Year 2018, Volume 10, Issue 19, Pages 489 - 501 2018-11-26

MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: CEP TELEFONU MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yakup DURMAZ [1] , Kazım DAĞ [2]

97 265

Bu çalışmanın amacı, marka özgünlüğü ve alt boyutları olan süreklilik, orijinallik, özgünlük ve doğallığın incelenmesi ve marka özgünlüğünün tüketicilerin marka sadakati üzerindeki etkilerini ortaya koyarak tüketici tercihlerini ortaya koymaktır. Cep telefonu markalarına yönelik olarak yapılan araştırmada, 400 tüketiciye ulaşılmış olup marka özgünlüğünün doğallık boyutu hariç diğer boyutlarının marka sadakatine olumlu katkıları olduğu ve tüketici davranışlarının özgün olarak algılanan markalardan etkilendiği bulunmuştur.

Brand, Branding, Brand Authenticity, Brand Loyalty
 • AKTUĞLU, I.K. (2004). Marka Yönetimi: Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • AK, T. (2009). Marka Yönetimi ve Tüketici Karar Sürecine Etkileri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
 • ALTUNIŞIK, R., COŞKUN, R., BAYRAKTAROĞLU, S. VE YILDIRIM, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. 4. Baskı, İstanbul: Avcı Ofset.
 • ANDERSON, J. C., & GERBİNG, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological bulletin, 103(3), 411.
 • ARIKAN, E. & TELCİ, E,E. (2014). Marka özgünlüğü ve boyutlarının müşteri tutum ve satın alma davranışı üzerindeki etkileri. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi,(14), 87-106.
 • ARPACI, T., AYHAMN D. Y., BÖĞE, E., TUNCER T., ÜNER, M. M. (1992) Pazarlama, Ankara: Gazi Yayınları.
 • ASSİOURAS, I., GEORGİA, L., GEORGİOS, K. and MİCHALİS, K., (2015). "The impact of brand authenticity on brand attachment in the food industry. British Food Journal, Vol. 117 Issue: 2, pp.538-552.
 • AVCILAR, M,. Y. (2008)"Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü",Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Adana, C.:17, S:1 2018, s. 14.
 • BAŞER, İ, U. (2011). Tüketicilerin Marka Deneyimi Algısının Marka Güveni, Tatmini, Sadakati Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi.
 • BEVERLAND, M.B. & FARRELLY, F.J. (2010). The Quest for Authenticity in Consumption: Consumers’ Purposive Choice of Authentic Cues to Shape Experienced Outcomes. Journal of Consumer Research, 36, 838-856.
 • BEVERLAND, M. (2005a). “Crafting Brand Authenticity: The Case of Luxury Wines”, Journal of Management Studies, 42(5), 1003-1029. BEVERLAND, M. (2006). “The ‘Real Thing’: Branding Authenticity in the Luxury Wine Trade”, Journal of Business Research, 59(2), 251-258. ,
 • BRUHN, M., SCHOENMÜLLER, V. SCHAFER, D. and HEİNRİCH, D. (2012). Brand Authenticity:Towards a Deeper Understanding of Its Conceptualization and Measurement. Advances in Consumer Research, 40, 567-576.
 • BROWN, S., KOZİNETS, R.V. and SHERRY JR, J. F. (2003). Teaching Old Brands New Tricks: Retro Brandging and the Revival of Brand Meaning. Journal of Marketing, 67, 19-33.
 • BURUL, G,.B. (2012). Müşteri Değeri, Müşteri Sadakati ve Marka Algıları Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
 • DAYANÇ KIYAT, G.B. & ŞİMŞEK, H. (2017). “Marka Özgünlüğü ile Ağızdan Ağıza Pazarlama İlişkisinde Müşteri Memnuniyetinin Aracılık Rolü: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma” , International Journal of Academic Value Studies Dergisi, 3(12): 46-70.
 • DEMİR M. Ö. (2012)"Marka Sadakatinin Ölçülmesi: Niyete Bağlı Tutumsal Ölçek ile Satın Alma Sırasına Dayalı Davranışsal Ölçeğin Karşılaştırılması",İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, İstanbul, C.:41, S:1 2012,s.105.
 • DEMİREL, E,Ü. ve YILDIZ, E. (2015). Marka özgünlüğünün marka tercihi, müşteri tatmini ve marka sadakati üzerindeki etkileri: Bilgisayar markaları üzerine bir araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(44), 83–100.
 • DURMAZ, Y. ve BAHAR (ORUÇ), R. (2011). Tüketicilerin satın alma davranışı üzerine sosyolojik faktörlerin etkisinin incelenmesine yönelik bir çalışma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 60–77.
 • EGGERS, F., O’DWYER, M., KRAUS, S., VALLASTER, C. ve GÜLDENBERG, S. (2013). “The Impact of Brand Authenticity on Brand Trust and SME Growth: A CEO Perspective”, Journal of World Business, 48(3), 340-348.
 • ERGE, A. (2011). Bolu İli Tüketicilerinin Piliç Eti Marka Sadakati Üzerine Marka Güveni, Marka Memnuniyeti ve Müşteri Değerinin Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
 • FRİTZ, K., SCHOENMUELLER, V. and BRUHN, M. (2017). Authenticity in branding-exploring antecedents and consequences of brand authenticity. European Journal of Marketing, 51, 324-348.
 • FİNE, G. A. (2003). “Crafting Authenticity: The Validation of Identity in SelfTaught Art”, Theory and Society, 32(2), 153-180.
 • HAİR, J. F., BLACK, W. C., BABİN, B. J., ANDERSON, R. E., and TATHAM, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis, Pearson Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ.
 • LYNCH, C.A. (2000). “Authenticity in a Digital Environment”, Council on Library and Information Resources Washington DC.
 • LİAO, S., and MA, Y. Y. (2009). Conceptualizing consumer need for product authenticity. International Journal of Business and Information, 4(1), 89–114.
 • MYERS, W. H. (2000). A structural equation model of family factors associated with adolescent depression.
 • MORHART,F.,MALÄR,L.,GUÈVREMONT,A.,GİRARDİN,F. and GROHMANN,B. (2015),“Brand authenticity: An integrative framework and measurement scale”, Journal of Consumer Psychology, Vol.25No.2,pp.200-218.
 • NAPOLİ,J., DİCKİNSON, S., DELAPORTE and BEVERLAND B.,M. (2016). The brand authenticity continuum: strategic approaches for building value, Journal of Marketing Management, 32:13-14, 1201-1229.
 • NAPOLİ,J., DİCKİNSON, S., BEVERLAND B.,M. and FARRELLY, F. (2014). Measuring consumer-based brand authenticity, Journal of Business Research,67, 1090-1098.
 • NETEMEYER, R., KRİSHNAN, B., PULLİNG, C., WANG, G., YAGCİ, M., DEAN, D., RİCKS J. and WİRTH, F. (2004). Devoloping and Validating Measures of Facets of Customer-Based Brand Equity. Journal of Business Research, 57, 209-224.
 • NEWMAN,G.E., and DHAR, R. (2014). Authenticity Is Contagious: Brand Essence and the Original Source of Production- Journal of Marketing Research, 51, 372. ONARAN, B., BULUT Z. A. ve ÖZMEN, A. (2013). “Müşteri Değerinin, Müşteri Tatmini, Marka Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”,Business and Economics Research Journal, Bursa, s.6
 • ÖZKIRIŞ, B. (201O). Tüketicinin İmajı İle Marka İmajı Arasındaki Uyumun Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri. Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi.
 • SEKARAN, U. (2013). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 4th Edition, New York: John Wiley & Sons Inc.
 • SCHALLEHN, M., BURMANN, C. and RİLEY, N. (2014). “Brand Authenticity: Model Development and Empirical Testing. Journal of Product”, Brand Management, 23(3): 192-199.
 • SHAO, A. T. (2002). Marketing research. An Aid to Decision Making. Cincinnati.
 • YASAMIN, K., H. (2016). Türkiye ve İran Pazarında Genç Tüketicilerin Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Marka Algısı ve Memnuniyeti ile Marka Sadakati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Orcid: 0000-0003-0332-4185
Author: Yakup DURMAZ (Primary Author)
Institution: Hasan Kalyoncu University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0643-6932
Author: Kazım DAĞ

Dates

Publication Date: November 26, 2018

Bibtex @research article { kilisiibfakademik406708, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {489 - 501}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.406708}, title = {MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: CEP TELEFONU MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {DURMAZ, Yakup and DAĞ, Kazım} }
APA DURMAZ, Y , DAĞ, K . (2018). MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: CEP TELEFONU MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (19), 489-501. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.406708
MLA DURMAZ, Y , DAĞ, K . "MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: CEP TELEFONU MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 489-501 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/40595/406708>
Chicago DURMAZ, Y , DAĞ, K . "MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: CEP TELEFONU MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 489-501
RIS TY - JOUR T1 - MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: CEP TELEFONU MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Yakup DURMAZ , Kazım DAĞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.406708 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.406708 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 489 EP - 501 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.406708 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.406708 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: CEP TELEFONU MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Yakup DURMAZ , Kazım DAĞ %T MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: CEP TELEFONU MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 19 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.406708 %U 10.20990/kilisiibfakademik.406708
ISNAD DURMAZ, Yakup , DAĞ, Kazım . "MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: CEP TELEFONU MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 19 (November 2018): 489-501. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.406708
AMA DURMAZ Y , DAĞ K . MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: CEP TELEFONU MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 489-501.
Vancouver DURMAZ Y , DAĞ K . MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: CEP TELEFONU MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 501-489.