - 140 2014-12-31

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ

Nuri ÖMÜRBEK [1] , Nazlı DEMİRCİ [2] , Pınar AKALİN [3]

329 1836

Lisansüstü eğitim, öğrencilerin akademik kariyerlerini ve meslekte uzmanlaşmalarını etkileyen önemli kararlardan birisidir. Öğrenciler, lisansüstü eğitimde bilim dalı seçimi yaparken kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en fazla fayda sağlayacak bilim dalını seçmek isterler. Bu çalışmada da Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı öğrencilerinin bilim dalı seçiminde dikkate aldıkları kriterler doğrultusunda en uygun bilim dalının belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmadaki bilim dalı seçiminde etkili olan kriterler; öğrenciye yönelik kriterler, öğretim üyesine yönelik kriterler, bilim dalına yönelik kriterler ve diğer etkenlere yönelik kriterler olmak üzere 4 ana kriter belirlenmiştir. ANP (Analitik Ağ Süreci) tekniği kullanılarak belirlenen kriterlerin ağırlıkları hesaplanmış ve bilim dallarında kayıtlı öğrencilerin yapmış olduğu değerlendirmelerle alternatifler (muhasebe-finansman, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve sayısal yöntemler, pazarlama ve kooperatifçilik bilim dalları) TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemiyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek en çok tercih edilen bilim dalı tespit edilmiştir.
Çok Kriterli Karar Verme, Analitik Ağ Süreci, TOPSIS
 • Akyüz Y., Bozdoğan T. ve Hantekin E. (2011), TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama,Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:XIII, Sayı:I, s.73-92.
 • Alptekin N. (2010), Analitik Ağ Süreci Yaklaşımı ile Türkiye’de Beyaz Eşya Sektörünün Pazar Payı Tahmini, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, s.18-27.
 • Aragone´S-Beltra´N P., Aznar-Bellver J., Ferrı´S-On˜Ate J And Garcı´A-Melo´N M. (2028), Valuation of Urban İndustrial Land: An Analytic Network Process Approach, European, Journal of Operational Research, Volume:185, s. 322–339.
 • Aslan N. (2005), Analitik Network Prosesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Azimi R., Chamzini A.Y., Fouladgar M.M., Zavadskas E.K. and Basiri M.H. (2011), Ranking The Strategies of Mining Sector Through ANP and TOPSIS in a SWOT Framework,Journal of Business Economics and Management, Volume:12, Issue:4, s.670-689.
 • Bao Q., Ruan D., Shen Y., Hermans E. and Janssens D. (2012), Improved Hierarchical Fuzzy TOPSIS for Road Safety Performance Evaluation, Knowledge-Based Systems, Volume:32, s.84-90.
 • Bastı M. ve Boyar E. (2012), Muhasebe Paket Programı Seçiminde Analitik Ağ Sürecinin Kullanımı, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:34, s.261-280.
 • Bayazıt Ö. (2002), A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytical Network Process (ANP) and An Application, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:57, Sayı:1, s.15-34.
 • Bayazıt Ö. (2006), Use of Analytic Network Process in Vendor Selection Decisions, Benchmarking: An International, Journal, Volume:13, No:5, s.566-579.
 • Bingöl L. (2003), Lojistik Yönetiminde Analitik Şebeke Yöntemi ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Boran S., Göztepe K. Ve Yavuz E. (2008), A Study On Election Of Personnel Based On Performance Measurement By Using Analytic Network Process (ANP), IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Volume:8, No:4, s.333-338.
 • Bulut K. ve Soylu B. (2009), Öğretim Üyelerinin İş Yükü Seviyelerinin Bir Analitik Ağ Modeli ile Değerlendirilmesi: Mühendislik Fakültesinde Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:25, Sayı:1-2, s.150-167.
 • Bülbül T. (2003), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Öğretime Öğrenci Seçme Sürecine İlişkin Görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:36, Sayı:1-2, s.167- 174.
 • Chen K.Y. and Wu W.T. (2011), Applying Analytic Network Process in Logistics Servıce Provider Selectıon – A Case Study Of The Industry Investıng in Southeast Asia, International Journal of Electronic Business Management, Volume:9, No:1, s.24-36.
 • Chen S.J. and Hwang C.L. (1992), Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Methods, Lecture Notes in Economics and Matematical Systems, Volume:375, s.298-486.
 • Cheng E.W.L. and Li H. (2004), Contractor Selection Using The Analytic Network Proces, Construction Management and Economics, Volume:22, s.1021-1032.
 • Cheng E.W.L., Li H. and Yu L. (2005), The Analytic Network Process (ANP) Approach to Location Selection: A Shopping Mall Illustration, Construction Innovation, Volume:5, s.83–97.
 • Chu T.C. and Lin Y.C. (2003), A Fuzzy TOPSIS Method for Robot Selection,International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume:21, s.284-290.
 • Chung S.H., Lee A.H.I. and Pearn W.L. (2005), Analytic Network Process (ANP) Approach for Product Mix Planning in Semiconductor Fabricator, International Journal of Production Economics, Volume:96, Issue:1, s.15-36.
 • Çelik N. ve Murat G. (2010), Analitik Ağ Süreci Yöntemi ile Üniversite Dinamik Entegre Strateji Model Geliştirilmesi, Yönetim, Yıl:21, Sayı:67, s.32-51.
 • Dağdeviren M., Dönmez N. ve Kurt M. (2006), Bir İşletmede Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Yeni Bir Model Tasarımı ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:21, No:2, s.247-255.
 • Demireli E. (2010), TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, s.102-112.
 • Dikmen I., Birgönül M.T. ve Özorhon B. (2007), Project Appraisal And Selection Using The Analytic Network Process, Canadian Journal of Civil Engineering, Volume:34, No:7, s.786-792.
 • Dodangeh J., Mojahed M. and Yusuff R.M. (2009),Best Project Selection by Using of Group TOPSIS Method, 2009 International Association of Computer Science and Information Technology - Spring Conference, s.50-53.
 • Dumanoğlu S. Ve Ergül N. (2010),İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Performans Ölçümü, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:48, s.101-111.
 • Dündar İ. (2005), Otomotiv Sektöründe Kurumsal Karne Uygulamasına Dayalı Performans Değerlendirilmesi,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Sistemi Kurulması Ve
 • Ecer F. Açıkgözoğlu S. ve Yaman F. (2009), Analitik Ağ Süreci (AAS) ve WEB Sitelerinden Yararlanarak Otel Seçimi, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, s.187-207.
 • Ecer F. ve Dündar S. (2009), Analitik Ağ Süreci Yöntemiyle Cep Telefonu Seçimi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, s.153-170.
 • Eleren A. Karagül M. (2007), Kuruluş Yeri Seçiminin Fuzzy TOPSIS Yöntemiyle Belirlenmesi,Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:13, s.280-295.
 • Erdoğmuş Ş., Aras H. Ve Koç E. (2006), Evaluation Of Alternative Fuels For Residential Heating ın Turkey Using Analytic Network Process (ANP) with Group Decision-Making, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume:10, s.269–279.
 • Ergül N. (2010), İMKB’de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Mali Performanslarının TOPSIS Yöntemi ile Analizi, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Ersöz F. ve Kabak M. (2010), Savunma Sanayi Uygulamalarında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Literatür Araştırması, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, Volume:9, Numbe:1, s.97-125.
 • Ersöz F., Kabak M. ve Yılmaz Z. (2011), Lisansüstü Öğrenimde Ders Seçimine Yönelik Bir Model Önerisi,Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:XIII, Sayı:II, s.227-249.
 • Gencer C. ve Gürpınar D. (2007), Analytic Network Process in Supplier Selection: A Case Study in an Electronic Firm, Applied Mathematical Modelling, Volume:31, s.2475–2486.
 • Görener A. (2009), Kesici Takım Tedarikçisi Seçiminde Analitik Ağ Sürecinin Kullanımı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, s.99-110.
 • Görener A. (2011), Bütünleşik ANP-VIKOR Yaklaşımı ile ERP Yazılımı Seçimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, s.97-110. Görener A. (2012),Bir İmalat İşletmesinde Bakım Stratejisinin Belirlenmesi,TMMOB MMO Mühendis ve Makine Dergisi, Cilt:53, Sayı:657, s.51-62.
 • Hall A.D. (1989), Metasystems Methodology: A New Synthesis and Unification, Oxford: Pergamon Press.
 • Hsu P.F. and Kuo M.H. (2011), Applying the ANP Model for Selecting the Optimal Full-Service Advertising Agency, International Journal of Operations Research, Volume:8, No:4, s.48-58.
 • Hwang C.L. and Yoon K.P. (1981), Multiple Attribute Decision
 • Making: Methods and Applications; A State-of-the-Art Survey (Lecture
 • Notes in Economics and Mathematical Systems), New York: Springer
 • Verlag, Berlin Heidelberg.
 • Hwang C.L.,Lai Y.J. and Liu T.Y. (1993), A New Approach for Multiple Objective Decision Making, Computers and Operational Research, Volume:20, Issue:8, s.889-899.
 • Ivanovic´ I., GrujicˇIc´ D., Macura D., Jovıc´ J. and Bojovic N. (2013), One Approach For Road Transport Project Selection, Transport Policy, Volume:25, s.22-29.
 • Izadikhah M. (2012),Group DecisionMaking Process for Supplier Selection with TOPSIS Method under Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Numbers, Advances in Fuzzy Systems, Volume:2012, s.1-14.
 • İç Y.T. ve Yurdakul M. (2008), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerini Kullanan Makine-Ekipman Seçim Çalışmalarında Bulanıklığın Sonuçlara Etkisinin İncelenmesi, İsletme Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, s.125-140.
 • Jadidi O., Hong T.S., Firouzi F., Yusuff R.M. and Zulkifli N. (2008), TOPSIS and Fuzzy Multi Objective Model Integration for Supplier Selection Problem,Journal of Achievement in Materials and Manufacturing Engineering, Volume:31 Issue:2, s.762-769.
 • Jharkharia S. and Shankar R. (2007), Selection of Logistics Service Provider: An Analytic Network Process (ANP) Approach, Omega, Volume:35, s.274-289.
 • Kabak M. ve Uyar Ö.O. (2013), Lojistik Sektöründe Ağır Ticari Araç Seçimi Problemine Çok Ölçütlü Bir Yaklaşım, Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:28, No:1, s.115-125.
 • Lee J.W. and Kim S.H. (2000), Using Analytic Network Process And Goal Programming For Interdependent Information System Project Selection, Computers and Operations Research, Volume:27, Issue:4, s.367-382.
 • Liao S.K. and, Chang K.L. (2009), Selecting Public Relations Personnel of Hospitals by Analytic Network Process, Journal of Hospital Marketing & Public Relations, Volume:19, Issue:1, s.52-63.
 • Maikaew P. andYanpirat P. (2012),Stochastic TOPSIS Employment in Stock Ranking for the Stock Exchange of Thailand,The 2012 International Conference on Business and Management, 6-7 Eylül 2012, Phuket, Thailand: s.57-72.
 • Matin H.Z., Fathi M.R., Zarchi M.K. and Azizollahi S. (2011), The Application of Fuzzy TOPSIS Approach to Personnel Selection for Padir Company, Iran,Journal of Management Research, Volume:3, No:2, s.1-13.
 • Meade L. and Sarkis J. (1999), Analyzing Organizational Project Alternatives for Agile Manufacturing Processes: An Analytical Network Approach, InternationalJournal of Production Research, Volume:37, Sayı:2, s.241-261.
 • Meade L.M. and Presley A. (2002), R&D Project Selection Using Analytic Network Process, IEEE Transactions on Engineering Management, Volume:49, No:1, s.59-66.
 • Nakagawa T. and Sekitani K. (2004), A Use of Analytic Network Process for Supply Chain Management, Asia Pacific Management Review, Volume:9, No:5, s.783-800.
 • Öktür F. (2008), Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Tedarikçi Bütünleşmesinin Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özbek A. ve Eren T. (2013) Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firma Seçimi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, s.95-113.
 • Özer A., Öztürk M. ve KAYA A. (2010), İşletmelerde Etkinlik ve Performans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analizlerinin Kullanımı: İMKB İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, s.233-260.
 • Özgüven N. (2011), Kriz Döneminde Küresel Parekendeci Aktörlerin Performanslarının TOPSIS Yöntemiyle Çözümü,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, s.151-162.
 • Özkan Ö. (2007),Personel Seçiminde Karar Verme Yöntemlerinin İncelenmesi, AHP, ELECTRE, TOPSIS Örneği,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pekkaya M. ve Çolak N. (2013), Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin AHP İle Belirlenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, Volume:6, Issue:2, s.797‐818.
 • Rao, R.V., Evaluation of Environmentally Conscious Manufacturing Programs Using Multiple Attribute Decision-Making Methods, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part B - Engineering Manufacture, Volume:222, Issue:3, s.441-451.
 • Ravi V., Shankar R. and Tiwari M.K. (2005), Analyzing Alternatives in Reverse Logistics For End-Of-Life Computers: ANP And Balanced Scorecard Approach, Computers & Industrial Engineering, Volume:48, Issue:2, s.327- 356.
 • Saaty T.L. (1990), How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process, European Journal of Operational Research, Volume:48, s.9-26.
 • Saaty T.L. and Vargas L.G. (2006), Decision Making with The Analytic Network Process Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Cost and Risks,International Series in Operations Research & Management Science.
 • Saremi H.Q. and Montazer G.A. (2008), An Application of Type-2 Fuzzy Notions in Website Structures Selection: Utilizing Extended TOPSIS Method,Wseas Transactıons on Computers, Volume:7, Issue:1, s.8-15.
 • Sarkis J. and Talluri S. (2002), A Model for Strategic Supplier Selection,Journal of Supply Chain Management, Volume:38, Issue:1, s.18–28.
 • Sepehr A. and Zucca C. (2012), Ranking Desertification Indicators Using TOPSIS Algorithm,Natural Hazards, Vol 62, Issue 3, s.1137–1153.
 • Shahroudi K. andShafaei S.M. (2012), Tonekabonı,Applıcation of TOPSIS Method to Supplier Selectıon in Iran Auto Supply Chain, Journal of Global Strategic Management, Volume:12, s.123-131.
 • Shyur H.J. and Shih H.S. (2006), A Hybrid MCDM Model For Strategic Vendor Selection, Mathematical and Computer Modelling, Volume:44, Issue:7-8, s.749–761.
 • Soba M. ve Eren K. (2011), TOPSIS Yöntemini Kullanarak Finansal ve Finansal Olmayan Oranlara Göre Performans Değerlendirilmesi, Şehirlerarası Otobüs Sektöründe Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:15, Sayı:21, s.23-40.
 • Ustasüleyman T. (2009), Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: AHS-TOPSIS Yöntemi, Bankacılar Dergisi, Sayı:69, s.33-43.
 • Ustasüleyman T. ve Perçin S. (2007), Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Kuruluş Yeri Seçimi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:3, s.37-55.
 • Üstün Ö., Özdemir M.S. Ve Demirtaş E.A. (2005), “Kıbrıs Sorunu Çözüm Önerilerini Değerlendirmede Analitik Serim Süreci Yaklaşımı, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt:16, Sayı:4, s.2-13.
 • Wu W.Y., Shih H.A. and Chan H.C. (2009), The Analytic Network Process for Partner Selection Criteria in Strategic Alliances, Expert Systems with Applications, Volume:36, s.4646-4653.
 • Yaralıoğlu K. (2010), Karar Verme Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yayar R. ve Baykara H.V. (2012), TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama, Business and Economics Research Journal , Volume:3, Number:4, s.21-42.
 • Yazgan E. ve Üstün A.K. (2011), Applıcatıon Of Analytıc Network Process: Weıghtıng Of Selectıon Crıterıa For Cıvıl Pılots,Journal Of Aeronautıcs And Space Technologıes, Volume:5, Number:2, s.1-12.
 • Yoon K. (1987), A Reconciliation Among Discrete Compromise Solutions, The Journal of The Operational Research Society, Volume:38, No:3, s.277-286.
 • Yoon K.P. and Hwang C. (1995), Multıble Attribute Decision Making :An Introduction, Sage Publications, Inc.
 • Yurdakul M. ve İç Y.T. (2003), Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:18, No:1, s.1-18.
 • Zeleny M. (1982),Multiple Criteria Decision Making, New York: McGraw-Hill.
Primary Language tr
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Author: Nuri ÖMÜRBEK

Author: Nazlı DEMİRCİ

Author: Pınar AKALİN

Bibtex @ { kilisiibfakademik204552, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {118 - 140}, doi = {10.20990/aacd.30979}, title = {ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ}, key = {cite}, author = {ÖMÜRBEK, Nuri and DEMİRCİ, Nazlı and AKALİN, Pınar} }
APA ÖMÜRBEK, N , DEMİRCİ, N , AKALİN, P . (2014). ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 5 (9), 118-140. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/19257/204552
MLA ÖMÜRBEK, N , DEMİRCİ, N , AKALİN, P . "ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (2014): 118-140 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/19257/204552>
Chicago ÖMÜRBEK, N , DEMİRCİ, N , AKALİN, P . "ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (2014): 118-140
RIS TY - JOUR T1 - ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ AU - Nuri ÖMÜRBEK , Nazlı DEMİRCİ , Pınar AKALİN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 140 VL - 5 IS - 9 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ %A Nuri ÖMÜRBEK , Nazlı DEMİRCİ , Pınar AKALİN %T ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ %D 2014 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD ÖMÜRBEK, Nuri , DEMİRCİ, Nazlı , AKALİN, Pınar . "ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 / 9 (December 2015): 118-140.